Senátorka Libuše Benešová: Děkuji za možnost zde vystoupit. Chci připomenout všem, kteří jste tady byli v uplynulém období a zúčastnili jste se projednávání zákona o odpadech, to, jak obtížně se tento zákon rodil. Všichni víme, že jeho projednávání probíhalo velmi komplikovaně a stejně komplikovaně a zdlouhavě probíhalo i v Senátu. Nebuďme tak přílišní optimisté a nedoufejme, že další zákon o odpadech bude velmi snadno připraven a bude velmi snadno a lehce projednán v této sněmovně. Já si myslím, že to je velmi náročný úkol už vzhledem k tomu, že je třeba tento zákon harmonizovat s právem Evropské unie, a proto potřebuje určitý čas.

To, co tady Senát navrhuje, je novela, která umožňuje těm obcím, které se nedokáží se svým problémem podle stávajícího zákona vyrovnat, dát určitou možnost, jak se v dané situaci zařídit. Tato novela nenutí obce, ve kterých stávající zákon funguje, aby svůj zavedený systém měnily. Je to jen další možnost pro ty, kteří mají problémy. Nevím, zda je dobré o tuto možnost je připravovat.

Pak tady zaznělo, že se chce problém přenášet na vlastníky. Upozorňovala jsem ve své předkládací zprávě na to, že pro vlastníky nemovitostí to není nic nového, že postupují naprosto stejným způsobem v řadě jiných plateb. Uváděla jsem i příklady. Jsou na tento způsob úhrady odvozu smetí a popela zvyklí, nebude to pro ně nic dalšího znamenat. Současně to neznamená, že se na ně přenáší problém finančně. Oni samozřejmě mají ve svých doprovodných dokumentech, ve výměrech na nájem ke každé nájemní smlouvě uvedeno, co nájemník platí společně s platbami za užívání bytu, a v případě, když nájemník neplatí, je to důvodem pro výpověď z nájemního vztahu, samozřejmě s přivolením soudu. Neznám případy, že by někdo platil nájem a neplatil za služby, které jsou s užíváním bytu spojené.

To je asi to zásadní, co jsem k tomu chtěla říci.

Neznám moc případů, kde se odpad váží. Spíše si myslím, že se měří na objem nádob, nikoliv na váhu. Takové věci jsou asi velmi ojedinělé.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Omlouvám se, že jsem na paní navrhovatelku zapomněl. Chce se vyjádřit pan zpravodaj?

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážení kolegové, myslím, že argumenty tady zazněly. Trochu mě mrzí, že pokud k tomu obce měly vážné výhrady, neuplatnily je při projednávání zákona loni a že ani tady nikdo z několika desítek starostů nevystoupil. Sdílím obavy paní senátorky, že nebude jednoduché nový zákon projednat, ale stejně tak nebude jednoduché projednat novelu. Už to je důvod, abychom tady místo dvou diskusí měli jenom jednu, takže i obava paní senátorky o těžší projednávání zákona o odpadech je důvodem, proč práci na tom udělat jenom jednou pořádně, a ne dvakrát špatně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Zazněla tu silná slova. Budeme hlasovat. Zazněl zde návrh na zamítnutí, dokonce opakovaně. Dám v tomto směru hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 173 poslanců v hlasování pořadové číslo 75 hlasovalo 102 pro a 68 hlasovalo proti. Návrh na zamítnutí byl přijat.

 

Tím jsme skončili projednávání tohoto senátního návrhu. Děkuji paní senátorce Benešové.

 

Přešel bych k dalšímu senátnímu návrhu, kterým je

 

16.
Senátní návrh na vydání zákona o jednacím řádu Senátu
/sněmovní tisk 47/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 47 a stanovisko vlády jako sněmovní tisk 47/1. Z pověření Senátu předložený návrh uvede senátor Vladimír Zeman. Prosím pana senátora Zemana, aby se ujal slova.

 

Senátor Vladimír Zeman: Vážený pane předsedo, paní kolegyně, páni kolegové, byl jsem pověřen Senátem, abych v Poslanecké sněmovně uvedl senátní návrh zákona o jednacím řádu Senátu. Podle článku 106 odst. 4 Ústavy České republiky svá jednání a veškerou další činnost uskutečňuje dosud Senát podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s úpravami přiměřeného použití jeho ustanovení pro jednání Senátu a jeho orgánů a dále podle prozatímních pravidel jednání Senátu o návrzích zákonů. První zmíněná právní norma byla schválena usnesením Senátu č. 1996/2, druhá usneseními č. 3/97 ve znění usnesení č. 26/97, 37/97, 67/97 a 132/97.

I když používané instituty dávají dostatečný prostor pro ústavní a další činnost Senátu a je možné konstatovat, že se osvědčily, nemohou trvale nahradit zákon, který je pro jeho činnost nutný. Za tím účelem Senát zřídil komisi Senátu pro přípravu návrhu zákona o jednacím řádu Senátu, která souběžně spolupracovala i s  příslušným podvýborem Poslanecké sněmovny při přípravě zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu a jejich orgánů mezi sebou a navenek. Základní politikum při přípravě zákona o jednacím řádu Senátu bylo nalezení míry kopírování systému zavedeného v Poslanecké sněmovně a vlastního pojetí zásadních rozdílností Senátu. Šlo především o to, najít vyvážené proporce mezi postavením politických klubů a postavením senátora, a zachovat tak rovnováhu mezi volnou soutěží politických stran a zároveň respektovat práva a postavení senátora zvoleného většinovým volebním systémem. Nevyváženost postavení senátora jako jednotlivce je zvláště umocněna, pokud je nezařazen nebo není členem žádné politické strany.

Poslední politické události na konci minulého a začátkem tohoto roku ukázaly, že stále dochází k přeskupování sil na naší politické scéně, a měly velký vliv na diskusi o návrhu zákona.

Při konečném hlasování v Senátu bylo projednávání celkem 98 pozměňovacích návrhů.

Příprava návrhu zákona byla velmi náročná a trvala poměrně dlouho. Bylo nutné dopracovávat skutečnosti, které nabíhaly v průběhu zpracování. Například byla dopracována část 14, která řeší zkrácené projednávání Senátu ve věcech bezpečnosti České republiky, jako reakce na přijatý ústavní zákon.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mohlo by se zdát, že předkládaný návrh je pouze věcí Senátu. Domnívám se však, že z hlediska širších politických, ale i věcných souvislostí je třeba jeho přijetí realizovat maximální koordinovanou činností obou komor. Vede mě k tomu i ta skutečnost, že zákon o jednacím řádu Senátu musí harmonizovat v určitých částech s vaším jednacím řádem Poslanecké sněmovny, ale i s dosud nepřijatým zákonem o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu a jejich orgánů mezi sebou a navenek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP