Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám jenom jednu technickou úpravu. Ve svém pozměňovacím návrhu, který je uveden v tisku 35/3 pod písmenem o), je číslovka - nomenklatury celního sazebníku - uvedena 2403. Správně má být 2401. Prosím, aby to bylo v tiscích upraveno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane poslanče. Vidím dalšího přihlášeného - pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych opravit chybu, která je v pozměňovacím návrhu B 7. Ve druhé řádce bylo omylem při přepisu z usnesení rozpočtového výboru místo číslovky 2002 uvedeno 2001. Ještě jednou - v B 7 druhá řádka na konci má být 2002.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo další má v úmyslu vystoupit. Nikoho přihlášeného nevidím. Rozpravu končím.

Prosím o závěrečné slovo zástupce navrhovatele, má-li zájem, pana ministra financí Ivo Svobodu. Nemá zájem. Děkuji. Stejnou možnost dávám zpravodajům, to znamená panu poslanci Ježkovi za rozpočtový výbor. Ten má v úmyslu vystoupit. Táži se, zda zpravodaj hospodářského výboru hodlá vystoupit. Nehodlá. Dobře, pane poslanče, za rozpočtový výbor hovoříte tedy vy.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, vážná vládo, dámy a pánové, já bych si dovolil celkově zrekapitulovat pozměňovací návrhy. Ve druhém čtení tohoto zákona bylo podáno celkem 31 pozměňovacích návrhů. Formou usnesení hospodářského výboru se jedná o 7 pozměňovacích návrhů, usnesením rozpočtového výboru 9 pozměňovacích návrhů. Jednotliví poslanci a poslankyně navrhli 15 pozměňovacích návrhů. Bylo navrženo i jedno doprovodné usnesení pana poslance Matulky.

Jestli mohu, navrhl bych proceduru schvalování těchto pozměňujících návrhů. Vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivé pozměňující návrhy lze seřadit do čtyř skupin - je to skupina pozměňujících návrhů týkajících se pohonných hmot, duty free obchodů, tabákových výrobků a ostatní, tj. pozměňující návrhy, které se týkají jednotlivých paragrafů či ustanovení vládního návrhu zákona - navrhuji, aby se prvně hlasovalo o pozměňujících návrzích, které se týkají pohonných hmot, a to následujícím způsobem: bod 1 a 2 současně. Jedná se o body usnesení hospodářského výboru. Dále samostatně o bodu 3 hospodářského výboru, dále o bodu 5 pana poslance Štraita, který je v materiálu pod písmenem E, dále samostatně o návrhu bodu 1 pana poslance Ambrozka, pod písmenem I bodu pana poslance Ambrozka, dále samostatně o bodu J pana poslance Vojíře a o bodu G pana poslance Schlinga.

V druhé fázi navrhuji, aby se hlasovalo o pozměňujících návrzích týkajících se duty free obchodů, a to současně o bodech 4 - 7 usnesení hospodářského výboru, o bodu 1 rozpočtového výboru, o bodu pod písmenem M pana poslance Beneše, o bodu 7 rozpočtového výboru a nakonec o bodu pana poslance Ježka pod písmenem P.

Ve skupině pozměňujících návrhů, které by se týkaly tabákových výrobků, navrhuji samostatně hlasovat o bodu 6 pana poslance Štraita pod písmenem E, o návrhu pana poslance Ransdorfa pod písmenem K, pana poslance Pavla Němce pod písmenem N, pana poslance Janečka pod písmenem D a pana poslance Krause pod písmenem O.

U ostatních pozměňujících návrhů bych navrhoval současně hlasovat o bodu 3 a 4 usnesení rozpočtového výboru a dále samostatně o bodu 8 a 9 rozpočtového výboru, o návrhu pana poslance Šafaříka pod písmenem C, o návrhu pana poslance Štraita, zbytku bodů mimo body 5 a 6, které jsou pod písmenem E. Neprojde-li toto, hlasovat o písmenu H pana poslance Recmana, což je podmiňující pozměňovací návrh, a následně o písmenu F paní poslankyně Horníkové a písmenu L pana poslance Krásy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Slyšeli jsme návrh procedury hlasování. Aby nebylo pochyb, v tuto chvíli - dříve než dám hlasovat o této proceduře - se táži, zda má někdo námitku, případně jiný návrh, jakým způsobem bychom mohli projít hlasováním. Slovo má pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pan zpravodaj sice zmínil mnou navržené doprovodné usnesení, ale možná jsem přeslechl, jestli mluvil o tom, kdy se o něm má hlasovat. Nerad bych komplikoval průběh, ale stáli bychom o to, aby o usnesení, které vzešlo z našeho klubu, se hlasovalo dříve, než bude závěrečné hlasování, pokud by to bylo procedurálně možné. Pochopitelně, že usnesení by platilo pouze tehdy, pokud by byl zákon schválen, protože takový je text usnesení.

Rád bych to navrhl z toho důvodu, že řada poslanců našeho klubu podle výsledku hlasování o tomto usnesení by ráda přizpůsobila své hlasování o zákonu jako celku. Prosím o pochopení. Pokud by to procedurálně možné bylo, prosil bych o to jak pana zpravodaje, tak vás, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám obavu, že toto není přímo možné. Spíš bych doporučil vašemu poslaneckému klubu, aby sledoval průběh hlasování a z dílčích výsledků hlasování o jednotlivých pozměňujících návrzích sám pro sebe dovodil, zda může hlasovat o případném doprovodném usnesení. Vím, že je to podstatně složitější, nicméně bylo by to procedurálně podstatně čistší, pane poslanče.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Procedurálně by to čistší bylo, samozřejmě když se nechce, řekne se, že se třeba nemůže. Ale já si myslím, že by to možné procedurálně skutečně bylo, pokud bychom si ujasnili, že doprovodné usnesení platí, pokud by byl přijat zákon. Pokud tedy usnesení bude schváleno. Myslím si, že taková procedurální komplikace to, pane předsedající, není.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, jsem tolerance a vstřícnost sama, ale v tomto jsem naprosto rigidní právník a mám obavu, že toto nelze. Byl by to možná precedens i do budoucna, kdybychom o doprovodných usneseních hlasovali dříve, než by byl znám výsledek hlasování o zákonu jako takovém. Věřím, že to nebudete brát z mé strany jako náš osobní spor, když v tuto chvíli nechám hlasovat o návrhu, jak jej předložil zpravodaj. Doporučuji vám sledovat výsledky jednotlivých hlasování, abyste věděli, zda můžete potom hlasovat, či nikoli.

Na návrh některých z vás, kolegyně a kolegové, vás odhlašuji, prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

V hlasování s pořadovým číslem 87 nejprve rozhodneme o proceduře hlasování, jak ji předložil a navrhl zpravodaj.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 87. Kdo je pro tento postup, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 87 z přítomných 184 se pro vyslovilo 161, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Nyní prosím pana zpravodaje, aby se přesunul k řečništi spolu se svou hlasovací kartou a podklady pro hlasování, aby nás mohl provázet jednotlivými hlasováními. Udělal jsem si sice poznámky, nicméně v této chvíli jste osobou zodpovědnější než já.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji za slovo. Děkuji též Poslanecké sněmovně, že tuto proceduru schválila, protože kdyby byla jiná procedura, neručil bych za rychlý a úspěšný výsledek. Ještě jednou děkuji.

V tuto chvíli navrhuji hlasovat o bodech 1 a 2 usnesení hospodářského výboru. Tyto dva body mění hmotnostní jednotky na objemové jednotky u spotřebních daní pohonných hmot v rámci přibližování se Evropské unii. Dávám návrh, aby se hlasovalo o těchto dvou bodech současně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP