Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s druhým kolem první volby vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. Počet vydaných hlasovacích lístků 189, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 189.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Miloslava Ransdorfa bylo odevzdáno 88 hlasů, pro poslance Viléma Holáně bylo odevzdáno 96 hlasů. Konstatuji, že v druhém kole byl zvolen pan poslanec Vilém Holáň vedoucím stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. Blahopřeji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se kolega Filip. Pane kolego, jako předseda klubu máte slovo.

Přátelé, kolegyně a kolegové, prosil bych vás o klid, aby předseda klubu mohl v důstojném prostředí vystoupit.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové, chci vám sdělit za klub Komunistické strany Čech a Moravy, že se potvrdily obavy o určité nedemokratické postupy, které jsou zde zvoleny, formou určitých dohod, které nerespektují výsledky voleb. Chci vás ujistit, že velmi citlivě, ale docela razantně zvážíme možnosti, jak mezinárodněpoliticky vyjádřit nesouhlas s takovým postupem, který diskriminuje třetí nejsilnější politickou stranu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi klubu KSČM Vojtěchu Filipovi.

Nyní přistoupíme k bodu

 

39.
Základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy
a teze zavádění účinné ochrany osobních údajů
/sněmovní tisk 13/

 

Materiál jsme obdrželi jako sněmovní tisk 13 a uvede ho místopředseda vlády pan Pavel Mertlík. Prosím pana místopředsedu, aby se v tuto chvíli ujal slova.

Kolegyně a kolegové, požádal bych vás o ztišení v rámci těchto prostor.

 

Místopředseda vlády Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, vážená vládo, stejně jako před malou chvílí pan ministr vnitra a předtím pan ministr průmyslu a obchodu jsem v obdobně nevděčné situaci. Obtížnost mé situace spočívá v tom, že je mi obhajovat návrh, který předložila této Poslanecké sněmovně ještě minulá vláda. Váhali jsme, jestli nemáme požádat o stažení tohoto návrhu, protože však předložené teze jsou natolik obecné, že je může dost dobře naplnit jakákoli konkrétní politika v dané oblasti, myslím, že se nic nestane, budu-li tento návrh krátce obhajovat.

Chtěl bych především říci, že tato vláda na rozdíl od vlády nikoli předchozí, ale předpředchozí považuje oblast informační politiky a informačních technologií za nesmírně závažnou pro příští rozvoj české společnosti. Chtěl bych vám proto oznámit - pokud jste to neseznali například z dnešního tisku - že od včerejšího dne jsem rovněž předsedou Rady vlády České republiky pro státní informační politiku.

Rada vlády České republiky pro státní informační politiku, která byla schválena vládním usnesením včera, bude dbát o to, aby rozvoj veřejných informačních systémů a informačních systémů veřejné správy stejně jako rozvoj informatiky u nás do budoucna se děl jiným způsobem, než tomu bylo do nedávné minulosti, kdy bylo možno hovořit spíše o ignoranci vlády v této oblasti. Dokumentovat to lze tím, že již několik let existuje instituce nazvaná Úřad pro státní informační systém, která je definována v kompetenčním zákoně. Nemá však žádné kompetence, není nijak dále upravena, neexistuje příslušný zákon, neexistují základní podmínky pro její fungování.

Úkolem Rady vlády pro státní informační politiku je kromě definice státní informační politiky - a tento dokument hodlá vláda vypracovat v dohledné době, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, já doufám, že se to podaří dříve - je velmi se zaměřit i na rozvoj státních informačních systému a všech systémů veřejné správy tak, aby v souladu s obecnými záměry státní informační politiky došlo k postupnému procesu informatizace české společnosti, která bude mít velký význam pro posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky, pro podstatné zvýšení komfortu občanů jakožto uživatelů služeb veřejné správy a ne pohůnků, již jsou státními úředníky odkazováni od jednoho úřadu k druhému, a zároveň k realizaci politiky informační otevřenosti.

Dámy a pánové, materiál předložený Tošovského vládou, který máte dnes na stole jako sněmovní tisk, je v tomto smyslu velmi obecný a řekl bych, že otevírá vládě volnou ruku. S tímto jej také předkládáme s tím, že mohu slíbit, že jako předseda právě jmenované rady budu velmi dbát na to, abych v koordinaci s ostatními ministry dosáhl toho, aby informační technologie v České republice a jejich rozvoj dostaly příslušnou podporu.

Děkuji vám za pozornost v tuto pozdější hodinu. Domnívám se, že takto stručné vystoupení může stačit. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane místopředsedo. Omlouvám se vám za nepříliš důstojné prostředí vašeho vystoupení.

Nyní bychom se věnovali dále tomuto projednávání. Na návrh organizačního výboru tento sněmovní tisk projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a také petiční výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána. Jedná se o usnesení sněmovního tisku 13/2, resp. 13/1.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Miroslav Beneš, informoval nás o jednání výborů a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, ctěná vládo, kolegyně a kolegové, náš výbor projednával tento materiál. V podstatě konstatoval, že usnesení Poslanecké sněmovny splněno nebylo, neboť usnesení hovořilo o koncepci, nikoli o tezích. Proto doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vzala na vědomí tento sněmovní tisk, ale aby požádala vládu, aby do 31. 12. předložila ono splněné usnesení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Miroslavu Benešovi. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajkyně petičního výboru paní poslankyně Hana Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, petiční výbor projednal na své 5. schůzi dne 5. října základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy a teze zavádění účinné ochrany osobních údajů, sněmovní tisk č. 13, které do sněmovny předložila ještě vláda pana Tošovského, a přijal usnesení č. 20, kterým:

  1. bere na vědomí předložené teze,
  2. konstatuje, že usnesení Poslanecké sněmovny č. 612 z 12. Prosince 1997 nebylo naplněno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP