Poslanec Miloslav Kučera ml.: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás blíže seznámil s návrhem skupiny poslanců zemědělského výboru, který zní: vrátit vládě Zprávu o stavu zemědělství České republiky za rok 1997 k přepracování.

Na zasedání zemědělského výboru dne 19. listopadu letošního roku byla Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1997 projednávána a i přes některé připomínky k analytické části by byla pravděpodobně doporučena ke schválení. Rozdílný náhled zůstal pro kapitolu III, která se jmenuje Návrh nezbytných opatření vyplývající ze zprávy o stavu zemědělství České republiky za rok 1997 a ze zemědělské části programové prohlášení vlády.

V této návrhové části je uveden rozsáhlý výčet opatření, která vláda hodlá v zemědělství učinit. Tento výčet opatření není ale jakkoliv kvantifikován, a to ani finančně, ani časově.

Všichni vnímáme, že se naše zemědělství nachází v tíživé situaci. Z mnoha stran zaznívají hlasy o ochotě zemědělcům pomoci. Podle slov pana ministra zemědělství i jeho vedla snaha pomoci zemědělcům, když tuto kapitolu do Zprávy o stavu zemědělství za rok 1997 zařadil.

Problém je v tom, že naše zemědělství se nachází v poměrně chaotickém podnikatelském prostředí. Zásadním způsobem se několikráte změnily podpůrné programy se snahou o útlum. Velká diskuse se vede o reálný rozměr našeho zemědělství, velice se liší názory na možnosti finančních podpor ze strany státu i míru ochrany našich producentů, o tom, která legislativní opatření jsou prioritní apod.

Velká většina našich zemědělců upozorňuje na to, že se nachází na samém dně svých existenčních možností, že neví kudy a jak dál. Zároveň ale můžeme pozorovat jejich velice upřímnou a houževnatou snahu východiska hledat a očekávanému vývoji se přizpůsobit.

Jsem přesvědčen, že v takovéto kritické chvíli vypouštět mezi zemědělskou veřejnost návrh budoucích opatření, který není kvantifikován v čase ani v reálných financích, je zničující. Může vést k chybným očekáváním ze strany zemědělců, v důsledku toho k neefektivně vynaloženým investicím, nebo třeba k pouhému čekání na lepší časy bez efektivní restrukturalizace podniků a jejich činností.

S přihlédnutím k výše popsanému současnému stavu zemědělství je nutné podstatně víc, než kdy jindy, vážit oficiální slova o tom, co se zemědělským prostředím bude a jaká opatření lze v tomto prostředí očekávat.

Toto jsou hlavní důvody, proč část členů zemědělského výboru zastává názor, že je nutné zprávu vrátit k přepracování a tuto kapitolu kvantifikovat ve financích a časovém prostoru.

Pan ministr Fencl přislíbil, že může tomuto požadavku vyhovět a dokáže návrh nezbytných opatření takto konkretizovat v termínu do konce letošního roku, což odpovídá tomu, že bychom mohli projednat zprávu o stavu zemědělství na své lednové schůzi.

Iniciativu ministra zemědělství, který do zprávy o stavu zemědělství zařadil kapitolu o výhledu nezbytných opatření, jsme uvítali. Pro zemědělce je to počin nanejvýš vstřícný a užitečný. Ale aby zemědělcům nástin budoucích opatření opravdu pomohl a neublížil, je nutné tato opatření reálně kvantifikovat.

Vlastní hlasování o vrácení zprávy na zemědělském výboru proběhlo v počtu 8 pro, 8 proti, 2 se zdrželi. Zůstane tedy na rozhodnutí sněmovny, jak bude s touto zprávou naloženo.

Návrh osmi poslanců na vrácení zprávy k přepracování není v žádném případě ani obstrukční, ani konfrontační. Je veden poctivou snahou našim zemědělcům pomoci v lepší orientaci a ve zvýšení jejich existenčních šancí. Proto věřím, že tento návrh najde ve sněmovně široké pochopení a podporu. A proto vám za všechny naše zemědělce tímto děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Miloslavu Kučerovi ml. za odůvodnění oponentní zprávy.

Kolegyně a kolegové, jelikož se v této chvíli množí dotazy, jak budeme dnes jednat, chtěl bych oznámit, že mou ambicí je dnes dokončit program schůze sněmovny s tím, že na programu již není žádný zákon, tudíž nám nic nebrání v tom, abychom jednali i po 19. hodině, přičemž si myslím, že můžeme do 19. hodin skončit. Bude-li přednesen jiný návrh, nebudeme nic samozřejmě znásilňovat.

V tuto chvíli otevírám všeobecnou rozpravu k tomuto bodu jednání. Mám přihlášku od pana poslance Kováčika a ptám se, jedná-li se o přihlášku do všeobecné rozpravy, nebo do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Do všeobecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Přednost má pan poslanec Kováčik, který se přihlásil písemně, poté vystoupí pan poslanec Starec. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP