(17.10 hodin)

(pokračuje David)

Podle pozměňovacího návrhu by bylo nyní pouze na výrobci léčivých přípravků, co sám navrhne za vyhrazené léčivo, a poté na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, případně humánních léčiv nebo Ústavu pro státní kontrolu veterinárních preparátů a léčiv, případně veterinárních léčivých přípravků, jak rozhodne, co mezi vyhrazená léčiva zařadí.

Podle našeho názoru je toto uvolnění bez zákonem stanovených mantinelů v současné době nepřípustné, protože by mohlo mít vzhledem k možným ekonomickým tlakům v průběhu registračního řízení negativní dopad na spotřebitele jak po stránce finanční, tak i po stránce zdravotní. Z uvedených důvodů nedoporučujeme v této podobě pozměňovací návrh přijmout a žádáme o jeho doplnění o příslušnou pasáž obsahující vymezení, co lze za vyhrazená léčiva stanovit.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zákonnou úpravu sledující sladění naší právní úpravy s právem Evropského společenství, paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám o podporu předkládaného vládního návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Davidovi.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 110/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Milan Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji.

Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal vládní návrh zákona pod tiskem č. 110 a přijal v této věci usnesení č. 65, které máte k dispozici jako tisk 110/1. Projednávání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví bylo rozsáhlé. Bylo projednáváno na dvou schůzích výboru, přičemž na první schůzi výboru bylo k tomuto materiálu předloženo více než 60 pozměňovacích návrhů.

Ministerstvo zdravotnictví jako předkladatel požádalo výbor o dostatečný časový prostor na zpracování stanoviska k těmto jednotlivým pozměňovacím návrhům. Proběhla řada jednání s poslanci výboru i s odbornou veřejností. Výsledkem je materiál, usnesení č. 65, který máte před sebou.

Z projednávání ve výboru mi dovolte jenom velmi krátce zmínit diskutovaná témata. Byla to právní úprava výroby transfuzních přípravků. Na této úpravě, která je součástí tisku 110/1, tedy usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, se shodli představitelé Ministerstva zdravotnictví s odbornou veřejností a tato úprava je předkládána jako souhrnný pozměňovací návrh k problematice transfuzní služby.

Dále bylo diskutováno postavení homeopatik v tomto lékovém zákonu.

Dále byla diskutována problematika vyhrazených léčiv, tedy léčiv, o kterých bude rozhodnuto, že je možné tato léčiva prodávat mimo síť lékáren. V diskusi na výboru zazněly dva v zásadě protichůdné názory, a to jeden názor: zrušit mechanismus prodeje léků nazvaných jako vyhrazené v síti mimo síť lékáren, druhý návrh, který byl výborem v podstatě přijat, je návrh, který zde již zmiňoval ministr zdravotnictví, a to je rozhodnutí o tom, že v zákonu nebudou vyjmenovány jednotlivé konkrétní chemické látky, u kterých může Státní ústav pro kontrolu léčiv rozhodnout, zda je uvolní, nebo neuvolní jako léky vyhrazené k prodeji mimo síť lékáren. Výbor přijal usnesení, které vyjadřuje názor, že o tak odborném rozhodnutí, jestli konkrétní chemická látka v konkrétní koncentraci může nebo nemůže být zařazena mezi léky prodejné mimo síť lékáren, nemůže býti racionálně rozhodováno v Poslanecké sněmovně hlasováním, ale je to rozhodnutí navýsost odborné, které přísluší odborníkům.

Dále jsme diskutovali otázky zavedení kusové kontroly v lékárnách, otázky výdeje léčivých přípravků vázaných na recepty, nevázaných na recepty v lékárnách osobám mladším 15 let. V podstatě výbor souhlasí s vládním návrhem, aby mohly léky z lékárny odebrat i osoby mladší 15 let bez dalšího omezení. Je to jistě zajímavé rozhodnutí zvláště v souvislosti s věkovými omezeními na nákup zcela jiných výrobků, které jsou jistě řádově méně nebezpečné.

Dále byla diskutována otázka vybavování pacientů léčivy a výbor přijal ve svém usnesení pozměňovací návrh, který zpřísňuje podmínky, kdy může zdravotnické zařízení v podstatě suplovat do jisté míry práci lékárny a může pacienta vybavit potřebným nezbytným množstvím léčivého přípravku.

Diskutovala se také otázka možnosti distributorů léčivých přípravků dodávat léčivé přípravky do sítě lékáren a také jiných zařízení. Vládní návrh připouští dodávky ze sítě distributorů jednotlivým veterinárním zařízením, nepřipouští dodávat jednotlivým zařízením zdravotním.

Tolik asi jako stručné shrnutí projednávání vládního návrhu v tisku 110 ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Cabrnochovi a otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášena paní poslankyně Eva Fischerová, které uděluji slovo.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, praktické použití zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, přineslo zejména po zavedení prodeje vyhrazených léčiv řadu poznatků, které poukazují na vznik závažných problémů spojených s porušováním sortimentu prodeje vyhrazených léčiv, odbornou neproškolenost osob, které s vyhrazenými léčivy při jejich skladování a prodeji skutečně zacházejí, a i porušování cenových předpisů. Uvedené poznatky jsou doloženy například dopisem České lékárnické komory ze dne 9. dubna t.r. zaslaným na Ministerstvo zdravotnictví, jehož text jsem obdržela na vědomí.

Porušování odborné proškolenosti spočívá v nerespektování existence vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 52/1998 Sb., kterou se stanoví obsah, rozsah a provádění odborného kursu prodejců vyhrazených léčiv. Tato vyhláška stanovuje v příloze 1 seznam školitelů provádějících odborný kurs pro prodejce vyhrazených léčiv. V České republice jsou podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví stanoveni pouze dva školitelé, a to Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně.

Pro tvrzení o nedodržování vyhlášky č. 52/1998 Sb., o odborném kursu, mám k dispozici vzorovou dohodu o provedení práce s razítkem firmy Speedy Arrows z Prahy, v níž je uvedeno, že prodejce bude proškolen odborným zástupcem této firmy. Zástupce firmy není oprávněným školitelem a jeho činnost v tomto směru není vůbec žádným způsobem kontrolována.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP