(pokračuje Grulich)

Významnějšího zvratu ve prospěch vnitřní bezpečnosti je samozřejmě možno dosáhnout nejenom úsilím policie, její přesnou organizací, ale zejména úsilím a trendem, který bude prosazen v celé společnosti, a především solidaritou všech politických sil. K tomu také směřují návrhy koncepcí, postupů a organizačních opatření, které jsou v současné době na Ministerstvu vnitra zpracovávány, zajišťovány a realizovány. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru vnitra Václavu Grulichovi. Na návrh organizačního výboru tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnosti a petiční výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána pod čísly sněmovní tisk 12/1, resp. 12/2.

Prosím, aby se nyní ujal slova zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Jan Klas a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, zpráva o bezpečnostní situaci ne území České republiky v roce 1997, která vám byla rozdána jako sněmovní tisk č. 12, je materiálem, který je vládou každoročně předkládán k projednání Poslanecké sněmovně.

Zpráva se zabývá problematikou trestné činnosti, dynamikou jejího vývoje, dále obsahuje informace o vyšetřování trestné činnosti, o trestním řízení a vězeňství.

V předloženém materiálu jsou rovněž analyzována bezpečnostní rizika, a to:

Za prvé: Rizika s mezinárodním prvkem, která bezprostředně souvisejí se stabilitou politického systému, např. legální, ale i nelegální migrace, terorismus, nelegální obchod se zbraněmi, převáděčství, padělání, drogy, rasové konflikty atd.

Za druhé se jedná o rizika, která mají bezprostřední vliv na úroveň vědomí občanů o ochraně jejich svobod, zdraví a majetku, např. kriminalita mládeže, jak zde zmiňoval pan ministr vnitra, majetková kriminalita hospodářská a finanční kriminalita, násilná kriminalita, mravnostní kriminalita a v neposlední řadě i bezpečnost silničního provozu.

Zpráva rovněž popisuje priority v práci Policie České republiky, a to jak priority vnější, tzn. směřující vůči veřejnosti, tak priority vnitřní, tzn. směřující do Policie České republiky, tzn. dovnitř policie.

Další podstatnou částí zprávy je rozbor bezpečnostní situace v jednotlivých krajích České republiky. Zpráva je především, a to bych chtěl podtrhnout, statistickým materiálem, který nemá ambice navrhovat řešení k zásadním popisovým problémům v oblasti vnitřní bezpečnosti.

Dne 23. září tohoto roku zprávu projednal na své 4. schůzi výbor pro obranu a bezpečnost a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere zprávu o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1997 na vědomí."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji výboru pro obranu a bezpečnost panu poslanci Klasovi. Nyní bych požádal, aby se slova ujala zpravodajka petičního výboru paní poslankyně Kateřina Dostálová a seznámila nás s usnesením petičního výboru k tomuto tématu.

Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, jsem pověřena jako zpravodaj petičního výboru přednést vám zde usnesení petičního výboru ze dne 15. října 1998 k bodu "Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1997 ve srovnání s rokem 1996".

Petiční výbor po vyslechnutí mé zpravodajské zprávy a po rozpravě bere na vědomí tento sněmovní tisk č. 12 - Zprávu o bezpečnostní situaci…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já se moc omlouvám, paní kolegyně, ale pokusím se vám zjednat důstojné prostředí.

Kolegyně a kolegové, hovoří dáma a já bych vás žádal, abyste jí věnovali dostatečnou pozornost. Skutečně bych požádal, pokud zde něco projednáváte, abyste tak činili za dveřmi této jednací síně.

Paní kolegyně, prosím.

 

Poslankyně Kateřina Dostálová: Děkuji, pane předsedající, já už budu velice stručná.

"Petiční výbor bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1997 ve rovnání s rokem 1996." Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji vám, paní zpravodajko. Zároveň bych požádal, abyste se spolu se zpravodajem Klasem dohodli, kdo z vás budete sledovat průběh rozpravy a budete řídit hlasování. Dohodli jste se, že tak bude činit pan poslanec Klas. Já vám za to děkuji.

V tuto chvíli zahajuji obecnou rozpravu k tomuto bodu. Nejprve vás seznámím s přihláškami do rozpravy. Jako první vystoupí pan poslanec Jaroslav Štrait, jako druhý Josef Houzák, jako třetí Stanislav Fischer. Další přihlášky do rozpravy nemám.

V tuto chvíli k řečnickému pultu může přistoupit pan poslanec Štrait a já ho žádám, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi tři poznámky ke zprávě o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1997. Jednu vysloveně formální a dvě věcné.

První: Zpráva je tradičně zbytečně obsáhlá, příliš popisná, zcela nadbytečná je i grafická část. Při uvažování, co dál s kriminalitou, není nutné znát jen trendy, případně trendy u jednotlivých trestných činů, ale je potřebné se dopátrat analýzy těchto trendů a případně i přijatých opatření. Jinak není možné udělat objektivní závěr o tom, co je třeba dělat, aby se vývoj měnil.

Koncepce zprávy je v podstatě stejná jako u všech předcházejících podobných zpráv a to, jak se ukazuje, boji s kriminalitou příliš neprospívá.

Jediné pozitivum je v tom, že jde o poslední zprávu, nebo snad jde o poslední zprávu tohoto druhu, protože od nové vlády lze očekávat poměrně odpovědnější přístup. Zprávu pokládám pro další vývoj za neupotřebitelnou.

První věcná poznámka se týká migrace, která je v nemalé míře příčinou celé řady kriminálních činů. Právě na tomto úseku se už poněkolikáté opakuje to, co už jsem uvedl v předchozím bodě.

Faktografické údaje, analýza žádná, návrhy na opatření povrchní, tak jak tomu bylo dříve. Jak se ukazuje, trvá zájem cizinců na dlouhodobém i trvalém pobytu v České republice, zvyšuje se počet těch, kteří svůj pobyt nelegalizují vůbec.

Pokud jde o osoby s legalizovaným pobytem, jejich počet se podle zpráv za posledních několik let zvýšil čtyřikrát. Na druhé straně se uvádí, že jen nepatrnému počtu žádostí, asi jedna desetina procenta z celku, nebylo vyhověno.

V této souvislosti je nutné vzít v úvahu i tzv. pozvání k návštěvě, o kterých se podle zprávy ví, že mnohá jsou fingovaná, ale nikde se neuvádí kvantifikace zmíněných pozvání.

Pane předsedající, zjednejte mi také přiměřené ticho.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, právě jsem se k tomu chystal. Nepochybně na to nárok máte. Já bych, kolegyně a kolegové, jak po mé levici, tentokrát především po mé levici, ale i některé kolegy po mé pravici požádal o to, aby se věnovali sledování rozpravy a sledování toho, co řečník zde přednáší.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Už jsem přestal slyšet sám sebe.

Z údajů Ředitelství služeb Cizinecké a Pohraniční policie nedávno uveřejněných v tisku víme, že v roce 1996 takto přicestovalo do České republiky více než 123 000 osob, o rok později, tedy v loňském roce, 159 000 a v prvním pololetí tohoto roku více než 80 000. Nezbývá než věřit, že v harmonogramu nových bezpečnostních opatření, který vláda nedávno schválila a který má eliminovat migraci obecně, snad splní sledovaný účel. Zatím není jasné, zda je vedena evidence pozvání, jakási kontrola a ověřování při jejich vyřizování. Zdá se, že bez nové úpravy cizineckého práva, úpravy vízových povinností žádné jiné vhodné řešení neseženeme.

Řadu poznatků jsem získal při návštěvě utečeneckého tábora v Bělé pod Bezdězem a dojem z práce s azylanty jsem měl víceméně příznivý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP