(16.50 hodin)

(pokračuje Hofman)

To, že minulý rok se obce nedopočítaly podle nového zákona 202/1990 Sb. svých předpokládaných příjmů z výherních hracích automatů, bylo zapříčiněno špatnou prací loterijního odboru Ministerstva financí. To mohu jednoduše dokázat. Pokud jsou místní poplatky z výherních hracích přístrojů odváděny čtvrtletně, tak by se měla odvádět čtvrtletně i část výtěžku z těchto výherních hracích přístrojů, protože málokterý výherní hrací přístroj je na jednom místě, v jedné obci celé účetní období.

Zdůrazňuji: nevlastním žádný hrací přístroj, neprovozoval jsem výherní hrací přístroj a nejsem účastníkem žádné firmy, to znamená, nelobuji za výherní hrací přístroje, nemám je rád. Minule, když se objevily ve sněmovně nevýherní hrací přístroje, tak jsem pana předsedu sněmovny upozornil a ten je dal odstranit.

Teď k výpočtu příjmu obce, jak zde zazněl. Obce, které nasadily svou vyhláškou 5000 korun čtvrtletně za jeden výherní hrací přístroj, mají ještě při průměrném výtěžku výherního hracího přístroje 50 000 korun, což je suma obvyklá měsíčně, ještě příjem dalších 9000 korun z odvodu části výtěžku měsíčně krát 3000 korun krát 3 měsíce, tj. 9000 korun za čtvrtletí, dohromady plus 5000 korun, to dělá 14 000 korun za jedno čtvrtletí. Toto je výpočet části výtěžku včetně místního poplatku za jedno čtvrtletí, kdy funguje výherní hrací přístroj.

Tyto sumy mám ověřené z města Frýdku-Místku, kde se potýkali se stejným problémem, protože minulý rok měli velký propad z příjmů z výherních hracích přístrojů. Právě proto bychom museli potom přikročit buď k novele zákona 202 a odstranit odvod z části výtěžku obcím a nahradit ho původními místními poplatky ve stejné výši anebo tuto novelu zákona zamítnout. Přikláním se k tomu, aby Poslanecká sněmovna tuto novelu zákona zamítla. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Hofmanovi. Slovo má pan poslanec Ladislav Šustr, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, myslím si, že bylo řečeno téměř vše. Otázka výpočtu je rozličná, protože se nekonal fiskální rok v těchto hracích automatech. Proto dochází k velkému rozporu mezi tvrzením pana kolegy Chytky a pana kolegy Hofmana. Osobně se domnívám, že pokud bude výhled výpočtu celého roku 99 z odvodu výtěžku správný, tak je možné tento návrh zamítnout. Pokud by nebyla vůle sněmovny, mám doplňující návrh, který zní: "0 až 10 000 korun". Nula proto, že mnoho starostů využívá této nuly tím, že nevydá vůbec vyhlášku, což si myslím, že není dobře. Bylo by dobře stanovit, aby nula, ale také vyhláška všude existovala.

Jako prioritu dávám zamítnutí. Pokud by nebyla vůle ve třetím čtení, maximálně 10 000 od nuly. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Ptám se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Ptám se pana zpravodaje, zda si přeje v tuto chvíli vyjádřit, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: V rozpravě padl jediný návrh, a to návrh na zamítnutí z úst pana poslance Šustra. Pan poslanec Hofman tento návrh podpořil ještě předtím, než padl. Zároveň bych doplnil jako zpravodaj, že rozpočtový výbor k tomuto tisku nepřijal žádné usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Budeme hlasovat o zamítnutí návrhu zákona. Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

O zamítnutí tohoto návrhu zákona tedy rozhodneme v hlasování pořadové číslo 33.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 33 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 33 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 151 vyslovilo 70 a 71 bylo proti.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Je tomu tak. Hlásí se pan poslanec Tlustý. Udílím mu slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, přednesl bych v podrobné rozpravě dvě alternativy pozměňovacího návrhu.

Varianta A zní: § 10 a) odst. 3. "Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na 3 měsíce činí 6000 Kč."

Druhá varianta B téhož § a odstavce zní: "Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na 3 měsíce činí od 3000 Kč do 7000 Kč."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému. Dále vidím přihlášku pana poslance Němce.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jeden z našich kolegů omylem hlasoval opačně, než chtěl, a nechtěli jsme obtěžovat sněmovnu s námitkou na hlasování a o opakování hlasování, tak opakuji návrh, který padl v obecné rozpravě. Navrhuji zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Němcovi. Dále se hlásí pan poslanec Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Dámy a pánové, pokud se vyvinula situace takto, opakuji svůj návrh v podrobné rozpravě, ten zní: ...v zákoně ČNR 566/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb. se v § 10 odst. 3 slova "od 1000 do 5000" nahrazují slovy "od 0 do 10 000 Kč". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Táži se navrhovatelů a zpravodaje, zda si přejí přednést závěrečná slova. Pan poslanec Zuna si nepřeje přednést, pan poslanec Tlustý také ne. Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP