(pokračuje Payne)

Přijal usnesení, ve kterém doporučil sněmovně přijmout text, který velmi přesně z hlediska jak mezinárodně právního, tak z hlediska jednacího řádu naší Poslanecké sněmovny se pokouší vystihnout, oč v tomto případě jde. Jsem skutečně přesvědčen, že tento navržený text odstraňuje jak ty procedurální nesrovnalosti, tak nesrovnalosti týkající se jazykového překladu. A pokud bychom schválili usnesení předložené zahraničním výborem, myslím si, že tím se situace řeší. Do Senátu ze sněmovny, aby bylo zcela jasno v této věci, budeme potom odesílat jednak francouzské a anglické znění, které máme k dispozici v tom dodatku, budeme odesílat jednak oba dva sněmovní tisky a zároveň usnesení Poslanecké sněmovny, kterým vyslovujeme s touto chartou místní samosprávy souhlas. Takže to je situace, ve které se nyní nacházíme, a já přečtu přesný text usnesení Poslanecké sněmovny, které by mělo vyřešit tu situaci.

Jedná se tedy o návrh zahraničního výboru:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Evropskou chartou místní samosprávy ze dne 15. října 1985 podepsanou za ČR ve Štrasburku dne 28. května 1998 a stanoví, že ČR při její ratifikaci učiní prohlášení následujícího znění: Česká republika se ve smyslu článku 12 odst. 1 Evropské charty místní samosprávy ze dne 15. října 1985 považuje býti vázána 24 odstavci první části charty, z toho 12 odstavci uvedenými v článku 12 odst. 1 charty. Necítí se býti vázána těmito ustanoveními: článek 4 odst. 5, článek 6 odst. 2, článek 7 odst. 2, článek 9 odst. 3, odst. 5 a odst. 6."

Tento předložený návrh má tu vlastnost, že k němu nyní v rozpravě mohou býti podávány pozměňovací návrhy, protože při rozpravě, která bude nyní následovat, má sněmovna možnost také pozměnit sortiment výhrad, které ČR hodlá k této chartě místní samosprávy uplatnit. Ta původní verze předloženého vládního návrhu jednak neumožňovala tyto pozměňovací návrhy, na které sněmovna má legitimní právo, a jednak odporovala i dosavadním zvyklostem, protože podle dosavadních zvyklostí, když Poslanecká sněmovna vyslovuje výhradu k nějakému mezinárodnímu dokumentu, musí tato výhrada být obsažena v usnesení Poslanecké sněmovny. Takže s ohledem jak na tyto dosavadní zvyklosti, tak na mezinárodní právo si myslím, že předložený návrh splňuje všechny požadavky.

Mám dojem, že to je postačující k tomu, abychom mohli otevřít všeobecnou rozpravu, a paní místopředsedkyně, prosím, abyste ji otevřela. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji Paynovi. Prosím, aby usedl ke stolku zpravodajů a spolu se mnou sledoval další projednávání tohoto bodu. Já pana poslance Payna v tuto chvíli zklamu, protože já v tuto chvíli rozpravu neotevřu vzhledem k tomu, že tento tisk byl přikázán většímu počtu výborů, takže já ještě s dovolením vyzvu zpravodaje těchto výborů, aby přednesli své zprávy.

Já v tuto chvíli prosím, aby nás o jednání ve výboru pro veřejnou zprávu, regionální rozvoj a životní prostředí informoval jeho zpravodaj pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji paní předsedající. Paní předsedající, vážená vládo, vážení poslanci a poslankyně, já mám jenom velmi krátkou zpravodajskou zprávu o projednání charty místní samosprávy ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, protože se ve všem shoduje s mým předřečníkem.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí byl prvním výborem, který projednával tuto chartu ještě v době, kdy český překlad a francouzský podtext nebyly připraveny v té podobě, v jaké jsou předkládány v současné době sněmovně, a z toho důvodu bylo toto doporučení od výboru směrem k předkladateli podobné jako u zahraničního výboru. Jinak tento výbor projednal a doporučil sněmovně ratifikaci této smlouvy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi a prosím, aby nás o jednání výboru pro Evropskou integraci informoval pan poslanec Josef Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, předkládací zpráva k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 5. října 1985, v úvodu konstatuje závažnost předkládaného dokumentu, který vytváří obecný a mezinárodně závazný rámec pro ochranu místní demokracie. Jejím základem je otevřená a dobře fungující územní samospráva. Konstatována je také závažnost tohoto dokumentu a postoj Parlamentu ČR k němu z hlediska posuzování připravenosti ČR pro vstup do EU.

Výbor pro Evropskou integraci se zabýval předkládaným dokumentem na dvou zasedáních. Závěrem bylo doporučení ve smyslu návrhu zpravodaje zahraničního výboru. Ovšem je třeba se zmínit o některých nedostatcích. Je poněkud zarážející přístup předkladatele k této věci ve vztahu k těm, na jejichž rozhodnutí závisí, zda tento dokument bude pro ČR závazný, či nikoliv, tedy k poslancům Parlamentu ČR. I kdybychom pominuli neprofesionální přístup, jehož výsledkem byla skutečnost, že Poslanecké sněmovně byl tento návrh poprvé předložen s nekvalitním jazykovým překladem, a proto bylo jeho projednávání odloženo, nelze se nepozastavit nad charakterem předkládací zprávy. Předkládací zpráva totiž, podle mého názoru, vykazuje jisté nedostatky, které budí pochybnost o vážnosti, s jakou k tomuto dokumentu předkladatel přistupoval.

Těmito nedostatky míním především nedostatečná, v některých případech i vzájemně si odporující zdůvodnění jednotlivých ustanovení charty, resp. odůvodnění postoje předkladatele k nim. Za všechny zde uvedu případ článku 4 odst. 6 charty. Ustanovení tohoto článku dle vládního návrhu patří mezi ty, kterými má naše republika být vázána. Podle mého názoru ale stav naší právní úpravy tomuto článku vůbec neodpovídá.

Pokud se v tomto ustanovení charty uvádí, že s místními společenstvími, pokud to lze, se včas a vhodným způsobem konzultují otázky plánování a rozhodování ve všech věcech, které se jich přímo dotýkají, pak tuto projednací povinnost jistě nelze omezit pouze na oblast územního plánování, jak to předkladatel učinil odkazem na příslušná ustanovení zákona číslo 50 z roku 1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, čili stavebního zákona. Okruh otázek, které se místních společenství, chápeme tedy obcí, bezprostředně dotýkají, je mnohem širší. Jen namátkou - veškeré právní předpisy upravující oblasti, ve kterých orgány obcí vykonávají přenesenou působnost, hospodaření s nebytovými prostory, vyřizování přestupků, správa na úseku živnostenského podnikání, správa sociální zabezpečení, správa školství, zdravotnictví, kultury, výstavby atd., dále předpisy týkající se výkonu samostatné působnosti, tj. zákon o obcích, zákon o majetku obcí, zákon o místních poplatcích, zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o rozpočtových pravidlech apod. Obcím by dále měla být dána možnost vyjádřit se k různým státním dotačním programům, např. program rozvoje bydlení apod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP