(pokračuje Jalůvka)

Předkladatel nezdůvodnil jasně, proč některé články charty přijímáme bez výhrady, i když jim naše právní úprava odpovídá jen zčásti, resp. není v našem právním řádu speciální úprava. Například zmíněný článek 4 odst. 6 nebo čl. 8 odst. 3 charty a jiné v našem právním řádu dle předkladatele nejsou, částečně upravené články nepřijímáme, jako např. článek 7 odst. 2 nebo článek 4 odst. 5 charty. Možná by lepšímu objasnění napříště pomohlo uvedení příkladů z právní úpravy jiných států, které již chartou vázány jsou. Nutno dodat, že na výše naznačené otázky se členům výboru pro evropskou integraci nedostalo uspokojivé odpovědi ani ze strany náměstkyně ministra vnitra ČR při projednávání charty na výboru pro evropskou integraci 1. října 1998.

V předkládací zprávě také postrádám přístup vlády k ustanovením charty, kterými se ČR nemá cítit vázána, tedy naznačení dalšího postupu vlády k tomu, zda tyto výhrady by měly být zachovány, či zda snad z její strany budou, a případně v jakém časovém horizontu, iniciovány návrhy zákonů, které by umožnily postupně tyto výhrady odstranit. Jako příklad ne zcela zodpovědného přístupu může také sloužit již projednaný návrh novely zákona o živnostenských úřadech, kde jsme konstatovali v předchozích dnech, že právě v této novele nebyla ustanovení charty dodržena a nebyl na ně brán zřetel. Proto je třeba doporučit lepší koordinaci jak už při předkládání novel zákonů, tak při ratifikaci charty a smluv podobných.

Dovoluji si vyslovit očekávání, že napříště, až Parlamentu ČR bude vládou předkládán k vyslovení souhlasu dokument podobné podoby a významu, bude tak učiněno s větší mírou odpovědnosti, projevující se alespoň ve zpracování kvalitní, úplné a vzájemně si neodporující předkládací zprávy. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jalůvkovi a otevírám rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Václav Frank. Připraví se pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Václav Frank: Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové. Ve svém vystoupení již v rámci prvního čtení jsem uvedl, že projednávání předlohy je nám velmi sympatické právě proto, že předkládaný dokument dává jisté záruky budoucího zpracování ucelené a odborné koncepce státní správy a samosprávy, zejména pak jejího rozšíření na všech budoucích stupních a do jisté míry naznačuje i možné směry jejího budoucího financování.

Bylo již několikrát řečeno, že ČR se nevyhne evropské integraci, a to ani v oblasti obecního zřízení. Snad právě proto lze předkládaný dokument považovat po stránce právní i politické za dokument na vyšší úrovni, než kam se dosud dostala legislativa v oblasti veřejné správy. Tento dokument by měl napomoci vytvoření ústavního a právního rámce práv místních orgánů a na druhé straně by měl také poskytnout jistý základ pro vypracování mechanismů pro soudní ochranu samosprávy a regionálních institucí, ke kterým by se mohly i místní orgány v případě potřeby odvolat.

On také ale umožňuje upravit podmínky pro to, aby za správu věcí veřejných a veřejných záležitostí skutečně odpovídaly především ty orgány, které mají k občanům nejblíž. Konečně i vládou předložené zásady reformy veřejné správy, zásady zákonů o obcích, okresech i o budoucích krajích tento záměr naznačují a lze tuto iniciativu přivítat.

Jinými slovy - účelem Evropské charty pro zajištění samosprávy je tedy vytvořit společný evropský standard pro zajištění a ochranu práv místní samosprávy, která je co nejblíže občanovi a současně mu dává také možnost účinně rozhodovat o záležitostech, které se dotýkají jeho každodenního života v daném místě.

Charta také zavazuje strany, aby aplikovaly základní pravidla doporučující politickou, správní a finanční nezávislost samosprávy. Tento dokument je i navíc prvním mezinárodním právním nástrojem, který definuje a ochraňuje zásady místních samospráv. Jeho principy jsou promítnuty jako základní prvky věcného řešení do všech návrhů týkajících se samosprávy, zejména pokud jde v našich podmínkách o postavení obcí a krajů a jejich samostatnou působnost.

Je také pravdou, že ČR obecně splňuje podmínky podpisu Evropské charty místní samosprávy u některých článků tak, jak je vláda modifikuje, můžeme říci plně, k některým i já bych mohl mít výhrady, protože nejsou plněny zcela, a některé, jak již bylo řečeno zpravodajem zahraničního výboru, nenaplňujeme vůbec. Nicméně snaha vlády, aby ČR plnila v dohledné době co nejvíce ustanovení charty, je evidentní, a lze proto předpokládat, že se také v krátké době tak stane.

Já to neříkám proto, aby vláda zpychla, ale proto, že tu snahu o řešení problematiky veřejné správy jako celku nepochybně vidět je. Ano, i my souhlasíme s názorem, že je škodou, že nám byl původně předložen dokument s několika překladatelskými chybami, které byly příčinou možná i zpoždění projednávání tohoto dokumentu. Nicméně je potřeba také si říci, že dokument sám nemá vytvořen kontrolní systém, ale umožňuje v podstatě kdykoli oznámení skutečnosti státem, který smlouvu ratifikoval, že se cítí být vázán kterýmkoli odstavcem této dohody. Myslím si, že snahou vlády a především Poslanecké sněmovny by v rámci kontrolní funkce ve společném zájmu mělo být, aby ČR v souvislosti s připravovanou reformou plnila těchto článků co nejvíce.

Dovoluji si proto, vážené kolegyně a vážení kolegové, přes uvedené skutečnosti požádat Poslaneckou sněmovnu ČR o vyslovení souhlasu s Evropskou chartou místní samosprávy, a současně předkládám návrhy na doprovodné usnesení v tomto znění:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu ČR, aby bezprostředně zahájila přípravu takových legislativních podmínek v oblasti veřejné správy, aby se ČR mohla v krátké době připojit i k těm odstavcům Evropské charty místní samosprávy, kterými se zatím necítí být vázána."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Frankovi, slovo má pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, transformační proces naší společnosti i v oblasti veřejné správy je provázen mnoha zvraty, změnami postojů a názorů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP