(pokračuje Gross)

Žádám tedy pana zpravodaje, aby předkládal jednotlivé návrhy jednotlivých poslanců na stažení jejich pozměňovacích návrhů, a o každém z nich zvlášť budeme rozhodovat.

Takže jako o prvním návrhu na stažení rozhodneme o návrhu…

 

Poslanec Martin Kocourek: …pana poslance Pilipa pod body C4 - C10.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je srozumitelné, o čem budeme hlasovat? Ano.

Já vás všechny odhlašuji na žádost z pléna, kolegyně a kolegové, a žádám o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 150, ve kterém rozhodneme o návrhu tak, jak ho přednesl pan zpravodaj.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když pro jeho schválení se vyslovilo 161 poslankyň a poslanců, proti bylo 13.

 

Dále rozhodneme o stažení pozměňovacího návrhu…

 

Poslanec Martin Kocourek: …pana poslance Škromacha, který stáhl pozměňovací návrh pod bodem L8.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 151. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 178 poslankyň a poslanců, proti byli dva.

 

Poslanec Martin Kocourek: Dále pan poslanec Sobotka stáhl návrh pod bodem M.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 152. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 179 poslankyň a poslanců, proti byli dva.

 

Dále rozhodneme o stažení pozměňovacího návrhu pana poslance…

 

Poslanec Martin Kocourek: …Janečka pod bodem G1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jde o stažení návrhu pod bodem G1.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 153. Kdo je pro tento návrh nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 173 poslankyň a poslanců, proti 3.

 

Je ještě nějaký návrh, o kterém budeme hlasovat před hlasováním o návrzích pozměňovacích?

 

Poslanec Martin Kocourek: Další návrh na stažení jsem nezaznamenal.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové souhlasí? - Další návrh na stažení nezazněl, budeme tedy hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji, abyste přednesl první pozměňovací návrh.

 

Poslanec Martin Kocourek: Takže, jak jsem předeslal, budeme postupovat od nejnižšího upravovaného paragrafu k nejvyššímu, a v tomto případě se zastavíme u paragrafu 4, kde máme souhrnný pozměňovací návrh pana poslance Tlustého, který si přisvojil všechny body rozpočtového výboru, které máme pod body A1 až A40.

Chtěl bych při této příležitosti upozornit, že se nejedná o ucelený, kompaktní návrh, ale o přisvojené body rozpočtového výboru A1 až A40.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je zřetelné, o čem budeme hlasovat? Ne. Takže ještě jednou poprosím o zrekapitulování.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pan kolega Tlustý si v rámci druhého čtení v rozpravě při návrhu usnesení přisvojil pod bodem D1 všechny body A, které máme v tisku 36/3. To znamená, že budeme hlasovat o tom, zda en bloc schválíme všech 40 bodů rozpočtového výboru pod bodem A1 až A40. V případě že ne, budeme postupovat dál podle tisku 36/3 po bodech, jak jsou tam uvedeny, to znamená A1 atd.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já bych v tuto chvíli doporučoval, aby bylo oddělené hlasování o bodu D1 a D2. Neschválením bodu D1 bychom se poté vrátili k pozměňovacím návrhům obsaženým pod písmenem A, a tam bychom projednávali jednotlivá usnesení rozpočtového výboru. A poté, co schválíme nebo neschválíme bod D1, se můžeme vypořádat s bodem D2.

Nyní pan poslanec Tlustý má slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl upozornit na to, že s podobnými usneseními, s podobnými souhrnnými pozměňovacími návrhy jsme nakládali tak, že se jednotlivě hlasovalo o těch návrzích, které si sněmovna vyžádala, to znamená tam, kde byly požadavky na individuální hlasování, tam jsme hlasovali individuálně, o zbytku se hlasovávalo jako o celku.

Teď by mohla zjednodušená procedura jako kompromis mezi těmi dvěma návrhy, které tu padly, být, že by sněmovna si vyžádala požadavky na hlasování o jednotlivých bodech, a zbytek by mohl být přijat v celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já s tím souhlasím a chtěl jsem podobnou věc navrhnout, ale ne při hlasování o vašem pozměňovacím návrhu D1, ale při hlasování o návrzích pod písmenem A. Ale věcně je to jedno.

Bylo by lepší zřejmě v tuto chvíli rozhodnout o pozměňovacím návrhu D1. Nebude-li D1 schválen, vrátíme se k pozměňovacímu návrhu pod bodem A, poté si sněmovna respektive její členové vyžádají oddělené hlasování o jednotlivých bodech pod písmenem A, a o těch budeme hlasovat individuálně a o zbytku budeme hlasovat jako o celku. Bude s tímto postupem souhlas? Je, nicméně kolega Exner zřejmě protestuje. Prosím, pane poslanče, nezbývá mi nic jiného, nežli k proceduře hlasování vám udělit slovo. Ne, že bych to dělal nerad.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, já v podstatě také nerad vystupuji.

Domnívám se, že bod D1 není žádným pozměňovacím návrhem, že osvojení si některých pozměňovacích návrhů, které jsou v materiálu oprávněně samostatně uvedeny, nepřináší prostě žádnou novou hodnotu, o které by se mělo hlasovat.

Za druhé se domnívám, že budeme-li hlasovat o těch 40 bodech jako o celku, narušíme proceduru, kterou přednesl pan zpravodaj, že totiž se bude hlasovat postupně od nejnižších paragrafů k nejvyšším. Schválíme-li najednou 40 bodů, začneme u § 4 a skončíme u článku III, což by odporovalo uvedené proceduře.

Domnívám se, že je potřeba postupovat tak, jak bylo odsouhlaseno, jak zpravodaj navrhl, totiž že půjdeme od těch nejnižších paragrafů k nejvyšším podle procedury a D1 se nebudeme vůbec zabývat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP