(pokračuje Čevela)

V bodě IV. uložila ministrům zdravotnictví a financí odůvodnit vyjádření vlády k výroční zprávě a účetní závěrce podle bodu III. tohoto usnesení.

Usnesení č. 21/1998 výboru pro sociální politiku a zdravotnictví z 9. schůze 24. listopadu 1998 k výroční zprávě a účetní závěrce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1997, tisk 67.

Po odůvodnění náměstka ministra zdravotnictví Karla Hlaváčka, zástupce Ministerstva financí Jarmily Fuchsové a ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Jiřího Němce, zpravodajské zprávě Rostislava Čevely a po rozpravě výboru pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 1997, tisk 67."

Žádám vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, o přijetí doporučení v předloženém znění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji výboru pro sociální politiku a zdravotnictví panu poslanci Čevelovi a v tuto chvíli otevírám všeobecnou rozpravu, do které je jako první a jediná přihlášena paní poslankyně Jirousová. Paní kolegyně, předstupte k řečništi, já vám udílím slovo.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, předem svého vystoupení chci znovu podotknout, že oceňuji zásluhy pana doktora inženýra Jiřího Němce v době vzniku VZP. Zabránil úplné likvidaci zdravotního systému v době, kdy nastal chaos s rozpadem okresních ústavů národního zdraví vznikem nových zařízení a překotnou privatizací. Velice se zasloužil i o rozvoj informačního systému. V té době bylo nezbytné centrální direktivní řízení celého zdravotního systému.

Po relativně ustáleném stavu, kdy už akutně nehrozilo zřícení celé sítě, však mělo dojít ke změnám. Myslím tím např. částečnou decentralizaci řízení, přidělení větších pravomocí okresním pobočkám VZP s příslušnou zodpovědností za vývoj sítě i hospodaření v okrese. Nebyla totiž respektována specifika jednotlivých oblastí z centra, a to lze těžko postihnout. Všeobecná zdravotní pojišťovna se dále separovala od státní správy, kde chyběl informační systém, a tedy i informace. Garance zdravotnictví v okresech zůstala však referátu zdravotnictví, který v důsledku špatné spolupráce s okresními pobočkami nemohl se dostatečně podílet na tvorbě zdravotní sítě.

Dle výroční zprávy VZP v roce 1997 činil deficit ve Fondu základní zdravotní péče 8 087 422 000 korun kumulací deficitu od roku 1995. Obrat VZP v roce 1997 činil 72 miliard korun, 8 miliard VZP prakticky dlužila zdravotnickým zařízením, tj. 1/9 obratu. Měsíční obrat v roce 1997 byl tedy 6 miliard korun. Vezmeme-li v úvahu, že ambulantním lékařům platba docházela většinou včas, dospějeme k názoru, že největší dluhy měla VZP u lůžkových zařízení - tj. o něco méně než 50 %, tedy necelé 3. miliardy korun. Nemocnice jsou z 85 % financovány ze zdravotní pojišťovny a tato pozdní platba zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením, řekněme jen o 14 dní, ale bývalo to i déle, znamenala prodloužení platby dodavatelům nemocnic o jeden měsíc. S tím byly spojeny sankce z pozdního placení a zvětšovala se zadluženost nemocnic. Tak se zákonitě 3 miliardy dluhů lůžkovým zařízením zdvojnásobily. V roce 1997, ale i v roce 1995 a roce 1996 byl počet ambulantních specialistů něco málo přes 6 000 a pan ředitel opakovaně upozorňoval na to, že je jich tedy o 2 000 navíc, tedy o 30 %. Náklady na ambulantní péči dle výroční zprávy v roce 1997 byly 15 miliard korun. Praktičtí lékaři, jak známo, mají menší náklady na provoz, na jednoho specialistu tedy připadá min. 1,5 milionu korun ročně. Vynásobíme-li tzv. přebytečný počet 1,5 milionu korun, dojdeme k číslu 3 miliardy. Nebyla by to částka celá, protože část pacientů by musela přejít k jinému lékaři, ale určitě by došlo k úspoře. Jak se zmínil pan ředitel, pokud vznikne ambulance specialisty, pacienty si vždy najde bez ohledu na potřebu. Odhadem při dolní hranici by došlo k úspoře zhruba 2 miliardy korun ročně.

VZP v roce 1997 vložila do investic 600 000 000 korun. Pokud tato čísla sečteme, dojdeme k částce zhruba 6,5 miliardy korun a přesně o tuto částku by mohlo být záporné saldo ve Fondu základního zdravotního pojištění sníženo.

Pro zajímavost uvedu investice od r. 1995 do r. 1997 do budov. Je to 1,5 miliardy korun. Protože máme 77 okresů, jde o částku 20 mil. korun na jednu okresní pobočku. Podobná situace je i v nákupu přístrojové techniky. Obdobně jako u investic je nutno se pozastavit nad dalšími aktivitami VZP. Například rozsah propagačních aktivit, ozdravné pobyty. Na straně 156 je uvedeno, že bylo do fondu za rok 1997 přiděleno 200 mil. korun z rozdělení hospodářského výsledku za rok 1996, ale ten byl záporný. Výroční zpráva VZP neuvádí, jak byly využity ostatní výnosy VZP. Při této situaci hospodaření VZP by měly být využity výhradně ve prospěch snížení deficitu hospodaření. Na straně 162 je patrné, že v roce 1997 VZP opět převedla 200 mil. korun do účelového fondu, i když hospodaření bylo se ztrátami přes 200 miliard korun.

Na závěr bych chtěla Poslaneckou sněmovnu informovat o nákladech Všeobecné zdravotní pojišťovny na správu a provozní činnost od roku 1995. V roce 1995 to byl 1 480 000 korun, v roce 1996 1 705 000 korun a v roce 1997 1 950 000 korun. Meziroční nárůst nákladů je 13 - 15 %, čímž téměř dvakrát přeroste inflaci.

Protože si myslím, že v zájmu nás všech v této Poslanecké sněmovně je odstranění nedostatků v hospodaření VZP, jistě nám záleží na zdárném vývoji zdravotnictví, proto po druhé rozpravě podám usnesení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní poslankyni Taťáně Jirousové. Do obecné rozpravy se dál nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu uzavírám. Přistupujeme k rozpravě podrobné, do které mám zatím jedinou písemnou přihlášku od paní poslankyně Jirousové.

Oznamuji vám, že po mávání pana poslance Starce magnetickou kartou jsem vás všechny odhlásil.

Paní poslankyně Jirousová, můžete hovořit.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Jménem poslaneckého klubu KSČM navrhuji následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1) neschvaluje výroční zprávu a účetní závěrku VZP ČR za rok 1997;

2) žádá vládu České republiky o provedení hloubkové kontroly VZP za rok 1997."

 

Pokud Poslanecká sněmovna toto usnesení neschválí, navrhuji doprovodné usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby uložila zástupcům státu ve správní radě ústřední pojišťovny a dozorčí radě Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

1) spolupracovat s ministrem zdravotnictví při zpracování návrhu opatření, která povedou k optimalizaci zdravotní sítě ambulantních specialistů už v roce 1999;

***
Přihlásit/registrovat se do ISP