(pokračuje Jičínský)

Myslím si, že i toto by mělo platit i pro jednací řád Senátu, a uznávám, že je pro senátory obtížné za daného stavu věci, kdy Poslanecká sněmovna má tento režim upravován tímto způsobem, aby stanovili jiný systém. Ale upozorňuji na to, že je to věc, která brání normálnímu fungování parlamentní demokracie, a už se to nejednou ukázalo, že takto se postupovat nemá.

Myslím si, že teď je třeba skutečně uvážit návrh kolegy Matulky, protože některé problémy jsou věcné, vyžadují určité úpravy, zda pro navrhovatele by nebylo výhodnější, aby úpravy provedli sami na základě přepracování vlastního návrhu, než abychom je prováděli my jako druhá sněmovna a aby potom Senát byl nucen je vracet opět Poslanecké sněmovně. Procedura, která je u normálních zákonů, se mi v případě tohoto návrhu zákona nejeví zcela adekvátní.

Takže tuto otázku nechávám otevřenou a bylo by vhodné, kdyby se k ní ještě další kolegové vyslovili, protože myslím, že je to věc důležitá.

Mám ještě jednu připomínku. Zdá se mi, že návrh je zatížen až přílišnými detaily. Myslím si, že by mohl být mnohem stručnější, ale je to věc navrhovatelů.

Nakonec mi dovolte ještě jednu poznámku, protože projednáváme jednací řád Senátu a nemohu si tuto poznámku odpustit. Projednáváme jej krátce poté, kdy prošly volby třetiny senátorů, které se uskutečnily za tak nízké účasti občanů, že to klade vážně otázku politické legitimity tohoto sboru. Myslím si, že bychom se nad tím problémem měli zamyslet, protože to je vážný problém naší parlamentní demokracie. V tomto směru to považuji skutečně za vážný neúspěch, že se něco takového stalo, a měli bychom se zamýšlet nad příčinami toho, proč občané jsou toho názoru, který se tak radikálně liší od názoru politických stran.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Byl jste druhým a posledním písemně přihlášeným do obecné rozpravy. Nyní pátrám po někom, kdo se přihlásí přímo. Vidím pana poslance Filipa a uděluji mu slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Paní a pánové, po vystoupení kolegy Jičínského budu poměrně stručný. Jsem skutečně přesvědčen o tom, co tady už jednou padlo - že by nebylo ani případné nebo vhodné, abychom zasahovali ve druhém čtení pozměňovacími návrhy do jednacího řádu Senátu. Ale co mě vede k tomu, abych podpořil návrh na vrácení k přepracování, je důvod zcela prostý. Jsem přesvědčen, že v tuto chvíli poměrně intenzivně proti minulém volebnímu období začal pracovat podvýbor pro zajištění zákona pro styk obou komor. Pokud bychom se dostali, že by takový zákon vznikl, pak by samozřejmě jeho přijetí mělo zásadní vliv na naše příští rozhodnutí o změně jednacího řádu, a my jsme na to připraveni, že po přijetí tohoto zákona zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny změníme, příslušný podvýbor pracuje, tak by samozřejmě bylo vhodné, aby takový zákon také již s takovou normou, která zásadním způsobem upraví styk obou komor parlamentu, byl teprve přijat.

Proto se přimlouvám, aby to snad nebylo v Senátu vnímáno jako jakási prestižní záležitost, že to nechceme projednávat nebo že nemáme senátory rádi. Opak je jistě pravdou. Přimlouval bych se za to, aby byl vrácen návrh zákona k přepracování s tím, že jistě při projednávání zákona o styku obou komor parlamentu dojdeme ke shodnému stanovisku, které připraví primární vyjednávací pole pro přijetí takového zákona, kterým by Senát upravil své vnitřní poměry.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi poslaneckého klubu KSČM za hřejivé vyznání se z hřejivé náklonnosti k horní komoře Parlamentu České republiky.

Táži se, kdo ještě má v úmyslu přihlásit se do obecné rozpravy. Nikoho přihlášeného nevidím, tudíž rozpravu končím.

Poprosím zástupce navrhovatele, aby využil svého práva přednést závěrečné slovo.

 

Senátor Vladimír Zeman: Dámy a pánové, je velmi milé slyšet od svých kolegů v Poslanecké sněmovně, že nám nechtějí zasahovat do normy, která bude představovat na dlouhé období normu, podle které se budeme řídit. Nicméně chci vás ujistit, že nejsme tak citliví na to, abychom se nenechali poučit ve správných věcech od komory, která má se svým jednacím řádem delší dobu bohaté zkušenosti.

Pokud se týká některých připomínek, chtěl bych jenom reagovat na pana Matulku, který upozorňuje na to, že klubové záležitosti v jednacím řádu, tak jak vám byl předložen, nejsou řešeny tak, jak si on představuje. Samozřejmě že to byla obrovská diskuse i v Senátu a že to, o čem jsem hovořil v úvodním vystoupení, že šlo o to, aby byla dokonale vyvážena otázka volné soutěže politických stran a zároveň práva jednotlivce zvoleného většinovým způsobem, že byly prostě většinou prohlasovány tyto věci tak, jak máte předloženo. Neprošly, protože nedostaly potřebný počet hlasů.

Pokud se týká čl. 40 ústavy, že tato norma musí být projednána oběma komorami, myslím si, že to je v ústavě řešeno správně a že by se měly obě na tom podílet, nehledě na to, že se to týká potom jenom jedné z těchto komor. Opakuji svůj návrh a byl bych rád, kdyby většina z vás ho přijala. Domnívám se, že by bylo časově zbytečně náročné, abychom tento zákon vaším hlasováním vrátili zpět do Senátu a nevěděli přitom, co z hlediska zkušeností s vaším jednacím řádem jste nám chtěli říci. Čili osobně bych vítal tu skutečnost, kterou jsem navrhoval, aby zasedly naše ústavně právní výbory nebo vybrané skupiny Poslanecké sněmovny a Senátu a v rámci druhého čtení probraly celou předlohu, našly místa, u kterých se shodnou, že je potřeba změnit. V tomto smyslu - pakliže dojde ke shodě - jste vy připravili pozměňovací návrhy a určitě tyto pozměňovací návrhy v Senátu budou přijaty. Myslím si, že postup, který navrhujete vy, celou věc zdrží a nepřinese potřebnou kvalitu, kterou potřebujeme.

Prosil bych vás, abyste propustili zákon do druhého čtení a v rámci druhého čtení, abychom společným orgánem se shodli na změnách, které povedou ke zkvalitnění této normy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji zástupci navrhovatelů. Nyní se obracím na zpravodaje, zda má v úmyslu shrnout rozpravu, případně nás provést hlasováním.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, mám pocit, že to je moje povinnost vás provést hlasováním. Dal jsem návrh, aby návrh zákona byl propuštěn do druhého čtení. Myslím si, že vazba na zákon o styku mezi oběma komorami je sice určitá, ale že bych byl tak velkým optimistou jako předseda poslaneckého klubu KSČM, jak rychle tento zákon bude přijat, to nejsem, takže se domnívám, že by to nemělo být důvodem, aby návrh zákona o jednacím řádu Senátu byl vrácen k přepracování.

Teď jsme tady ještě rychle konzultovali s předsedkyní ústavně právního výboru, zda by nebylo možné právě kvůli možného společnému zasedání ústavně právních výborů obou komor navrhnout prodloužení lhůty o 20 dní, ale domnívám se, že to je možné učinit na příštím plénu, když bychom zjistili, že jsme nestihli projednat. Takový návrh tedy nečiním a prosím, aby bylo hlasováno o jediném návrhu, a to je návrh poslance Matulky, který navrhl vrátit Senátu k přepracování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP