(pokračuje Žantovský)

Není pochyb o tom, že tento zákon není v hlavních rysech odlišný od zákonů, které platí v řadě zemí Evropy i v mimoevropských zemích, že má stejné nástroje, stejné instituty jako podobné zákony v Maďarsku, ve Francii, v USA, v Holandsku či v jiných zemích.

Není pochyb o tom, že tak jako v těchto zemích, ani tento zákon v případě svého schválení nevyvolá žádný otřes ve státní správě, nevyvolá žádný příval žádostí o informace, žádnou paniku, žádné zhroucení státní správy, jako se to nestalo v žádné z těchto zemí.

Není pochyb o tom, že po dvou letech projednávání této materie česká veřejnost čeká na zákon o svobodě informací, čeká na jeho schválení, a není důvodů pro to, takový zákon odkládat s odůvodněním, že ještě nejsme na něj zralí, že česká společnost či česká státní správa na něj zralá není.

Není pochyb o tom, že tento zákon nepředstavuje zásah do soukromé sféry, jak zde naznačila paní poslankyně Parkanová. Nejsem povoláním právník, ale pokud § 1 odst. 2 ve znění pozměňovacího návrhu ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, se kterým se ztotožňuji, říká, že povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti, není mi jasné, jak by takové znění při sebeextenzivnějším výkladu mohlo zasahovat do soukromé sféry. Veřejná správa a pouze její rozsah je zde označena jasně a jasně určena.

Není podle mého názoru pochyb o tom, že pokud česká veřejná správa není připravena na poskytování informací způsobem, který umožňuje dálkový přístup, bude se muset na něj v nejbližších dnech, týdnech a měsících připravit v souvislosti s jinými věcmi, jako je vstup do EU a integrace ČR do Evropy obecně.

A není pochyb o tom, že přijetí tohoto zákona neohrozí naše členství v OECD, tak jako neohrozí členství USA, Francie, Holandska, Maďarska a dalších členských zemích, které již totožný nebo z velké části totožný zákon o svobodném přístupu k informacím mají nebo na něm pracují.

Není podle mého názoru - a to je poslední moje poznámka - pochyb o tom, že tato problematika, tato materie, tak jak ústava předpokládá, vyžaduje zvláštní přístup, tedy nikoli obecné řízení ať už prostřednictvím soudu, nebo prostřednictvím správního řádu; ústava hovoří o tom, že oblast přístupu k informacím bude upravena zvláštním zákonem, je to jiná problematika, je to problematika, která nevyžaduje zvláštní rozhodování, nýbrž pouze poskytování informací, které už k dispozici jsou.

Podle mého názoru tedy není pochyb o tom, že Parlament ČR, a to jak Poslanecká sněmovna, tak Senát, by měl tento návrh zákona schválit, a já věřím, že se to tak stane. Děkuji, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu předkladateli panu senátoru Žantovskému a nyní prosím pana poslance Matulku, aby jako zpravodaj předložil návrh procedury, jakým způsobem bude provedeno hlasování, a poté předkládal jednotlivé návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, dostali jste k tomuto tisku přehršli materiálů, přehršli i pozměňovacích návrhů a první materiál obsahoval seřazení pozměňovacích návrhů podle toho, kdo je předkládal. Znamená to, že tam byla ta tři usnesení výborů, které tisk 16 projednaly, a posléze jsou uvedeny pozměňovací návrhy poslanců tak, jak padaly ve druhém čtení.

Pak jste dostali tisk 16/5 a k němu přílohu k tisku 16/5. Byla rozdána všem poslancům do lavic a já si dovoluji navrhnout, aby právě tato příloha k tisku 16/5 nám sloužila jako průvodce pro hlasování. Je to pravděpodobně jediný možný postup z toho důvodu, že když takto budeme postupovat, budeme postupovat po jednotlivých paragrafech, a budeme tak mít možnost srovnání, aniž bychom se ulistovali k smrti a aniž bychom se z toho zbláznili. Je to jediný způsob, jak se pozměňovacích návrhů nějak zhostit.

Není-li tedy žádná námitka, doporučoval bych při hlasování o pozměňovacích návrzích postupovat po paragrafech tak, jak je uvedeno v tisku 16/5, s tím, že zhruba bychom postupovali po těch písmenech, která jsou tam tučně vytištěna, a uvnitř těchto písmen tam, kde je více pozměňovacích návrhů, bychom potom jednotlivě dospěli i k pořadí jednotlivých dílčích návrhů, které tak jsou uvedeny. Má to jednu výjimku - prosím zcela mimo písmena tam je patrně nedostatečnou domluvou mezi mnou a legislativou pozměňovací návrh pana poslance Ambrozka, který se týkal lhůt v tomto zákoně. Pan poslanec Ambrozek to podal jako jeden návrh, i když to mělo pět součástí. Já potom včas upozorním, že tam, kde poprvé dojdeme k návrhu poslance Ambrozka, že budeme hlasovat i o těch ostatních součástech, které jsou v tomto textu uvedeny dále, poněvadž je to skutečně pozměňovací návrh jeden.

Já vás velmi prosím, abyste tento navrhovaný postup akceptovali, a pokud bych se v průběhu hlasování dopustil nějaké nepřesnosti a trošku se v tom zamotal, tak mě laskavě omluvte a nepískejte na mě. Do poslední chvíle jsem doufal, že se uzdraví paní poslankyně Horníková a že to zpravodajovat nebudu muset já. Takhle to spadlo na mne, takže případné chyby mi prosím odpusťte a včas mě na ně upozorněte.

Takže, paní předsedající, jestli proti postupu, který jsem navrhl nejsou nějaké námitky, můžeme přikročit postupně k hlasování podle jednotlivých paragrafů a pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, mohu vás ujistit, že pokud by se vás někdo snažil vypískat, volala bych dotyčného poslance k pořádku.

Jsem přesvědčena o tom, že o tomto návrhu procedury, jak jej přednesl pan poslanec Matulka, bude správné rozhodnout procedurálním hlasováním, protože rozhodujeme také o tom, který materiál bereme jako základ pro projednávání.

 

Rozhodneme o něm hlasováním pořadového čísla 143, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh procedury, navržený panem poslancem Matulkou. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 143 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 188 poslanců a poslankyň vyslovilo 173 poslanců a nikdo nebyl proti.

 

Prosím, pane poslanče, můžeme začít.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Děkuji za toto schválení, a když dovolíte, protože zřejmě máte ten materiál 16/5 před sebou, tak já jednotlivé pozměňovací návrhy nebudu číst, poněvadž číst umíme všichni, pouze se k jednotlivým pozměňovacím návrhům vyjádří jak pan navrhovatel, tak zpravodaj. Učiníme tak u jednotlivých pozměňovacích návrhů

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pravděpodobně s procedurálním návrhem se hlásí poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Já se velice omlouvám, ale podle mých znalostí jednacího řádu po mém soudu dříve, než přistoupíme ke konkrétnímu hlasování, mělo by se hlasovat o zamítacím návrhu, který jsem podal.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, musím vás upozornit, a to i při vašich znalostech jednacího řádu, že v rozpravě ke třetímu čtení nelze podat návrh na zamítnutí. Já jsem tudíž tento váš návrh chápala pouze jako rétorické cvičení. (Potlesk poslanců klubů ČSSD a KSČM.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP