(pokračuje Houzák)

Migrace není jen problémem, ale na příkladu chci uvést i výsledky letošního roku, které jsou otřesné, ze severních Čech, kde bylo spácháno 34 vražd, z nichž 21 bylo objasněno, přitom na 16 se podíleli cizinci ať už jako pachatelé, nebo oběti. Mezi obětmi byli 4 občané Vietnamu, 3 z Ukrajiny a 2 z Německa. Jako pachatelé objasněných případů jsou obviněni občané Turecka, Itálie, Německa, Bulharska, Vietnamu, Číny, Ukrajiny, ale i států bývalé Jugoslávie. To je pouze malá dokumentace jednoho průvodního jevu neřešeného systémově.

Uvedením pouhé výseče průřezových charakteristik trestných činů jsem chtěl poukázat na málo přesvědčivé stanovení bezpečnostních rizik pro příslušný kalendářní rok, která vycházejí ze zpožděné projednávané informace. Hovořit o bezpečnostní situaci bez ohledu na samotnou policii a její příslušníky by nebylo poctivé, protože i zpráva poukazuje na jejich racionální pohled na věc a snahu o řešení řady problémů.

Jeden z prvních nedostatků spatřuji v nízkém ekonomickém zajištění útvarů, které jsou v přímém kontaktu s veřejností a s trestnou činností ve všech jejích podobách. Výsledky hospodaření za rok 1997, které byly postiženy úspornými balíčky, ukazují, že materiální zajištění respektovalo sice limity, ale dále se hromadí problémy ovlivňující podmínky pro práci policie, a to jak v technickém vybavení, tak v limitech pohonných hmot, v limitech na kancelářské potřeby, vybavení budov, obnovu vozového parku včetně speciálního třeba pro horské oblasti, ale i mzdové prostředky včetně prostředků na valorizaci.

Je nepochopitelné, že se jako problém projevuje u policie otázka přesčasovosti příslušníků kriminální a pochůzkové služby.

Kvalitě a klidu nepřispívá ani skutečnost nenaplnění tabulkových stavů v roce 1997 o 4 670 míst. Tento stav má vliv na další negativní jevy projevující se v personální oblasti, jako je značná migrace a trestná činnost příslušníků. S tím souvisí i nekvalitní výkon služby.

Stejná ekonomická napjatost se projevuje i v záměrech rozpočtu na rok 1999, což směřuje k dalšímu hromadění problémů.

Vláda může dále spoléhat na respekt státních úředníků, který se však projeví ve snížení vlastních výkonů a ve zvyšování náskoku pachatelů trestných činů.

Snad ještě jednu poznámku k tolik proklamované autoritě naší policie. Domnívám se, že autoritě nepřispívá zpochybňování jejich výkonů od politiků, státních úředníků a moderátorů sdělovacích prostředků, aniž by znali konkrétní fakta související s věcí. Rovněž zcela neadekvátně dochází k prezentaci porušení zákonů ze strany příslušníků ve sdělovacích prostředcích než proti dopouštění se trestných činů státních úředníků nebo majitelů firem, bank a společensky vysoce postavených osob. Tento jev určitě nepřispívá k růstu právního vědomí a důvěře ve státní orgány.

Je ještě řada významných problémových otázek, které vyplývají ze samotné zprávy a praktických zkušeností každodenního života. Přesto se domnívám, že obecně vyplývá z podkladu zprávy následující okruh, který je nutné řešit.

Za prvé. V reálných časových termínech projednávat zprávy o bezpečnostní situaci, tak aby projednávání zprávy nebylo pouhým konstatováním bez možnosti ovlivnit přijatá opatření. Z toho vyplývá i stanovení bezpečnostních rizik na příslušníka za kalendářní rok.

Za druhé. Za zcela nedostačující považuji opatření preventivní, kdy se prevence ve složité ekonomické situaci stávají okrajovou záležitostí.

Za třetí. Ve smyslu programového prohlášení o bezpečnostní situaci ve státě je zřejmé, že nelze řešit tento závažný společenský problém z roku na rok, ale v podobě ucelené bezpečnostní koncepce na celé volební období.

Za čtvrté. Přes složitost ekonomické situace a nové přípravy návrhu státního rozpočtu jsem přesvědčen, že rozpočtová část určená pro tu část policie pracující v přímém kontaktu s trestnou činností musí korespondovat se společenskou objednávkou na bezpečí a jistoty daňových poplatníků.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Houzákovi. Dával jste návrh usnesení? Nedával.

Nyní se slova ujme pan poslanec Stanislav Fischer. Je posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére a členové vlády, dámy a pánové.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, i vás si dovolím přerušit a také vám se pokusím zjednat důstojnější prostředí. Kolegyně a kolegové, prosím vás, vnímejte řečníka. Pokud zde řešíte jiné věci, čiňte mimo prostory této zasedací síně.

Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Projednávaná zpráva se týká období, kdy působila jiná vláda, než která ji předložila Parlamentu na konci svého funkčního období. Protože se po volbách opět vláda změnila a vzhledem k jejím aktuálním úkolům se domnívám, že přes předřečníky zmíněné nedostatky zprávy by nebylo vhodné současné vládě předkládat požadavky na její doplnění či dopracování, lze ji pouze vzít na vědomí, tak jak to navrhl výbor pro obranu a bezpečnost a výbor petiční. Přesto bychom měli vládu požádat, aby při přípravě nové zprávy vztahující se k letošnímu roku vzala v úvahu zde přednesené kritické připomínky.

Chtěl bych několik slov věnovat usnesení vlády ČR z 18. května 1998 číslo 342. Zde se v části 3b ukládá ministru vnitra předkládat vládě vždy do 31. května každého kalendářního roku novou zprávu. Stane-li se tak skutečně až v závěru tohoto termínu, může ji vláda projednat až v červnu a Parlament se k ní zřejmě dostane až po letních prázdninách.

Domnívám se, že by pro operativní využití jejích závěrů v praktické činnosti bylo žádoucí přípravu zprávy urychlit, aby ji mohl Parlament projednat ve druhém čtvrtletí. Jak jsem pochopil z výkladu pana ministra vnitra, určité kroky se v tom již činí.

Předpokládám, že se všichni shodneme v potřebě zajistit splnění prioritních úkolů práce policie České republiky uvedené v části B přílohy usnesení vlády. Z výkladů o současném stavu resortu vnitra, jak jsme je vyslechli od odpovědných vládních činitelů ve výboru pro obranu a bezpečnost spolu se záměrem jeho financování podle neschváleného návrhu rozpočtu na rok 1999, lze sotva očekávat, že nový návrh bude podstatně štědřejší k tomuto resortu. Přesvědčují mě, že stanovené priority základního zaměření práce Policie České republiky nedojdou naplnění ani v tomto, ani v příštím roce.

V této souvislosti považuji za potřebné požádat vládu o vypracování doktríny bezpečnostní politiky státu s dlouhodobou platností. I když se jistě nikde nepodaří kriminalitu úplně vymýtit, mělo by uplatňování zásad této doktríny vést v nejbližších letech ke zlomu, trvalý nárůst trestných činů by se měl změnit a mělo by tak být dosaženo postupného, avšak výrazného poklesu jejich počtu. Doktrína by měla zahrnovat a sjednocovat opatření v oblasti legislativy, prevence trestných činů, ekonomického zajištění práce policie, a to jak technického vybavení, tak i personálního zajištění a účinného trestního postihu pachatelů. Na přípravě této doktríny a posléze při její realizaci je nutná kromě Ministerstva vnitra i spolupráce některých dalších resortů.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych na tomto základě navrhl následující usnesení k tomuto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP