(17.40 hodin)

(pokračuje Fischerová)

14) Za bod 41 se vkládá nový bod 41A, který zní: "41A - v § 16 se odst. 8 včetně pozn. pod čarou č. 14 zrušuje."

15) Bod 45 se zrušuje.

16) Za bod 45 se vkládá nový bod 45A, který zní: "45A - v § 18 se odst. 4 zrušuje."

17) Bod 46 se zrušuje.

18) V bodu 48 se písm. g) zrušuje a dosavadní písm. h) se označuje jako písm. g).

19) Bod 58 se zrušuje.

20) Bod 60 se zrušuje.

21) Bod 61 se zrušuje.

22) V bodu 62 se slova "v § 25 odst. 7" nahrazují slovy "v § 25 odst. 6".

23) V bodu 63 se slova "v § 25 odst. 7 d)" nahrazují slovy "v § 25 odst. 6 d)".

24) V bodu 64 se slova "v § 25 odst. 7" nahrazují slovy "v § 25 odst. 6".

25) Bod 65 se zrušuje.

26) Bod 66 se zrušuje.

27) Bod 99 se zrušuje.

28) Za bod 101 se zařazuje nový bod 101A, který zní: "101A - v § 48 odst. 2 se slova "a u prodejců vyhrazených léčiv" zrušují."

29) Bod 106 se zrušuje.

30) Bod 107 zní: "107 - v § 48 odst. 6 se část věty za středníkem zrušuje."

31) V bodu 112 - "V § 53 odst. 1 se na konci textu odstavce doplňuje věta, která zní" - nahrazují slovy: "V § 53 odst. 1 se vypouští poslední věta a doplňuje se nová věta, která zní".

32) Bod 113 zní: "113 - V § 55 odst. 2 písm. e) zní: "pozastavit kontrolované osobě platnost povolení k činnosti (§ 42). Uvedené opatření lze užít v případě, že kontrolovaná osoba porušila závažným způsobem podmínky, na které je povolení k činnosti vázáno, anebo porušila závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem." "

33) Za bod 115 se vkládá nový bod 115A, který zní: "115A - v § 59 písm. a) se slova "s výjimkou prodejců vyhrazených léčiv" zrušují."

34) Za bod 116 se vkládá nový bod 116A, který zní: "116A - v § 59 se písm. i) zrušuje."

35) Za bod 121 se vkládá nový bod 121A, který zní: "121A - v § 75 odst. 2 se písmena g) a h) zrušují."

36) Bod 122 se zrušuje.

37) V článku II se vkládá nový bod 1, který zní: "1 - V § 17 odst. 2 se slova "s výjimkou vyhrazených léčiv prodávaných prodejci vyhrazených léčiv" včetně poznámky pod čarou č. 17A zrušují." Dosavadní body 1 a 2 se označují jako body 2 a 3.

38) III - změny v zákoně č. 20 z roku 1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. V § 17 odst. 2 se slova s výjimkou vyhrazených léčiv prodávaných prodejci těchto léčiv 17A včetně poznámky pod čarou č. 17A zrušují.

39) III - změny v zákoně č. 455 z roku 1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 3 se ve skupině 307 položka "nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků stanovených Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství, které se mohou prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny" zrušuje.

40) Článek IV se zrušuje. Dosavadní články V a VI se označují jako článek IV a článek V.

Dovolím si už jenom nemnoho slov ke zdůvodnění. Od 1. ledna roku 1998, to je ode dne účinnosti zákona č. 79/1997 Sb., jehož novelu projednáváme, se za jeden a půl roku dostatečně ukázalo, že prodej tzv. vyhrazených léčiv mimo lékárny má podle mého názoru více negativních než pozitivních dopadů. Vázne kontrola, zákon není v plném rozsahu dodržován a navíc lékáren je skutečně více než dost. Jsou to především úzké zájmové skupiny, které profitují. A právě proto se tento způsob prodeje léčiv rozšíří do bezbřehých a co nejméně kontrolovatelných rozměrů. To je snahou těchto úzkých zájmových skupin. Zájem pacienta, jakož i etika lékárenství jsou v současné době, dámy a pánové, zcela mimo hru. Předpokládám, že pro ty, kteří chtějí porozumět, bylo řečeno více než dost, a myslím si, že i v rozpravě obecné.

Děkuji vám za vaše pochopení, děkuji vám za vaši trpělivost. Z tohoto místa bych chtěla sdělit, že všechny pozměňovací návrhy předávám písemně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Slovo má pan poslanec Josef Janeček, připraví se paní poslankyně Milada Emmerová.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, tento návrh zákona je vlastně jedním z posledních návrhů zákona, který se týká zdravotnictví, to je oblasti, ve které se točí přibližně 120 miliard korun. Tato schůze je zároveň schůzí, která je poslední před prázdninami. V této souvislosti bych rád upozornil, že 31. 12. t. r. končí účinnost zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Ukončení účinnosti tohoto zákona znamená, že naše zdravotnictví končí. Je to prostě tak, protože od 1. 1. roku 2000 je dle ústavy všechno zadarmo, pokud bude platit současný právní stav, to je, že zákon č. 48/1997 Sb. pozbývá účinnosti. Samozřejmě můžeme čekat, že vláda by možná někdy v říjnu nebo v prosinci se pokusila o jakési harakiri, to je o legislativní nouzi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP