(16.40 hodin)

Poslanec Pavel Hrnčíř: Paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, rád bych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze dne 28. dubna 1999 k projednávanému návrhu zákona uvedenému ve sněmovním tisku 100.

Výbor na své 14. schůzi dne 28. dubna přijal toto usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR sněmovní tisk 100 projednat a schválit s těmito pozměňujícími návrhy: nové znění čl. I v zákoně ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění dalších zákonů - od 1000 do 20 000 Kč. Čl. II. Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna roku 2000 - tak jak je uvedeno ve sněmovním tisku 100/3.

Stručné odůvodnění článku I - navrhovatel předložil návrh podle sněmovního tisku 100 na zvýšení poplatků za výherní hrací přístroj v rozmezí od 5000 do 20 000 Kč za tři měsíce, zatímco dosavadní úprava byla v rozmezí od 1000 do 5000 Kč za tři měsíce. Návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí - za přítomnosti a po dohodě s navrhovatelem - obsahuje obě dvě množiny rozpětí sazeb poplatků a dává tak městům a obcím zvýšenou možnost a zároveň zodpovědnost o tomto poplatku rozhodnout na základě posouzení místních podmínek, a to formou obecně závazné vyhlášky schvalované obecními zastupitelstvy.

K článku II. Výbor navrhuje pevné datum účinnosti vzhledem k tomu, že poplatek je počítán čtvrtletně. Navržená účinnost zohledňuje i zákonné lhůty pro Senát a prezidenta republiky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Radim Chytka, kterému udílím slovo. Připraví se pan poslanec Jiří Hofman.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych pominul některé iracionální vášně, které jsou spojeny s tímto návrhem novely, a abych se soustředil pouze na finanční záležitost tohoto problému.

Nejdříve obecně. V roce 1997 u společnosti Sazka lidé prosázeli 4,2 mld. Kč. V roce 1998 u společnosti Sazka lidé prosázeli už 5,4 mld. Kč, je zde tedy jasný trend, že se sází stále více a více. Přičemž ve výherních hracích automatech zisk firmy činí 60 %, v loteriích je to pouze 50 %, u sázkových kanceláří 10 - 15 % a v kasinech dokonce pouze 2,7 %. Přesto lidé sázejí - proti této pravděpodobnosti - nejvíce do hracích automatů, poté do loterií, poté do sázkových kanceláří a nejméně do kasin.

Nyní k samotné stránce finanční. Zde existují dvě strany - provozovatelé hracích automatů a obce. Takovým důležitým datem je 12. květen 1998, kdy došlo k tzv. první novele tohoto zákona. Před touto novelizací příjmem obce byla polovina správních poplatků plus místní poplatek, který dosahoval výše 20 000 Kč za kvartál. Po této novelizaci zůstal opět správní poplatek, byl snížen místní poplatek na maximální hranici 5000 a byl zaveden odvod části výtěžku na veřejně prospěšné účely.

Provozovatelé výherních hracích automatů tvrdí, že nedošlo ke snížení příjmů obcí z výherních hracích přístrojů, ale pouze ke změně způsobu výpočtu odvodů. Já bych chtěl dokumentovat, že zde je podle mého ono jádro sporu a na příkladu Ostravy bych chtěl dokázat, že tomu tak není.

Ten propočet byl proveden na jeden kalendářní rok pro 420 kusů výherních hracích přístrojů. Před novelizací byl příjem obce 39 900 tisíc Kč. Po novelizaci pouhých 17 713 920 Kč, tj. zhruba pouhých 44 % původního příjmu. Takže shrnutí: Podle odborníků počet hráčů a množství vložených peněz do hracích automatů rok od roku stoupá. Po změně způsobu výpočtu odvodů klesl však příjem obcí v našem konkrétním případě v Ostravě na 44 %. Otázka tedy zní - kde je onen zakopaný pes?

Mohu se domnívat, že celý problém spočívá ve výpočtu části výtěžků určených na veřejně prospěšné účely. Tento výpočet se stanoví tak, že za celou firmu v rámci České republiky se vypočte rozdíl mezi vsazenými a vyplacenými částkami. Podle výše tohoto rozdílu jsou firmy zařazeny do pěti skupin, a to s odvodem 6, 8, 10, 15 a 20 %. Tato progresivní sazba je jistě správná a moji předchůdci, kteří novelu takto navrhli, zasluhují dík a uznání. Bohužel skutečnost je taková, že všechny firmy - podle mých informací - které předloží své vyúčtování, jsou zařazeny do první skupiny s odvodem pouhých 6 %. Jak to dělají, to nevím, ale je to tak.

Zopakujme si na tomto místě, že současná hranice místních poplatků je 5000 Kč. Předkladatel navrhuje zvýšit tuto hranici na 20 000 Kč, to je na částku platnou před novelizací, a já s ním vřele souhlasím. Odpůrci tohoto zvýšení argumentují, že provozovatelé by museli platit nejen původní maximální částku 20 000 Kč, ale navíc odvody na veřejně prospěšné účely, a vyzývají ke kompromisu.

Já jsem si tedy dal tu práci a onen kompromis jsem spočítal. Při zohlednění plateb na veřejně prospěšné účely a za podmínky, aby obce nedosahovaly větších příjmů než před tzv. první novelizací, činí tento kompromisní návrh 18 206 Kč. Já osobně jsem byl ochoten v podrobné rozpravě tento kompromisní návrh na 18 206 Kč za čtvrt roku podat, ovšem s ohledem na skutečnost, že novelou z 12. 5. 1998 jsou provozovatelé hracích automatů dokonce osvobozeni ještě od daně z příjmů, neučiním tak.

Závěrem chci říci, že na základě všeho, co jsem řekl, vám, vážené kolegyně a kolegové, vřele doporučuji přijmout doporučení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tedy usnesení č. 68 ze dne 28. dubna 1999, sněmovní tisk 100/3. Nepřijmeme-li totiž tento návrh novely a doporučení příslušného výboru, zůstane ve mně dojem, že z nás aspoň někteří provozovatelé hracích automatů dělají hlupáky. Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Slovo má pan poslanec Jiří Hofman, připraví se pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážené dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, byl jsem svého času v minulém volebním období předkladatelem zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. To, co tady zaznělo zejména od kolegy Chytky, byla snůška různých smyšlenek a dohadů. Z jednoho prostého důvodu. Zákon 202/1990 Sb. dává široké možnosti obcím, které mohou určit vyhláškou, kde mohou být automaty, a zároveň zvyšuje příjem obcí z výherních hracích přístrojů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP