(pokračuje Filip)

A já se ptám, jestli je tím argumentem právě to, že se máme stát společností veřejných činitelů, a jsem přesvědčen, že tomu tak prostě není. Já jsem totiž přesvědčen, že Ústava České republiky, mezinárodněprávní normy, kterými je Česká republika vázána, mluví zcela jednoznačně ve prospěch stejného obsahu vlastnických práv státu, soukromých osob a společností. Prostě obsah je stejný. Práva a povinnosti musí být také stejné. Čili pokud na jedné straně vláda říká, že jednatel obchodní společnosti, ve které je účast státu, by takovou ochranu svým způsobem měl mít, tak nechápu, proč by při stejném obsahu vlastnictví, při stejném obsahu ochrany toho vlastnictví pro jednotlivé subjekty, takové ochrany veřejného činitele neměl požívat ten, kdo vykonává určitou funkci státu za určitou společnost, společenskou organizaci, např. za rybářskou nebo mysliveckou stráž nebo stráž ochrany přírody.

Jsem přesvědčen, že v tom je ten hlavní rozpor úvahy vlády. Že si neuvědomuje, že Ústava České republiky stojí právě nikoli na specifikaci různých forem vlastnictví, kdy jedna forma vlastnictví je nadřazena - tak tomu skutečně bylo do roku 1989 resp. 1990, že státní forma vlastnictví byla nadřazena jiným formám - ale Ústava České republiky, resp. všechny ústavní dokumenty od roku 1990 říkají, že vlastnictví si je rovno co do formy. A v tom případě argumentaci vlády vůbec nerozumím. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Registruji další písemnou přihlášku, nicméně hlásí se místopředseda vlády. Z titulu své funkce má tedy přednost, uděluji mu přednostně slovo. Pan místopředseda Rychetský.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jenom malou poznámku. Jde skutečné o reakci na vystoupení poslance Filipa. Jeho argumentace bohužel šla zcela mimo projednávaný bod. Postavení veřejného činitele, což je samo o sobě jistá, byť odůvodněná anomálie v právním řádu, je postavení, kterým se chce pouze v případech, kde jde o výkon státní moci, a dnes i veřejné moci, tj. tedy orgánů obecních, poskytnout poněkud zvýšená ochrana představitelům této státní nebo veřejné moci.

Zdůrazňuji, že argumentace o tom, že ústava zajišťuje stejnou ochranu všem formám vlastnictví, je argumentace jdoucí naprosto falešně mimo. My za pomoci institutu trestních činů, ať už na ochranu veřejných činitelů, v trestním zákoně neřešíme vůbec problematiku jiné ochrany vlastnictví podle subjektu vlastnictví, nýbrž ochrany té veřejné moci, kterou je třeba vykonávat.

Je přitom nepochybné, že předložená novela chce tuto ochranu rozšířit nepřiměřeným způsobem na osoby, které nejsou voleny nebo jmenovány do státní funkce, nýbrž na osoby, které jsou mimo okruh těchto osob. V tomto směru argumentace pana ministra spravedlnosti byla zcela na místě, protože vskutku, pokud by hrozilo nebezpečí, že by každá činnost, která nějakým způsobem slouží obecně prospěšným zájmům, mohla být označena za činnost, která požaduje zvýšenou ochranu veřejných činitelů, a náš právní řád by byl vystaven příliš velkému nebezpečí, že by ztratil tu základní funkčnost.

Trvám na tom, že stanovisko vlády, které doporučuje zamítnout tento návrh, tj. v dané přípravě nepustit do druhého čtení, je stanovisko vlády, které odpovídá celému vývoji právního řádu v poslední devíti letech. To znamená exempce a výjimky z právního řádu odstraňovat. Tedy by došlo k dalšímu rozšíření tohoto jinak podle mého soudu exkluzivního institutu, který má být spíše zužován v trajektorii času. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším přihlášeným do rozpravy na základě písemné přihlášky je poslanec Stanislav Němec. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Stanislav Němec: Dámy a pánové, já nebudu, jelikož nejsem právník, podrobovat předložený návrh právnickému rozboru, jak to činili kolegové přede mnou, ať z jedné, či druhé strany. Jenom krátký pohled z praxe.

Já jsem jako zemědělec v kontaktu a mohu pozorovat úroveň mysliveckých sdružení a činnosti mysliveckých spolků ve svém okolí a i přímo na pozemcích svého podniku. Musím říci, že v drtivé většině případů je úroveň výkonů mysliveckého práva velice nízká, až tristní, a že ve většině případů členů mysliveckých sdružení je jedinou jejich starostí tzv. "mít si na co vystřelit", jak oni často formulují. Nedovedu si představit, že lidé, kteří jsou často jenom už tím, že drží v ruce zbraň a mají pomyslnou uniformu, tzv. zelenou kamizolu, se cítí nadřazeni nad ty, kteří takto vybaveni nejsou. Nedovedu si představit důsledky, které by přineslo to, že by byli vybaveni ochranou jako veřejní činitelé.

Domnívám se, že na základě toho, že někdo má nějaký zájem ve volném čase, nebo chcete-li hobby, že na základě toho by měl být vybaven těmito pravomocemi a touto ochranou tak, že tímto bychom vytvořili zase skupinu lidí, která by byla nadřazena nad skupinu lidí jiných, kteří nemají toto hobby, nemají tento zájem. Myslím, že toto jsme už zažili, takovéto skupiny tady už jednou byly, jmenovaly se Lidové milice a Pomocná stráž VB. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji řečníkovi. Můj pohled pátrá po sněmovně, zdali někdo hodlá vystoupit v rámci obecné rozpravy. Nezklamali jste mě kolegové, prosím paní kolegyni Rujbrovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, opravdu jsem neměla v úmyslu vystupovat, ale předcházející vystoupení mě k tomu skutečně vyprovokovalo, protože jestliže se najde mezi námi kolega, který přirovnává lidi, kteří se starají o les, k Lidovým milicím a který v tomto směru poukazuje na zneužívání výkonu práva myslivosti právě z jejich strany, tak se musím právě těchto lidí zastat. Protože jsou to lidé, kteří se starají nejen o les, jsou to lidé, kteří se starají o to, aby zvěř, která v našich lesích žije, nekončila na stolech našich restaurací, a jsou to lidé, kteří si zvýšené ochrany podle mého přesvědčení zaslouží.

A pokud zde byly námitky ze strany více kolegů k neodůvodněnému rozšiřování pojmu "veřejného činitele", pokud je navrhováno právě ve vztahu k lesní stráži, tak bych chtěla poukázat na to, že nejde jen o zvýšenou pravomoc veřejných činitelů a zvýšenou ochranu, kterou veřejným činitelům zákon dává, ale jde také o zvýšenou zodpovědnost, a to i třeba z pohledu zákona trestního, kdy trestné činy veřejných činitelů jsou postihovány daleko přísněji, než pokud jde o trestné činy páchané jinými osobami.

Chtěla bych vzpomenout, podobně jako pan ministr Motejl, včerejší vládní návrh novely trestního zákona. I zde přece rozšiřujeme pojem veřejného činitele a podle mého přesvědčení je to v pořádku, tak proč v jednom případě ano a v dalším ne? Zamysleme se nad tím!

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Opět pátrám, opět nejsem zklamán a uděluji slovo dalšímu řečníku. Přiznám se pane kolego, musím zapátrat v paměti - pan Jiří Hofman.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP