(18.30 hodin)

(pokračuje Jičínský)

Můj návrh je, aby Poslanecká sněmovna odročila projednávání tohoto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Nicméně v tuto chvíli musíme pokračovat v projednávání tohoto zákona, protože návrh na odročení musí padnout v obecné rozpravě a hlasovat o něm můžeme nejdříve po ukončení obecné rozpravy. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru pan poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ústavně-právní výbor se usnesl doporučit Poslanecké sněmovně odročit projednávání tohoto zákona do doby, než bude přijat ústavní zákon o referendu. S tímto usnesením jste byli seznámeni prostřednictvím sněmovního tisku 44/2. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Koudelkovi a nyní prosím, aby nás o jednání petičního výboru informoval pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní předsedající, vážení kolegové a kolegyně, také petiční výbor schválil návrh, aby projednávání tohoto zákona bylo odročeno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Děkuji. Mně nezbývá nic jiného než otevřít obecnou rozpravu a doufat, že tento návrh také zazní v obecné rozpravě. Vidím prvního přihlášeného pana poslance Koudelku, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Z formálních důvodů opakuji návrh, aby Poslanecká sněmovna odročila projednávání tohoto zákona do doby, než bude přijat ústavní zákon o referendu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu k tomuto bodu a v hlasování pořadové číslo 36 rozhodneme o odročení projednávání tohoto návrhu zákona, a to do doby přijetí ústavního zákona. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 36 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 36 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 143 pro vyslovilo 133 a 3 byli proti.

 

Dalším bodem je

 

10.
Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové
a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví
a o změně a doplnění některých zákonů
/sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupkyni navrhovatelů paní poslankyni Zuzku Rujbrovou a současně vás prosím všechny, aby paní poslankyně měla možnost toto své úvodní slovo přednést.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, o návrhu zákona o partnerském soužití osob stejného pohlaví proběhla v prvém čtení široká diskuse.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, paní poslankyně. (Zvonění zvoncem. Hluk v sále.)

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Návrh byl projednán ve výborech ústavně-právním a petičním a nebudu zde opakovat proto argumenty, proč se domnívám, že by se i Česká republika měla zařadit mezi ty evropské státy, které již tuto problematiku upravují nebo přijetí podobných zákonů připravují.

V mezidobí jsem o partnerském soužití mnohokrát hovořila s těmi, jichž by se měl zákon týkat, a stále intenzivněji si uvědomuji, co pro ně možnost legalizace jejich vztahu znamená. Nechtějí být srovnáváni s manžely, nepožadují do své péče děti a dokonce se domnívám, že ani majetkoprávní aspekt navrhovaných práv pro ně není příliš důležitý. Prioritou je rovnost práv s heterosexuální většinou, legalizace a oficializace vztahu, který zatím - a to zejména na venkově - musí před svým okolím ukrývat, a dále pak jejich očekávání, že respekt před zákonem ovlivní i ty, kteří jsou zatím plni předsudků. Přáli by si mít možnost se ke svým partnerům oficiálně hlásit a přáli by si, aby se o ně jejich rodiče nemuseli bát.

Vím, že ani samotný zákon nemůže tato očekávání naplnit. Máme ale jeho prostřednictvím možnost dát veřejnosti signál, že stát její toleranci k menšině očekává. Buďte si prosím při svém rozhodování vědomi, že pro 4 % našich občanů je tento zákon daleko významnější než kterýkoliv z ostatních, které na této schůzi projednáváme.

Děkuji všem, kteří bez ohledu na svůj vztah k návrhu se pokusili předlohu upravit některými svými připomínkami. Za nejzásadnější z nich pak pokládám náměty pana poslance Cyrila Svobody, které se v podrobné rozpravě pokusím promítnout do konkrétních pozměňovacích návrhů.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru a petičnímu výboru. Záznam o projednání z ústavně-právního výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 124/2, usnesení petičního výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 124/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, nebudu zdržovat. Usnesení 124/2, záznam ústavně-právního výboru, jste všichni dostali. Ústavně-právní výbor návrh projednal, přijal 8 bodů, které tam máte jako pozměňovací návrhy k návrhu zákona, ale na závěr nepřijal usnesení, kterým by ať už doporučil, nebo nedoporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila. Pro nedoporučující usnesení hlasovalo 5 ze 13 přítomných poslanců, pro doporučující usnesení hlasovalo 6 ze 13 přítomných poslanců.

To je myslím všechno, co mohu říci o jednání ústavně-právním výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bendovi a nyní prosím, aby nás o jednání petičního výboru informovala zpravodajka paní poslankyně Kateřina Dostálová.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, navážu ve stručnosti na svého předřečníka a přečetla bych vám usnesení petičního výboru.

Petiční výbor po úvodním slově Zuzky Rujbrové, zpravodajské zprávě Kateřiny Dostálové a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové a Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů schválila;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a zmocňuje zpravodajku výboru, aby podala tuto zprávu o výsledku projednávání tohoto návrhu zákona v petičním výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Kateřině Dostálové a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášena paní poslankyně Eva Fischerová, připraví se paní poslankyně Vlasta Parkanová.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Paní předsedající, pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, transformace naší společnosti do demokratické formy otevřela možnost přehodnocení řady vztahů a ukazuje se, že se také dotýká manželství a hlavně rodiny.

Návrh zákona o partnerském soužití je znovu předložen a je předložen v době, kdy stojíme před nutností řešit řadu jiných a podle mého názoru mnohem závažnějších společenských problémů, především z oblasti ekonomiky, kriminality, zahraničních vztahů, zdravotnictví i ze sociální oblasti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP