(pokračuje Gross)

Konstatuji, že tento materiál byl také předložen na základě schváleného návrhu zákona o státním rozpočtu. Konstatuji, že to, co navrhuje organizační výbor, je plně v souladu s tím, v jaké podobě byla schválena kapitola Kanceláře Poslanecké sněmovny v rámci zákona o státním rozpočtu, a tudíž nic nebrání tomu, aby Poslanecká sněmovna, pokud s tím bude souhlas, nebudou jiné návrhy, schválila ten návrh, jak jej projednal a přijal organizační výbor.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Grossovi a v tuto chvíli otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Gross, kterému udílím slovo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené kolegyně, vážení kolegové, přestože zřejmě formálně by bylo možné hlasovat o tom návrhu, tak jak je v podkladových materiálech, tak přece jen, aby nevznikly pochybnosti, tak v rámci rozpravy přednesu návrh usnesení, o kterém by Poslanecká sněmovna měla hlasovat. Návrh usnesení by zněl takto:

"Poslanecká sněmovna schvaluje pravidla hospodaření poslaneckých klubů na kalendářní rok 1999, přičemž finanční prostředky budou poslaneckým klubům uvolňovány v alikvótních částkách za první čtvrtletí, dále po měsících, tak jak je uloženo v příloze."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Grossovi. Ptám se, zda se dále hlásí někdo do rozpravy. Udílím slovo panu poslanci Brožíkovi.

 

Poslanec František Brožík: Vážená paní předsedající, vážení kolegové z vlády, vážené poslankyně a páni poslanci, vzhledem k tomu, že bych už mohl možná patřit do inventáře této Poslanecké sněmovny, protože od roku 1992 se starám o finance poslaneckého klubu sociální demokracie, chtěl bych dát jeden návrh k pravidlům, která nám byla předložena jako pravidla hospodaření, příloha k usnesení č. 77 pro rok 1999, a to na str. 2 pod bodem 4, druhý odstavec, kde poslanecký klub hradí z prostředků náklady spojené s činností poslaneckého klubu, jako jsou např. výdaje za nakoupený spotřební materiál, drobné hmotné předměty do výše 10 000 Kč za kus, bych tuto číslovku navrhoval, abychom změnili na 20 000 Kč.

Víme všichni dobře, že podle zákona 586 o dani z příjmu je drobný investiční majetek dnes zařazen dokonce do kategorie až 40 000 Kč. Samozřejmě pro plátce DPH je tam zase ještě další odchylka, protože je to bez DPH, Poslanecká sněmovna není plátcem DPH, je to včetně daně, a můžeme se dostat někdy do problémů, kdy drobné investiční majetky jsou již na hranici těchto prostředků, takže já bych navrhoval, abychom dali částku do 20 000 Kč. Pořád jsme na 50 % vlastně výdajů těchto drobných investičních prostředků proti tomu, co mohou použít všechny ostatní rozpočtové a příspěvkové organizace a podnikatelé apod. To je můj pozměňovací návrh.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Brožíkovi za jeho návrh. Další přihlášky do rozpravy neregistruji.

Končím tedy rozpravu a ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, v rozpravě vystoupil pouze jeden poslanec, pan kolega Brožík, proto závěrečné slovo může být poměrně stručné.

Já bych pozměňovací návrh, který byl kolegou Brožíkem přednesen, doporučil Poslanecké sněmovně ke schválení s tím, že ale o něm budeme muset hlasovat jako o samostatném pozměňovacím návrhu, poté budeme hlasovat o usnesení, tak jak jsem předložil.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Brožíka, a to nejdříve, pozměňovací návrh byl uveden, týká se návrhu textu pravidla hospodaření poslaneckých klubů na rok 1999, tak jak byl schválen a předložen organizačním výborem Poslanecké sněmovny.

 

O návrhu pana poslance Brožíka rozhodneme v hlasování pořadové číslo 141, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 141 se z přítomných 181 pro vyslovilo 148, nikdo nebyl proti, tento návrh byl přijat.

 

Nyní tedy můžeme hlasovat o návrhu textu jako o usnesení. Já pouze doporučuji panu navrhovateli zvážit, zda v tomto případě není nutné do návrhu usnesení doplnit ke slovům "pravidla hospodaření poslaneckých klubů" ještě slova "ve znění schválených pozměňovacích návrhů". Je tomu tak? Já si myslím, že to je zcela legislativně technická záležitost, která by neměla způsobit jakýkoli problém.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jej přednesl pan poslanec Gross.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 142 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 142 se z přítomných 182 pro vyslovilo 160, nikdo nebyl proti, tento návrh usnesení byl schválen.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, tím jsme projednali tento bod a já bych v tuto chvíli chtěla opravit drobnou nepřesnost, kterou jsem uvedla před započetím tohoto bodu. Já jsem vám sdělila, že je potřeba u senátního návrhu zákona o svobodném přístupu k informacím počkat do 15.00 hodin vzhledem k tomu, že pan senátor Žantovský se dostaví až v 15.00 hodin. Já bych nerada, aby to vypadalo, že pan senátor Žantovský jakýmkoli způsobem zdržuje naši schůzi. Došlo k tomu proto, že pozměňovací návrhy byly rozdány právě v 15.00 hodin, a tudíž dříve než dnes v 15.00 hodin není ani možné o tomto návrhu zákona ve třetím čtení začít jednat.

Nyní jsem zaregistrovala přihlášku předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Jan Kasal: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chci požádat o přestávku pro zasedání klubu KDU-ČSL do 15.20 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, tomuto návrhu samozřejmě vyhovím. Budeme pokračovat v 15.20 hodin.

 

(Schůze přerušena ve 14.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP