(pokračuje Volák)

Sledovali jsme, aby se poněkud zvýšil rozdíl mezi krátkodobou a dlouhodobou nemocností, mezi nemocností do jednoho měsíce a delší, kdy náhrady musí být vyšší, protože potom se rodina skutečně dostává do sociálních potíží. Sledovali jsme - a o tom zde byla ta debata - abychom určité příjmové skupiny příliš nemotivovali ke zneužívání nemocenského pojištění. Myslím, že pan kolega Hofman tu hovořil o tom, že nejsou důkazy. Já nevím, jestli je to důkaz, ale v příjmové skupině do 8 tis. Kč je průměrné procento pracovní neschopnosti přes 8 % a v příjmové skupině přes 20 tis. Kč pod 2 %. Myslím, že jiný důkaz nemusíme přinášet.

A teď to, co je naprosto nejpodstatnější - celým tímto manévrem chceme, aby se příliš nezvýšily vyplácené dávky nemocenského pojištění, chceme, aby v nemocenském pojištění vznikl určitý přebytek, který by se mohl převést do pojištění důchodového. Tím chceme důchodové pojištění stabilizovat a odvrátit stále se opakující návrhy vlády na zvyšování sociálního pojištění, a tím odvodů obyvatelstva.

Nabídli jsme opravdovou ruku ke spolupráci, ustoupili jsme od našeho radikálního návrhu. To, čeho se týká snížení u nižších příjmových skupin, 250 Kč v prvním měsíci, zvyšujeme ve druhém měsíci i u platů do 8 tis. Kč. Pokud si tímto způsobem představujete dialog a pokud tímto způsobem si představujete výměnu informací, hlasujte proti návrhu pana kolegy Krásy.

Děkuji za pozornost. Můžeme přistoupit k projednávání příslušného návrhu. .

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu zpravodaji. Nyní vás prosím, pane zpravodaji, abyste nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vy i zástupce navrhovatele vyjádřete. Registruji faktickou poznámku.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Poukazuji na to, že pan zpravodaj neplní funkci zpravodaje, nýbrž zpravodaje pozměňovacího návrhu, což je v rozporu s jednacím řádem. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nechci rozpoutat další vlnu rozpravy na toto téma. Prosím zpravodaje, aby se ujal své role zpravodaje a provedl nás hlasováním.

 

Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane předsedající, díky bohu pozměňující návrhy jsou velmi jednoduché, takže doufám, že to zvládnu bez jakéhokoliv problému. Nejprve bychom hlasovali o bodu A, to je pozměňující návrh našeho výboru, pak bychom komplexně hlasovali o bodech 1 - 4 pana poslance Krásy, což je klíčový pozměňující návrh, pak bychom mohli hlasovat souhrnně o bodech 5 - 8, to jsou pouze legislativní změny. Pokud by byly přijaty, vylučují stejné legislativní změny, které přednesl pan poslanec Špidla.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Má pan poslanec Krása námitky proti tomu, aby se hlasovalo o bodech B 1 - 4 jedním hlasováním, to znamená současně? Nemá. Pane zpravodaji, v případě návrhu týkajícího se bodů 5 - 8 pana poslance Krásy, které by měly být totožné s legislativně technickou úpravou navrženou poslancem Špidlou, bychom zřejmě měli nejprve rozhodnout orientačním hlasováním, v jakém pořadí budeme hlasovat.

 

Poslanec Stanislav Volák: Je to zbytečné, protože jsou totožné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli bych zahájil první hlasování, a to o pozměňujícím návrhu, který máte ve sněmovním tisku 34/3 A. Na žádost některých z vás vás odhlašuji a prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

Víme, o čem hlasujeme. Stanovisko navrhovatele je souhlasné, stanovisko zpravodaje rovněž.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 98 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 98 se z přítomných 187 pro vyslovilo 171, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom měli hlasováním rozhodnout o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, a to o bodech 1 - 4, jak je předložil pan poslanec Krása. Stanovisko navrhovatele je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje souhlasné.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 99 a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 99 z přítomných 187 pro hlasovalo 92, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

 

(Hlasování pořadové číslo 100 prohlásil předsedající za zmatečné.)

 

Dále budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Krásy pod písmenem B, body 5 - 8. Stanovisko navrhovatele je souhlasné, stanovisko zpravodaje souhlasné.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 101 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 101 z přítomných 188 hlasovalo pro 174, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom měli hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Krásy pod písmenem B, body 9 a 10. Je možno hlasovat současně? Ano. Stanovisko navrhovatele je souhlasné, stanovisko zpravodaje také souhlasné.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 102 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 102 z přítomných 188 bylo 166 pro, 12 proti. Návrh byl přijat.

 

Jestliže jsem rozuměl správně stanovisku zpravodaje, pozměňující návrhy pana poslance Špidly pod písmenem C jsou v tuto chvíli nehlasovatelné. Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňujícími návrhy, které padly v rámci projednávání tohoto návrhu zákona, a budeme hlasovat o usnesení jako o celku. Před hlasováním vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu Unie svobody.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, prosím o půlhodinovou přestávku na jednání klubu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Bývá zvykem takovému přání vyhovět. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 10.35 hodin.

 

(Schůze byla přerušena v 10.09 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP