(14.50 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedo, omlouvám se, ale samozřejmě, že v případě mého návrhu - zařadit nový bod, druhé čtení vládního návrhu zákona č. 58 - musí následovat i zařazení do třetího čtení, to znamená po pozměňujících návrzích, lhůtě apod., to znamená do bloku třetích čtení stejné znění, jak jsem navrhoval do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slovo má pan poslanec Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolil bych si navrhnout při schvalování programu ne nový bod, ale přeřazení jednoho z bodů. Jedná se o bod 103, který bych navrhl zařadit jako první bod příští středu 7. července v 9.00 hodin. Zdůvodnění je jednoznačné: zpráva vlády o činnosti za jeden rok jejího působení je podle našeho názoru jedním z nejvýznamnějších bodů, který je v kterémkoli civilizovaném parlamentu projednáván, stejně tak jako návrh zákona o státním rozpočtu. Vycházím tedy z toho, že Poslanecká sněmovna, které se z Ústavy vláda České republiky zodpovídá, by měla tomuto bodu věnovat dostatečnou pozornost.

Chtěl bych také upozornit na to, že existuje přijaté usnesení Poslanecké sněmovny, byť z minulého volebního období, že vláda bude podávat svou zprávu vždy souběžně se státním závěrečným účtem, v době, která odpovídá této schůzi Poslanecké sněmovny.

Myslím si, že zdůvodnění tohoto návrhu je vcelku jednoznačně. Poněkud by mě překvapilo, kdyby Poslanecká sněmovna tomuto svému právu chtěla vyřknout čas, který by nemusel být příliš důstojný tomuto bodu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nyní se hlásí několik poslanců s předností. Paní poslankyně Šojdrová chce nejdříve vzít zpět svůj návrh. To je pozitivní zrychlení. Jestli dovolíte, dám jí slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Je mi to líto, ale skutečně musím vzít zpět svůj návrh na zařazení nového bodu vzhledem k tomu, že jsme dostali stanovisko vlády ve lhůtě, která nesplňuje podmínku danou zákonem. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slovo má pan předseda klubu Filip, dále předseda klubu Kühnl.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, paní a pánové, dovolím si navrhnout nový bod jednání této schůze, a to ke známé skutečnosti ve věci rozhodnutí Abdullaha Ocalana. Navrhuji nový bod, který bych požadoval zařadit možná i později, ale vzhledem k času navrhuji na dnes po 19. hodině jako první bod. Jedná se o usnesení Poslanecké sněmovny, kterým požádáme Parlament Turecké republiky o to, aby se zasadil o dodržování lidských práv a práv národnostních menšin v Turecké republice, včetně požadavku na spravedlivý proces pro Abdullaha Ocalana.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slovo má pan poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolím si dát protinávrh k návrhu předsedy poslaneckého klubu ČSSD kolegy Grosse, a to v tom smyslu, aby bod číslo 103 - "Zpráva o činnosti vlády" - byl zařazen na pevný čas na středu 7. 7. v 19.00 hodin hned po projednání onoho bodu navrženého panem kolegou Matějů, pokud bude návrh přijat, a to tak, kdyby rozprava k tomuto bodu nebyla ukončena do 21.00 hodin ve středu 7. 7., abychom jednali až do ukončení rozpravy. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se ještě někdo? Pan poslanec Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl přeřazení bodu 117 pod názvem "Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1998" na program schůze v září, protože tato zpráva dosud nebyla projednána výborem pro obranu a bezpečnost. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Opravuji vás, že na příští schůzi, která není v září, ale začátkem října. Děkuji. Pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi přednést podobný návrh, jako byl ten předchozí, a sice týkající se bodu 118, tj. tisku 259 - "Analýza výnosu daně z přidané hodnoty". Navrhuji, aby tento bod byl vyřazen z programu této schůze a zařazen na program schůze příští, a to proto, že mezi zákony projednávanými v prvním čtení na této schůzi je i novela zákona, který upravuje daň z přidané hodnoty. Je proto logické, aby bylo projednání těchto tisků provedeno souběžně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi Tlustému. Znovu se táži, zda se ještě někdo hlásí s pozměňovacím nebo doplňovacím návrhem. Pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl vyřadit z jednání této schůze Poslanecké sněmovny bod 30. Krátké zdůvodnění: Jedná se o novelu zákona o VÚSC. Jsem osobně přesvědčen, že tento parlament, i když je pravda, že v minulém období tak důkladně a zevrubně po dobu pěti let projednával tento zákon, že je povinností této sněmovny, aby co nejvíc přispěla k přijetí zákona o ustavení VÚSC. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Snítilému. Znovu se táži, zda má někdo ještě pozměňovací nebo doplňovací návrh. Ne-li, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány. Prosím, aby se všichni dostavili do jednací síně. Nejdříve budeme hlasovat o mých pozměňovacích návrzích.

 

První - zařadit nový bod "státní dluhopisy", zkrácené jednání, tisk 281, s tím, že bude projednán v pátek 1. července jako první bod odpoledne.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 ze 195 přítomných 129 pro, 46 proti. Návrh byl přijat.

 

Dále jsem navrhl bod 57 návrhu pořadu, sněmovní tisk 274, zkrácené jednání, projednat jako první bod odpoledního jednání ve čtvrtek 1. července.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 195 128 hlasovalo pro, 40 proti. Návrh byl přijat, ač jeho předkladatel zapomněl hlasovat.

 

Body 3, 12 a 10 návrhu pořadu projednávat nejdříve od 1. července.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 196 138 hlasovalo pro, 28 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP