Poslanec Jiří Payne: Musím za prvé vyjasnit jeden problém. Zpravodaj výboru pro evropskou integraci poslanec Jalůvka ve svém vystoupení vyslovil výhradu k odst. 6 čl. 4. Je nutné, aby upřesnil, zda výhrada, která byla formulována, je chápána jako pozměňovací návrh k textu usnesení, které jsem jménem zahraničního výboru navrhl, či zda to byla jen rétorická záležitost, o které nemá být hlasováno.

Za druhé musím říci, že znovu dochází k zaměňování pojmu evropská integrace, což je záležitost Evropské unie, a Rady Evropy, která je řekněme orgánem evropské koordinace nebo harmonizace, ale nikoli integrace. Rada Evropy neintegruje státy. V tom smyslu ten dokument má jiný charakter. Já jsem to uváděl a znovu opakuji - a myslím, že vystoupení jak pana poslance Franka, tak pana poslance Kvapila znovu svědčí o tom, že nepochopili základní smysl této konvence - konvence má kvalifikační charakter. Jde o to, zda Česká republika splňuje v příslušném procentním rozsahu ustanovení tohoto dokumentu. V případě že ano, kvalifikuje se mezi slušné státy z hlediska pravidel Rady Evropy. V případě že ne, nekvalifikuje se jako slušný stát. Problém je, že není cílem, abychom splňovali všechna ustanovení tohoto dokumentu, která dokonce na některých místech si odporují. Ono to dokonce ani nejde, naplnit je v tomto rozsahu. Buď se řídí veřejná správa tak, nebo onak. Pokud vím, je jen jeden stát, a to jeden z pobaltských států, který se omylem přihlásil k chartě v plném rozsahu, všechny ostatní státy vždycky uplatňují nějaké výhrady, protože to vyplývá z charakteru toho dokumentu. Dokument si nikdy nekladl a neklade za cíl být jakousi vodicí linií pro vytváření koncepcí veřejné správy, ale obráceně, když si někdo vytvoří svoji koncepci veřejné správy, může si podle tohoto dokumentu vyhodnotit, zda tato koncepce je slušná nebo neslušná. Tady znovu poukazuji na základní nepochopení tohoto dokumentu.

Zároveň v rozpravě zaznělo nepochopení vůbec pojmu mezinárodního práva. Pojem výhrada neznamená nic negativního, ale je to pojem, který zavádí Vídeňská konvence o právu smluvním tuším z roku 1971 a je to atribut všech multilaterálních smluv. Jakmile je smlouva, jíž se účastní více než dva státy, automaticky připadá v úvahu výhrada, která je něco jako pozměňovací návrh. Není to nic negativního, není to žádná ostuda. Naopak státy, které vědí, co chtějí, uplatňují výhrady. Trochu mě mrzí, že výbor pro evropskou integraci nepochopil a není seznámen s touto vídeňskou konvencí.

Znamená to tedy, že tato charta není dokumentem o budoucnosti, není dokumentem o tom, kudy se bude ubírat naše veřejná správa, ale je dokumentem o minulosti, o tom, kam jsme se do dnešního dne dostali. Jestliže jsme překročili příslušný počet ustanovení, zařadili jsme se mezi slušné státy a je v podstatě už jedno, co budeme dál dělat. Všechny ty výzvy, abychom to naplnili v plném rozsahu, nebo pocit, že výhrady, které uplatňujeme, jsou ostudou, že je vůbec neuplatňujeme, jsou naprosto neoprávněné, protože pojem výhrada vyplývá z mezinárodních dokumentů.

Není cílem, abychom splňovali všechna ustanovení. Cílem je kvalifikovat se mezi slušné státy. Zároveň upozorňuji na to, že smlouva není smlouvou, která by měla charakter smlouvy o lidských právech. Pro její schválení platí obyčejné kvorum. Smlouva nebude mít platnost ani zákona, ani nebude mít přednost před zákonem. To mi připadá také důležité.

Na závěr se musím vyjádřit k oběma usnesením, která navrhl jak pan poslanec Václav Frank, tak pan poslanec Tomáš Kvapil. Já jsem velmi hrubě přesvědčen o tom, že obě usnesení odporují duchu charty místní samosprávy. Vnímám pozitivně, že vláda ve svém legislativním plánu má začleněn celý soubor zákonů, který se dotýká reformy veřejné správy. Jak ta reforma bude vypadat, záleží na našem rozhodování, na našem jednání, a nikoli na jednání vlády. Připadají mi ta dvě usnesení jakoby mimoběžná, prostě nesouvisejí s projednávaným bodem.

K dnešnímu dni máme konstatovat, zda český právní řád kvalifikuje Českou republiku mezi slušné státy. Co bude vláda dělat dál, není předmětem projednávání tohoto bodu a já sám mám skoro pocit, že o těchto dvou návrzích bychom ani neměli hlasovat, protože se vymykají schválenému pořadu jednání. Nevím, jestli se na tom shodneme, ale zdá se mi, že to vybočilo jak ze základního smyslu té charty, tak i z dosavadních zvyklostí, protože takovéto doprovodné usnesení vlastně nenavazuje na smysl té charty, která je orientována do minulosti, nikoli do budoucnosti. Tolik mé slovo k této věci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji poslanci Paynovi a prosím, aby předkládal jednotlivé návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Jiří Payne: Myslím, že v prvé řadě bych potřeboval, aby zpravodaj výboru pro evropskou integraci upřesnil své vystoupení, zda jej máme chápat jako pozměňovací návrh.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážená sněmovno, mé vystoupení nemělo charakter pozměňovacího návrhu, jen jsem upozorňoval na některé rozdílné přístupy k určitým článkům s tím, že předkládací zpráva nezdůvodňuje, proč přijímáme některé články bez výhrad, i když jim naše právní úprava odpovídá jen zčásti. Nebudu opakovat, jen pro příklad čl. 4 odst. 6, čl. 8 odst. 3 a jiné v našem právním řádu dle předkladatele částečně upravené články nepřijímáme, např. čl. 7 odst. 2, kde bych se mohl domnívat, že není třeba mít výhradu k tomuto článku. Je to vlastní názor. Nicméně jsem konstatoval, že výbor pro evropskou integraci po projednání doporučil ratifikaci charty v intencích usnesení zahraničního výboru, ke kterému se můžeme tímto připojit. Děkuji.

 

Poslanec Jiří Payne: V takovém případě konstatuji, že pan poslanec Jalůvka nepodal pozměňovací návrh a mohli bychom hlasovat o návrhu zahraničního výboru, tak jak byl přednesen. Bude-li to vůle sněmovny, přečtu jej znovu, ale upozorňuji, že je asi patnáctiřádkový.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je ve sněmovně někdo, kdo považuje za nutné, aby bylo znovu přečteno usnesení zahraničního výboru, které všichni poslanci dostali písemně? Nevidím, že by na tom kdokoli trval. Jsem přesvědčena, že o tomto usnesení můžeme hlasovat, aniž by bylo čteno.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, tak jak se na něm usnesl a jak jej navrhl zahraniční výbor a který byl všem rozdán jako sněmovní tisk 14/6. Budeme hlasovat o usnesení zahraničního výboru č. 29 ze dne 20. ledna 1999.

 

Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 132, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 132 se z přítomných 188 pro vyslovilo 184, nikdo nebyl proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Payne: Dále v rozpravě navrhl pan poslanec Frank usnesení tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby bezprostředně zahájila přípravu takových legislativních podmínek v oblasti veřejné správy, aby se Česká republika mohla v krátké době připojit i k těm odstavcům Evropské charty místní samosprávy, kterými se zatím necítí být vázána."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Poprosím navrhovatele i zpravodaje o stanoviska k tomuto návrhu.

 

Poslanec Jiří Payne: Stanovisko předkladatele je neutrální. Já se domnívám, že tento návrh se míjí s hlavním smyslem charty a je s ním dokonce v rozporu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP