Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
20. října 1998 ve 14.00 hodin

 

Přítomno: 187 poslanců

 

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji pokračování 5. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste zaujala svá místa a věnovali se našemu programu.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Zatím mám avizováno toto: paní poslankyně Vlčková má náhradní kartu č. 9, pan poslanec a místopředseda Ivan Langer má náhradní kartu č. 13, paní poslankyně Jirousová má náhradní kartu č 3. Pokud někdo máte ještě náhradní karty, prosím, abyste mi toto oznámili. Ti z vás, kteří nemáte svou vlastní kartu, požádejte o vydání náhradní.

Kolegyně a kolegové, je zde poměrně hlučno, požádal bych vás o ztišení alespoň v jednacím sále. Prosím aparát sněmovny, aby uzavřel dveře. Ty z vás, kteří ještě nepochopili, jako například kolegové zde před pravými dveřmi, bych upozornil, že jsme začali pracovat, a prosím je o ztišení.

Pan poslanec Vejvoda má náhradní kartu č. 2.

Dále bych chtěl vás informovat o tom, že z tohoto jednacího dne se omlouvá člen vlády, místopředseda vlády Egon Lánský. Dále jsou omluveni tito poslanci: Jiří Brtnický z důvodů nemoci, Vladimír Cisár také ze zdravotních důvodů.

Pan místopředseda vlády Egon Lánský je na zahraniční pracovní cestě.

Přestože zde omluva není, našeho jednání se nemůže účastnit ani ministr zahraničí, který je také na zahraniční cestě. I toto berte jako dodatečnou omluvu. Další omluvy nemám.

 

Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat bodem číslo 24 našeho schváleného pořadu.

 

24.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. února 1998 v Ulánbátaru
/sněmovní tisk 23/ - prvé čtení

 

Toto je schválený bod našeho pořadu, který začneme řádně projednávat v okamžiku, kdy toto bude umožněno.

Před začátkem bodu se hlásí předseda klubu KDU-ČSL pan kolega Kasal. Prosím ho, aby se ujal slova.

Vás, kolegyně a kolegové, prosím o klid. Já to snesu, ale budu se snažit, aby ostatní měli vytvořeno příjemnější prostředí.

 

Poslanec Jan Kasal: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, členové vlády, jménem poslaneckého klubu KDU-ČSL a Unie svobody si dovoluji navrhnout zařazení bodu svolání 6. schůze - možná mimořádné - za účelem projednání návrhu zákona o odejmutí dalšího platu za 2. pololetí 1998. Jednalo by se o schůzi, kde by bylo projednáno 2. a 3. čtení tohoto návrhu zákona. Domnívám se, že by bylo užitečné, aby tento bod byl zařazen za stávající bod 40.

Omlouvám se, že to navrhuji až na plénu Poslanecké sněmovny, ale bohužel se dnes nesešlo politické grémium u pana předsedy Poslanecké sněmovny. Rozumějme tomu, že ani klub Unie svobody, ani klub KDU-ČSL nemá jinou možnost než tuto. Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu předsedovi Kasalovi. V této souvislosti bych jen upozornil sněmovnu, že se jedná o zařazení nového bodu podle příslušných paragrafů. Podal bych ještě sněmovně informace, že dnes asi 52 poslanců požádalo o svolání této schůze s programem, který navrhoval kolega Kasal. Ve světle této informace bych požádal, zda by zvážili, zda je to nutné, nebo není. Pokud někdo z poslanců podle příslušných paragrafů jednacího řádu tento návrh nezablokuje, hlasovatelný je.

Pane kolego, chcete o tomto návrhu hlasovat v tuto chvíli? Myslím, že věcně zde problém není.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane předsedo, jsem velmi rád, že věcně tady není rozpor. Upozorňoval jsem na to, že kdyby bylo svoláno politické grémium, navrhl bych politickému grémiu právě to, co jsem musel navrhnout sněmovně. Věřím, že Poslanecká sněmovna toto vezme v úvahu. Nechci z toho dělat žádné politikum. Věřím, že nejjednodušší bude, když Poslanecká sněmovna hlasováním rozhodne o návrhu KDU-ČSL a Unie svobody.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je zde návrh na zařazení nového bodu za bod číslo 40, který by se týkal zařazení bodu tak, jak jej specifikoval pan kolega Kasal.

Hlásí se někdo? Nikdo se nehlásí. V souladu s jednacím řádem rozhodneme o tomto návrhu hlasováním.

Před tímto hlasováním vás požádám o to, abyste se zaregistrovali.

 

hlasování pořadové číslo 140 rozhodneme o návrhu pana kolegy Kasala. Kdo je pro zařazení tohoto bodu, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 139 poslanců a poslankyň. Proti byli dva.

Zařadili jsme za stávající bod 40 nový bod tak, jak jej specifikoval kolega Kasal. Požádal bych ho, zda by název bodu dodal písemně, abychom mohli jednat tak, jak zákon vyžaduje.

 

V tuto chvíli se vrátíme k rozjednanému bodu 24, kterým je sněmovní tisk č. 23, jak jsem jej zde před malou chvílí uvedl. V souladu s naším programem bych požádal pana ministra financí, který z pověření vlády má tento návrh odůvodnit, Ivo Svobodu, aby se ujal slova. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážené dámy a pánové, předkládám vám k projednání...

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, ještě jednou vás přeruším. Je zde skutečně dnes nadměrný hluk. Požádal bych vás všechny včetně aparátu sněmovny, abyste si případné záležitosti, které je zapotřebí vyřizovat, vyřizovali mimo prostory jednacího sálu. To platí pro všechny členy této sněmovny i pro aparát.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Předkládám Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ke schválení dohodu, která se v žádném ustanovení neodchyluje od zásad tzv. vzorové dohody, za kterou je podle usnesení vlády České republiky číslo 12 ze dne 6. 1. 1993 považována dohoda s Maďarskem. To znamená, že dohoda zakotvuje všechny zásady a záruky, které se v těchto mezinárodních smlouvách investorům obvykle poskytují. Jde o následující principy.

Závazek umožnit na svém území a v souladu se svým právním řádem investice investorů druhého státu, princip národního zacházení a doložku nejvyšších výhod, záruku proti vyvlastnění majetku zahraničních investorů s výjimkou vyvlastnění na základě zákona ve veřejném zájmu a proti vyplacení okamžité a adekvátní náhrady, záruku volného převodu plateb souvisejících s investicí do zahraničí ve volně směnitelné měně a způsob řešení sporů mezi investorem a přijímající smluvní stranou nebo mezi smluvními stranami navzájem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP