(Schůze opět zahájena v 17.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, čas určený na přestávku pro uskutečnění voleb vypršel a budeme pokračovat v našem jednání. Nyní bychom měli projednávat bod č. 38.

 

38.
Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1997
ve srovnání s rokem 1996
/sněmovní tisk 12/

 

Zprávu jsme obdrželi jako tento tisk. Tuto zprávu uvede jménem předkladatelů ministr vnitra Václav Grulich. Prosím pana ministra, aby přistoupil k řečnickému pultu a ujal se slova. Vás, kolegyně a kolegové, žádám o to, abyste se ztišili a vyslechli zprávu navrhovatele. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

(Permanentní hluk v sále.) Kolegyně a kolegové, ještě jednou vás žádám o to, abyste věnovali pozornost řečníkovi. To platí jak pro kolegy po mé levici, tak i pro kolegy po mé pravici. Nechci jmenovat, ale obávám se, že pokud se zde atmosféra nezklidní, budu tak muset za malou chvíli činit. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, pane předsedo vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych pokud možno stručně uvedl a komentoval zprávu o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1997.

Vy, kteří jste delší dobu v této Poslanecké sněmovně, víte, že takovéto zprávy ministr vnitra pravidelně předkládá vládě a Parlamentu již od roku 1993. Předkládanou zprávu vypracovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s resorty, kterých se problematika vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku týká. Cílem zprávy je nejenom podat statistický přehled o problematice vnitřní bezpečnosti, ale zejména na základě zjištěných faktů vyvodit závěry a stanovit pro další období bezpečnostní rizika a priority základního zaměření práce policie a současně navrhnout konkrétní opatření v této oblasti.

V roce 1997 ve srovnání s rokem 1996 nedošlo na území České republiky k výraznějším změnám ve vývoji kriminality. Podle zjištěných trestných činů jsme však opět zaznamenali v této oblasti mírný vzrůst. Růst o výše než 2 %, přesně konstatováno 2,4 %, nemusí nutně souviset se změnou rozsahu skutečné kriminality. Může souviset např. se změnou jednání obyvatelstva, pokud se týká oznamování deliktů, a zejména s intenzitou práce policie při vyhledávání trestné činnosti.

Pozitivním jevem je nesporně to, že pokračoval růst objasněných trestných činů i celkové objasněnosti. Jestliže v roce 1993, to je rok, kdy se tyto zprávy Parlamentu začaly předkládat, objasněnost činila zhruba 32 %, pak v roce 1997 dosáhla již téměř 42 %, což znamená růst proti roku 1993 o 10 % a proti roku 1996 o více než 0,5 %.

Celkový vývoj kriminality již tradičně je - a také v tomto roce byl - podstatně ovlivněn situací na území hlavního města Prahy, která se na výsledném nárůstu trestné činnosti v České republice podílela více než 54 %. Negativní trend ve vývoji kriminality na území hlavního města Prahy se však proti roku 1996 výrazně zmírnil. Jestliže zde v roce 1996 proti situaci v roce 1995 došlo k růstu vyššímu než o 15 %, to je, že v roce 1996 bylo evidováno o 13 430 trestných činů víc než v roce 1995, v roce 1997 byl proti roku 1996 zaznamenán růst o 5 %, to je v roce 1997 bylo evidováno o 5 134 zjištěných trestných činů více než v roce 1996. Celkově je třeba konstatovat, že na Prahu připadá více než 25 % zjištěných trestných činů, to znamená, že na kriminalitě celého státu se Praha podílí jednou čtvrtinou.

Pro rok 1997 je charakteristické, že rostl počet hospodářských trestných činů, a to o celých 18 %. Vzrostl počet zjištěných trestných činů násilné kriminality o 1,7 %, zejména trestných činů vraždy, kde nárůst činí 9 %, a trestných činů loupeže, kde nárůst je o 11 %. K tomu můžeme přičíst i další druhy majetkové kriminality.

Počet trestných činů krádeží dvoustopých motorových vozidel vzrostl o 7 % a krádeží věcí z těchto vozidel o 10 %. V nejzávažnějších případech byly trestné činy majetkové, násilné a hospodářské kriminality spojeny převážně s organizovaným zločinem a nelegální migrací.

Policie věnovala významnou pozornost objasňování trestné činnosti páchané z rasových a xenofobních pohnutek nebo páchané příznivci extremistických skupin.

Chtěl bych připomenout, že informace v předkládané zprávě zásadním způsobem doplňují další materiály, které v letošním roce již byly vládě předloženy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP