(pokračuje Langer)

Tím jsme vyčerpali bod č. 45 schváleného pořadu schůze a nyní je před námi bod

 

46.
Návrh na odvolání členů a na volbu místopředsedy
a členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

 

Prosím předsedu volební komise, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, 23. prosince loňského roku přijala volební komise návrh vlády na volbu místopředsedy prezidia Pozemkového fondu České republiky a na odvolání a volbu členů prezidia tohoto fondu. Jedná se o druhou volbu těchto funkcionářů. Návrh vlády byl zaslán 29. prosince na vědomí všem poslaneckým klubům.

Nejprve k návrhu vlády odvolat z funkce členů prezidia Pozemkového fondu paní Janu Fürstovou a pana Radima Špačka. Poslanecká sněmovna na své 7. schůzi již rozhodla o způsobu odvolání členů prezidia Pozemkového fondu České republiky, a to veřejným hlasováním o odvolání každého člena prezidia zvlášť pomocí hlasovacího zařízení.

Prosím, pane předsedající, abyste k této části projednávaného bodu otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ani v tuto chvíli neregistruji žádnou přímou přihlášku, a rozpravu proto uzavírám. Prosím předsedu volební komise, aby nám předkládal jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nejprve přistoupíme k hlasování o odvolání pana Radima Špačka z funkce člena prezidia Pozemkového fondu České republiky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 127 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 190 se pro vyslovilo 99, proti 81. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o odvolání paní Jany Fürstové z funkce členky prezidia Pozemkového fondu České republiky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 128 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 128 z přítomných 190 se pro vyslovilo 101, proti 78.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna odvolala paní Janu Fürstovou a pana Radima Špačka z funkce členů prezidia Pozemkového fondu České republiky. Nyní můžeme pokračovat v projednávání tohoto bodu.

V předchozím bodu byl pan Rybníček zvolen místopředsedou prezidia Pozemkového fondu. Tato volba tedy odpadá. V předchozím bodě byla současně na uvolněné místo člena prezidia zvolena paní Irma Zlatohlávková, a proto lze nyní přistoupit k volbě dvou členů prezidia na uvolněná místa po právě odvolaných členech.

Vládou navržení kandidáti jsou pan Jiří Hladík a pan Jan Kender.

Prosím, pane předsedající, abyste k této části projednávaného bodu otevřel rozpravu s tím, že o způsobu volby již Poslanecká sněmovna také rozhodla. Budeme volit veřejnou volbou hlasovacím zařízením.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu k uvedenému bodu. Ptám se, kdo má v úmyslu vystoupit. Žádnou přihlášku neregistruji. Rozpravu uzavírám.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní budeme hlasovat o panu Jiřím Hladíkovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 129. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 189 se pro vyslovilo 109, proti 72.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o panu Janu Kenderovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 130. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 190 se pro vyslovilo 106, proti 76.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že členy prezidia Pozemkového fondu byli zvoleni pan Jiří Hladík a pan Jan Kender. Dovolím si nejen jim, ale i zvolené Irmě Zlatohlávkové a místopředsedovi panu Rybníčkovi poblahopřát.

Tím tato volba končí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Děkuji.

V tuto chvíli je před námi bod

 

47.
Návrh na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

 

Opět uděluji slovo předsedovi volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: To je báječné. Děkuji.

Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, na minulé schůzi Poslanecké sněmovny v prvé volbě, proběhlo prvé i druhé kolo, nebyl za člena této komise zvolen poslanec Václav Frank. Ve stanovené lhůtě navrhl v souladu s příslušným ustanovením zákona 283/1991 Sb. poslanecký klub KSČM opět za kandidáta na člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky člena výboru pro obranu a bezpečnost pana poslance Václava Franka. Tento návrh byl zaslán 29. ledna tohoto roku na vědomí všem poslaneckým klubům.

Navrhuji, abychom po rozpravě provedli veřejnou volbu hlasovacím zařízením, tak jak již o tom rozhodla Poslanecká sněmovna na své 7. schůzi. Volba je dvoukolová.

Prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Právě se tak stalo. Žádnou přihlášku do ní nevidím, nicméně registruji žádost některých kolegů na odhlášení. V tuto chvíli jsem vás odhlásil. Vzápětí uzavírám rozpravu k tomuto bodu. Žádám vás o přihlášení vašimi hlasovacími kartami a uděluji slovo předsedovi volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Přistoupíme k prvému kolu druhé volby člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky. Navržen je poslanec Václav Frank.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 131 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 131 z přítomných 189 se pro vyslovilo 95, proti 90. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zvolila v prvém kole poslance Václava Franka členem stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky. Zvolenému blahopřeji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším a posledním bodem v bloku volby je bod s pořadovým číslem 48, a to je

 

48.
Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky
(odročené jednání ze 7. schůze Poslanecké sněmovny - 2. kolo II. volby)

 

Prosím, aby se slova opět ujal předseda volební komise a připomněl nám, kteří kandidáti postoupili do druhého kola volby.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, 1. prosince loňského roku proběhlo první kolo první volby členů prezidia Fondu národního majetku České republiky. Vláda navrhla čtyři kandidáty, a to Jana Mládka, Marianu Procházkovou, Dušana Vaňka a Miladu Vlasákovou. V tajné volbě z navržených kandidátů byla členkou prezidia Fondu národního majetku České republiky zvolena pouze paní Milada Vlasáková.

Druhého prosince loňského roku Poslanecká sněmovna na návrh místopředsedy sněmovny pana poslance Ivana Langra a předsedy hospodářského výboru pana poslance Františka Brožíka projednávání tohoto bodu přerušila, a tím se druhé kolo první volby neuskutečnilo.

Dovolte mi pouze zopakovat, že v současné době pracuje prezidium Fondu národního majetku České republiky v tomto složení: předseda prezidia ze zákona ministr financí, místopředseda František Brožík, členové Václav Kupka, Zdeněk Petříček, Michal Tošovský a Milada Vlasáková. K dnešnímu dni chybějí tři členové prezidia.

Do druhého kola první volby postoupili Jan Mládek, Mariana Procházková, Dušan Vaněk. Protože zákon ČNR 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, stanoví, že Poslanecká sněmovna volí členy prezidia tohoto Fondu tajným hlasováním, pouze konstatuji, že tajná volba je technicky připravena a může být kdykoliv zahájena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP