(pokračuje Kühnl)

Ve skutečnosti ale bohužel poměrně výrazně akceleruje. Je tedy zjevné, že deficit má jiné důvody a že vláda neukazuje dostatečnou vůli směřovat k vyrovnanosti rozpočtové soustavy.

Původní návrh, který jsme projednávali v říjnu, byl předmětem kritiky pro své de facto protirůstové zaměření. Prorůstový charakter rozpočtu patřil také k požadavkům přijatým Poslaneckou sněmovnou ve formě doporučení vládě pro přípravu návrhu nového a nemá asi smysl tady opakovat ekonomickou argumentaci, která na toto téma ve sněmovně v říjnu proběhla. Zastavme se pouze u toho, co nynější návrh sám pokládá za hlavní prorůstový prvek.

Návrh počítá se zvýšením kapitálových výdajů, tedy investic ze státního rozpočtu. To by mělo napomoci překonat zpomalení a pokles české ekonomiky. Růst kapitálových výdajů oproti roku 1998 má činit asi 11 mld. a je zčásti nesen omezením výdajů na spotřebu, což je krok nepochybně správný. V nemalé části se ovšem bohužel nejedná o skutečné zvýšení kapitálových výdajů. Třímiliardový růst investic Ministerstva obrany není např. ničím nově rozhodnutým, ale je dán dávno schváleným splátkovým kalendářem za nákup nadzvukových letadel L 159. Zhruba šestimiliardový růst v kapitole Ministerstva dopravy a spojů vzniká především tím, že investice financované z půjčky Evropské investiční banky a dosud nevykazované jako kapitálové výdaje státního rozpočtu se formálně přesouvají do státního rozpočtu. Skutečné prorůstové zvýšení kapitálových výdajů je tedy podstatně menší, než z návrhu rozpočtu na první pohled vyplývá, jakkoliv - a to je třeba říci - k určitému nárůstu dochází.

Problémem rozpočtu je především nezměněný přístup k jeho sestavování. Koeficientní přístup, který vychází z předpokladu, že struktura výdajů je nezměnitelná a jde pouze o koeficienty změn jednotlivých položek, za dané situace k vyrovnanému rozpočtu směřovat nemůže, a to ani výhledově. Vláda se bohužel málo zabývala strukturou rozpočtu a např. požadavek předložit alespoň harmonogram prací na reformě důchodového zabezpečení splnila jen čistě formálně. Plán vlády je v této věci harmonogramem trvalého zachování současného stavu, to je stavu, který nutně povede ke kolapsu celé soustavy důchodového zabezpečení.

Vláda se rovněž nezabývala možnosti zpomalení růstu tzv. mandatorních výdajů v celé oblasti spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Na konci letošního roku skončí platnost zákonných norem, které růst těchto výdajů alespoň poněkud brzdí. Vláda měla možnost a myslím i povinnost navrhnout prodloužení jejich platnosti, a tím si vytvořit větší manévrovací prostor v rozpočtu na příští rok.

Nový návrh státního rozpočtu předložený vládou představuje ve svém celku docela poctivou snahu reagovat na diskusi proběhlou v prvním kole. Problémem ovšem je, že v říjnu přijaté doporučení bylo samo o sobě tak trochu nedostatečné. Proto je i posun v novém návrhu rozpočtu správným směrem menší než dostatečný. Nebylo tedy naplněno potřebné kritické množství změn, které by poslancům Unie svobody umožnilo vládě návrh podpořit. Protože ale vláda, která nezíská pro svůj návrh rozpočtu většinový souhlas Poslanecké sněmovny, nemůže vládnout, respektujeme právo a povinnost vlády hledat tento většinový souhlas u všech stran ve sněmovně zastoupených. Takzvaná opoziční smlouva vládě většinu nezajišťuje, neboť umožňuje ODS útěk do pohodlné neodpovědnosti. Sportovní terminologií se dá říci, že tato smlouva je jakýmsi předstíraným zápasem, který probíhá podle hesla "Domácí mají převahu a hosté více ze hry".

Pokud si vláda najde většinu pro svůj návrh rozpočtu mimo svou nájemní opozici, nebude to velké vítězství pro českou ekonomiku, ale možná že to bude takové malé vítězství pro českou parlamentní demokracii. Na tom nic nemění fakt, že Unie svobody věcně tento vládní návrh sama podpořit nemůže.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kühnlovi, slovo má pan poslanec Jiří Václavevk, připraví se pan poslanec Miloslav Ransdorf.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nebudu se zdržovat dalším zdůvodněním předloženého návrhu státního rozpočtu na rok 1999, neboť si myslím, že ministr financí se tím zabýval dostatečně. Je tu však určitá formální záležitost, a proto se omlouvám, že vás několik minut zdržím.

Pan zpravodaj, předseda rozpočtového výboru kolega Tlustý, ve své zprávě odkázal Poslaneckou sněmovnu na tisk 40/4, ve kterém je usnesení rozpočtového výboru, nicméně návrh tohoto usnesení pro Poslaneckou sněmovnu na mikrofon nezazněl. Na rozdíl od zpravodaje pan kolega Kocourek celou oponentní zprávu přečetl, byť je rovněž uvedena v tisku 40/5.

Aby v následujícím jednání Poslanecké sněmovny nebylo pochyb, jsme nucen vás s tímto usnesením rozpočtového výboru seznámit. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna

1. schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 podle sněmovního tisku 40/3 takto:

a) výše příjmů se stanoví částkou 574 112 mil. korun, výše výdajů se stanoví částkou 605 127 mil. korun, rozdíl mezi příjmy a výdaji, neboli saldo se stanoví částkou 31 015 mil. korun,

b) finanční celkový vztah k rozpočtům obcí, a to dotacemi, se stanoví částkou 11 430 700 tis. korun;

2. souhlasí se zmocněním výkonných orgánů uvedených v ' 2, 3, 4 a 5 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 podle sněmovního tisku 40/3;

3. přikazuje k projednání kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu České republiky takto:…"

Když dovolíte, budu číst jenom čísla kapitol. Každý z nás si může přečíst v podkladech, která ministerstva resp. odvětví to jsou.

 

"- ústavně právní výbor - kapitola 336 a 338

- rozpočtový výbor - kapitola 301, 302, 303, 312, 342, 345, 347, 381 a 398

- hospodářský výbor - kapitola 322, 327, 353, 344, 374, 375

- zemědělský výbor - kapitola 329 a 346

- výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí - kapitola 314, 315, 317, 348

- výbor pro sociální politiku a zdravotnictví - kapitola 335 a 313

- výbor pro obranu a bezpečnost - kapitola 305, 307, 308, 314, 336

- výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - kapitola 321, 333, 334, 361, 372

- zahraniční výbor - kapitola 306

- petiční výbor - kapitola 304

- výbor pro evropskou integraci - okruh státních a veřejných prostředků vynakládaných v souvislosti s programem PHARE."

To bylo zmocnění pro zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Pro případ, že by vznikly pochybnosti o tom, zda usnesení rozpočtového výboru ke státnímu rozpočtu na rok 1999 bylo Poslanecké sněmovně řádně předloženo, si ho pro jistotu osvojuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Václavkovi a udílím slovu panu poslanci Miloslavu Ransdorfovi, připraví se pan poslanec Ivan Pilip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP