Poslanec Vojtěch Filip: Navrhuji, aby tento návrh zákona byl doporučen k projednání ještě ve výboru ústavně právním a ve výboru hospodářském.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, já mám za to, že výsostně v kompetenci výboru pro evropskou integraci je posuzovat soulad našich norem s evropským právem, a to je jeho hlavní smysl, nikoliv cestování po světě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Táži se, kdo má další návrh. Hlásí se předseda výboru pro evropskou integraci.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Dámy a pánové, za výbor pro evropskou integraci nemám námitek proti tomu, abychom to projednali, ale konflikt přece nevzniká mezi acquis communautaire a naším právním řádem. Problém je úplně jinde. Přihlédněme k tomu při hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo, Poslanecká sněmovna slyšela váš názor a myslím, že ho vezme v potaz při hlasování. Slovo má pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Já samozřejmě přeji větší objem práce našim integrátorům, ale byl bych také pro to - protože ten problém byl už mezitím internacionalizován, získal mezinárodní dimenzi - abychom i my v zahraničním výboru měli možnost se touto věcí zabývat a říci k tomu své slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Já se zeptám předsedy výboru pro obranu a bezpečnost, zemědělského nebo i jiných, zda také nemají v úmyslu se připojit k projednávání. Vidím, že předmětná materie nemá nic společného s vnitřní a vnější bezpečností našeho státu ani s problematikou zemědělskou.

Budeme hlasovat o předložených návrzích na přikázání. Nejprve budeme hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 81. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 81 z přítomných 181 se pro vyjádřilo 170, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dále rozhodneme o přikázání ústavně právnímu výboru. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 82 a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 82 z přítomných 181 se pro vyjádřilo 95, proti 54. Návrh byl přijat.

 

Budeme dále rozhodovat o přikázání novely hospodářskému výboru. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 83. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 83 z přítomných 181 se pro vyjádřilo 98, proti 56. Návrh byl přijat.

 

Pokračujeme dále k výboru pro evropskou integraci. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním návrhu zákona tomuto výboru v hlasování s pořadovým číslem 84. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 84 z přítomných 181 se pro vyjádřilo 113, proti 47. Blahopřeji předsedovi tohoto výboru, že má co dělat.

 

Poslední bude hlasování o tom, zda Poslanecká sněmovna rozhodne o přikázání návrhu k projednání zahraničnímu výboru. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 85 a táži se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 85 z přítomných 181 se pro vyjádřilo 106, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Kolegyně a kolegové, projednali jsme další bod našeho programu. Spousta výborů této sněmovny má co dělat a my pokračujeme dále schváleným pořadem této schůze. Hlásí se poslanec Zahradil. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, vážená sněmovno, ve výpisu hlasování pořadové číslo 79 je uvedeno, že jsem hlasoval pro, nicméně hlasoval jsem proti. Nezměnilo to celkový výsledek hlasování, protože poměr tam byl více než 100 asi vůči 29. Pouze žádám pro pořádek o opravu v zápisu. Hlasoval jsem proti.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Zahradilovi. Vidím předsedu volební komise, že se hlásí. Uděluji mu slovo. Předpokládám, že jeho vystoupení se týká programu schůze.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si sněmovnu požádat v souladu s ustanovením § 54 odst. 8 o přesunutí některých bodů programu na dnešek na 18 hodin, a to následující body schváleného pořadu 7. schůze Poslanecké sněmovny: bod 1, návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a body 27 a 28, změny ve složení prezidia Pozemkového fondu a návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku.

Tento návrh odůvodňuji takto. Vzhledem k tomu, že v případě tajné volby členů prezidia obou fondů může dojít k tomu, že ne všichni navržení kandidáti budou zvoleni v prvním kole a druhé kolo by mělo proběhnout na téže schůzi, a vzhledem k tomu, že sněmovna jedná tak, že by mohla teoreticky své jednání již zítra ukončit, je nezbytné, aby první kolo tajné volby proběhlo již dnes.

Žádám sněmovnu o přeřazení těchto tří mnou uvedených bodů na 18 hodin dnes.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dovolím si v nejbližší době předložit tento návrh k hlasování, nicméně si dovoluji podmínit ho jednou věcí. Kdybychom náhodou byli uprostřed rozjednaného bodu, který by znamenal překročení této lhůty, nepřerušovali bychom onen bod, ale teprve bezprostředně po jeho projednání bychom zahájili blok tajných voleb. (Pan poslanec Vidím souhlasí.) Děkuji, pane předsedo, za váš souhlas.

 

Zahajuji v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 86 a táži se, kdo je pro takovouto změnu schváleného pořadu schůze. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 86 z přítomných 183 hlasovalo pro 167, proti 1. Návrh byl schválen.

 

Dostáváme se k dalším bodům schváleného programu schůze, to je ke třetím čtením návrhů zákonů. Prvním z nich je

 

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 35/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení návrhu. Prosím, aby místo u stolu zpravodajů zaujal ministr financí pan Ivo Svoboda a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Libor Ježek. Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 35/3.

Žádám zpravodaje poslance Libora Ježka, aby sledoval spolu se mnou rozpravu, kterou otevírám. Písemné přihlášky do třetího čtení a rozpravy v rámci tohoto čtení registruji v případě pana poslance Krause. Můžete přistoupit k řečništi, pane poslanče.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP