(pokračuje Vojíř)

Jedna záležitost byla, jak se postavit k problematice diskriminace, která vznikla poslední novelou tohoto zákona a spočívala v tom, že přístup ke spotřebitelským hrám měly pouze subjekty, které měly na území České republiky sídlo a byly zároveň kapitálově z České republiky, nikoliv ze zahraničí.

Druhé téma bylo - jestliže se shodneme na tom, že mají být povoleny takovéto hry, tak zda je limitovat, nebo nelimitovat určitou částkou a časem.

Třetí věcí bylo řešení otázky, jak se postavit k problematice provozování kasin.

Hospodářský výbor svým usnesením, které máte písemně pod číslem 54/5, se shodl na tom, že by mělo dojít k tomu, aby spotřebitelské soutěže loterijního typu byly zakázány. Pokud se tak nestane, tak alespoň limitovat tyto soutěže částkou 200 tis. Kč za kalendářní rok a nad tuto částku je opět zakázat.

Hospodářský výbor byl nakloněn tomu, spíše liberalizovat problém kolem her v kasinu, protože se domníváme, že tyto záležitosti už mají svůj zaběhnutý charakter a nejsou dramaticky na škodu.

To je zhruba vše k průběhu jednání hospodářského výboru. Domnívám se, že je zbytečné, abych přednášel pozměňovací návrhy, které jsou v tisku uvedeny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vojířovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Kolegyně a kolegové, výbor pro evropskou integraci projednal tuto problematiku dne 21. ledna 1999 a přijal k ní usnesení, které můžete najít v tisku 54/2. Nebudu toto usnesení číst, protože je dosti rozsáhlé.

Postup, který výbor zvolil, je takovýto. Rozdělili jsme problematiku na spotřebitelské soutěže a na otázku kasin. Pokud jde o spotřebitelské soutěže, navrhli jsme zakázat spotřebitelské soutěže nad určitý limit. Tím je vyřešena otázka diskriminačního zacházení s takovými firmami, na nichž má podíl cizí kapitál. Limit byl stanoven proto, aby nebyly zakázány soutěže tzv. znalostní, např. křížovky, které jsou v některých novinách a kde se v závěru losují odměny. Ty by pak byly přirozeně zakázány také. Ty jsou ošetřeny tím, že je stanoven limit pro zákaz spotřebitelských soutěží.

Co se týče kasin, výbor pro evropskou integraci doporučuje, abychom se vrátili k úpravě před platností zákona č. 149/98 Sb., tedy aby liberalizace nebyla až taková, jak navrhuje ve své novele vláda, ale aby bylo možno povolit výjimku tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí nebo právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast, a to pokud jde o sázkové hry podle § 2 písm. i), což jsou ony hry v kasinu.

Dále návrh, který předkládá výbor pro evropskou integraci, je doplněn o nezbytné zásahy do dalších dvou zákonů. Jde o změnu zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 368/92 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jinak myslím, že procedura, kterou pro třetí čtení navrhl pan poslanec Tlustý, je vcelku rozumná. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Holáňovi. Nyní prosím, aby nás o jednání zahraničního výboru informoval jeho předseda pan poslanec Lubomír Zaorálek.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Vážená sněmovno, vážená paní místopředsedkyně, dovolte mi, abych vás informoval o závěru, ke kterému dospěl zahraniční výbor.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 54, s těmito změnami a doplňky.

1. V článku I. bod 1 zní: V § 1 odst. 4 zní: Za loterii nebo jinou podobnou hru se považují i soutěže a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění, nemovitosti nebo ceny ve zboží, při kterých je podmínkou účasti zakoupení určitého produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem produktu, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby (dále jen spotřebitelské soutěže). Provozování spotřebitelských soutěží je zakázáno.

2. V článku I. bod 2 se vypouští.

3. V článku I. dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2 a zní: V § 4 se na konci odstavce 5 doplňuje tato věta: "Ustanovení druhé věty se nevztahuje na sázkové hry podle § 2 písm. i)."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zaorálkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které není v tuto chvíli nikdo přihlášen. Hlásí se pan poslanec Recman, poté pan poslanec Hofman. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, chci šetřit čas váš, můj i vlády. Chci se jen odvolat na to, že jsem při prvním čtení tohoto návrhu zákona navrhl zamítnutí této novely. Můj návrh bude obdobný, jen se odvolávám na argumentaci, která zazněla, a nebudu to zdůvodňovat.

Přejdu hned k meritu věci. Podle § 90 jednacího řádu Poslanecké sněmovny odst. 2 navrhuji sněmovní tisk 54 zamítnout. V případě, že nebude přijat tento můj návrh, předkládám druhý návrh, a to vrátit navrhovateli k dopracování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Hofman, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, já tady jsem zpozoroval jednu chybičku, která se dostala i do vládního návrhu zákona, který povoluje spotřebitelské loterie do částky 200 tis. Kč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP