(pokračuje Kocourek)

K předkladatelům mám dále hypotetickou otázku, co by se stalo, kdyby bylo schváleno nové rozpočtové provizorium a kdyby nebyl schválen návrh státního rozpočtu na rok 1999. Potom by platil státní rozpočet roku 1998, ale má otázka je, který. Zákonem schválený, nebo reálný? Ten s nulovým saldem, nebo s deficitem 11 mld. Kč? Mohli bychom se v příštím fiskálním roce řídit zákonem o státním rozpočtu, který byl porušen. Potom si kladu otázku, zda to byl dobrý zákon, a pokud ano, kdo jej zkazil.

Dále bych chtěl říci, že podle mého názoru neschválení návrhu státního rozpočtu je vždy problém, a to jak z pohledu vnitřního, to je pro naši veřejnost, tak vnějšího, to je pro svět a investory. Proto je potřeba vzniku situace, kdy rozpočet nebude schválen, maximálně předcházet, a to ne tím, že budeme hledat pouze pravidlo co v případě, že rozpočet nebude schválen, to je odstraňovat důsledky, ale hlavně když budeme hledat taková pravidla, která by možnost neschválení rozpočtu minimalizovala, tj. odstraňovat příčiny.

Při řešení problému s rozpočty je nezbytné se vydat cestou hledání a stanovování jasných pravidel pro sestavování rozpočtu, tj. jeho tvorby, struktury, salda, a jiných parametrů. Zákon o vyrovnaném státním rozpočtu je jednou z iniciativ v tomto směru, která vede k odstranění příčin sporu o vymezení rozpočtu. Neměli bychom se však vydávat cestou jakýchsi trestajících provizorií, neboť provizoriem možná vládu potrestáme, nicméně koho potrestáme nejvíce, je ekonomika, a udělování dalších šoků ekonomice je to poslední, co naše ekonomika potřebuje.

Na základě výše zmíněného nemohu tento návrh podpořit, i když zároveň uznávám potřebu nové úpravy pro sestavování a schvalování rozpočtu. Nicméně předložený návrh se věnuje pouze důsledkům špatného rozpočtu, nikoli odstranění příčin a předpokladů pro tvorbu špatného rozpočtu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu kolegovi Kocourkovi. Mám zde písemnou přihlášku poslance Ladislava Šustra. Uděluji mu slovo v rámci obecné rozpravy k předmětnému návrhu novely zákona.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, vím, že tato problematika je složitá, a proto bych se chtěl velmi přimluvit, aby byla propuštěna do druhého čtení. Uvedu příměr z okresu Brno - venkov, kde jsem ještě dva dny starostou a kde dnes - 25. 11. - není schválen okresní rozpočet a pan přednosta se usmívá. Proč by se neusmíval, velmi dobře se mu hospodaří. Je to již 5. rok. Chtěl bych, aby se toto nestávalo. Princip je stejný, zákon je stejný. Je to krásný příklad, který ukazuje, že smést tuto problematiku se stolu by nebylo odpovědné. Zaslouží si projít do druhého čtení. Žádám, abyste to podpořili.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za projevený názor a stanovisko v rámci obecné rozpravy. Písemnou přihlášku nemám. Táži se, kdo hodlá ještě vystoupit v rámci obecné rozpravy. Nikoho z přihlášených nevidím, takže rozpravu končím.

Chci vás informovat o tom, že jsem byl požádán jménem poslaneckého klubu sociální demokracie o desetiminutovou přestávku na poradu klubů. Domnívám se, že bych mohl ještě předtím dát prostor pro stanoviska jednak zástupců předkladatelů, jednak pro stanovisko zpravodaje, a teprve potom bychom mohli čerpat desetiminutovou přestávku.

Má otázka zní k zástupci navrhovatelů k panu poslanci Pilipovi, zda má v úmyslu vystoupit. Má. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k argumentům, které zde byly řečeny.

Domnívám se, že rozprava byla trochu vedena naší současnou situací. Měl pravdu kolega Recman, který říkal, že návrh by v případě schválení stejně neplatil od začátku příštího roku. Z časových důvodů to není možné. Proto se domnívám, že by bylo žádoucí, aby pohled na současný návrh nebyl veden pouze momentální diskusí o státním rozpočtu na příští rok, ale celkovou dlouhodobější úpravou tohoto rozpočtu. Myslím, že tady politizace je trochu problematická. Navíc jsem měl pocit, že je někdy trochu zmatená, protože pan poslanec Kocourek se vyjádřil, že jedním z cílů je zamezit expanzi rozpočtu levicové vlády a že mi to nevadilo, když jsem byl ministrem financí. Chtěl jsem připomenout, že jako ministr financí jsem připravoval rozpočet ve vládě vedené Václavem Klausem. Nevím, z toho mám usoudit, že ji pan poslanec Kocourek považoval za levicovou.

O argumentech, které se objevily, byla řeč v okamžiku úvodního vstupu, to znamená i o inflaci. Nedomnívám se, že by 4 % byla hranice, od které je možné takovýto princip použít. Upozornil bych, že v situaci podobné současnému hospodářskému vývoji znamená pouhé zahrnutí inflace při nulovém růstu ekonomiky, což je na příští rok pravděpodobné, automatické zvýšení výdajů státního rozpočtu jako podíl na HDP. Je to jednoduchý propočet, který si lze udělat.

Nepolemizuji s tím, co říkal pan poslanec Václavek. Samozřejmě vím, že je nutná daleko širší změna rozpočtových pravidel. Hovořil jsem také v úvodu svého vystoupení - nevím, zda to pan kolega poslouchal - tam jsem hovořil o tom, že je nutná velmi široká změna, ale právě pro její šíři je málo pravděpodobné, že by bylo možné ji učinit poslaneckým návrhem a že je to na celistvý s největší pravděpodobností vládní návrh. To by nám ovšem nemělo bránit v tom, abychom některé věci, které vyžadují jasnější úpravu, měnily postupně.

Závěrem musím říci toto: Je možné diskutovat detailnější definici rozpočtového provizoria v režimu, jaký jsem navrhl. Je možné hovořit i o úpravě jiného režimu v rámci pokračování diskuse o tomto bodu. Domnívám se však také, že je nutné vzít v úvahu, že současný model je ze všech variant, které se občas používají, ten nejhorší možný.

Domnívám se, že ten, kdo se nebude řídit pouze momentálním pohledem na věc, musí s tímto tvrzením souhlasit. Z tohoto důvodu se domnívám, že by širší diskusi o tomto problému umožnilo pokračování čtení ve druhém kole. Nadále trvám na tomto návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za stanovisko zástupci navrhovatelů. Prosím zpravodaje, zda chce ve svém vystoupení shrnout rozpravu, ještě než vyhlásím zmiňovanou přestávku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vyjádřil bych se pouze k tomu, co vyslovil kolega Václavek. Byl jsem určen jako zpravodaj za rozpočtový výbor, pouze jsem prezentoval tento návrh. Jsem členem rozpočtového výboru, jsem členem Unie svobody a byl jsem pouze jako zpravodaj. Přednáším návrh rozpočtového výboru.

V rozpravě vystoupili čtyři poslanci a zazněl jediný návrh na zamítnutí. Doporučuji hlasovat o tomto návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Beru to jako návrh, kterému se budeme věnovat po proběhlé přestávce. Je 10.39 hodin. Jednání sněmovny přerušuji do 10.50 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP