(16.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

"Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 62/4."

Připomínám, že k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců, jinak by platilo, že by zákon nebyl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 32 z přítomných 192 poslanců hlasovalo 103 pro, 85 hlasovalo proti. Konstatuji, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Vážení kolegové, pokud jsem si to dobře poznamenal, bod 2 jsme přesunuli, bod 3 původního návrhu jsme přesunuli na čtvrtek, jsme tedy u bodu

 

3.
Vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží
porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 92/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí Ivo Svoboda. Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, cílem návrhu zákona je upravit ochranu práv majitelů práv duševního vlastnictví v souvislosti s dovozem nebo vývozem předmětného zboží, a tak se vyrovnat se závazky České republiky vyplývajícími z ustanovení Oddílu 4 - Zvláštní předpisy týkající se opatření na hranicích, ustanovení článků 51 až 60 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, uzavřené v Marrákeši dne 15. dubna 1994, kterou parlament České republiky schválil dne 15. prosince 1994. Další závazky z této dohody budou upraveny v nově navrhovaném autorském zákoně, kterým se mění zákon o České obchodní inspekci, a v zákoně o ochraně spotřebitele. Zejména posledně jmenovaný zákon upraví ochranu práv duševního vlastnictví u zboží, které není předmětem dovozu nebo vývozu.

Vzhledem k tomu, že tato právní úprava je rovněž uvedena v Bílé knize pro přípravu přidružených zemí střední a východní Evropy na integraci do vnitřního trhu celní unie, bylo při přípravě návrhu předmětného zákona použito nařízení Rady č. 3295/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým jsou stanovena opatření týkající se zákazu propuštění padělků a nedovolených napodobenin do volného oběhu, do režimu vývozu a ke zpětnému vývozu a do režimů s podmíněným osvobozením od cla, ve znění nařízení Rady Evropského společenství č.241/99 ze dne 28. ledna tohoto roku, kterým se mění shora uvedené nařízení Rady a dále nařízení Komise Evropských společenství č. 1367/95 ze dne 16. června 1995, o provádění ustanovení nařízení Rady Evropských společenství č. 3295/95.

Vládní návrh zákona v předloženém znění je plně kompatibilní s právem Evropských společenství. Jeho přijetím dojde ke splnění závazků vůči Světové obchodní organizaci a ke splnění závazků z Evropské dohody o přibližování právního řádu České republiky k právu společenství. Dále dojde ke splnění závazků z dvoustranných smluv upravujících tuto oblast.

Oproti stávající platné právní úpravě v zákonu o ochranných známkách a v autorském právu by mohly celní úřady přijmout opatření i z moci úřední na dobu tří pracovních dnů a informovat o přerušení celního řízení a zajištění zboží majitele práv, aby mohl podat žádost celnímu ředitelství. Celní úřad bude moci poté přerušit celní řízení a zajistit předmětné zboží na dobu deseti pracovních dnů, a tuto lhůtu na žádost majitele práva prodloužit o dalších deset pracovních dnů, což je dostatečná lhůta k tomu, aby majitel práva podal soudu určovací žalobu a požádal soud o přijetí předběžného opatření do doby, než bude soudem na jeho žádost rozhodnuto, zda jde o padělek nebo nedovolenou napodobeninu.

Celní úřad bude moci rozhodnutím uložit vlastníku nebo držiteli padělku nebo nedovolené napodobeniny zničit na vlastní náklady zboží, které bylo soudem uznáno jako padělek nebo nedovolená napodobenina. Vzhledem k tomu, že v takových případech půjde o podezření ze spáchání přestupku nebo správního deliktu, nepůjde-li o trestný čin, bude zahájeno příslušné řízení. Zákon předpokládá uložení trestu pokuty, propadnutí zboží, případně rozhodnutí o ochranném opatření zabrání zboží.

Ochrana práv majitele práv a osob dovozců, vývozců, vlastníků a držitelů je vyvážená, což se v návrhu zákona projevuje jak ve lhůtách, tak v oprávnění obou stran obrátit se na ochranu svých práv na soud.

Ochrana práv duševního vlastnictví je předmětem řady mezinárodních jednání, ať jde o jednání s úřadem obchodního představitele, ministerstvem spravedlnosti a IIPA (Mezinárodní spojenectví za práva duševního vlastnictví, které vypracovává posudek na Českou republiku pro Ministerstvo zahraničních věcí na zařazení na Priority Watch List) Spojených států amerických počátkem prosince 1998, jehož předmětem byla obhajoba činnosti českých orgánů při potírání porušování práv duševního vlastnictví s hrozbou na zařazení na Priority Watch List, což by pro vývozce zboží do USA znamenalo ztrátu preferencí, které vláda USA zatím na zboží českého původu jednostranně poskytuje, nebo seminář pořádaný V.B.P. (Vereinigung zur Bekampfung von Produktpiraterie), konaný v Mnichově dne 4. března 1999, kde zástupce DG 15 prohlásil, že pokud Česká republika neučiní dostatečné kroky k ochraně práv duševního vlastnictví, pak by tato skutečnost, kromě jiného, mohla přispět k pozdějšímu přijetí České republiky do Evropské unie.

Vládní návrh zákona byl již projednáván ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 24. února tohoto roku. S návrhem, aby v ustanovení § 2 písm. a) bodu 3 byl za čárkou doplněn text "nebo její počítačový model" vyslovil předkladatel souhlas. Návrh, aby v ustanovení § 14 odst. 5 byla na konci doplněna věta "Zboží se vrátí vlastníku nebo držiteli." považuje předkladatel vzhledem k dikci ustanovení § 9 odst. 6 a 7 za nadbytečný. Návrh, aby v § 15 bylo vloženo písmeno e) ve znění "e) přechovává padělky nebo nedovolené napodobeniny uniklé celnímu dohledu" předkladatel považuje za velice zúžený.

Dne 17. června 1999 projednal návrh zákona hospodářský výbor. S pozměňovacími návrhy vyslovil předkladatel souhlas.

Podle návrhu vlády České republiky měl navrhovaný zákon nabýt účinnosti dne 1. září 1999. Vzhledem k prodlení způsobenému projednáváním pozměňovacích návrhů hospodářského výboru a vzhledem k požadavku předkladatele, aby byla jak pro majitele práv, tak pro celní orgány na přípravu zachována dvouměsíční lhůta od vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, bude datum účinnosti navrhovaného zákona zřejmě pozdější, i když bude navrhovaný zákon zavčas projednán Poslaneckou sněmovnou.

Vzhledem k výše uvedenému je potřeba, aby při druhém a třetím čtení nedošlo k dalšímu zdržení, aby navrhovaný zákon mohl nabýt účinnosti pokud možno ještě v roce 1999.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, vy jste mluvil tak monotónním způsobem, že jsme nikdo nepochopili, kdy vaše řeč skončila. K tomu se musím přiznat.

Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a hospodářskému výboru. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 92/1 a 92/3.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Jan Kostrhun.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jak už před chvílí řekl přede mnou pan ministr financí, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal vládní návrh zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží -

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já mám strach, že vám nikdo nemůže rozumět. Zkuste prosím vás mluvit zřetelněji.

 

Poslanec Jan Kostrhun: - porušujícího některá práva duševního vlastnictví, tisk 92, na své schůzi dne 24. 2. 1999 a doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh tohoto zákona s pozměňovacími návrhy, které si dovolím přednést v podrobné rozpravě. To je z mé strany pro tuto chvíli všechno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP