Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se příchozí zaregistrovali.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 76, kterým rozhodneme o návrhu usnesení, které předložil pan poslanec Matulka, tj., že Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Na základě požadavku některých z vás jsem vás odhlásil, prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 76 a ptám se kdo je pro vrácení předloženého návrhu k dopracování. Kdo je proti?

Děkuji, konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 76 se z přítomných 175 pro vyslovilo 29, proti 128, nehlasovalo 18. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším hlasování rozhodneme tedy o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat návrh zákona k projednání ústavně právnímu výboru.

Táži se, zda má někdo jiný návrh. (Nikdo se nehlásil.) Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 77 z přítomných 177 poslanců se 167 vyslovilo pro, nehlasovalo 10. Návrh byl přijat.

 

Děkuji, pánové, děkuji zástupci navrhovatelů, zpravodaji i všem diskutujícím v obecné rozpravě.

 

Můžeme nyní postoupit k dalšímu bodu schváleného pořadu schůze, jde o

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 54/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme tedy obdrželi, jak jsem řekl, jako sněmovní tisk 54. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financi Ivo Svoboda. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí Ivo Svoboda: Vážené dámy, vážení pánové, na program dnešní schůze Poslanecké sněmovny je do prvního čtení zařazen i vládní návrh novely tolik diskutovaného zákona o loteriích a jiných podobných hrách. V krátké době od schválení poslední novely tohoto zákona je tak Parlamentu ČR předkládán další návrh změn v právní úpravě provozování loterií a jiných podobných her.

Jaké důvody vedly vládu, aby přišla krátce po schválení poslední novely s návrhem dalších legislativních změn?

Zákon č. 149 z letošního roku, kterým se novelizoval zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, nabyl účinnosti 1. 9. 1998 a přinesl do oblasti sázkových her řadu zásadních změn. Uvedená novela však obsahuje i některá kontroverzní ustanovení, jež dala impuls pro práce na další novele.

Mám na mysli následující ustanovení:

1. Zařazení tzv. spotřebitelských soutěží do zákona o loteriích a jiných podobných hrách - ' 1 odst. 4 - i když nenaplňují znaky klasických loterií a jiných podobných her a jsou svým charakterem, formou marketingu. Účastník spotřebitelské soutěže neplatí vklad, sázku, jejíž výše je přesně stanovena v herním plánu a jejíž návratnost je nejistá.

2. Zákaz zahraniční majetkové účasti na provozování všech sázkových her - ' 4 odst. 5 - včetně spotřebitelských soutěží a sázkových her v kasinu.

Zmíněná ustanovení se setkala s nepříznivým ohlasem v tuzemsku i v zahraničí. Zákaz zahraniční majetkové účasti na provozování všech sázkových her, zejména však spotřebitelských soutěží a sázkových her v kasinu, u nichž právní úprava platná do 30. 8. 1998 zahraniční kapitál jakožto výjimku připouštěla, vyvolal ostrou kritiku zástupců Evropské unie, OECD i představitelů cizích zastupitelských úřadů. Všechny tyto kritiky mají shodný cíl, neboť poukazují na rozpor zákazu zahraniční majetkové účasti se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních dohod - Evropská dohoda, OECD, GATT - i dvoustranných dohod o ochraně a podpoře investic, zejména dohoda s USA, která se vztahuje již na tzv. předinvestiční fázi.

Poslední novele je vytýkáno především porušení principu "národního zacházení" upraveného v čl. 45 odst. 1. Evropské dohody a principu "neučinit stávající právní úpravu více restriktivní", k čemuž došlo zákazem zahraniční majetkové účasti u sázkových her v kasinu a podřazením spotřebitelských soutěží režimu zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

Předložený vládní návrh novely upravuje tyto změny:

I. Ruší zákaz zahraniční majetkové účasti u her, které vyvolaly nejostřejší kritiku, tj. u spotřebitelských soutěží a u sázkových her v kasinu. Návrh novely v otázce zahraniční majetkové účasti navrací stav platný do 31. 8. t.r. a obnovuje tak respektování závazku "neučinit stávající právní úpravu více restriktivní", který pro Českou republiku vyplývá z čl. 61 odst. 2 Evropské dohody.

Podobně jako předchozí právní úpravy zachovává i předkládaná novela zákaz zahraniční majetkové účasti u ostatních sázkových her - loterie, kurzové sázky, výherní hrací přístroje, hra BINGO. Novela je vedena snahou chránit národní zájmy v oblastech, kde zahraniční majetková účast neexistovala. Novela vychází mj. ze skutečnosti, že i právní úpravy v zemích Evropského společenství vycházejí z obdobné filozofie a že vývoj právní úpravy hazardních her není ani v těchto státech dosud ukončen.

II. Vyjímá z povolování Ministerstva financí ty spotřebitelské soutěže, u nichž souhrn veškerých cen, k jejichž vyplacení se provozovatel zavazuje, nepřevyšuje 200 000 Kč. Návrh sleduje administrativně zjednodušit podmínky tohoto podnikání a umožnit, aby "menší" akce mohly pořádat jak právnické osoby, tak i fyzické osoby - podnikatelé. Pokud jde o "hranici pro povolování" tj. 200 000 Kč, vychází návrh novely z obdobné hranice, která je stanovena pro povolování věcných loterií Ministerstvem financí.

Finanční dopad: Nepředpokládáme, že novela bude mít dopad na státní rozpočet. Mírný pokles příjmů ze správních poplatků v důsledků vynětí spotřebitelských soutěží, u nichž celková výše výher nepřevyšuje 200 000 Kč, z povolovacího režimu, bude minimálně kompenzován možností subjektů se zahraničním kapitálem účastnit se provozování spotřebitelských soutěží.

Závěr: Předkládaný vládní návrh novely, který řeší: odstranění zákazu zahraniční majetkové účasti u spotřebitelských soutěží, zjednodušuje podmínky provozování spotřebních soutěží určením hranice pro jejich povolování Ministerstvem financí, tj. od 200 000 Kč, rovněž ruší zákaz zahraniční majetkové účasti u sázkových her v kasinu, tj. vrací se k předchozímu stavu.

Tato řešení jsou určitým kompromisem, neboť se snaží chránit národní zájmy na úseku loterií a jiných podobných her a současně, co možno dostát mezinárodním závazkům.

Doporučuji tento návrh novely zákona propustit do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro první čtení, poslance Vlastimila Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, tematika účasti zahraničních investorů na provozování sázkových her je tematika tomuto parlamentu notoricky známá, protože byla se střídavými výsledky diskutována v této místnosti již několikrát.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP