(Schůze opět zahájena v 11.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, je 11.20 hodin, vypršel tedy čas, kdy probíhala přestávka na žádost předsedy poslaneckého klubu ČSSD. Pro vaši lepší orientaci a pro osvěžení paměti uvedu stav, ve kterém se nyní Poslanecká sněmovna nachází, resp. stav projednávání bodu schváleného pořadu schůze.

Na základě námitky pana poslance Petra Nečase k závěrečnému hlasování k bodu 40 schváleného pořadu schůze jsme přerušili rozpravu v rámci třetího čtení bodu 41 a vrátili jsme se zpět do projednávání bodu 40, a to do okamžiku, kdy budeme hlasovat znovu o závěrečném usnesení. Velmi vás žádám, abyste ve lhůtě co možná nejkratší zaujali svá místa, neboť hlasování, které je před námi, je nepochybně velmi důležité pro každého z nás.

Pro úplnou formální správnost přečtu v tuto chvíli ještě jednou návrh usnesení, o kterém rozhodneme v hlasování. Na základě žádosti některých z vás jsem vás odhlásil. Přihlašuji vás znovu. Návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku č. 34, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

V tuto chvíli jsem zahájil hlasování s pořadovým číslem 107 a ptám se: Kdo je pro předložený návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 107 hlasovalo pro 96, proti 93. Návrh byl přijat.

 

(Reakce na dění v sále:) Teď si můžete stisknout navzájem ruce. (Potlesk v části sálu.) Tím jsme se vypořádali s bodem 40 a vracíme se zpět do rozpravy v rámci třetího čtení k senátnímu návrhu zákona o jednacím řádu Senátu, sněmovní tisk 47. (Hluk v sále.) Velmi bych vás, kolegyně a kolegové, prosil, kdybyste se mohli zklidnit a dodat vážnosti jednání Poslanecké sněmovny. Já registruji několikero poslanců a poslankyň u stolku, kde mají k dispozici sjetinu hlasování. V tuto chvíli ovšem nevidím žádnou ruku, která by signalizovala zpochybnění právě proběhnuvšího hlasování.

 

41.
Senátní návrh zákona o jednacím řádu Senátu
/sněmovní tisk 47/ - třetí čtení

 

Kolegyně a kolegové, bylo by důstojné, kdybychom se zklidnili. Vzhledem k tomu, že není žádná námitka, alespoň v tuto chvíli, požádal bych zpravodaje k tomuto bodu, aby zaujal své místo, a vyzývám vás všechny, kteří máte v úmyslu vystoupit v rámci rozpravy ve třetím čtení a přednesení některých legislativně technických připomínek, abyste tak učinili. Nikoho v tuto chvíli nevidím, a rozpravu tedy končím. Prosím zpravodaje, aby zaujal své místo u řečnického pultu a aby nás buď seznámil se svým závěrečným slovem, nebo nás přímo provedl k hlasování.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já nebudu mít žádné dlouhé závěrečné slovo, ale dovolím si vám přečíst stanovisko navrhovatele zákona, protože pokládám za korektní, aby zde zaznělo.

Pan poslanec Vladimír Zeman, pověřený Senátem k účasti a k navržení tohoto zákona v Poslanecké sněmovně, se z vážných rodinných důvodů omlouvá a zároveň sděluje k podaným pozměňovacím návrhům, že souhlasí pouze s návrhy uvedenými v usnesení ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, doplněnými legislativně technickými úpravami přednesenými zpravodajem poslancem Markem Bendou, včetně změny slova "jiné" na "další" v poslední větě § 90. Jako zástupce Senátu jsem vázán jeho usnesením a kromě legislativně technických změn nesouhlasím se změnami jinými. To je výňatek z dopisu pana senátora Zemana. Teď můžeme přistoupit k hlasování. Já bych před každým návrhem hlasování sdělil stanovisko, které k návrhu zaujímá navrhovatel, které jsem vás teď přečetl, a stanovisko, které zaujal ústavně právní výbor.

Jako první bychom mohli hlasovat o návrhu ústavně právního výboru. Jsou to změny v tisku 47/2 body 1 až 12. Není-li žádných námitek, myslím, že by o těchto bodech mohlo být hlasováno najednou, protože žádný z nich nebyl zpochybněn.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zeptám se, zda někdo z přítomných má námitku proti tomu, abychom postupovali tak, jak navrhl zpravodaj, to je, abychom jedním hlasováním rozhodli en bloc o pozměňujícím návrhu, tak jak jej přijal ústavně právní výbor. Nikdo nežádá hlasování o jednotlivých bodech. Budeme tedy hlasovat o pozměňujícím návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku 47/3 pod písm. A.

 

Poslanec Marek Benda: Pod písm. A body 1 až 12. Stanovisko navrhovatele, jak jsem vám přečetl, je kladné, stanovisko zpravodaje je také kladné. Doporučuji sněmovně přijmout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 108 a ptám se: Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 108 z přítomných 190 bylo 183 pro, proti jeden, návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Marek Benda: Dále bychom pokračovali pozměňovacími návrhy pod bodem B. To jsou pozměňovací návrhy poslance Dalibora Matulky. První máte pod bodem 1, v § 3 vypustit poslední větu. Stanovisko navrhovatele i zpravodaje je záporné. Ústavně právní výbor věc projednával - nedoporučil přijetí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 109 a ptám se: Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Pro se vyslovilo 28, proti 140, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marek Benda: Druhý pozměňovací návrh poslance Dalibora Matulky máte pod bodem 2. K tomu si dovoluji upozornit, že došlo k jeho zpřesnění ve třetím čtení. To znamená, že to, co chtěl, bylo ještě promítnuto do dalších dvou odstavců § 20. Já to pro jistotu přečtu, aby bylo zcela zřetelné, o čem hlasujeme: V § 20 odst. 1 vypustit text začínající slovy "a senátoři přihlášení" až do konce věty a v § 20 odst. 2 vypustit text "nebo senátoři přihlášení pro volby do Senátu politickou stranou nesplňující podmínku potřebného počtu senátorů pro ustavení senátorského klubu". Dovoluji si upozornit, že s tímto návrhem souvisí návrh pana poslance Kohlíčka. To znamená, že v případě, kdy by byl přijat pozměňovací návrh pana poslance Matulky, nelze již hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Kohlíčka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP