(pokračuje Buzková)

Hlasování poř. č. 43 prohlašuji za zmatečné. Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

Prosím obsluhu hlasovacího zařízení, aby ukončila hlasování poř. č. 43. Prosím o chvíli strpení, protože je na hlasovacím zařízení nějaká závada.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 44 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 44 se z přítomných 156 pro vyslovilo 121, proti 25. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je 13 - Senátní návrh na vydání zákona...

 

(Protestní výkřiky ze sálu.)

 

Pánové, organizační výbor začíná vždy ve středu po skončení schůze sněmovny. Já vás v každém případě prosím o strpení k projednání minimálně ještě jednoho bodu, protože tento bod navrhuje pan senátor Štěch, který zde čeká již velkou část odpoledne a předem se omlouval, že příští týden bude v zahraničí. Byla bych velice ráda, kdybychom projednali ještě minimálně tento bod.

 

Dalším bodem je

 

13.
Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb.,
o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb.,
o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství
a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 34/ - první čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 34 a stanovisko vlády k němu jako tisk 34/1.

Z pověření Senátu předložený návrh uvede senátor Milan Štěch, kterému předám slovo poté, co dám nejprve slovo předsedovi poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Paní místopředsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně, před třemi minutami zahájil jednání organizační výbor podle platného usnesení a platné pozvánky. Já se domnívám, že bývalo vždy respektováno, že hodina a minuta svolání organizačního výboru byla respektována. Pokud byl organizační výbor svolán na 18. hodinu, je mi líto, ale je 18.04 a já se domnívám, že sněmovna nemůže pokračovat ve svém jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, já vás musím opravit, protože nemáte pravdu. Organizační výbor byl vždy při schůzích sněmovny svoláván na 18. hodinu, ale vždy byla taková praxe, že se jednalo do 19 hodin, a 15 minut po skončení schůze sněmovny teprve začal organizační výbor. Vždy se tímto způsobem postupovalo.

Jako předseda klubu máte samozřejmě právo v tuto chvíli žádat, aby se dále nejednalo. Já jsem vás všechny žádala o poshovění vůči senátorovi, který čekal celé odpoledne na to, aby se mohl projednat zákon, který předkládá. Pokud poslanecký klub ODS požádá o přestávku, budu to samozřejmě respektovat. Jinak budeme projednávat ještě tento návrh zákona.

Dobře, jsem přesvědčena, že v tuto chvíli mohu udělit slovo senátorovi Milanu Štěchovi, který byl pověřen Senátem k předložení tohoto návrhu zákona v Poslanecké sněmovně.

Prosím všechny kolegy poslance, zda by mohli ztišit atmosféru v jednacím sále, abychom mohli projednat ještě tento bod. Berte to jako velice zdvořilou žádost, ale myslím, že atmosféra v jednacím sále v tuto chvíli neumožňuje důstojné projednávání tohoto bodu.

 

Senátor Milan Štěch: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření Senátu Parlamentu České republiky vám předkládám senátní návrh zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Proč Senát předkládá tento návrh? Od r. 1993, kdy vstoupila v platnost nová úprava nemocenského pojištění, byl stanoven maximální denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského ve výši 190 Kč. Od r. 1994 byla tato maximální horní hranice zvýšena na 270 Kč. Od té doby se maximální denní vyměřovací základ neupravoval. Jistě si každý uvědomí, že inflací byla tato částka velmi snížena a její reálná hodnota je zhruba o jednu třetinu nižší. Její reálná hodnota byla snížena tak, že se v současné době neplní Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 130, kterou Česká republika ratifikovala a kterou je vázána, podle které má denní nemocenské, zvýšené o přídavky na děti u pracovníka se dvěma dětmi a závislou manželkou, který pobírá mzdu ve výši 1,25 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství, od 4. dne nemoci být vyšší než 60 % čisté mzdy zvýšené o přídavky na děti. Naše republika v současné době tuto úmluvu neplní, protože v r. 1997 činila hodnota u tohoto pracovníka 50 % a v letošním roce se dostaneme pouze na hodnotu 51 %.

Zavedení navrhovaného způsobu výpočtu zajistí plnění této úmluvy, a to od příštího roku.

V současné době jsou dávky velice nízké, zejména pro osoby, které mají mírně podprůměrný, průměrný a samozřejmě nadprůměrný příjem z mezd a platů.

Co se navrhuje? Za prvé Senát navrhuje zvýšit maximální denní vyměřovací základ z 270 Kč na 360 Kč a započítávat jej pro výpočet nemocenských dávek plně, tzn. 100 %. Dále z částky nad 360 Kč, a to do 540 Kč, započítávat 60 %.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP