(pokračuje Kováčik)

Chtěl bych pouze v této chvíli poprosit pana kolegu Lobkowicze, který jediný přišel s konkrétními návrhy, aby zvážil svůj postoj a své připomínky. Ta otázka, proč zrovna maso a mléko a proč nic jiného, tam samozřejmě víme, že tam je ten průšvih nejaktuálnější, to je třeba řešit, tam je to horké, proto je třeba to řešit hned, okamžitě.

Já jsem ve svém vystoupení hovořil o tom, že vedle aktuálních nabídek řešení bychom se měli zabývat i tou střednědobější perspektivou, a to si myslím, že v tom návrhu usnesení je a že máme řadu názorů velmi blízkých na tyto věci - vím, že jste (k poslanci Lobkowiczovi) praktický zemědělec -, takže by bylo možno nad těmito názory diskutovat dále.

Chtěl bych vás tedy poprosit, abyste ještě jednou zvážil ten postoj, protože jestliže chcete konkrétní návrhy ve všech oblastech, pak to vaše doporučení, které jako zpravodaj jsem si zapsal a nabídnu je k hlasování, aby vláda podnikla veškeré komplexní kroky v zemědělské politice, to konkrétní vyřešení otázek spíše vzdaluje než přibližuje. Proto vás prosím o promyšlení.

V tuto chvíli bych si dovolil svůj exkurz ukončit, a pokud se nikdo nehlásí, mohli bychom spět ke konci tohoto bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, slovo má pan kolega Skopal, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane premiére, vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, neodpustím si říci pár slov, protože si myslím, že minimálně pan kolega Hort jako bývalý ředitel územního odboru Ministerstva zemědělství by měl znát situaci v zemědělství a měl by vědět, do jaké situace nastupovala současná vláda, jak byly nalajnovány různé roviny ve vyjednávání ať v rámci asociačních dohod, nebo v rámci dohod s WTO a GATT.

Myslím si, že také musí vědět zcela jasně, že zde nejde o přímou konkurenci mezi zemědělci EU a mezi zemědělci našimi, ale v podstatě že to je problém mezi rozpočtem EU a našimi zemědělci, kde doopravdy ta rovina dotací, subvencí a dalších toků do zemědělství není, a proto není naše zemědělství schopno konkurovat cenám, které jsou na výrobky, které jsou do naší republiky, stanoveny. Oba dva určitě víme, že 25 korun vepřového z hlediska prodejní ceny do masokombinátu je nereálné z hlediska nákladů. Víme, že i cukr se zde dostává do cenových hladin, které jsou nereálné i v EU, v Polsku rovněž.

Takže okolní státy silně dotují a subvencují tyto výrobky. Proto mě mrzí, že vystoupil tak, jak vystoupil, a že prostě ta jeho rovina vystoupení byla spíše ve sféře politické, než ve sféře věcné.

Pokud se týče vystoupení kolegy Kučery mladšího, to nemíním ani komentovat, to byla snůška spíše demagogie a já se jen těším, že to, co bylo zde prezentováno, je dobře zaznamenáno, a těším se, až s kolegou Kučerou vystoupíme před zemědělci a on bude obhajovat svoji řeč a bude vysvětlovat zemědělcům, jak to myslel, protože ta řeč je nikoli v poli věcném, ale v poli politickém, a myslím si, že to, co zde řekl, není schopen před zemědělskou veřejností obhájit. Proto ho vyzývám k tomu, abychom se sešli na půdě agrární komory nebo jiné organizace zemědělské, která má více než deset členů, a tyto věci prodiskutovali, protože zemědělství je věcná záležitost, a ne záležitost politická. (Potlesk poslanců klubu ČSSD a KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Slovo má pan poslanec Hort. Připraví se pan poslanec Miloslav Kučera mladší.

 

Poslanec Petr Hort: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Chtěl bych přece jenom reagovat na připomínky, které byly vzneseny k mému projevu. (Předsednictví převzal místopředseda Gross.)

Já jsem pořád v rovině věcné. Nám je někdy vytýkáno, že nepřejeme zemědělcům dotaci. Bylo to i minulé vládě vytýkáno, protože pouze někteří ministři - a to přiznávám, že poněkud i nesměle - si troufli říci to, co jsem já tady přednášel. Zda totiž je nějaká vláda v této době schopna a ochotna dát zemědělcům víc peněz. Někteří naši ministři říkali, že ne. Zemědělci to nechtěli slyšet. Já uznávám, že před rokem 1989 bylo zemědělství silně dotováno. V EU je zemědělství silně dotováno. Já chci slyšet jenom jednu věc - bude dotováno tak silně i u nás? Já bych to zemědělcům přál, otázka ovšem je, zda jim to dáme. Řekněme jim jasně ano, nebo ne. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Hortovi, nyní je přihlášen pan poslanec Kučera mladší.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji. Nebudu se ubírat cestou ani pana poslance Palase, ani pana poslance Skopala, a nebudu vracet tyto invektivy zpátky. Myslím si, že to není předmětem našeho jednání.

Jen zopakuji na výzvu pana poslance Skopala jednu věc - myslím si, že je daleko důležitější nastartovat systémové změny, nastolit řád, než chaoticky záplatovat a přidělovat peníze, jak jsme toho dneska svědky. Toto nikam nevede, toto potápí celé naše zemědělství. A své názory a své představy skutečně mám a dokáži je obhajovat nejen tady, ale i před širokou zemědělskou veřejností. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Miloslavu Kučerovi mladšímu a nyní se přihlásil do rozpravy ministra zemědělství Jan Fencl. Po něm pak bude hovořit pan poslanec Skopal. - Vidím, že pan ministr dává panu poslanci Skopalovi přednost, tudíž se pro tento okamžik nehlásí, ale hlásí se pan poslance Skopal, prosím, pane poslanče ujměte se slova.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Jen stručně a věcně bych chtěl říci dvě věci.

První věc - všichni víme, jaké vyjednávací podmínky má Polsko a Maďarsko a jaké nám vyjednaly minulé vlády. To je jedna věc.

Za druhé - víme, že současná vláda zvýšila v rozpočtu peníze pro zemědělství a v rámci svých možností hledá další možné cesty řešení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP