(Schůze zahájena ve 13.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v odpolední části dnešního jednacího dne.

Podle našeho rozhodnutí z dopoledne je prvním bodem odpoledního jednání

 

32.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985,
která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998
/sněmovní tisk 14/ - druhé čtení

 

Již v dopoledním bloku jsem vás upozornil, že dne 20. listopadu 1998 byl rozdán k tomuto sněmovnímu tisku dodatek obsahující nový překlad Evropské charty.

Měl bych v tuto chvíli udělit slovo ministru vnitra Václavu Grulichovi, nicméně toho zde v tuto chvíli nevidím..., až teď, klika cvakla, ministr vchází do dveří. Pane ministře, hned jak budete připraven, můžete přistoupit k řečnickému pultu, neb vám uděluji jako zástupci předkladatele slovo.

Dovoluji si využít této krátké přestávky k tomu, abych požádal předsedu volební komise, aby nás seznámil s výsledky tajné volby.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s druhou volbou, s druhým kolem volby členů prezidia Fondu národního majetku.

Bylo vydáno 184 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 181 hlasovacích lístků. Pro pana Jana Mládka bylo odevzdáno 88 hlasů, pro paní Marianu Procházkovou bylo odevzdáno 79 hlasů, pro pana Dušana Vaňka bylo odevzdáno 76 hlasů.

Ve druhém kole nebyl zvolen žádný z navržených kandidátů. Tím druhá volba končí a na některé z následujících schůzí Poslanecké sněmovny je možné provést volbu třetí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane předsedo. Tímto jsme vyčerpali náplň krátké neformální přestávky.

A nyní již uděluji slovo ministru vnitra Václavu Grulichovi.

Jinak prosím všechny kolegyně poslankyně a kolegy poslance, zda by se nemohli utišit a vyslechnout si příjemná slova ministra vnitra a strávit tak první chvíle odpoledního jednání.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se za menší zdržení a prosím, abychom se mohli věnovat bodu, který na minulém zasedání Poslanecké sněmovny byl přerušen, jak jsem zaslechl, z důvodů, které pan předsedající již uvedl.

V původním překladu charty došlo podle názoru členů zahraničního výboru k určitým nepřesnostem. Proto jsme stáhli tento návrh a nechali pořídit ověřený překlad z originálu, předložili jsme příslušným výborům nejen tento ověřený překlad, aby jednotlivé nejasnosti byly vysvětleny, ale tak jak jsme povinni, předložili jsme samozřejmě i originální texty zmíněné charty.

Předmětný návrh byl projednán, tedy návrh souhlasu s ratifikací Evropské charty místní samosprávy, která byla za Českou republiku již podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998. Byl projednán v příslušných výborech, tj. v zahraničním výboru a ve výborech, které projevily o tento text a návrh zájem.

Evropská charta místní samosprávy je jedním z dokumentů, který patří mezi ty, ve kterých jsme kritizováni, že jako Česká republika jsme ještě neratifikovali tento dokument a nepřipojili se tak k většině států Evropské unie, která tuto cestu již dávno zahájila.

Vzhledem k tomu, že neexistence a nedostatečná příprava reformy veřejné správy je opět jedním ze stěžejních bodů kritiky Evropské unie vůči naší České republice, je samozřejmě nesmírně důležité, aby Poslanecká sněmovna už definitivně tuto chartu projednala, ať už v tom znění, ve kterém je předložena, nebo s určitými výjimkami, na které má Česká republika samozřejmě právo a které by měly odpovídat vývoji stavu společnosti v tomto státě, protože plně uznávám, že některé skutečnosti nelze předbíhat, je potřeba reflektovat danou situaci a je potřeba reflektovat i ekonomický a sociální vývoj v tomto státě, neboť případné nežádoucí skoky, které by nebyly splnitelnými předpoklady, by nám situaci mohly jenom zkomplikovat.

To ostatně i tento návrh obsahuje. Byla o něm debata i ve zmíněném zahraničním výboru a byla o něm debata i v rozpravě, která byla vedena i v této sněmovní síni při prvním projednávání tohoto dokumentu. Právě proto, že rozprava ve své větší části už proběhla, mi dovolte, abych neopakoval jednotlivé argumenty, nezdržoval sněmovnu a abychom přistoupili k vlastnímu projednávání, protože je dost možné, že určité náměty bude mít zpravodaj příslušného výboru, a bylo by zbytečné, abychom zde dvakrát opakovali stejné argumenty.

Dámy a pánové, doporučuji vám, aby po projednání textu tohoto sněmovního tisku sněmovna ratifikovala zmíněnou navrhovanou chartu místní samosprávy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci.

Usnesení jednotlivých výborů byla vám všem rozdána jako sněmovní tisky 14/1 - 14/6.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Jiří Payne.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP