(pokračuje Vidím)

Podle zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se tito funkcionáři volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech. Pro tuto volbu připravila volební komise celkem 10 hlasovacích lístků opatřených v pravém horním rohu pro snazší orientaci velkými písmeny A - I. Způsob volby je upraven článkem 5 volebního řádu a je obdobný, jako jsme již absolvovali volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny. Tajná volba je technicky připravena a může být zahájena kdykoli.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, ale učiníme tak až poté, co proběhne rozprava k tomuto bodu. Otevírám nyní rozpravu, do které zatím nemám žádnou písemnou přihlášku. Z pléna se hlásí pan poslanec Filip. Prosím, pane kolego, ujměte se slova.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Promiňte, že vás ještě přeruším. I vám bych se pokusil zřídit v jednacím sále takovou pozornost, která náleží vystoupení předsedy klubu. Kolegyně a kolegové, prosím vás o vzájemnou úctu a profesionalitu v našem jednání. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážené paní a pánové, dovolte mi vysvětlit postup klubu KSČM v této věci. My jsme chtěli respektovat výsledky jednání mezi předsedy jednotlivých poslaneckých klubů a princip poměrného zastoupení. Vzhledem k tomu, že ve volbě členů jednotlivých stálých delegací došlo k posunu, který považujeme za značně nedemokratický vůči našemu poslaneckému klubu, rozhodli jsme se pro jiné řešení. Nabízíme tedy, aby byl jedním z předsedů stálé delegace zvolen člen našeho poslaneckého klubu. Pokud tomu tak nebude, než aby udělal mezinárodněpoliticky ten postup, který zvolila Poslanecká sněmovna, dán na vědomí zejména v Parlamentním shromáždění Rady Evropy a ve stálé delegaci pro spolupráci s Evropským parlamentem.

Jsem přesvědčen, že většině z vás jsou dobře známy jednací řády těchto organizací a požadavek těchto mezinárodních organizací na poměrné zastoupení z jednotlivých poslaneckých klubů v těchto meziparlamentních organizacích. Myslím si, že není dobré, abychom prezentovali jiný postup, než Evropa předpokládá.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí předseda volební komise kolega Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, chápu a rozumím námitce předsedy poslaneckého klubu KSČM, pouze musím upozornit na skutečnost, že platný a účinný zákon 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, uvádí: tito funkcionáři se volí většinovým způsobem, nikoli způsobem poměrného zastoupení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Do rozpravy se dále nikdo nehlásí, tudíž rozpravu uzavírám. Požádal bych nyní předsedu volební komise, aby nám oznámil, na jakou dobu požaduje přerušení našeho jednání, aby mohla být uskutečněna volba.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, rád bych požádal o přerušení na dobu 30 minut, po kterou proběhne volba. Následně je možné, aby sněmovna pokračovala ve svém jednání. Členové volební komise budou počítat.

Upozorňuji vážené poslance, že urny budou otevřeny až v okamžiku, kdy tam volební komise dorazí, čili jejich odchod ze sněmovny považuji za poněkud předčasný, neboť jsem chtěl sněmovnu ještě jednou upozornit na způsob volby, neboť se nám opakují a množí neplatné hlasovací lístky.

Souhlas s navrženým kandidátem vyjádříte zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta, nesouhlas pak přeškrtnutím tohoto pořadového čísla velkým písmenem X. Pokud na některém z hlasovacích lístků, na kterém je uvedeno více než jedno jméno z navržených kandidátů, bude jedno z pořadových čísel neoznačeno, takový hlasovací lístek je neplatný. Proto ještě jednou - označte všechna pořadová čísla před všemi kandidáty buď zakroužkováním, nebo velkým písmenem X. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Vyhlašuji nyní přestávku do 14.25 hodin na uskutečnění těchto voleb.

 

/Výsledky voleb viz část 163./

 

(Schůze přerušena ve 14.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP