PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

337

Vládní návrh

zákon

ze dne ..................1997

o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

VLÁDNÍ NÁVRH

Zákon

ze dne .................................. 1997

o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

pozdějších předpisů (vypsat!!)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Působnost zákona

§ 1 vypuštěn

§ 1 pův. 2

Působnost zákona

Předmětem převodu zemědělských a některých lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné právnické a fyzické osoby mohou být

a) pozemky ve vlastnictví státu a ve správě1) Pozemkového fondu České republiky (dále jen "Fond"), které

1. tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náležejí 2) nebo,

2. jsou zastavěny obytnými, hospodářskými budovami nebo jinými stavbami patřícími k původní zemědělské usedlosti nebo

3. jsou zastavěny obytnými, hospodářskými budovami nebo stavbami sloužícími zemědělské výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství

(dále jen "zemědělské pozemky")

b) pozemky určené k plnění funkcí lesa3) (dále jen "lesní pozemky"), které jsou ve vlastnictví státu, vymezené v § 17.

____________________________________

1) § 17 odst. 13 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

2) § 1 odst. 2 a 3 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

3) § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

§ 2 pův. 3

(1) Podle tohoto zákona nelze převádět:

a) zemědělské nebo lesní pozemky, na jejichž vydání bylo uplatněno právo podle zvláštních předpisů4) a o jejichž vydání nebylo dosud rozhodnuto,

b) zemědělské nebo lesní pozemky potřebné k uspokojení restitučních nároků podle zvláštního zákona 5),

c) zemědělské pozemky, které jsou určeny k vytváření systémů ekologické stability 6)

d) zemědělské a lesní pozemky určené schváleným územním plánem 7) nebo rozhodnutím o umístění stavby 8) k zastavění stavbami ve veřejném zájmu 9) nebo těmito stavbami již zastavěné s výjimkou zemědělských pozemků převáděných podle § 5 odst. 1 a lesních pozemků podle § 18, a 19,

e) zemědělské a lesní pozemky, jejichž převodu brání zvláštní předpis 10) ,

f) zemědělské pozemky vyčleněné podle požadavku okresního pozemkového úřadu pro účely pozemkových úprav 11) ,

g) zemědělské pozemky v nájmu státních orgánů, rozpočtových nebo příspěvkových organizací 12), státních podniků13) nebo jiných státních organizací,

________________________________

4) Zákon č. 229/1991 Sb.,

zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd,

zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích,

zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb.

5) Zákon č. 229/1991 Sb.

6) § 4 odst. 1 zákona č. ČNR 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

7) § 10 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

8) § 32 písm. a) stavebního zákona, ve znění zákona č. 262/1992 Sb.

9) § 108 odst. 2 písm. a) a odst. 3 stavebního zákona, ve znění zákona č. 262/1992 Sb.

10) Např. § 29 zákona č. 229/1991 Sb.,

zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb.

12) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

13) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku.

g) zemědělské pozemky v nájmu státních orgánů, rozpočtových, příspěvkových organizací 12), státních podniků13) nebo jiných státních organizací,

h) zemědělské pozemky, o jejichž převodu na jiné osoby bylo rozhodnuto podle zvláštního předpisu 14) ,

i) lesní pozemky v lesích ochranných a lesích zvláštního určení15) s výjimkou spoluvlastnických podílů státu,

j) lesní pozemky v lesích hospodářských 16) o souvislé výměře větší než 10 ha,

k) lesní pozemky ve vojenských újezdech 17),

l) zemědělské a lesní pozemky v národních přírodních památkách18) .,

(2) Zemědělské a lesní pozemky uvedené v odst. 1 lze podle tohoto zákona převádět, pominou-li důvody převodu bránící.

m) zemědělské, k nimž podala námitku vlastnického práva jiná osoba podle § 16 odst. 3 tohoto zákona.

§ 3 pův. 4

Převodce

(1) Zemědělské pozemky převádí na nabyvatele Fond za podmínek stanovených tímto zákonem.

(2) Lesní pozemky převádí na nabyvatele právnická osoba, které bylo svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu 19) (dále jen "pověřená právnická osoba").

§ 4

Nabyvatel

(1) Nabyvatelem zemědělských pozemků může být pouze

a) fyzická osoba, která je státním občanem České republiky20) ,

b) obec 21) ,

c) právnická osoba, uvedená v odstavci 2.

(2) Právnickou osobou podle odstavce 1 písm. c) je právnická osoba, která je vlastníkem (spoluvlastníkem) budov nebo staveb uvedených v § 1 písm. a) č. 2 a 3; tato právnická osoba může nabýt pouze zemědělský pozemek uvedený v § 5 odst. 2.

(3) Nabyvatelem lesních pozemků může být pouze obec.

Fond je zmocněn jako zástupce státu převádět zemědělské pozemky na nabyvatele za podmínek stanovených tímto zákone

___________________

12) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku.

14) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 7 a 8 zákona č. 289/1995 Sb.

16) § 9 zákona č. 289/1995 Sb.

17) Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.

18) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

19) § 4 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

20) Zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve

znění pozdějších předpisů.

21) Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní řízení).

§ 4 pův. 5

Nabyvatel

Nabyvatelem zemědělských pozemků může být pouze

a) fyzická osoba, která je státním občanem České republiky 20) ,

b) obec 21).

Převody zemědělských pozemků

§ 5 pův. 6

Převod na obce a vlastníky staveb

(1) Na základě písemné žádosti přihlášky obce převede Fond bezúplatně do jejího vlastnictví zemědělské pozemky, určené schváleným územním plánem nebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění stavbou ve veřejném zájmu nebo stavbou pro bydlení, a zemědělské pozemky zastavěné budovami nebo stavbami uvedenými v § 1 písm. a)2 písm. a) č. 2 a 3, pokud jsou tyto budovy a stavby ve vlastnictví obce a nebrání-li převodu práva třetích osob 22) .

(2) Na základě písemné žádostipísemnou výzvu vlastníka (spoluvlastníka) budovy nebo stavby může prodat Fond vlastníkovi (spoluvlastníkovi) zemědělský pozemek touto budovou nebo stavbou zastavěný a zemědělský pozemek bezprostředně na něj navazující, je-li nezbytně nutný k provozu budovy nebo stavby, nebrání-li převodu práva třetích osob 22).

§ 6 pův. 7

Převod na vlastníka sousedícího pozemkuArondace

(1) Na základě písemnépísemnou žádosti výzvu Fond může zemědělský pozemek prodat vlastníkovi (spoluvlastníkům) sousedícího zemědělského pozemku. Prodat však nelze zemědělský pozemek, jehož výměra by přesahujepřesáhla 10 % výměry sousedícího zemědělského pozemku vlastníka (spoluvlastníků).

(2) Pokud se o prodej zemědělského pozemku požádá přihlásí více vlastníků (spoluvlastníků) zemědělských pozemků sousedících, kteří splňují podmínky uvedené v odstavci 1, prodá Fond zemědělský pozemek tomu z nich, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

___________________

20) Zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve

znění pozdějších předpisů.

21) Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších

předpisů.

(3) Zemědělský pozemek lze podle odstavců 1 a 2 prodat i tehdy, jestliže o to požádáse přihlásí jen některý ze spoluvlastník sousedícího zemědělského pozemku.

ů ze sousedících pozemků; k velikosti podílu ostatních spoluvlastníků se pak nepřihlíží.

§ 7 pův.8

Převody nanájemcům a samostatně hospodařícím rolníky, společníkyům

obchodních společností a členy družstev

(1) Fond může prodat zemědělské pozemky

a)jejich nájemcům a těm samostatně hospodařícím rolníkům23), kteří provozují zemědělskou výrobu na pozemcích o na rozloze nejméně 10 ha pozemků v katastrálnímch územích obce, do něhožichž náležejí pozemky určené k prodeji,

___________________

22) Např. § 140 občanského zákoníku.

23) § 12 a) zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

b) společníkům obchodních společností nebo členům družstev, které provozují zemědělskou výrobu na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálním území obce, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji.

(2) Fond předá obci ,obecnímu úřadu, v jejímžhož územním obvodu se prodávaný zemědělský pozemek nachází, k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu21) oznámení o zahájení prodeje podle odstavce 1 s uvedením údajů o pozemcích podle katastru nemovitostí24). První den vyvěšení je dnem vyhlášení prodeje. Informaci o vyhlášení prodeje zveřejní Fond v denním tisku s celostátní působností.

(3) Zájemci o koupi zemědělského pozemku mohou písemně požádat Fondpřihlásit u Fondu ve lhůtě 3 měsíců od vyhlášení prodeje na úřední descece.

(4) Požádá-li o prodej zemědělského pozemku více osob uvedených v odst. 1,Při souběhu zájmu nájemce a samostatně hospodařícího rolníka, popř. více samostatně hospodařících rolníků o tentýž pozemek prodá Fond zemědělský pozemek téomu z nich, kteráý nabídne nejvyšší kupní cenu.

(5) Pokud se ve lhůtě uvedené v odst. 3 požádají přihlásí o převod zemědělského pozemku některéeří z osobnabyvatelů uvedených v § 5 a 66 a 7, mají přednost před zájemcinabyvateli podle § 78 a to v pořadí:

a)1) obecce

b) a vlastníkci stavbyeb (j de-li o pozemky uvedené v § 6)

c)2) vlastníkci sousedícíhoch zemědělskéhoých pozemkuů (.za podmínek uvedených v § 7 odst. 1).

___________________

22) § 12 a) zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č.

219/1991 Sb.

23) § 5 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální

zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

§ 8 pův. 9

Prodej ostatním osobám

(1) Postup podle § 7 tohoto zákona nelze opakovat. Zemědělské pozemky, které nebyly převedeny postupem uvedeným v § 5 až 76 až 8, může Fond prodat dalším osobám uvedeným v § 45 písm. a) a b) v obchodní veřejnée veřejné obchodní soutěži. Zemědělský pozemek se prodá zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

(2) Informaci o O vyhlášení veřejné obchodní veřejné soutěže na prodej zemědělských pozemků v katastrálním území 25) obce předá Fond informaci obciecnímu úřadu, v jejímžhož územním obvodu se prodávaný zemědělský pozemek nachází, k vyhlášení vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a zároveň ji oznámí v denním tisku s celostátní působností. Za vyhlášení prodeje se považuje první1. den vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. obecního úřadu. Účastníky obchodní veřejné soutěže mohou být i osoby, které nejsou podnikateli. Účastníky veřejné obchodní soutěže mohou být i osoby, které nejsou podnikateli. V ostatním se veřejná obchodní veřejná soutěž řídí ustanoveními zvláštního předpisu 26)) .

___________________

24) § 5 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální

zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

25) § 2 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

26) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

§ 9 pův.10

Kupní cena a její úhradaKupní cena

(1) Kupní cena se stanoví na základě cenového předpisu 27) platného ke dni uzavření kupní smlouvy. V případě prodeje vve veřejné obchodní veřejné soutěži a v případě, kdy o koupi požádá více zájemců (§ 6 odst. 2, § 7 odst. 4), je tato cena cenouvyhlášena jako cena minimální.

Kupující je povinen před uzavřením kupní smlouvy složit na účet prodávajícího zálohu ve výši 10 % takto stanovené ceny, pokud není dále uvedeno jinak.

(2) Kupní cena musí být, pokud dále není uvedeno jinak, uhrazena do 90 dnů ode dne vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ve stejné lhůtě musí být zaplacena částka převyšující cenu minimální.

(3) Pokud je předmětem prodeje pozemek, který tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží 2), mohou nabyvatelé je nabyvatelům podle § 67 až 8 8 umožněnozaplatit splácení minimální kupní cenu ve splátkáchy nejpozději však do 30 let ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy. ve výši stanovené v příloze č. 1.

(4) Kupující je povinen před uzavřením kupní smlouvy složit na účet prodávajícího zálohu ve výši průměrné roční splátky, nejvýše však 10 % z ceny, stanovené na základě cenového předpisu 27) platného ke dni uzavření smlouvy .

(5) Nezaplacení kupní ceny podle odstavce 2 popřípadě nezaplacení splátky ve sjednané lhůtě zakládá prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy.

___________________

24) § 2 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

25) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

26) Vyhláška ministerstva financí 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, ve znění vyhlášky č. 295/1995 Sb.

§ 10 pův.11

Zástavní a předkupní právo

(1) K zajištění dosud nezaplacené kupní ceny zemědělského pozemku anebo její části vzniká státu převodem pozemku zástavní právo.

Zástavní právo zaniká zaplacením ceny pozemku.

(2) K pozemku, který tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží2), má stát předkupní právo 28) jako právo věcné; to platí i pro případ jiného zcizení než prodejem. V případě uvažovaného zcizení je nabyvatel povinen státu nabídnout takový pozemek ke koupi za cenu stanovenou podle cenového předpisu platného ke dni odeslání nabídky. Předkupní právo státu nevzniká u převodu zemědělských pozemků podle § 5.

s věcnými účinky; toto právo stát realizuje za kupní cenu, kterou zaplatil nabyvatel.

(3) Fond oznámí vznik nebo zánik zástavního anebo vznik předkupního práva příslušnému katastrálnímu úřadu.

(4) Nároky státu, vyplývající ze zástavního práva a z předkupního práva uplatňuje Fond.

___________________

27) Vyhláška Ministerstva financí 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů.

28) § 602 občanského zákoníku.

§ 11

(1) Smlouvu o převodu zemědělských pozemků lze uzavřít pouze s osobou, která

a) není v prodlení s plněním svého dluhu vůči Fondu,

b) prokáže, že není v prodlení s plněním svého dluhu vůči Fondu národního majetku,

c) prokáže potvrzením29) ne starším jednoho měsíce, že nemá daňový nedoplatek u správce daně příslušného pro správu její daně z příjmu,

d) prokáže potvrzením ne starším jednoho měsíce, že nedluží pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti30). Příslušná správa sociálního zabezpečení31) je povinna toto potvrzení na žádost vydat.

(2) Fond předloží nabyvateli návrh smlouvy o převodu zemědělských pozemků bez zbytečného odkladu. Pokud nabyvatel smlouvu neuzavře do 90 dnů od převzetí návrhu smlouvy nebo od jeho doručení do vlastních rukou na adresu uvedenou nabyvatelem, není Fond tímto návrhem vázán. Pro účely tohoto zákona se použijí ustanovení o doručování do vlastních rukou zvláštního předpisu32) přiměřeně.

Převzetím návrhu se pro účely tohoto zákona rozumí i předání návrhu poště k doručení na nabyvatelem uvedenou adresu.

§ 12 pův 13

Při převodu zemědělského pozemku na nabyvatele poskytne Fond dosavadnímu nájemci tomuto náhradu za trvalý porost, kterou by jinak bylbyl jinak povinen poskytnout dosavadnímu nájemci při ukončení nájmu podle zvláštního předpisu 3327). V takovém případě nájemci již náhrada za trvalý porost při ukončení nájmu podle zvláštního předpisu 33) nepřísluší.

§ 13 původ 14

Pro účely tohoto zákona se za součást zemědělského pozemku považuje oplocení a meliorační zařízení , které je ve vlastnictví státu, s výjimkou hlavních melioračních zařízení34)

___________________

27) § 24 odst. 5 a 6 zákona č. 229/1991 Sb.

28) § 14 odst. 6 zákona č. 229/1991 Sb.

a přechází na nabyvatele spolu s pozemkem. Cena oplocení se zjistí podle zvláštního předpisu27) platného ke dni uzavření kupní smlouvy. Při stanovení ceny zemědělského pozemku se k ceně Mmelioračního zařízení se převádí bezúplatně. nepřihlíží, k ceně oplocení se však přihlíží. Cena oplocení se zjistí podle zvláštního předpisu 26) platného ke dni uzavření kupní smlouvy.

___________________

29) § 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

30) Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

31) Zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

32) § 447 odst. 2 a násl. občanského soudního řádu.

33) § 24 odst. 5 a 6 zákona č. 229/1991 Sb.

34) § 14 odst. 6 zákona č. 229/1991 Sb.

§ 14 původ 15

(1) Nezaplacení kupní ceny ve lhůtě podle § 9 odst. 2, popřípadě nezaplacení splátky ve sjednané lhůtě, zakládá prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy.

(2) Při odstoupení od kupní smlouvy o převodu se strany vypořádají podle zvláštních předpisů 35).

(32) Nabyvatel je povinen zaplatit náhradu za celou dobu trváníužívání vlastnického práva k zemědělskému pozemku. Výše náhrady činí ročně 1 % z ceny pozemku ve výši 1 % ročně z ceny zjištěné podle cenového předpisu 27) platného ke dni odstoupení od smlouvy, tj. 1/12 z roční náhrady za každý započatý měsíc trvání vlastnického práva..

§ 15 pův 16

(1) Fond je povinen si ověřit u příslušného katastrálního úřadu, na základě kterých listinných dokladů bylo zapsáno v katastru nemovitostí vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku.

V případě, že v katastru nemovitostí zapsané vlastnické právo státu k zemědělským a lesním pozemkům nelze doložit listinnými doklady, má se pro účely tohoto zákona za to, že stát je jejich vlastníkem.

(2) V případě, že v katastru nemovitostí je vedeno vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku, které nelze doložit listinnými doklady, má se pro účely tohoto zákona za to, že stát je jeho vlastníkem.

Při převodech zemědělských pozemků podle § 6 zákona a lesních pozemků podle § 19 zákona, u nichž vlastnické právo zapsané v katastru nemovitostí státu nelze doložit listinnými doklady, oznámí Fond a pověřená právnická osoba jejich zamýšlený převod s výzvou pro podání námitek vlastnického práva k nim jiných osob ve lhůtě 3 měsíců od tohoto oznámení. Oznámení bude zveřejněno vyvěšením výzvy na úřední desce obecního úřadu, v jehož působnosti se předmětný pozemek nachází.

(3) Při převodu zemědělského pozemku, u něhož vlastnické právo zapsané v katastru nemovitostí nelze doložit listinnými doklady, zveřejní Fond jeho zamýšlený převod a současně vyzve k podání případných námitek vlastnického práva jiných osob k tomuto pozemku ve lhůtě 3 měsíců od vyhlášení této výzvy. Zamýšlený převod a výzva se vyhlásí vyvěšením na úřední desce obecního úřadu21) v obci, na jejímž území se zemědělský pozemek nachází. První den vyvěšení je dnem vyhlášení výzvy. Informaci o vyhlášení výzvy oznámí Fond v denním tisku s celostátní působností.

(4) Podá-li jiná osoba písemnou námitku vlastnického práva k zemědělskému pozemku u Fondu do skončení lhůty pro podání námitek podle odstavce 3, nelze zemědělský pozemek podle tohoto zákona převést.

Podá-li jiná osoba písemnou námitku vlastnického práva k zemědělským a lesním pozemkům u Fondu nebo pověřené právnické osoby do skončení lhůty pro podání námitek podle odstavce 2 příp. do skončení lhůty pro přihlášení se k převodu podle § 8 a 9 a § 19 zákona, nelze zemědělský nebo lesní pozemek podle tohoto zákona převést.

(4) Pokud jiná osoba své vlastnické právo k zemědělskému nebo lesnímu

pozemku nedoloží nebo jej neuplatní u příslušného orgánu do 1 roku od podání námitky

u Fondu nebo u pověřené právnické osoby případně po pravomocně skončeném řízení zůstane zemědělský nebo lesní pozemek ve vlastnictví státu, zemědělský nebo lesní

pozemek lze podle tohoto zákona převést.

(5) Pokud osoba uvedená v odstavci 4 nedoloží, že podala návrh katastrálnímu úřadu na zápis svého vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo že u soudu uplatnila své vlastnické právo k zemědělskému pozemku ve lhůtě jednoho roku od podání námitek u Fondu, lze převod podle tohoto zákona provést.

(6) Nenamítne-li jiná osoba své vlastnické právo k zemědělskému pozemku ve lhůtě uvedené v odstavci 3 a prokáže-li později, že byla ke dni skončení této lhůty jeho vlastníkem, přísluší jí od Fondu finanční náhrada ve výši ceny, za kterou byl zemědělský pozemek převeden na nabyvatele podle tohoto zákona, nejméně však ve výši ceny zjištěné podle cenového předpisu 27) ke dni převodu .Nenamítne-li jiná osoba své vlastnické právo k zemědělskému nebo lesnímu pozemku ve lhůtách uvedených v odstavci 3 a prokáže-li později, že byla ke dni skončení těchto lhůt jeho vlastníkem, přísluší jí finanční náhrada ve výši ceny, za kterou byl zemědělský nebo lesní pozemek převeden na nabyvatele dle tohoto zákona, nejméně však ve výši ceny zjištěné podle cenových předpisů platných ke dni převodu26). Náhradu za zemědělské pozemky poskytne Fond, za lesní pozemky Ministerstvo financí.

___________________

35) § 48 a násl. občanského zákoníku.

29) § 48 a násl. občanského zákoníku.

§ 16 pův 17

Výnosy z prodeje zemědělských pozemků jsou příjmem Fondu36 ), který je ukládápovede na zvláštním účtu.

Část třetí

Převody lesních pozemků

§ 17 původ 18

Vymezení lesních pozemků určených k převodu

(1) Odloučenými lesními pozemky jsou pozemky, které jsou vklíněné mezi lesní pozemky jiných vlastníků než státu, nebo jsou to samostatné lesní pozemky obklopené pozemky, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, za předpokladu, že takový pozemek při výměře do 0,5 ha je vzdálen od komplexu státního lesa více než 100 m, při výměře do 1 ha více než 500 m, při výměře do 5 ha více než 1000 m a při výměře do 10 ha více než 3000 m.

(2) Vzdáleností se rozumí nejkratší z mapy zjištěná vzdálenost mezi hranicí komplexu státních lesů a k převodu navrženého odloučeného lesního pozemku. Komplexem státních lesů se rozumí souvislé lesy o výměře větší než 10 ha. Souvislost není přerušena pozemní komunikací, vodním tokem, správní hranicí okresu, hranicí katastrálního území nebo, oplocením a podobnými stavbami.

(23) Spoluvlastnickým podílem státu se pro účely tohoto zákona rozumí podíl státu menší než jedna polovina, pokud velikost tohoto spoluvlastnického podílu státu vyjádřená výměrou je menší než 10 ha.

(34) Pro účely tohoto zákona se za součást lesního pozemku považuje oplocení a stavby účelových komunikací.

§ 18 původ 19

Převody lesních pozemků na obce

(1) Na základě písemné žádosti písemnou výzvu obce může pověřená právnická osoba bezúplatně převést do vlastnictví obce:

a) odloučené lesní pozemky určené schváleným územním plánem nebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění stavbou ve veřejném zájmu nebo stavbou pro bydlení,

b) spoluvlastnické podíly státu (§ 178 odst. 23) v případě, je-li obec spoluvlastníkem pozemku.

___________________

36) § 15 zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

___________________

30) § 15 odst. 3 zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb.

(2) ŽádostiVýzvě podle odstavce 1 pověřená právnická osoba vyhoví, jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem a nebrání-li převodu práva třetích osob 22). Ustanovení zvláštních předpisů37) zůstávají nedotčena.

Část čtvrtá

Společná us§ 19 původ 20

Tímto zákonem nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny 18) .

___________________

37) § 4 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.,

§ 17 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.

Část druhá pátá

§ 20

Změna zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

§ 20 původ 21

Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona ČNR č. 546/1992 Sb.a zákona č. 161/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se vypouští odstavec 3. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

2. § 2 se doplňuje odstavci 4 a 5, které včetně poznámek č. 1a) a 1b) znějí:

"(4) Podle odstavce 2 nepostupuje Pozemkový fond při převodu zemědělských pozemků podle zvláštního předpisu 1a ) .

(5) Pozemkový fond může nemovitosti, které má ve správě podle zvláštního
předpisu1), bezúplatně převést na státní orgán nebo na státní organizaci;
právnickou osobu, jejímž zakladatelem nebo zřizovatelem je stát; dnem převodu vznikne nabyvateli k nemovitosti právo hospodaření podle zvláštního předpisu 1b) . Pozemkový fond převedemůže nemovitosti na uvedené osoby převést na uvedené subjekty, jestliže jsou potřebné k plnění jejich úkolů.

___________________

1a) Např. zákon č. ../... Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

1b) Např. vyhláška Federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.

§ 761 odst. 1 obchodního zákoníku."

Čl

___________________

31) § 4 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.

§ 17 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podnik

Část třetíšestá

§ 21

Změna zákona České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů

§ 21 původ.2

Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 203/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb. se doplňuje takto:

"V § 20 odst. 6 sepísm. a) se za slovo "privatizaci9)" doplňují slova "a podle zvláštního předpisu12d)"."

vkládá za písmeno i) nové písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 12 d) zní:

"j) převody vlastnictví pozemků prováděné Pozemkovým fondem České republiky podle zvláštního předpisu 12 d).

___________________

12d) Např. zákon č. ../... Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Část sedmá

Změna zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

§ 23

Zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb., zákona ČNR č. 485/1991 Sb., zákona č. 553/1991 Sb., zákona č. 302/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní republiky č. 97/1992 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 152/1994 Sb. a zákona č. 279/1995 Sb. se mění takto:

V § 58 se vkládá nový odstavec 7, který zní: "(7) Obecní úřad vyvěsí na úřední desce vyhlášení Pozemkového fondu ČR o zahájení prodeje zemědělských pozemků a vyhlášení veřejné obchodní soutěže podle zvláštního předpisu12d).

Čl. III

Část čtvrtáosmá

§ 224

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Obecná část

V průběhu procesu privatizace byla zemědělská a lesní půda téměř ve všech případech z privatizačních projektů vyjímána (1. vlna) nebo do privatizačních projektů nebyla vůbec zahrnována (2. vlna). Důvodem byl probíhající restituční proces, složitá identifikovatelnost státní půdy použitelné pro privatizaci a ustanovení § 29 zákona o půdě zakazující převody církevního majetku. Vzhledem ke končícímu procesu privatizace v zemědělství přechází státní zemědělský majetek do vlastnictví privátních osob a je proto potřebné řešit vlastnické vztahy i ke státní zemědělské půdě, popř. některé lesní půdě.

Porada ministrů projednala dne 8. 8. 1995 materiál "Prodej státní zemědělské půdy" předložený místopředsedou vlády a ministrem zemědělství na základě usnesení vlády č. 228/1995 a souhlasila s omezením okruhu nabyvatelů této půdy. Z analýzy vlastnictví půdy v zemích EU vyplývá, že omezení prodeje je řešeno v jednotlivých zemích různě, od úplné volnosti až po značná omezení (Finsko, Švédsko, Rakousko).

Podmínky prodeje byly zpracovány za součinnosti poradní komise k tomuto účelu vytvořené, v níž bylo zastoupeno Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci, Agrární komora, Český úřad zeměměřický a katastrální a Pozemkový fond ČR. Z nich pak vyšel věcný záměr zákona, který vláda po zapracování připomínek schválila.

Návrh zákona předpokládá prodej půdy mimo pozemky, určené na restituce nebo náhrady, na pozemkové úpravy, blokované § 29 zákona o půdě nebo pozemky určené podle některých právních předpisů k jiným účelům.

Z celkové výměry cca 900 tis. ha zemědělské půdy ve správě Pozemkového fondu ČR tak bude umožněn prodej cca 500 tis. ha. Podle odhadů se budou bezúplatné převody odloučených lesních pozemků do vlastnictví obcí týkat výměry do 10 tis. ha.

Komunitární právo zásadně nezasahuje do vlastnictví zemědělské půdy. Mezi členskými zeměmi ES jsou v těchto otázkách značné diference.

Základním cílem zákona není finanční efekt z prodeje státní zemědělské půdy, ale privatizace těchto pozemků ve prospěch fyzických osob podnikajících v zemědělské výrobě a rovněž převod prostřednictvím obcí na veřejně prospěšné účely a bydlení. Zákon taktéž umožňuje sjednocení vlastnictví pozemků a staveb, avšak pouze v těchto případech připouští, aby nabyvatelem pozemku se stala i právnická osoba.

Co se týče lesních pozemků, je cílem zákona vymezit odloučené lesní pozemky a spoluvlastnické podíly státu a umožnit jejich bezúplatný převod na obce. Jde o pozemky, kde se vzhledem k jejich velikosti či odloučenosti od komplexu státních lesů obtížně lesnicky hospodaří. Stejně obtížně se hospodaří také ve všech případech, kdy je stát spoluvlastníkem lesa spolu s obcemi.

Pouze odloučené lesní pozemky určené schváleným územním plánem nebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění stavbou ve veřejném zájmu nebo stavbou pro bydlení a spoluvlastnické podíly státu bude moci pověřená právnická osoba na základě žádosti obce převést bezúplatně do vlastnictví obce.

Převody bude uskutečňovat pověřená právnická osoba, které je podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu.

Požadavek na arondace lesních pozemků je obsažen v usnesení vlády České republiky č. 294/1994 k zásadám státní lesnické politiky a programovém prohlášení vlády České republiky ze dne 17. července 1996.

Zvláštní část

K § 1

Zákon je vedle zákona o půdě, zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, dalším zákonem, který má umožnit prodej státní půdy, stále však ještě nikoli veškeré, s ohledem na nedokončený restituční proces, na nedořešenou otázku restituce církevního majetku a rovněž na nutnost ponechat některé pozemky pro potřeby celospolečenské.

Zákon se vztahuje jen na pozemky, které jsou ve správě Fondu, nebo k nimž mají právo hospodaření státní podniky Lesy České republiky nebo Vojenské lesy a statky. Převody pozemků, na něž se tento zákon nevztahuje, jsou upraveny jinými právními předpisy např. zákonem o půdě nebo zákonem o státním podniku a zůstávají tímto zákonem nedotčeny.

V případě lesních pozemků se převody budou týkat pozemků určených k plnění funkcí lesa, které jsou ve vlastnictví státu a jsou vymezeny zákonem o lesích a zákon upravuje pouze jejich bezúplatný převod na obce, což zákon o státním podniku neumožňuje.

K § 2

Pozemky určené ke splnění úkolů, za něž odpovídá stát nebo Fond, nejsou vyloučeny z působnosti zákona, ale pouze z převodu a pokud jich k uvedeným účelům v budoucnu již třeba nebude (např. zbudou po uspokojení restitučních nároků), umožňuje zákon jejich odstátnění.

K § 3

Převodci jsou ty právnické osoby, které k pozemkům mají dispoziční právo, tedy v případě zemědělských pozemků Fond a v případě lesních pozemků právnické osoby, kterým bylo v § 4 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu (Lesy České republiky, s.p., Vojenské lesy a statky, s.p.) Poněvadž předmětem převodu je majetek státu, nikoli převodců, je tímto ustanovením současně uložena povinnost dodržet při převodu v zákoně stanovené podmínky.

K § 4

Z definice pojmu "pozemek" vyplývá, že jde o část zemského povrchu, v případě pozemků, na něž se zákon vztahuje, jde o část území České republiky, která se významnou měrou podílí na tvorbě a udržování krajiny. Proto se umožňuje jejich převod výhradně na obce a na státní občany České republiky, avšak bez zřetele k tomu, kde mají trvalé bydliště. Pouze v případě prodeje zastavěných pozemků vlastníkům staveb se umožňuje prodej i právnickým osobám. Důvodem je sjednocení vlastnictví pozemků a staveb.

K § 5

Obcím zákon umožňuje bezúplatně získat pozemky od státu určené ke zřízení staveb pro bydlení nebo staveb ve veřejném zájmu, na něž by jinak mnohdy neměly finanční prostředky, neboť zpravidla zajišťují veškeré inženýrské sítě. Tímto způsobem stát přispěje k rozvoji obcí.

Vlastníkům staveb zákon umožňuje koupi zastavěných pozemků a pozemků nutných k provozu stavby, čímž jsou částečně řešeny důsledky minulosti, kdy ke zřízení stavby na cizím pozemku došlo proto, že to umožňovaly právní předpisy nebo proto, že právní předpisy nebyly ve stavebním řízení dodrženy.

K § 6

Pozemky státu o malé výměře v porovnání s navazujícími pozemky jiných vlastníků mohou tito vlastníci koupit a přičlenit je ke svým, čímž se přispívá k ucelení půdní držby, aniž by byly nutné pozemkové úpravy a tedy aniž by byly kladeny nároky na státní rozpočet. Pokud o takový pozemek bude více zájemců splňujících podmínky zákona, musí Fond prodat pozemek tomu z nich, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Stanovením podmínek a postupu Fondu při střetu zájmů jsou vyloučeny subjektivní vlivy zaměstnanců převodce v procesu prodeje půdy.

K § 7

Zákon preferuje fyzické osoby, které již provozují zemědělskou výrobu buď osobně nebo prostřednictvím právnických osob, jejichž jsou členy nebo společníky a tím jim umožňuje získat výměru půdy potřebnou pro efektivní hospodaření. Stanovení minimální obhospodařované výměry zemědělské půdy by mělo být důkazem toho, že zájemce o koupi pozemku skutečně zemědělskou výrobu provozuje.

Pozemky připravené k prodeji bude obec na žádost Fondu vyhlašovat na své úřední desce a kromě fyzických osob již na půdě hospodařících se o ně mohou přihlásit i obce, vlastníci staveb a vlastníci sousedících pozemků, pokud nevyužili možnost získat pozemky podle § 5 nebo 6, přestože splňují tam uvedené podmínky.

Zákon nepočítá s opakováním tohoto postupu u těchže pozemků a u nepřevedených pozemků následuje prodej pouze v obchodní veřejné soutěži.

K § 8

Pro prodej pozemků jiným osobám byla zvolena metoda obchodní veřejné soutěže, kde jediným kritériem bude nabídnutá cena. Snahou je jednak vyloučit, aby výběr nabyvatelů mohli ovlivnit zaměstnanci Fondu a jednak získat cenu blížící se ceně tržní, ale nikoli nižší než je cena úřední (k tomu § 9 odst. 1).

K § 9

Cena stanovená podle cenového předpisu platného ke dni převodu je vždy východiskem pro sjednání ceny konečné, která je zásadně splatná do 90 dnů. U pozemků tvořících zemědělský půdní fond je umožněno zaplacení minimální ceny do 30 let, přičemž splátky jsou bezúročné.

K § 10

Vzhledem k dlouhodobosti splátek jsou ve snaze vyloučit pouhou spekulaci zavedeny povinné zajišťovací instituty a to zástavní a předkupní právo. Předkupní právo se vztahuje na všechny způsoby zcizení včetně darování, vkladu do obchodních společností apod. Toto věcné právo nebude zatěžovat pouze pozemky převedené na obec podle § 5 za účelem zastavění. Uplatnění uvedených práv je svěřeno Fondu výslovným ustanovením v zájmu zamezení event. pochybností o oprávnění vystupovat za stát v soudních sporech, jež nelze vyloučit.

K § 11

Fond bude moci převést pozemek pouze té osobě, která nebude v prodlení s placením svého dluhu vůči Pozemkovému fondu a prokáže, že nemá splatné dluhy vůči Fondu národního majetku. Dále musí zájemce o převod pozemku doložit potvrzením finančního úřadu, že nedluží na daních státu a potvrzením příslušného orgánu sociálního zabezpečení, že nedluží pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti.

Povinnost finančního úřadu vydat takové potvrzení na žádost a bezplatně vyplývá ze zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Obdobná povinnost pro příslušný orgán sociálního zabezpečení není v zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, stanovena, zakotvuje se proto tato povinnost zde.

Nabyvateli se poskytuje dostatečná lhůta 90 dnů k uzavření smlouvy, pro Fond se pak po jejím marném uplynutí uvolňuje možnost další dispozice se zemědělskými pozemky. Doručování návrhu smlouvy do vlastních rukou nabyvatele je upřesněno podle občanského soudního řádu v zájmu vyloučení případných nesrovnalostí ať ze strany pošty nebo příjemce.

K § 12

Trvalé porosty jsou ze zákona součástí pozemku a přecházejí proto do vlastnictví nabyvatele pozemku spolu s pozemkem. Pokud trvalé porosty na pozemku státu vysadil nájemce, má podle § 24 odst. 3 zákona o půdě při ukončení nájmu právo na náhradu za tento trvalý porost.

Zkušenosti z privatizace a poskytování náhradních pozemků, kdy obvykle končí ke dni převodu dosavadní nájemní vztah s Fondem, ukazují, že často vznikají problémy s faktickým předáním pozemku nebo naopak s bráněním nájemci ve sklizni atd., což vede i k řadě soudních sporů a řešení otázky odpovědnosti za škodu.

Proto Fond v souvislosti s převodem neukončí nájemní vztah a nabyvatel vstoupí do práv pronajímatele. Fond však v zájmu věci se vypořádá s nájemcem za trvalý porost a cenu trvalého porostu zahrne do kupní ceny pozemku nabyvateli, který se stane vlastníkem i trvalého porostu.

K § 13

Meliorační zařízení ve vlastnictví státu tzv. meliorační detail a oplocení, lze těžko oddělovat od pozemku, s nímž jsou spojeny. Je v zájmu státu je převést společně s pozemkem. Pro účely tohoto zákona se proto tyto považují za součást pozemku, která přechází spolu s pozemkem na nabyvatele, přitom oplocení úplatně, meliorační zařízení pro nesnadnost jeho ocenění a identifikaci bezúplatně.

K § 14

Při nezaplacení kupní ceny nebo některé splátky ve sjednané době, má Fond právo odstoupit od kupní smlouvy. Aby nedošlo k bezdůvodnému obohacení ze strany nabyvatele, vzniká mu v tom případě povinnost zaplatit Fondu náhradu za dobu trvání vlastnického práva k pozemku.

K § 15

Existují případy, kdy pozemek je zapsán na listu vlastnictví jako vlastnictví České republiky, avšak nelze toto právo prokázat listinnými důkazy. Takové pozemky by nebylo možno převést na jiného, protože předložení nabývacího titulu je podmínkou pro nový zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí a evidovaným vlastníkem by trvale zůstal stát.

Jestliže na výzvu Fondu ve stanovené lhůtě nepodá námitku vlastnického práva k pozemku jiná osoba, příp. toto své právo neprokáže stanoveným způsobem, vychází se z fikce, že pozemek je ve vlastnictví státu a lze ho převést.

Pokud vlastnické právo uplatní a prokáže jiná osoba později, bude jí Fondem poskytnuta finanční náhrada.

K § 16

Podle zákona o Pozemkovém fondu ČR jsou příjmy z prodeje nemovitostí příjmem Fondu. Čerpání těchto prostředků v rámci rozpočtu Pozemkového fondu ČR schvaluje po předložení vládou Parlament ČR. Stejný režim je zachován i pokud jde o výnosy z prodeje pozemků. Tyto výnosy však budou uloženy na zvláštním účtě.

K § 17

Zákon zde vymezuje pozemky určené k bezúplatným převodům obcím za účelem arondace. Těmito pozemky jsou pozemky odloučené, u kterých velikost a vzdálenost od komplexu státního lesa neumožňuje racionální lesnické obhospodařování. Vymezení je proto provedeno na základě výměry a vzálenosti od komplexu lesa. Za komplex lesa je považována souvislá výměra lesů větší než 10 ha. Odloučenost lesního pozemku je dána vzdáleností, což je pro tento účel z mapy zjištěná nejkratší spojnice mezi komplexem a odloučenou částí, přičemž tato vzdálenost není přerušena pozemní komunikací, vodním tokem, oplocením, správní hranicí okresu nebo hranicí katastrálního území.

Další vymezení se týká spoluvlastnických podílů státu. Pro účely tohoto zákona je spoluvlastnický podíl státu omezen výměrou do 10 ha, přičemž tato výměra musí být jako spoluvlastnický podíl menší než polovina pozemku.

K § 18

Zákon zde vymezuje podmínky bezúplatných převodů odloučených lesních pozemků a spoluvlastnických podílů na obce.

Právnická osoba může na základě žádosti obce převést bezúplatně do vlastnictví obce odloučené lesní pozemky určené schváleným územním plánem nebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění stavbou ve veřejném zájmu nebo stavbou pro bydlení.

Zákon dále umožňuje bezúplatné převody spoluvlastnických podílů státu lesních pozemků do vlastnictví obcí v případech, kdy je obec spoluvlastníkem.

Zákon má pomoci obcím, aby mohly získat bezúplatně odloučené lesní pozemky důležité pro rozvoj obce, a to jak pro stavby ve veřejném zájmu, tak pro stavby pro bydlení.

K § 19

Tímto výslovným ustanovením se mají vyloučit případné pochybnosti o tom, zdali s převodem vlastnictví ze státu na jiné osoby nezanikají nebo se nemění povinnosti a omezení vyplývající pro vlastníky pozemků z předpisů o ochraně přírody a krajiny.

K § 20

V platném znění o Pozemkovém fondu ČR se v ustanovení § 2 o jeho působnosti v odstavci 3 stanoví povinnost pozemkových úřadů zpostředkovávávat výměnu pozemků státu. Nejde o úpravu působnosti Pozemkového fondu a proto věcně toto ustanovení nepatří do § 2, resp. do zákona o Pozemkovém fondu vůbec. Kromě toho jednotlivé pozemkové úřady mají pouze okresní působnost, nemohou tudíž zprostředkovávat směny v jiných okresech a takové ustanovení nelze využít. Navrhuje se proto dosavadní odst. 3 vypustit.

Působnost Fondu je zatím dána pouze zákonem o Pozemkovém fondu a zákonem o půdě a jeho působnost se tímto zákonem rozšiřuje.

Nedostatek současné právní úpravy, podle níž Fond nemůže převést na státní orgány a státní organizace nemovitosti státu, které spravuje a které tyto subjekty potřebují pro svoji činnost, bylo nutné odstranit. K zamezení případných pochybností zákon výslovně stanoví, že těmto orgánům a organizacím vzniká právo hospodaření, jehož výkon je upraven jinými právními předpisy zejména vyhl. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.

K § 21

Navrhuje se osvobození převodů od daně darovací a z převodu nemovitostí stejně tak, jako je tomu u privatizace prováděné Fondem. Státní rozpočet by tak sice získal určité finanční prostředky, ale příjmy Fondu lze pro potřeby státu rovněž použít.

V Praze dne 8. října 19971. ledna 1998.

předseda vlády

místopředseda vlády a ministr zemědělství

Příloha k zákonu č. ...../1997 Sb.

Úprava kupní ceny v závislosti na době splácení


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP