(pokračuje Kocourek)

Nelze tedy jej kvalifikovaně z pohledu rozpočtu na rok 1999 posoudit.

Dále návrh je podle předkladatelů orientován na mladé rodiny. Nicméně navržené daňové opatření spíše mladé rodiny míjí, neboť přináší faktický efekt až u relativně vyšších příjmů. Pokud bych toto své tvrzení chtěl zdokumentovat na hypotetickém příkladu mladé rodiny s jedním narozeným dítětem a s jedním starším dítětem, potom můžu říci následující. U měsíčního příjmu daňového poplatníka ve výši 8 333 korun měsíčně by to znamenalo zvýhodnění ve výši 15 korun měsíčně. U daňového poplatníka, který by vydělával 12 500 korun měsíčně, by to znamenalo zvýhodnění 450 korun měsíčně a u daňového poplatníka, který by vydělával 20 833 korun měsíčně, by to znamenalo 600 korun měsíčně.

Nicméně se domnívám, že mladé rodiny jsou v nižších příjmových skupinách, a proto je pro mne sporné, zda toto opatření by vůbec mladé rodiny podporovalo, zda by vůbec někoho k něčemu motivovalo, a není jisté, o kolik by klesly příjmy z daní z příjmů fyzických osob ve státním rozpočtu.

Podle mého názoru, pokud bychom se rozhodli mladé rodiny více podporovat, tak potom adresně, a to prostřednictvím některého z adresných státních programů, nikoli však prostřednictvím daňových odpočtů, neboť - jak jsem zde avizoval - mladé rodiny tímto opatřením by moc podporovány nebyly, spíše by byly podporovány rodiny s vyššími příjmy a ty zase žádnou podporu a motivaci nepotřebují.

Podle mého názoru je tedy takovýto návrh v daňové soustavě nadbytečný, protože se zcela míjí svým motivačním účinkem. Jsem pro obecné snižování daňového základu nebo sazeb, ale to je zcela něco jiného než tento návrh. Proto doporučuji, vážená paní předsedající, sněmovně, aby tento návrh zamítla v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kocourkovi a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, proto ji končím. Omlouvám se panu poslanci Plevovi, ukončila jsem rozpravu neoprávněně, když byl přihlášen. Pan poslanec Pleva má slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedající, dámy a pánové, kolegové z KSČM se nám pořád snaží tady vnutit myšlenku, že velikost populace závisí na ekonomické situaci té země. V tom případě ovšem, když tuto konstrukci vezmu, pak zřejmě největší populace, největší počet dětí v rodině je ve Spojených státech amerických a nejnižší zřejmě bude někde v Africe. Jestli tomu tak je skutečně, posuďte sami.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka - pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Já se domnívám, že to, co jsme před chvílí slyšeli, je projev naprosté neinformovanosti. Jestliže kolega Pleva zmínil příklad Spojených států, tam právě tato korelace je. Ale měl by také vědět, že závisí u demografického vývoje na tom, jaké je kulturní podloží, jaký je vzorec chování obyvatelstva, a závisí také na tom, zda růst obyvatelstva je krytý ekonomickým vývojem, nebo není. Myslím si, že než vyslovovat takováto zjednodušující tvrzení, je lépe se nejdříve informovat v literatuře.

Pokud jde o druhou poznámku, která zazněla z úst zpravodaje, domnívám se, že v této sněmovně panuje stále jakýsi kult čistoty různých opatření. Myslím si, že je dobré, jestliže sledujeme nějaký cíl, kombinovat různé prostředky. Nevylučují se věci, které tady byly zmíněny, to znamená daňová úleva a přímá adresná podpora. Myslím si, že je vždycky důležité, jako je tomu třeba v bytové otázce, kombinovat různé prostředky, aby se dosáhlo vytčeného cíle. (Potlesk z levé části sněmovny.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ransdorfovi. O slovo se hlásí pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní předsedající, dámy a pánové, pokud kroky předchozích vlád, které vedly k tomu, že naše země se stala chudší, by byly motivovány tím zájmem, aby se zvýšila porodnost v naší zemi, bylo by to ušlechtilé, ale bohužel to příliš nevyšlo. Zkusme to tedy jiným způsobem a zkusme v naší zemi zavést rostoucí ekonomiku a podpořme porodnost také jinými způsoby, například tím, jak to navrhuje právě ten zákon, který nyní projednáváme. (Potlesk z levé strany sněmovny.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Exnerovi, ke slovu se hlásí pan poslanec Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Já mám jenom dotaz vaším prostřednictvím na předkladatelku, proč se snažíme otevřít ten zákon, když je již otevřen naším včerejším hlasováním, myslím zákon 586/1992 Sb., a všechny tyto nápady tam lze uplatnit formou pozměňujících návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Holáňovi. Nezaregistrovala jsem další přihlášku do rozpravy, proto končím obecnou rozpravu. Prosím pana zpravodaje, aby zrekapituloval návrhy, které padly. Promiňte, paní předkladatelka má nárok na závěrečné slovo, potom pan zpravodaj.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vzhledem k tomu, že v rozpravě příliš mnoho věcných argumentů nezaznělo, nechtěla jsem se vyjadřovat ve svém závěrečném slově, ale cítím se povinna odpovědět panu kolegovi Holáňovi. Tisk, který projednáváme, má číslo 3. Není chybou předkladatelů, že organizační výbor zařazuje do programu schůze tisky s daleko vyšším číslem na místa před čísla nižší.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím pana zpravodaje nyní o případné závěrečné slovo a rekapitulaci návrhů.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, v rozpravě zazněl, pokud jsem dobře slyšel, pouze jeden návrh usnesení, a to byl můj návrh usnesení, že Poslanecká sněmovna zamítá tento návrh v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane zpravodaji, je to tak a o tomto návrhu rozhodneme v hlasování č. 59. Já vás na návrh z pléna v tuto chvíli všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

Myslím, že v tuto chvíli můžeme zahájit hlasování pořadové číslo 59, ve kterém rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 59 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 59 tento návrh byl přijat, kdy z přítomných 177 se 117 vyslovilo pro a 41 bylo proti.

 

Tím jsme projednali tento návrh zákona. Dalším bodem je

 

15.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona,
kterým se mění a doplňuje ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
/sněmovní tisk 10/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 10 a stanovisko vlády k němu jako tisk 10/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl poslanec Vojtěch Filip, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, ráno, když jsem hovořil o tom, že jsem se snažil na jednu schůzi zorganizovat jediné dvě novely, které si myslím, že je potřeba udělat do Ústavy ČR předtím, než se začne scházet pravidelně ústavní komise a navrhne jakýsi komplexnější model, jsem myslel právě zákon o referendu a novelu, která by se týkala postavení nás samotných, tedy poslanců Parlamentu ČR.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP