Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1997

2. volební období

124

INTERPELACE

poslance Karla Vymětala

na ministra životního prostředí Jiřího Skalického

ve věci řešení životního prostředí v obci Klimkovice

a odpověď ministra životního prostředí Jiřího Skalického na interpelaci

Ve smyslu § 112 odst. 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Karla Vymětala na ministra životního prostředí Jiřího Skalického a odpověď ministra životního prostředí Jiřího Skalického na tuto interpelaci. Pan poslanec Karel Vymětal požádal o zařazení uvedené odpovědi na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Interpelace a odpověď jsou přílohami sněmovního tisku.

V Praze dne 27. ledna 1997

Miloš Zeman v. r.

Příloha

Evidenční číslo interpelace: 70

Ing. Karel Vymětal

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

poslanec, člen hospodářského výboru

Sněmovní 4

118 26 Praha 1

Tel. 02/5717/2182, klub KSČM 3731-2

Fax 02/5717/3733

V Praze dne 25. listopadu 1996

Věc: Interpelace

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás s interpelací ve věci řešení životního prostředí v obci Klimkovice, okr. Nový Jičín a to v souvislosti s výstavbou dálnice D 47 v úseku Velké Albrechtice - hranice Polska.

V této věci vydalo Vaše ministerstvo (JUDr. Pavel Dvořák, náměstek ministra životního prostředí ČR) "Stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí" dne 15. 5. 1996 pod č. j. 400/1914/938/OPVŽP/96. Toto uvedené stanovisko je souhlasné při splnění stanovených podmínek. V bodě 11/ těchto podmínek je uvedeno - "Přednostně uvolňovat ze Státního fondu životního prostředí prostředky na plynofikaci obcí postižených dopady dálnice". Jednou z obcí dotčených výstavbou této dálnice je obec Klimkovice a její katastrální území, jak je ve Stanovisku uvedeno.

V návaznosti na výše uvedené stanovisko, se obrátil Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc., ředitel odboru ekonomické politiky Vašeho ministerstva, dopisem č. j. 1234/OEP/96 ze dne 4. června 1996 na Ing. Jana Beneše, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR. K tomto dopisu adresátovi přiložil již zmíněné Stanovisko a požádal jej o respektování a plnění uvedené podmínky v bodě 11/ v rámci finančních zdrojů Fondu, vyčleněných pro oblast ochrany ovzduší.

Výsledkem všech těchto kroků je dopis Ing. Jana Beneše, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR, ze dne 31. července 1996 pod č. j. 826/SFŽP/E/96 adresovaného starostovi MěÚ Klimkovice p. Jiřímu Kohlerovi, kterým zamítá žádost MěÚ Klimkovice z dubna 1995 o podporu akce k ochraně ovzduší s názvem "Plynofikace Klimkovice - II. Etapa" a to pro několikanásobné překročení možností Státního fondu životního prostředí řešit v nejbližší době žádosti na podporu akcí k ochraně ovzduší.

Mohl bych nyní uvádět argumenty o stavu životního prostředí ve městě Klimkovice, o komplexu nově otevřených Jodových sanatorií celostátního významu, o vlivu výstavby dálnice D 47 na životní prostředí tohoto města, o negativním stanovisku zastupitelstva města Klimkovic k vybrané variantě vedení dálnice, o negativním vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR, o petici občanů města, která byla zaslána předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 29. 8. 1996, Úřadu vlády ČR a mimo jiné i Vašemu ministerstvu.

Domnívám se, že většině občanů je pochopitelný význam výstavby dálnice D 47 pro rozvoj regionu i pro celou Českou republiku. Těžko je ale pochopitelné, že je Vaším ministerstvem vydáno souhlasné stanovisko k trasám této dálnice, po veřejném projednání a stanovení podmínek, a bezprostředně následně je vydáno rozhodnutí Státního fondu životního prostředí tom, že tyto podmínky nehodlá či nemůže zabezpečit. To vše v rámci jednoho resortu.

Jsem přesvědčen o tom, vážený pane ministře, že takto nelze s občany jednat. Proto se na Vás obracím s touto interpelací a současně žádostí, abyste sjednal nápravu popsaného stavu dotýkajícího se všech občanů města Klimkovic a důvěryhodnosti Vámi řízeného resortu.

Děkuji Vám předem za odpověď v zákonné lhůtě a jsem s pozdravemVážený pan

Ing. Jiří Skalický

ministr životního prostředí

Praha

Ministr

životního prostředí

České republiky

Ing. Jiří Skalický

70 A

 V Praze dne 27. prosince 1996
 Čj: M/4456/96


Vážený pane předsedo,

v příloze Vám zasílám pro informaci kopii odpovědi na interpelaci, kterou jsem přímo postoupil poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Karlu Vymětalovi ve věci řešení životního prostředí v obci Klimkovice.

Interpelaci jsem obdržel s čj. 6121/96 ze dne 29. listopadu 1996 a evidenčním číslem 70.

S pozdravemVážený pan

Ing. Miloš Zeman

předseda Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

Praha

Ministr

životního prostředí

České republiky

Ing. Jiří Skalický

 V Praze dne 27. prosince 1996
 Č. j.: M/4456/96


Vážený pane poslanče,

v souvislosti s Vaší interpelaci ve věci řešení životního prostředí v obci Klimkovice, Vám sděluji:

Žádost Městského úřadu Klimkovice o podporu akce k ochraně životního prostředí s názvem "Plynofikace Klimkovice - II. etapa" byla omylem, bez zřetele na přednostní uvolňování prostředků na plynofikaci obcí postižených výstavbou dálnice, na Státním fondu životního prostředí posuzována obvyklým způsobem. Na základě provedeného hodnocení nevyřešených žádostí v oblasti ochrany ovzduší, včetně Programu na ozdravení ovzduší, ve kterém se žádost města Klimkovice umístila v rámci okresu na 35. místě, byla finanční podpora opatření "Plynofikace Klimkovice - II. etapa" rozhodnutím bývalého ministra Františka Bendy zamítnuta a vyřazena z evidence Fondu.

Tato žádost bude v souladu se "Stanoviskem Ministerstva životního prostředí k hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., na stavbu Dálnice D 47, úsek Velké Albrechtice, hranice Polska" zařazena na nejbližší jednání Rady Státního fondu životního prostředí. V příloze Vám zasílám na vědomí pokyn technickému náměstkovi Ing. Václavu Chytilovi k zařazení uvedené žádosti do programu Rady Státního fondu životního prostředí.

S pozdravem

Vážený pan

Ing. Karel Vymětal

poslanec Poslanecké sněmovny

Parlament České republiky

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Sekce ekologické politiky

Vladislav Bízek

náměstek ministra

 V Praze dne 18. prosince 1996
 Č. j.: 2651/300/96


Vážený pane náměstku,

v souvislosti s interpelací poslance Parlamentu České republiky Ing. Karla Vymětala, který se obrací na ministra životního prostředí s žádostí o podporu města Klimkovice postiženého výstavbou dálnice D 47 v úseku Velké Albrechtice - hranice Polska, Vás žádám o zařazení žádosti Městského úřadu Klimkovice s názvem "Plynofikace Klimkovice - II. etapa" na nejbližší jednání Rady Fondu.

Podpora uvedené žádosti je v souladu se "Stanoviskem k hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1 992 Sb., na stavbu Dálnice D 47, úsek Velké Albrechtice, hranice Polska", které vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR. V bodě 11 tohoto stanoviska je uvedeno, že Státní fond životního prostředí bude přednostně uvolňovat finanční prostředky na plynofikaci obcí postižených dopady dálnice.

V úctěVážený pan

Ing. Václav Chytil

technický náměstek

Státní fond životního prostředí

Praha
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP