(pokračuje Kvapil)

Nyní máme jedinečnou příležitost, jak se v oblasti samosprávy přihlásit k evropským standardům, jak navázat na přerušené kořeny, jak alespoň tuto oblast stabilizovat a zakotvit. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR stojí před závažným rozhodnutím. Má potvrdit nebo naopak odmítnout dokument zásadní důležitosti, Evropskou chartu místní samosprávy. Ratifikační proces charty stojí v pozadí zájmu médií, a tím i veřejnosti. Přes tento nezájem se domnívám, že jde o dokument pro naše samosprávné orgány, a tím i občany zcela zásadní.

Veřejnou správu nelze realizovat z jednoho místa, to znamená z centra. Proto je výkon veřejné správy strukturován do více úrovní, a to vždy v návaznosti na konkrétní správní členění státu. Místní správa je nejnižší úrovní veřejné správy. Základní organizační jednotkou systému místní správy jsou obce, které jsou současně základní jednotkou osídlení. Obce vystupují v postavení samosprávných subjektů, od státu odvozují svoji samosprávnou moc. Jejich prostřednictvím občan dostává možnost účasti na rozhodování o věcech, které se jeho každodenního života týkají nejvíce.

Účelem Evropské charty je vytvořit evropský standard pro zajištění a ochranu práv místní samosprávy. Definuje nezávislé postavení místních volených zástupců a finanční nezávislost samospráv. Jistě chceme, aby Česká republika byla štíhlým a silným státem, který je založen na principu zastupitelské demokracie a současně usiluje o přiblížení správy občanovi. A právě obce zajišťují mnoho činností, na které občan, ale ani stát nestačí nebo státu nepřísluší.

Ratifikace této charty Českou republikou je významným aktem na naší cestě do Evropy, a to zvláště v době, kdy se u nás připravuje reforma veřejné správy, kdy se bude vytvářet i právní prostředí pro samosprávu krajskou.

Zásady charty vytvářejí rámec pro vertikální dělbu moci. Ratifikací se tento dokument stane součástí našeho právního systému. Její zásady se vztahují i na regionální orgány, tedy i na samosprávu krajskou. Proto v době přípravy reformy veřejné správy je její přijetí o to důležitější.

Chci vyslovit přesvědčení, že Poslanecká sněmovna vysloví souhlas s ratifikací tohoto významného mezinárodního dokumentu. Samospráva byla a je prubířským kamenem demokracie.

Z článku 9 - finanční zdroje místních orgánů - se Česká republika necítí být vázána odstavcem 3 o místních daních a poplatcích, odstavcem 5 o ochraně finančně slabších místních orgánů a odstavcem 6 o projednávání způsobu přidělení přerozdělovaných zdrojů s místními orgány.

Pro skutečné fungování místních samospráv je však přijetí těchto odstavců zásadní. Proto navrhuji doprovodné usnesení k ratifikaci této charty následujícího znění:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby do 30. června 2000 připravila a Poslanecké sněmovně ke schválení předložila návrhy příslušných zákonů tak, aby Česká republika mohla být vázána Evropskou chartou místní samosprávy v plném rozsahu. Za prioritní považuje přijetí závazků z článku 9 o finančních zdrojích místních orgánů."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kvapilovi za jeho vystoupení. Žádnou další přihlášku do rozpravy k tomuto bodu neregistruji, a proto rozpravu končím.

V tuto chvíli se ptám pana ministra Grulicha, zda si přeje jako navrhovatel přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Uděluji mu slovo.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Dámy a pánové, budu stručný. Mohu říci, že návrh usnesení, jak ho přednesl zpravodaj zahraničního výboru, je plně v souladu s postojem vlády, je plně v souladu i s těmi články, u kterých vláda navrhovala, aby prozatím souhlas s jejich zněním vysloven nebyl.

Bohužel je nutné, abych vyslovil dosti zásadní výhrady k vyjádření zpravodaje výboru pro evropskou integraci, protože způsob projednávání tohoto mezinárodního dokumentu, ratifikace charty v pojetí tohoto výboru, jak byl prezentován zpravodajem, se zcela vymyká dosavadním zvyklostem. Znamenalo by to vlastně rozvádět zde na základě přijímání souhlasu s určitým mezinárodním dokumentem rozbor legislativních záměrů, výrazné části legislativního plánu vlády...

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane ministře. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás velmi ráda požádala o ztišení atmosféry v sále, aby pan ministr měl možnost pronést své závěrečné slovo. Já požádám pana ministra, aby pokračoval až poté, co se atmosféra v této jednací síni ztiší natolik, aby skutečně pokračovat mohl v důstojných podmínkách. Ještě jednou velice zdvořile žádám o klid. Pane ministře, pokračujte, prosím.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Děkuji. Jedná se tedy o to, že není cílem a úkolem ratifikace dokumentu rozebrat připravované legislativní plány. Museli bychom podrobně hovořit o novele a připravovaném zákonu o obcích, museli bychom podrobně hovořit o stavebním zákonu, přišla by nám k tomu celá řada dalších zákonů, celá série 15 až 16 zákonů, které vláda má ve svém legislativním plánu a na kterých pracuje při přípravě reformy veřejné správy. To by samozřejmě bylo zbytečné, bylo by to zavádějící, bylo by to matoucí.

Jestliže ve shodě se zahraničním výborem jsme vytkli ty odstavce, které prozatím nemůžeme ratifikovat, protože nejsme na jejich plnění dostatečně připraveni, bývá zvykem, že pro projednávání takového dokumentu je to dostačující. Mohu souhlasit s návrhy usnesení, které tady byly předneseny, usnesení v tom smyslu, aby vláda zahájila přípravu zákonů, které pozastavené články vyřeší a naplní a kde bude možné se k nim připojit.

Mohu říci, že i termín, který přednesl pan poslanec Kvapil, je plně v souladu s legislativním plánem vlády a se záměrem vlády právě v souvislosti s připravovanou reformou veřejné správy.

Pochybení v nejasnosti překladu už jsem přijal minule a sněmovně jsem se za ně omluvil. Ostatní důvody, které od zpravodaje tohoto výboru padly, bohužel nelze uznat za relevantní.

Doporučuji proto sněmovně, aby přijala usnesení, tak jak bylo navrženo zpravodajem zahraničního výboru, protože je zcela v souladu s postojem vlády. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grulichovi a uděluji slovo panu zpravodaji poslanci Paynovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP