(pokračuje Langer)

Zítra ráno nám tedy kolegyně, kolegové přednesou to upřesnění a my budeme poté rozpravu uzavírat a hlasovat. Jest na tomto obecná shoda? Ještě pan předseda hospodářského výboru Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Já bych měl, pane předsedající, ještě prosbu k těm alternativním návrhům, aby ti, kdo je budou přednášet zítra ráno, abychom je měli už ráno v 9.00 hodin písemně na stole. Myslím si, že by to velice pomohlo potom zorientovat se při hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Já předpokládám, že ta skupina osob, která je v tom zainteresovaná, se sejde bezprostředně po skončení schůze pléna a bude velmi vášnivě diskutovat do pozdních nočních hodin.

 

Kolegyně, kolegové, budeme hlasovat o znovuotevření rozpravy v rámci třetího čtení tohoto bodu.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 94 a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 94 z přítomných 183 poslanců 183 pro, proti nikdo, nehlasoval nikdo. Ve vzájemné shodě 100% jsme rozhodli, že jsme zpět v rozpravě v rámci třetího čtení.

 

Další hlasování, které je před námi, bude hlasování o přerušení tohoto bodu s tím, že bude zařazen jako první bod zítřejšího programu jednání Poslanecké sněmovny. Je s tímto návrhem souhlas? Nevidím námitku.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 95. Táži se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 183 poslanců je 180 pro, 1 proti, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

 

Tímto jsme se tedy alespoň pro tuto chvíli vypořádali s bodem č. 23 schváleného pořadu schůze. Vzhledem k tomu, že je 17.51 hodin, myslím, že nic nebrání tomu, abychom přistoupili k bodu schůze, který zní volby obecně, tak jak jsme to schválili, tedy body původně schváleného pořadu schůze č. 1, 27 a 28. - Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu ČR, Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku ČR

 

Pane předsedo volební komise, máte prostor.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji za prostor. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, můžeme zahájit tento blok pod pracovním názvem "Volby 98" bodem

 

1.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Ve stanovené lhůtě přijala volební komise jediný návrh, a to návrh poslaneckého klubu KSČM, který navrhl, aby Poslanecká sněmovna vzala na vědomí rezignaci poslance Stanislava Fischera na členství ve výboru pro obranu a bezpečnost a rezignaci poslance Václava Franka na členství ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Dále poslanecký klub KSČM navrhuje poslance Stanislava Fischera za člena výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a poslance Václava Franka za člena výboru pro obranu a bezpečnost. Upozorňuji na to, že pan poslanec Stanislav Fischer jako člen výboru pro obranu a bezpečnost byl také Poslaneckou sněmovnou zvolen za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna, pokud přijme rezignaci pana poslance Fischera na členství ve výboru pro obranu a bezpečnost, konstatovala, že touto rezignací zaniká členství pana poslance Fischera v uvedené stálé komisi. Protože podle zákona 283/1991 Sb. volí Poslanecká sněmovna členy této komise z členů výboru pro obranu a bezpečnost.

Zákon 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustavených výborech lze provést jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však nestanovuje způsob hlasování. Protože však podle jednacího řádu se výbory ustavují veřejným hlasováním, navrhuji, tak jak to bylo ostatně obvyklé i v minulém funkčním období, aby volba proběhla veřejně pomocí hlasovacího zařízení. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech. Doporučuji předsedajícímu, aby byla rozprava vedena společně k rezignacím i k navrženým kandidátům a poté aby Poslanecká sněmovna vzala na vědomí obě rezignace najednou a o kandidátech rozhodovala pak o každém zvlášť.

Pane předsedající, žádám vás, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, pane předsedající, za ukončení rozpravy.

Nejprve hlasováním en bloc rozhodne sněmovna o rezignaci poslance Stanislava Fischera na členství ve výboru pro obranu a bezpečnost a rezignaci poslance Václava Franka na členství ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, slyšeli jste návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 96.

Zahájil jsem hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 96: z přítomných 179 pro 154, proti 1, nehlasovalo 24. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vzala obě rezignace na vědomí. Nyní budeme hlasovat o zařazení poslance Václava Franka do výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 97. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 97: z přítomných 178 pro 132, proti 7, nehlasovalo 39, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, teď bych vás požádal, všiml jsem si, že na světelných tabulích je uveden jako bod Fond národního majetku. Není tomu tak, projednáváme změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. (Úprava světelných tabulí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Teď jsme tam - Změny orgánů Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: V dalším hlasování rozhodneme o zařazení poslance Stanislava Fischera do výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 98. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 98: z přítomných 181 pro 161, proti 1, nehlasovalo 19, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zvolila členem výboru pro obranu a bezpečnost poslance Václava Franka a členem výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslance Stanislava Fischera.

 

Nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu bloku voleb - návrhu vlády na změny ve složení prezidia Pozemkového fondu ČR.

 

27.
Změny ve složení prezidia Pozemkového fondu České republiky

 

Předseda Poslanecké sněmovny obdržel 17. listopadu dopis předsedy vlády s návrhem vlády na změny ve složení prezidia Pozemkového fondu ČR. Tento dopis byl předán všem poslaneckým klubům 18. listopadu tohoto roku. Pro informaci uvádím, že v současné době má prezidium Pozemkového fondu toto složení: pan Kocourek, pan Kozák, pan Rybníček a pan Špaček, kteří byli zvoleni 4. dubna 1997, paní Moravčíková, která byla zvolena 9. července 1997, pan Střeleček, který byl zvolen 3. prosince 1997, a paní Fürstová, která byla zvolena 10. prosince 1997.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP