PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

 

360

 

Vládní návrh

 

zákon

ze dne.........................1997,

 

kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů a zákon České národní rady č. 546/1992 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

Čl. I

 

Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb., zákona č. 496/1992 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1. V § 13 se doplňují odstavce 4, 5, 6, 7, 8 a 9, které včetně poznámky pod čarou č. 11a) znějí:

 

"(4) Oprávněná osoba podle odstavce 3 nebo osoba, na kterou byl oprávněnou osobou převeden nárok na vydání majetkového podílu nebo osoba, na kterou tento nárok přešel (dále jen "věřitel") a jehož nárok nebyl ke dni 31. července 1998 uspokojen, obdrží na vyrovnání svého nároku v hotovosti 10% nevypořádaného majetkového podílu, nejvýše však částku 10 000 Kč, z prostředků Pozemkového fondu České republiky (dále jen "Pozemkový fond"). Za stejných podmínek obdrží tuto částku i oprávněná osoba podle odstavce 2. Majetkový podíl příslušející oprávněné osobě podle odstavce 2 nebo věřiteli se o částku uhrazenou Pozemkovým fondem snižuje.

 

(5) Nárok na úhradu částky podle odstavce 4 se uplatňuje písemně u Pozemkového fondu; žádost musí být potvrzena zemědělským družstvem nebo jeho právním nástupcem s uvedením výše nároku ke dni 31. července 1998 a ke dni vydání stanoviska. Toto potvrzení je zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce povinno vydat do dvou měsíců od vyžádání věřiteli nebo oprávněné osobě podle odstavce 2. Není-li žádost takto potvrzena, Pozemkový fond neprovede úhradu podle odstavce 4.

 

(6) Nárok podle odstavce 4 zaniká, nebyl-li řádně uplatněn u Pozemkového fondu do 31. července 1999 anebo nebyla-li ve stejné lhůtě podána žaloba k soudu v případě nepotvrzení žádosti podle odstavce 5.

 

(7) Požádá-li věřitel písemně do tří měsíců po uplynutí doby uvedené v odstavci 3 o vypořádání nároku na vydání majetkového podílu dluhopisem Pozemkového fondu vydaným podle zvláštních předpisů,11a) zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce je povinno uzavřít s ním do tří měsíců ode dne doručení žádosti dohodu o vypořádání jeho nároku tímto dluhopisem. Dluhopis má dobu splatnosti 20 let s úrokovou sazbou 2 % ročně.

 

(8) Zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce je povinno ve lhůtě do šesti měsíců od uzavření dohody podle odstavce 7 odkoupit od Pozemkového fondu dluhopisy k uspokojení nároků podle předchozího odstavce za jmenovitou hodnotu dluhopisu a vydat je věřiteli. Při uzavření kupní smlouvy uhradí zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce Pozemkovému fondu 5% jmenovité hodnoty dluhopisů, do deseti let ode dne uzavření kupní smlouvy 30% jmenovité hodnoty dluhopisů a do dvaceti let od uzavření kupní smlouvy zbývající část jmenovité hodnoty dluhopisů; dále je povinno hradit Pozemkovému fondu 2% úrokovou sazbu z objemu odkoupených dluhopisů, a to nejpozději jeden měsíc před termínem stanoveným v dluhopisech.

 

(9) Nepožádá-li věřitel o vypořádání nároku na vydání majetkového podílu způsobem upraveným v odstavci 7, nebo nedojde-li do tří měsíců po uplynutí doby uvedené v odstavci 3 k uzavření dohody o vydání majetkového podílu podle odstavce 3, je zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce povinno věřiteli na jeho žádost vydat transformační listy. Tato žádost musí být podána do jednoho roku od uplynutí doby uvedené v odstavci 3, jinak nárok zaniká.

 

Platné znění částí zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb., zákona č. 496/1992 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., s vyznačením navrhovaných doplnění:

 

§ 13

Nakládání s majetkovým podílem

 

(1) Pokud podle transformačního projektu nedojde k transformaci družstva na obchodní společnost, určí stanovy družstva přeměněného podle tohoto zákona, jaká část vypočteného majetkového podílu člena je zahrnuta do nedělitelného fondu družstva 8).

 

(2) Pokud se oprávněná osoba nestane účastníkem právnické osoby podle transformačního projektu a je podnikatelem v oboru předmětu činnosti výrobního nebo spotřebního družstva nebo provozuje zemědělskou výrobu v případě zemědělského družstva, musí jí být majetkový podíl vydán do 90 dnů ode dne, kdy oprávněná osoba o vydání písemně požádala.

 

(3) Pokud se oprávněná osoba nestane účastníkem právnické osoby podle transformačního projektu a není podnikatelem ve smyslu odstavce 2, může jí být vydán majetkový podíl v plné výši po sedmi letech od schválení transformačního projektu, pokud se oprávněná osoba po schválení transformačního projektu nedohodne s družstvem nebo jeho právním nástupcem jinak.

 

"(4) Oprávněná osoba podle odstavce 3 nebo osoba, na kterou byl oprávněnou osobou převeden nárok na vydání majetkového podílu nebo osoba, na kterou tento nárok přešel (dále jen "věřitel") a jehož nárok nebyl ke dni 31. července 1998 uspokojen, obdrží na vyrovnání svého nároku v hotovosti 10% nevypořádaného majetkového podílu, nejvýše však částku 10 000 Kč, z prostředků Pozemkového fondu České republiky (dále jen "Pozemkový fond"). Za stejných podmínek obdrží tuto částku i oprávněná osoba podle odstavce 2. Majetkový podíl příslušející oprávněné osobě podle odstavce 2 nebo věřiteli se o částku uhrazenou Pozemkovým fondem snižuje.

 

(5) Nárok na úhradu částky podle odstavce 4 se uplatňuje písemně u Pozemkového fondu; žádost musí být potvrzena zemědělským družstvem nebo jeho právním nástupcem s uvedením výše nároku ke dni 31. července 1998 a ke dni vydání potvrzení. Toto potvrzení je zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce povinno vydat do dvou měsíců od vyžádání věřiteli nebo oprávněné osobě podle odstavce 2. Není-li žádost takto potvrzena, Pozemkový fond neprovede úhradu podle odstavce 4.

 

(6) Nárok podle odstavce 4 zaniká, nebyl-li řádně uplatněn u Pozemkového fondu do 31. července 1999 anebo nebyla-li ve stejné lhůtě podána žaloba k soudu v případě nepotvrzení žádosti podle odstavce 5.

 

(7) Požádá-li věřitel písemně do tří měsíců po uplynutí doby uvedené v odstavci 3 o vypořádání nároku na vydání majetkového podílu dluhopisem Pozemkového fondu vydaným podle zvláštních předpisů,11a) zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce je povinno uzavřít s ním do tří měsíců ode dne doručení žádosti dohodu o vypořádání jeho nároku tímto dluhopisem. Dluhopis má dobu splatnosti 20 let s úrokovou sazbou 2 % ročně.

 

(8) Zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce je povinno ve lhůtě do šesti měsíců od uzavření dohody podle odstavce 7 odkoupit od Pozemkového fondu dluhopisy k uspokojení nároků podle předchozího odstavce za jmenovitou hodnotu dluhopisu a vydat je věřiteli. Při uzavření kupní smlouvy uhradí zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce Pozemkovému fondu 5% jmenovité hodnoty dluhopisů, do deseti let ode dne uzavření kupní smlouvy 30% jmenovité hodnoty dluhopisů a do dvaceti let od uzavření kupní smlouvy zbývající část jmenovité hodnoty dluhopisů; dále je povinno hradit Pozemkovému fondu 2% úrokovou sazbu z objemu odkoupených dluhopisů, a to nejpozději jeden měsíc před termínem stanoveným v dluhopisech.

 

(9) Nepožádá-li věřitel o vypořádání nároku na vydání majetkového podílu způsobem upraveným v odstavci 7, nebo nedojde-li do tří měsíců po uplynutí doby uvedené v odstavci 3 k uzavření dohody o vydání majetkového podílu podle odstavce 3, je zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce povinno věřiteli na jeho žádost vydat transformační listy. Tato žádost musí být podána do jednoho roku od uplynutí doby uvedené v odstavci 3, jinak nárok zaniká.

 

___________________

11a) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona ČNR č. 591/1992 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb.

§ 2 odst. 5 zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č..../1997 Sb.

 

Transformační listy

§13a

 

(1) Transformační list podle § 13 odst. 9 tohoto zákona je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva jeho majitele upravená tímto zákonem.

 

(2) Transformační listy se vydávají v listinné podobě (dále jen "listinný transformační list") nebo v zaknihované podobě (dále jen "zaknihovaný transformační list"). Při vydávání transformačních listů se postupuje podle zvláštního zákona.11b)

 

(3) Listinný transformační list musí obsahovat i číselné označení; způsob číselného označení se řídí zvláštním zákonem.11b)

 

(4) Transformační list může být vydán na jméno nebo na majitele.

 

(5) Pokud byly vydány transformační listy na jméno, vede emitent seznam jejich majitelů, v němž zapisuje formu transformačního listu, jeho jmenovitou hodnotu, číselné označení transformačního listu a změny těchto údajů. Emitent je povinen na žádost majitele transformačního listu vydat mu výpis ze seznamu majitelů transformačních listů v části, která se ho týká. U zaknihovaných transformačních listů nahrazuje seznam majitelů transformačních listů evidence zaknihovaných transformačních listů vedená podle zvláštního zákona. 11b)

 

(6) Práva spojená s transformačním listem na jméno je oprávněna ve vztahu k emitentovi vykonávat osoba uvedená v seznamu majitelů transformačních listů.

 

(7) Listinný transformační list na jméno je převoditelný rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se transformační list převádí, a den převodu. Na rubopis se použijí přiměřeně předpisy upravující směnky.

 

(8) K účinnosti převodu transformačního listu na jméno vůči emitentovi se vyžaduje zápis o změně v osobě jeho majitele v seznamu majitelů transformačních listů.

 

(9) Transformační list na majitele je neomezeně převoditelný. Práva spojená s listinným transformačním listem na majitele vykonává ten, kdo jej předloží. Práva spojená se zaknihovaným transformačním listem na majitele vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního zákona.11b)

 

(10) Transformační list může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé transformačního listu se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s transformačním listem, nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli transformačního listu se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.

 

(11) Zemře-li majitel transformačního listu, je oprávněn vykonávat práva spojená s transformačním listem dědic. Je-li více dědiců, platí ustanovení odstavce 10 obdobně. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh emitenta osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s transformačním listem do doby skončení řízení o dědictví soud.

 

(12) Transformační list může být při splnění náležitostí stanovených zvláštním zákonem 11c) veřejně obchodovatelný.

 

(13) Převodem transformačního listu se převádějí všechna práva s ním spojená, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

(14) Zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce je povinno vydat transformační listy v celkové hodnotě nevypořádaných závazků vůči věřitelům, jejichž nároky nebyly uspokojeny způsobem upraveným v § 13 odst. 3 až 7 tohoto zákona, do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

 

(15) Zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce vydá věřiteli transformační listy v jmenovité hodnotě 1 000 Kč, v celkové hodnotě jeho dosud nevypořádané pohledávky zaokrouhlené na celé tisíce nahoru, a to ve lhůtě šesti měsíců od uplynutí lhůty k vydání majetkového podílu uvedené v § 13 odst. 3.

 

§ 13b

 

Transformační list musí obsahovat

 

a) obchodní jméno, identifikační číslo, sídlo, rok vzniku a právní formu právnické osoby, která tento transformační list vydala,

 

b) jmenovitou hodnotu transformačního listu,

 

c) označení, zda jde o transformační list na jméno nebo majitele;

v případě transformačního listu na jméno musí transformační list obsahovat i jméno jeho majitele a podpis představitele emitenta,

 

d) datum emise transformačního listu.

 

 

§ 13c

 

(1) Majitel transformačního listu má právo

 

a) podílet se na zisku zemědělského družstva nebo jeho právního nástupce,

b) volně s transformačním listem nakládat,

c) nabídnout zemědělskému družstvu nebo jeho právnímu nástupci transformační list k odkoupení; zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce je povinno odkoupit transformační list za jeho jmenovitou hodnotu,

d) v případě přijetí za člena zemědělského družstva vložit transformační list v jeho jmenovité hodnotě do zemědělského družstva jako členský vklad.

 

(2) Podíl majitele transformačního listu na zisku zemědělského družstva nebo jeho právního nástupce se určí obdobně jako u jeho účastníků. Na jmenovitou hodnotu transformačních listů jednotlivých majitelů nemůže připadnout nižší podíl na zisku než na hodnotu splacených členských vkladů jednotlivých členů zemědělského družstva.

 

(3) Při likvidaci zemědělského družstva nebo jeho právního nástupce a při řízení o konkursu nebo vyrovnání má majitel transformačního listu postavení věřitele podle zvláštního zákona.11d) Výše jeho pohledávky vůči zemědělskému družstvu nebo jeho právnímu nástupci se při jeho likvidaci, konkursu nebo vyrovnání, rovná součtu jmenovitých hodnot jím předložených transformačních listů.

 

§ 13d

 

Transformační listy odkoupené podle § 13c odst. 1 písm. c) tohoto zákona a transformační listy přeměněné na členské vklady podle § 13c odst. 1 písm. d) tohoto zákona se zrušují. Zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce podá příkaz ke zrušení zaknihovaných transformačních listů osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.

 

___________________

11b) Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb. a zákona č. 152/1996 Sb.

11c) § 71 až 78 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11d) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.

 

§ 18

Transformace výrobních a spotřebních družstev

 

(1) Výrobní a spotřební družstva mohou podle transformačního projektu dále působit pouze jako družstvo nebo se rozdělit na více družstev.

 

(2) Od čistého jmění určeného k transformaci podle § 7 odečtou výrobní a spotřební družstva částku ve výši 75 % čistého jmění a převedou ji do nedělitelného fondu družstva. Tato částka se na majetkové podíly nerozděluje. Výše částky převedené do nedělitelného fondu se zapisuje do obchodního rejstříku.

 

(3) V případě zániku družstva do 10 let se částka převedená při transformaci do nedělitelného fondu družstva uloží do fondu národního majetku příslušné republiky a tato částka bude použita pro podporu družstevního podnikání podle zvláštního zákona.

 

(4) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije v případě zániku družstva bez likvidace.

 

Platné znění části zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb. a zákona č.161/1997 Sb., s vyznačením navrhovaných doplnění:

 

§ 2

Působnost Pozemkového fondu

 

(1) Působnost Pozemkového fondu je dána zvláštním předpisem.1)

 

(2) V rámci schváleného privatizačního projektu Pozemkový fond

 

a) zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich vklady, k nimž se zavázal,

b) nabývá akcie na základě své účasti na podnikání akciových společností a vykonává práva akcionáře včetně účasti na valných hromadách,

c) vykonává práva společníka ve své účasti na jiných než akciových společnostech,

d) podílí se na hospodářském výsledku obchodní společnosti, jejíhož podnikání se účastní a nese jeho důsledky ve formě zisku a ztrát,

e) prodává akcie nebo podíly na jiných než akciových společnostech,

f) podílí se na likvidačním zůstatku společnosti v rozsahu své účasti na jejím podnikání, jestliže dojde k jejímu zrušení,

g) uzavírá smlouvy o prodeji podniků, jejich organizační složek a částí jejich majetku, který spravuje; přitom může využít též veřejné soutěže,

h) převádí majetek státu na obce,

i) používá majetek státu k plnění závazků podniků určených k privatizaci v rozsahu a za podmínek stanovených ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky.

 

(3) Pozemkové úřady zprostředkovávají výměnu pozemků státu ve správě Pozemkového fondu a pozemků jiných vlastníků i na území různých okresů.

 

(4) Ke změně schváleného privatizačního projektu je Pozemkový fond povinen si vyžádat souhlas ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci nebo vlády České republiky.2)

 

(5)Pozemkový fond vydává dluhopisy k vypořádání nároků podle zvláštních předpisů.3) Tyto dluhopisy budou kryty majetkem státu, který Pozemkový fond spravuje.

 

________________________

1) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

2) § 3 zákona ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.

3) Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

 

___________________

11a) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona ČNR č. 591/1992 Sb. a zákona č. 84/1995 Sb.

§ 2 odst. 5 zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č..../1997 Sb.

 

2. Za § 13 se vkládají nové paragrafy 13a, 13b, 13c a 13d, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11b), 11c) a 11d) znějí:

 

"Transformační listy

§13a

 

(1) Transformační list podle § 13 odst. 10 tohoto zákona je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva jeho majitele upravená tímto zákonem.

 

(2) Transformační listy se vydávají v listinné podobě (dále jen "listinný transformační list") nebo v zaknihované podobě (dále jen "zaknihovaný transformační list"). Při vydávání transformačních listů se postupuje podle zvláštního zákona.11b)

 

(3) Listinný transformační list musí obsahovat i číselné označení; způsob číselného označení se řídí zvláštním zákonem.11b)

 

(4) Transformační list může být vydán na jméno nebo na majitele.

 

(5) Pokud byly vydány transformační listy na jméno, vede emitent seznam jejich majitelů, v němž zapisuje formu transformačního listu, jeho jmenovitou hodnotu, číselné označení transformačního listu a změny těchto údajů. Emitent je povinen na žádost majitele transformačního listu vydat mu výpis ze seznamu majitelů transformačních listů v části, která se ho týká. U zaknihovaných transformačních listů nahrazuje seznam majitelů transformačních listů evidence zaknihovaných transformačních listů vedená podle zvláštního zákona. 11b)

 

(6) Práva spojená s transformačním listem na jméno je oprávněna ve vztahu k emitentovi vykonávat osoba uvedená v seznamu majitelů transformačních listů.

 

(7) Listinný transformační list na jméno je převoditelný rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se transformační list převádí, a den převodu. Na rubopis se použijí přiměřeně předpisy upravující směnky.

 

(8) K účinnosti převodu transformačního listu na jméno vůči emitentovi se vyžaduje zápis o změně v osobě jeho majitele v seznamu majitelů transformačních listů.

 

(9) Transformační list na majitele je neomezeně převoditelný. Práva spojená s listinným transformačním listem na majitele vykonává ten, kdo jej předloží. Práva spojená se zaknihovaným transformačním listem na majitele vykonává osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního zákona.11b)

 

(10) Transformační list může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé transformačního listu se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s transformačním listem, nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli transformačního listu se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.

 

(11) Zemře-li majitel transformačního listu, je oprávněn vykonávat práva spojená s transformačním listem dědic. Je-li více dědiců, platí ustanovení odstavce 10 obdobně. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh emitenta osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s transformačním listem do doby skončení řízení o dědictví soud.

 

(12) Transformační list může být při splnění náležitostí stanovených zvláštním

zákonem 11c) veřejně obchodovatelný.

 

(13) Převodem transformačního listu se převádějí všechna práva s ním spojená, pokud tento zákon nestanoví jinak.

 

(14) Zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce je povinno vydat transformační listy v celkové hodnotě nevypořádaných závazků vůči věřitelům, jejichž nároky nebyly uspokojeny způsobem upraveným v § 13 odst. 3 až 7 tohoto zákona, do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

 

(15) Zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce vydá věřiteli transformační listy v jmenovité hodnotě 1 000 Kč, v celkové hodnotě jeho dosud nevypořádané pohledávky zaokrouhlené na celé tisíce nahoru, a to ve lhůtě šesti měsíců od uplynutí lhůty k vydání majetkového podílu uvedené v § 13 odst. 3.

 

§ 13b

 

Transformační list musí obsahovat

 

a) obchodní jméno, identifikační číslo, sídlo, rok vzniku a právní formu právnické osoby, která tento transformační list vydala,

b) jmenovitou hodnotu transformačního listu,

c) označení, zda jde o transformační list na jméno nebo majitele; v případě transformačního listu na jméno musí transformační list obsahovat i jméno jeho majitele a podpis představitele emitenta,

d) datum emise transformačního listu.

 

 

§ 13c

 

(1) Majitel transformačního listu má právo

 

a) podílet se na zisku zemědělského družstva nebo jeho právního nástupce,

b) volně s transformačním listem nakládat,

c) nabídnout zemědělskému družstvu nebo jeho právnímu nástupci transformační list k odkoupení; zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce je povinno odkoupit transformační list za jeho jmenovitou hodnotu,

d) v případě přijetí za člena zemědělského družstva vložit transformační list v jeho jmenovité hodnotě do zemědělského družstva jako členský vklad.

 

(2) Podíl majitele transformačního listu na zisku zemědělského družstva nebo jeho právního nástupce se určí obdobně jako u jeho účastníků. Na jmenovitou hodnotu transformačních listů jednotlivých majitelů nemůže připadnout nižší podíl na zisku než na hodnotu splacených členských vkladů jednotlivých členů zemědělského družstva.

 

(3) Při likvidaci zemědělského družstva nebo jeho právního nástupce a při řízení o konkursu nebo vyrovnání má majitel transformačního listu postavení věřitele podle zvláštního zákona.11d) Výše jeho pohledávky vůči zemědělskému družstvu nebo jeho právnímu nástupci se při jeho likvidaci, konkursu nebo vyrovnání, rovná součtu jmenovitých hodnot jím předložených transformačních listů.

 

§ 13d

 

Transformační listy odkoupené podle § 13c odst. 1 písm. c) tohoto zákona a transformační listy přeměněné na členské vklady podle § 13c odst. 1 písm. d) tohoto zákona se zrušují. Zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce podá příkaz ke zrušení zaknihovaných transformačních listů osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů.

 

____________________________________________

11b) Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb. a zákona č. 152/1996 Sb.

11c) § 71 až 78 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11d) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb.".

 

 

3. V § 18 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije v případě zániku družstva bez likvidace.".

 

Čl. II

 

Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb. a zákona č. 161/1997 Sb., se doplňuje takto:

V § 2 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky č. 3) zní:

"(5) Pozemkový fond vydává dluhopisy k vypořádání nároků podle zvláštních předpisů.3) Tyto dluhopisy budou kryty majetkem státu, který Pozemkový fond spravuje.

 

________________________

3) Zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.".

 

Čl. III

 

1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.

2. § 18 odst. 4 zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění tohoto zákona, nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Důvodová zpráva

 

Obecná část

 

Transformaci družstev řeší zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "transformační zákon"). Pokud jde o jiná než zemědělská družstva, lze konstatovat, že jejich transformace byla v převážné míře ukončena. Dokončení transformace zemědělských družstev podle tohoto zákona však brání řada neřešených problémů, z nichž nejvážnějším je vypořádání nároků oprávněných osob na vydání majetkových podílů.

 

Na rozdíl od ostatních družstev byl objem majetku zahrnutý do transformace u zemědělských družstev nejrozsáhlejší a nejvíce zatížen restitučními závazky, jak vyplynulo z ustanovení § 7, § 14 písm. b) a § 17 písm. c) transformačního zákona. U zemědělských družstev tak došlo v největším rozsahu ke vzniku závazků vůči oprávněným osobám, a proto se navrhovaná novela týká zejména těchto družstev.

 

Způsob nakládání s majetkovým podílem stanoveným v procesu transformace družstev je upraven v § 13 transformačního zákona. Oprávněné osoby podle tohoto ustanovení lze rozdělit na tři skupiny:

 

1.

Oprávněné osoby, které se staly účastníkem právnické osoby podle transformačního projektu.

 

2.

Oprávněné osoby, které se nestaly účastníkem právnické osoby podle transformačního projektu a jsou podnikateli v oboru předmětu činnosti družstva. Těmto oprávněným osobám musí být podle zákona vydán jejich transformační podíl do 90 dnů ode dne, kdy o to písemně požádají.

 

3.

Oprávněné osoby, které se nestaly účastníkem právnické osoby podle transformačního projektu a nejsou podnikateli v oboru předmětu činnosti družstva. Těmto oprávněným osobám může být vydán majetkový podíl v plné výši po sedmi letech od schválení transformačního projektu, pokud se nedohodnou s družstvem nebo jeho právním nástupcem jinak.

 

 

Předložený návrh se týká především třetí skupiny oprávněných osob u zemědělských družstev. Jde o osoby, které nebyly členy družstva ani se jimi nestaly, a které nezačaly provozovat zemědělskou výrobu. Podle původního znění transformačního zákona (§ 13 odst. 3) má tato skupina nárok na vydání majetkového podílu po sedmi letech ode dne schválení transformačního projektu. Tento den byl v každém družstvu jiný, u zemědělských družstev však šlo především o druhou polovinu roku 1992, a lze tedy očekávat, že v druhé polovině roku 1999 nastane ze zákona povinnost všech ztransformovaných zemědělských družstev, která dnes existují jak ve formě družstva, tak i jako jiné obchodní společnosti, splnit své závazky vůči této skupině oprávněných osob. Transformační zákon nestanoví, jakým způsobem se tak má stát tj. realizovat vydání majetkového podílu.

 

Institut "vydání majetkového podílu", jak jej zavedl do našeho právního řádu transformační zákon, přináší však již nyní v praxi četné problémy. Zásadně jde o nárok na plnění buď ve věcech či v penězích, nedohodnou-li se účastníci tohoto vztahu jinak (např. ve službách, v akciích, apod.); zatím se tímto způsobem ztransformovaná zemědělská družstva vyrovnávají s oprávněnými osobami, které zemědělskou výrobu provozují (§ 13 odst. 2 transformačního zákona). I u těchto osob však v mnoha případech není majetkový podíl dosud vypořádán. Proto předložený návrh řeší i tuto skupinu oprávněných osob, a to pokud jde o jednorázové poskytnutí částky 10. 000 Kč z prostředků Pozemkového fondu ČR.

 

Cílem navrhované novely je předejít vývoji, který by mohl zkomplikovat dokončení transformace zemědělských družstev podle transformačního zákona, zejména tím, že se rozšíří a upřesní způsob vypořádání nároků oprávněných osob s tzv. sedmiletou pohledávkou. Návrh vychází z předpokladu, že zůstane zachována možnost vydání majetkového podílu podle dosavadní úpravy, tj. dohodou o vypořádání nároků ve věcech apod. Nedojde-li k ní, přichází v úvahu uspokojení nároku oprávněné osoby vydáním dluhopisu, anebo vydáním tzv. transformačních listů ve formě cenných papírů.

 

V návrhu novely je současně zakotven nárok oprávněných osob s dosud nevypořádaným nárokem na vydání majetkového podílu na částku do výše 10. 000 Kč z prostředků Pozemkového fondu ČR. Poskytnutí uvedené částky pro tyto oprávněné osoby znamená sice částečné, ale okamžité a finanční vyrovnání části pohledávky z transformace zemědělského družstva a pro zemědělské družstvo či jeho právního nástupce bude znamenat snížení jeho závazků.

 

Navrhovaná novela při úpravě vypořádání nároků oprávněných osob vychází z následujících předpokladů:

 

 

1.

Řešení by mělo být konečné a nemělo by se soustřeďovat na další odkládání uvedeného problému.

2.

Řešení musí přihlédnout k současnému stavu hospodaření v zemědělství a výši zadlužení jednotlivých ztransformovaných družstev. Vypořádání by nemělo jejich většinu přivést do stavu, kdy nebudou schopna dále hospodařit a bude následovat jejich likvidace či vyhlášení konkurzů.Takový postup není ani v zájmu oprávněných osob.

 

3.

Řešení musí být takové, aby ta ztransformovaná družstva, která problémy řešila formou "druhé transformace", nebyla oproti ostatním ve výhodě.

   

 

Návrh současně řeší zánik výrobního nebo spotřebního družstva s likvidací nebo bez likvidace.

 

Ustanovení § 18 uvedeného zákona upravuje transformaci výrobních družstev a spotřebních družstev specifickým způsobem. Spotřební i výrobní družstva měla povinnost odečíst od čistého jmění určeného k transformaci částku 75 % celkového čistého jmění a převést ji do nedělitelného fondu družstva. Podle třetího odstavce tohoto ustanovení platí, že v případě zániku spotřebního nebo výrobního družstva do 10 let ode dne transformace, má družstvo povinnost částku převedenou do nedělitelného fondu, to je 75 % čistého jmění, uložit na zvláštní účet, zřízený u Fondu národního majetku České republiky. Tato částka pak může být použita pouze pro podporu družstevního podnikání podle zvláštního zákona.

 

Uvedený odstavec 3 v platném znění nerozlišuje, zda se jedná o zánik družstva s likvidací nebo bez likvidace. Důsledky této úpravy se začaly projevovat v průběhu dalšího vývoje. Při striktním výkladu tohoto ustanovení by totiž došlo k zakonzervování nynější podoby výrobních a spotřebních družstev po zákonem stanovenou dobu.

 

Vzhledem k tomu, že v současné době vzrůstá konkurenční tlak velkých zahraničních společností na uvedená družstva, je přirozenou ochrannou reakcí snaha o integraci dvou nebo více družstev, ať již formou splynutí či sloučení, do konkurenceschopného družstva. Obdobná situace je i u výrobních družstev, která mají snahu soustředit totožnou výrobu do větších celků. Současně se však projevuje, s ohledem na měnící se ekonomické podmínky, i tendence rozdělit větší výrobní družstva s různorodým předmětem činnosti.

 

Navrhovaná novela transformačního zákona je v plném souladu s ústavním pořádkem České republiky i s jinými právními předpisy, dotýkajícími se blízkých oblastí právních vztahů.

 

Předkládané řešení nemá přímý dopad na státní rozpočet; dopad však bude mít na rozpočet Pozemkového fondu ČR, a to ve výši do 5 mld. Kč.

 

Zvláštní část

 

K Čl. I

 

K § 13 odst. 4:

Do návrhu novely zákona je zapracováno ustanovení, podle kterého oprávněné osoby, jejichž nárok na vydání majetkového podílu nebyl uspokojen, obdrží částku do 10.000 Kč od Pozemkového fondu ČR, ze sumy, kterou tato instituce inkasovala za prodej státního majetku. Tento postup má především odstranit pocit křivdy, ke kterému dochází zejména s ohledem na odklad splatnosti pohledávek oprávněných osob za družstvem; současně se jedná o analogii úpravy zakotvené v restitučních zákonech.

 

K § 13 odst. 5 a 6:

V těchto ustanoveních se upravuje způsob vzniku nároku na vyplacení částky z prostředků Pozemkového fondu ČR, jeho uplatnění a zániku tohoto nároku.

 

K § 13 odst. 7:

V tomto ustanovení se navrhuje možnost vypořádání nároků na vydání majetkového podílu vydáním dluhopisů Pozemkového fondu ČR vydaných podle zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Oprávněná osoba o takové vypořádání musí požádat do tří měsíců, pokud tak neučiní, následuje postup upravený v odstavci 9.

 

K § 13 odst. 8:

Dojde-li k uzavření dohody o vypořádání nároku dluhopisy Pozemkového fondu ČR, je zemědělské družstvo nebo jeho právní nástupce povinno zajistit získání dluhopisů od Pozemkového fondu ČR za podmínek v tomto ustanovení zakotvených.

 

K § 13 odst. 9:

V tomto odstavci je navrhován další možný způsob vypořádání nároku na vydání majetkového podílu, a to vydáním transformačních listů.

 

K bodu 2.

K § 13a až 13d:

 

Tato ustanovení definují povahu transformačních listů. V souladu s platnou právní úpravou jde o samostatnou úpravu zvláštním předpisem, v návaznosti na zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. Problémy transformačních listů, které navrhovaná novela neřeší, zůstanou v režimu výše citovaného zákona o cenných papírech.

 

K bodu 3.

K § 18 odst. 4:

 

Nová úprava se navrhuje proto, že dosavadní znění § 18 odst. 3 nerozlišuje mezi zánikem výrobního nebo spotřebního družstva s likvidací nebo bez likvidace. Při striktním výkladu by mohlo dojít k zakonzervování nynější podoby výrobních a spotřebních družstev po zákonem stanovenou dobu, což v současné značné konkurenci zahraničních firem přináší těmto družstvům řadu problémů.

 

K Čl. II

 

Současně navrhovaná novelizace zákona o Pozemkovém fondu ČR je nezbytným opatřením k realizaci navrhovaného způsobu částečného vypořádání nároků oprávněných osob vydáním dluhopisů tohoto fondu. V zákoně o Pozemkovém fondu ČR se proto navrhuje rozšíření jeho působnosti o oprávnění vydávat dluhopisy.

 

K Čl. III

 

Účinnost tohoto zákona se navrhuje od 1.7.1998 proto, aby byla dána možnost zemědělským družstvům nebo jejich právním nástupcům se na novou situaci po všech stránkách dobře připravit.

 

Výjimkou je pouze nabytí účinnosti Čl. I bod 3. (§ 18 odst. 4) tohoto zákona ode dne vyhlášení. Tento postup byl zvolen z důvodu poskytnutí prostoru těmto družstvům pro jejich možnou a co nejrychlejší integraci nebo desintegraci.

 

V Praze dne 26. listopadu 1997

 

Předseda vlády:

Prof. Ing. Václav Klaus. CSc. v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr zemědělství:

Ing. Josef Lux, v. r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP