(16.20 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, aby nás o jednání hospodářského výboru informoval poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal předložený vládní návrh zákona uvedeného ve sněmovním tisku č. 92 a doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit s tímto návrhem souhlas ve znění pozměňovacích návrhů přijatých hospodářským výborem a uvedených ve sněmovním tisku č. 92/3.

Z významnějších pozměňovacích návrhů bych chtěl uvést, že hospodářský výbor v § 6 vložil nový odstavec 2, který stanoví způsob určování výše předpokládané škody, a sice z celní hodnoty nebo ceny chráněného zboží.

V § 14 vkládá nový odst. 2, podle kterého je umožněno, aby padělky a nedovolené napodobeniny byly přenechány ve prospěch státu, pokud tím státu nevzniknou žádné náklady.

V § 15 vkládá nové písmeno e), podle kterého porušuje tento zákon i ten, kdo vlastní, drží, skladuje a prodává na území České republiky padělky nebo nepovolené napodobeniny, samozřejmě na zboží, které podléhá celnímu dohledu.

V § 24 hospodářský výbor proti vládnímu návrhu zvyšuje horní hranice rozpětí pokut, nově vkládá část Změna trestního zákona, která koresponduje a klasifikuje navrženou změnu trestního řádu, a upřesňuje také účinnost tohoto zákona, a to na první den třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona.

Dámy a pánové, já bych zkrátil své vystoupení s odvoláním na usnesení Poslanecké sněmovny č. 248 z 26. února 1997 v čl. III, ve vazbě na § 63 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Odkazuji vás na písemný tisk č. 92/3, a tedy není nutno, abych přednášel všechny v něm uvedené pozměňovací návrhy v podrobné rozpravě. Všechny tyto návrhy je třeba považovat za přednesené. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nepřihlásil. Pak tedy rozpravy hned končím.

Podrobná rozprava - zde mám přihlášku pana poslance Karla Vymětala.

 

Poslanec Karel Vymětal: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, všichni se jistě shodneme na tom, že problematika padělků a nedovolených napodobenin, které se často v hojné míře pohybují nekontrolovaně na našem trhu, vyžaduje řešení, a to řešení shodné s ostatními státy.

Vláda připravila ke schválení projednávaný zákon, který se ovšem týká řešení jen jedné části této problematiky. Projednávaný zákon totiž řeší pouze ochranu vlastníků práv a jen toho zboží, které podléhá celnímu dohledu. Je to jistě pokrok.

Zatím neřešena ovšem zůstává celá oblast ochrany vnitřního trhu před padělky a nepovolenými napodobeninami a ochrana spotřebitele před nimi. Považuji za optimální, kdyby celá tato problematika byla řešena jedním zákonem. To se vládě nepodařilo. Uložila ale ministru průmyslu a obchodu, aby k dořešení předložil vládě novelu zákona o České obchodní inspekci a zákona o ochraně spotřebitele s termínem 30. 11. 1999.

Myslím, že o potřebě této zákonné úpravy nelze pochybovat a je nutné, aby byla přijata a platila co nejdříve. Proto navrhuji Poslanecké sněmovně, aby k projednávanému zákona přijala doprovodné usnesení tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby urychlila práce na novelách zákonů, které zabrání pohybu padělků a nepovolených napodobenin na vnitřním trhu, a předložila je v co nejkratším možném termínu k projednání Poslanecké sněmovně."

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Hlásí se někdo jiný do podrobné rozpravy? Pan poslanec Kostrhun.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si dovolím přednést pozměňovací návrhy, na kterých se shodl výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu při projednávání tohoto zákona.

Za prvé: V § 2 a) bodu 3 za čárkou doplnit tento text: "nebo její počítačový model".

Za druhé: V § 14 odst. 5 na konci doplnit větu: "Zboží se vrátí vlastníku nebo držiteli."

Za třetí: V § 15 vložit nové písmeno e) tohoto znění: "přechovává padělky nebo nedovolené napodobeniny uniklé celnímu dohledu". Stávající písmeno e) přeznačit.

Tolik v podrobné rozpravě ze strany výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nevidím nikoho dalšího, že by se hlásil do podrobné rozpravy. Končím podrobnou rozpravu a stejným způsobem končím projednávání druhého čtení tohoto návrhu.

Děkuji panu ministrovi, děkuji oběma zpravodajům.

Dostáváme se k bodu

 

4.
Návrh poslanců Josefa Janečka a Jaromíra Talíře na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1995 Sb.
a zákona č. č. 299/1997 Sb.
/sněmovní tisk 96/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Janečka.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, skutečně jen velmi krátce. Jsem velmi vděčný za velmi kvalitní rozpravu, která proběhla ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Je zřejmé, že si uvědomujeme onu obrovskou závažnost, a to jak z hlediska zdravotního v současné době, tak z hlediska zdravotních dopadů za několik desítek let, a budu velmi rád, když nadále budete podporovat tento návrh zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Prosím, aby se paní poslankyně Milada Emmerová ujala slova.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení přítomní. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví mě pověřil po projednání zákona poslanců Janečka a Talíře, abych předložila sněmovně návrh, že s tímto zákonem výbor vyslovuje souhlas a doporučuje jej sněmovně k přijetí.

Zdůvodnění tohoto návrhu zde sdělil jak předkladatel, tak jsme tuto věc diskutovali v prvním čtení. Domnívám se, že ačkoliv ministr David předkládá návrh věcného záměru zákona o ochraně před škodlivými účinky tabákových výrobků, kde je prevence a další opatření daleko rozsáhlejšího charakteru, tato novela zákona má své oprávnění. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně nepřihlásil nikdo, proto ji končím. Nemám ani přihlášku do podrobné rozpravy, i tu neuspořádáme. Tím také končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji oběma poslancům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP