PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1996

II. volební období

69

Vládní návrh

zákon

ze dne ..............1996

kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb.,

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu ČR vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 14 odst. 3 se vypouštějí slova "a 4".

2. V § 17 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které včetně poznámky pod čarou znějí:

"(2) Strana a hnutí nesmějí vlastním jménem podnikat2b).

(3) Strana a hnutí mohou založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu jen tehdy, je-li výlučným předmětem jejich činnosti:

a)

provozování vydavatelství, nakladatelství a tiskáren,

b)

publikační a propagační činnost,

c)

pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí nebo

d)

výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost příslušné strany a hnutí.

(4) Příjmem strany a hnutí mohou být:

a)

příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů,

b)

příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (dále jen "příspěvek na činnost"),

   

c)

příspěvky z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků a obcí, stanoví-li tak zvláštní zákon,

d)

příspěvky vlastních členů,

e)

dary a dědictví,

f)

příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku,

g)

úroky z vkladů a půjček,

h)

příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle odstavce 3,

i)

příjmy z pořádání loterií a tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí,

j)

půjčky a úvěry.

----------------------

2b) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů."

3. V dosavadním § 17 odstavci 4, který se označuje jako odstavec 5, se vypouští věta druhá.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6

4. V § 18 odst. 1 písm. c) se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 4".

5. V § 18 odst. 1 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

"e)

přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím; pokud hodnota takto získaného majetku přesahuje 100 000 Kč, uvede se zůstavitel."

6. § 18 se doplňuje novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Výroční finanční zpráva strany a hnutí je veřejná; lze do ní nahlédnout a pořizovat z ní výpis nebo její opis či kopii v Kanceláři Poslanecké sněmovny.".

7. § 20 odst. 10 zní:

"(10) Jestliže se dohody podle odstavce 9 doručené Ministerstvu financí navzájem liší a vnikne-li straně a hnutí nárok na stálý příspěvek, Ministerstvo financí výplatu stálého příspěvku všem členům koalice pozastaví; po odstranění tohoto rozporu Ministerstvo financí vyplatí stálý příspěvek i zpětně.".

8. § 20a odstavce 2 až 4 znějí:

"(2) Výplatu příspěvku na činnost Ministerstvo financí pozastaví, jestliže

a)

výroční finanční zpráva nebyla Poslanecké sněmovně předložena,

b)

předložená výroční zpráva je podle zjištění Poslanecké sněmovny neúplná nebo

c)

byl podán Nejvyššímu soudu návrh podle § 15.

(3) Příspěvek na činnost, jehož výplata byla podle odstavce 2 pozastavena, Ministerstvo financí na žádost strany a hnutí vyplatí i zpětně, pokud

a)

výroční finanční zpráva byla následně předložena a podle zjištění Poslanecké sněmovny je úplná,

b)

nabude právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl zamítnut návrh na pozastavení činnosti strany a hnutí, nebo návrh na rozpuštění strany a hnutí, aniž je jejich činnost pozastavena, nebo

c)

činnost strany a hnutí byla znovu obnovena (§ 14 odst. 3).

(4) O skutečnostech uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) Poslanecká sněmovna informuje Ministerstvo financí nejpozději k nejbližšímu termínu splatnosti splátky příspěvku na činnost.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.

Důvodová zpráva

Obecná část

Dnem 1. července 1994 nabyl účinnosti zákon č. 117/1994 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se obrátila na Ústavní soud skupina 44 poslanců Parlamentu České republiky s návrhem na zrušení některých ustanovení výše uvedeného zákona.

O tomto návrhu rozhodl Ústavní soud nálezem, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 21. prosince 1995 pod číslem 296.

Dnem vyhlášení nálezu byla zrušena ustanovení § 18 odst. 2 až 5 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění zákona č. 117/1994 Sb., upravující kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu při přezkoumávání, zda politické strany a politická hnutí předložily výroční finanční zprávu a úplnosti a pravdivosti v ní uvedených údajů. K témuž dni byla zrušena v § 18 odst. 1 zákona slova "a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.".

Dále byla zrušena ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona, a tím i absolutní zákaz účasti politických stran a politických hnutí v podnikatelské činnosti s tím, že byla odložena účinnost zrušení citovaných ustanovení zákona, a to až ke dni 1. ledna 1997.

Základním cílem předloženého návrhu zákona je uvedení platného znění zákona č. 424/1991 Sb. do souladu s citovaným nálezem Ústavního soudu. V intencích tohoto nálezu Ústavního soudu se proto navrhuje nová úprava hospodaření politických stran a politických hnutí, která by umožnila jejich financování rovněž z prostředků získaných podnikatelskou činností stran a hnutí a novelizace některých dalších ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která souvisejí se zrušenými ustanoveními § 18 odst. 2 až 5 tohoto zákona. Návrh zákona v zásadě přejímá původní úpravu této problematiky, obsaženou v ustanovení § 17 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vychází přitom ze skutečnosti, že citovaná ustanovení upravovala rozsah a meze podnikatelské činnosti politických stran a politických hnutí ve shodě s názory vyjádřenými v odůvodnění předmětného nálezu Ústavního soudu a odpovídala smyslu a úloze politických stran a politických hnutí v demokratické společnosti. Z tohoto důvodu není nutno zásadně měnit původní koncepci právní úpravy podnikatelských aktivit politických stran a politických hnutí, předchozí úprava pouze vyžaduje určitá zpřesnění.

Navrhovaná zákonná úprava respektuje mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika v této oblasti vázána. Jde zejména o Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.) a Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.).

Předložený návrh zákona je rovněž v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Z hlediska dosažení kompatibility právního řádu České republiky s právem Evropských společenství se konstatuje, že legislativní úprava této oblasti nespadá do pravomoci Evropských společenství, nýbrž do pravomoci členských států.

Nová zákonná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet.

Zvláštní část

K článku I

K bodu 1

V § 14 odst. 3 se vypouští odkaz na ustanovení § 18 odst. 4 vzhledem k jeho zrušení Ústavním soudem České republiky.

K bodu 2

Ustanovení § 17 odst. 2 a 3 návrhu se opírá o původní § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je proto navrhováno, aby podnikatelskou aktivitu mohla politická strana a politické hnutí vyvíjet jen jako společník nebo člen obchodní společnosti nebo družstva s předmětem činnosti taxativně vymezeným, popřípadě, aby takovouto obchodní společnost nebo družstvo mohla politická strana nebo politické hnutí založit, pokud to zvláštní zákon umožňuje. S ohledem na specifickou roli politických stran a politických hnutí jde o takový předmět činnosti, který se týká uplatnění různých forem veřejné presentace strany a hnutí a vytváří tak podmínky pro volnou soutěž politických stran a politických hnutí.

Nad rámec původního vymezení jde úprava, podle níž musí jít o výlučný předmět činnosti právnické osoby, v níž může mít politická strana nebo politické hnutí majetkovou účast. Účelem navrhované úpravy je snaha zabránit obcházení tohoto ustanovení např. tím, že zákonem vymezený předmět činnosti bude pro právnickou osobu činností pouze doplňkovou.

Ustanovení § 17 odst. 4 nově definuje v návaznosti na zrušení generálního zákazu účasti politických stran a politických hnutí na podnikání možné zdroje financování činnosti politických stran a politických hnutí.

S přihlédnutím k tomu, že politické subjekty požívají ochrany, plynoucí ze základních práv a svobod, v rozsahu, v němž lze základní práva a svobody vztáhnout i na právnické osoby, doplňuje se mezi příjmy politické strany a politického hnutí též dědictví.

K bodu 3

Navrhovaná úprava nadále netrvá na oddělené účetní evidenci politické strany a politického hnutí o hospodaření se státním příspěvkem. Důvodem je skutečnost, že příspěvek na činnost nemá účelové určení, není jediným zdrojem příjmů a je proto obtížné a zbytečné stanovit, které náklady byly vynaloženy právě z tohoto státního příspěvku. Státní příspěvek je poukazován zpětně, až po uskutečnění nákladů.

K bodu 4

Vzhledem k navrhovanému znění § 17 se do souladu s touto úpravou uvádí odkaz v § 18 odst. 1 písm. c).

K bodu 5

V návaznosti na doplnění zdrojů příjmů politické strany a politického hnutí o dědictví, se v § 18 odst. 1 písm. e) návrhu upravuje povinnost uvádět hodnotu takto získaného majetku. Pokud hodnota dědictví přesahuje 100 000 Kč, stanoví se povinnost uvést zůstavitele, tzn. obdobná úprava jako v případě darování.

K bodu 6

Ústavní soud v odůvodnění svého nálezu upozornil, že Česká republika dosud ještě nezavedla povinná zveřejnění účetních zpráv politických stran a politických hnutí. Protože zveřejňování výročních finančních zpráv je obecně pokládáno za základní prostředek kontroly financování politických stran, jeví se účelné, stanovit v § 18 odst. 2 zákona možnost nahlížet do výročních finančních zpráv a pořizovat z nich výpis nebo jejich opis či kopii v Kanceláři Poslanecké sněmovny (tzn. obdoba veřejnosti sněmovních publikací podle § 120 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny). Jiný způsob zveřejňování výročních zpráv, např. v tisku, zákon však výslovně nevylučuje.

K bodu 7

Vzhledem k tomu, že dosavadní § 20a odst. 2 systematicky patří do § 20, je navrhováno jeho včlenění do uvedeného ustanovení namísto dosavadního § 20 odst. 10 s tím, že je zároveň navrhováno jeho upřesnění.

K bodu 8

V návaznosti na systematickou změnu uvedenou pod bodem 7 návrhu se v § 20a odst. 2 a 3 upravují důvody, u nichž se pozastavuje politické straně a politickému hnutí výplata příspěvku na činnost a podmínky obnovení výplaty tohoto příspěvku. V případě výroční finanční zprávy se vychází ze skutečnosti, že po zrušení ustanovení § 18 odst. 2, 3, 4 a 5 lze výplatu příspěvku na činnost pozastavit jen nesplní-li politická strana a politické hnutí podmínky § 18 odst. 1 nebo byla-li jim z uvedeného důvodu soudem pozastavena činnost. V návaznosti na nález Ústavního soudu není již v návrhu zákona výslovně zmiňována otázka nepravdivosti výročních finančních zpráv. Nedostatky tohoto charakteru ve výročních finančních zprávách lze však nadále postihovat na základě ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (porušování Ústavy a zákonů) ve vazbě na ustanovení § 13 a 14 tohoto zákona. Ostatní důvody pozastavení výplaty příspěvku na činnost přebírá návrh z dosavadní úpravy s tím, že se zároveň upřesňuje, kdy se výplata příspěvku na činnost obnoví. V této souvislosti je vzato v úvahu, že v případě zamítnutí návrhu na rozpuštění politické strany a politického hnutí, které mají již pozastavenou činnost, je obnovení výplaty příspěvku na činnost závislé na znovuobnovení činnosti.

Postup navrhovaný v § 20a odst. 4 se jeví potřebný k včasnému pozastavení výplaty příspěvku na činnost politické straně a politickému hnutí Ministerstvem financí.

Způsob projednávání výročních finančních zpráv Poslaneckou sněmovnou a jejími orgány není v návrhu zákona řešen, neboť zásady jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů upravuje zvláštní zákon.

K článku II

Vzhledem k tomu, že dnem 1. 1. 1997 se na základě příslušného nálezu Ústavního soudu zrušují ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné, aby v návaznosti na tuto skutečnost nabyla účinnosti nová právní úprava tak, aby nedošlo k nežádoucímu vzniku mezery v právní úpravě na tomto úseku.

V Praze dne 18. září 1996

Předseda vlády

Ministr vnitra

Příloha

Zákon

č. 424/1991 Sb.,

o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,

ve znění pozdějších předpisů

Platné znění

 

Navrhované znění

§ 14 odst. 3

 

§ 14 odst. 3

     

(3) Dojde-li ve stanovené lhůtě k odstranění stavu, který byl důvodem pro pozastavení činnosti strany a hnutí, rozhoduje o znovuobnovení jejich činnosti na základě návrhu strany a hnutí soud, s výjimkou znovuobnovení činnosti pozastavené z důvodů uvedených v § 6 odst. 5 a § 18 odst. 1 a 4, kdy se činnost strany a hnutí považuje za řádně obnovenou dnem, kterým byla stanovená povinnost uznána za splněnou příslušným orgánem.

 

(3) Dojde-li ve stanovené lhůtě k odstranění stavu, který byl důvodem pro pozastavení činnosti strany a hnutí, rozhoduje o znovuobnovení jejich činnosti na základě návrhu strany a hnutí soud, s výjimkou znovuobnovení činnosti pozastavené z důvodů uvedených v § 6 odst. 5 a § 18 odst. 1, kdy se činnost strany a hnutí považuje za řádně obnovenou dnem, kterým byla stanovená povinnost uznána za splněnou příslušným orgánem.

     

§ 17 odst. 2, 3, 4, 5

 

§ 17 odst. 2, 3, 4, 5, 6

     

(2) Strana a hnutí nesmějí vlastním jménem provozovat podnikatelskou činnost a nesmějí založit právnickou osobu, která podnikatelskou činnost provozuje, ani se účastnit jako společníci nebo členové takové právnické osoby.

 

(2) Strana a hnutí nesmějí vlastním jménem podnikat2b).

(3) Příjmem strany a hnutí mohou být

   

a) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů,

   

b) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost (dále jen "příspěvek na činnost"),

   

c) příspěvky z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků a obcí, stanoví-li tak zákon,

   

d) příspěvky vlastních členů,

   

e) dary,

   

f) příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku,

   

g) úroky z vkladů,

   
     

h) příjmy z prodeje movitého a nemovitého majetku,

   

i) příjmy z pořádání loterií, tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí,

   

j) půjčky a úvěry.

   

(Ustanovení § 17 odst. 2 a 3 se zrušuje nálezem Ústavního soudu č. 296/1995 Sb. dnem 1. 1. 1997.)

   
   

(3) Strana a hnutí mohou založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu jen tehdy, je-li výlučným předmětem jejich činnosti:

   

a) provozování vydavatelství, nakladatelství a tiskáren,

   

b) publikační a propagační činnost,

   

c) pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí nebo

   

d) výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost příslušné strany a hnutí.

   

(4) Příjmem strany a hnutí mohou být:

   

a) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů,

   

b) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (dále jen "příspěvek na činnost"),

   

c) příspěvky z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků a obcí, stanoví-li tak zvláštní zákon,

   

d) příspěvky vlastních členů,

   

e) dary a dědictví,

   

f) příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku,

   

g) úroky z vkladů a půjček,

   

h) příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle odstavce 3,

   

i) příjmy z pořádání loterií a tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí,

   

j) půjčky a úvěry.

(4) Strana a hnutí vedou účetnictví podle zvláštního zákona.3) Účetní evidenci o hospodaření s příspěvkem ze státního rozpočtu České republiky (dále jen "státní příspěvek") vede strana a hnutí odděleně.

 

(5) Strana a hnutí vedou účetnictví podle zvláštního zákona.3)

(5) Strana a hnutí nesmějí vlastnit majetek mimo území České republiky.

 

(6) Strana a hnutí nesmějí vlastnit majetek mimo území České republiky.

-----------------------------

3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 

-----------------------------

2b) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

     

§ 18 odst. 1 písm. c)

 

§ 18 odst. 1 písm. c) a e)

     

c) přehled o celkových příjmech v členění podle § 17 odst. 3,

 

c) přehled o celkových příjmech v členění podle § 17 odst. 4,

   

e) přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím; pokud hodnota dědictví přesahuje 100 000 Kč, uvede se zůstavitel.

     

§ 18 odst. 2

 

§ 18 odst. 2

z r u š e n

 

 

(2) Výroční finanční zpráva strany a hnutí je veřejná; lze do ní nahlédnout a pořizovat z ní výpis nebo její opis či kopii v Kanceláři Poslanecké sněmovny.

§ 20 odst. 10

 

§ 20 odst. 10

     

(10) Byla-li předložená výroční finanční zpráva neúplná nebo nepravdivá, výplata příspěvku na činnost se pozastavuje až do odstranění vady (§ 18 odst. 4). Výplata příspěvku na činnost se rovněž pozastaví, byl-li podán Nejvyššímu soudu návrh podle § 15; výplata se obnoví i zpětně, nabude-li právní moci rozhodnutí, kterým byl zamítnut návrh na rozpuštění nebo pozastavení činnosti strany nebo hnutí. Výplata příspěvku na činnost se obnoví i zpětně za období, kdy byla pozastavena, jestliže strana a hnutí odstranily nedostatek spočívající v neúplnosti nebo nepravdivosti výroční finanční zprávy (§ 18 odst. 4).

 

(10) Jestliže se dohody podle odstavce 9 doručené Ministerstvu financí navzájem liší a vnikne-li straně a hnutí nárok na stálý příspěvek, Ministerstvo financí výplatu stálého příspěvku všem členům koalice pozastaví; po odstranění tohoto rozporu Ministerstvo financí vyplatí stálý příspěvek i zpětně.

     

§ 20a odst. 2, 3

 

§ 20a odst. 2, 3, 4, 5

     

(2) Jestliže se dohody podle § 20 odst. 9 doručené Ministerstvu financí navzájem liší a vznikne-li straně a hnutí nárok na stálý příspěvek, Ministerstvo financí výplatu stálého příspěvku všem členům koalice pozastaví. Výplata příspěvku na činnost se obnoví i zpětně po odstranění rozporu, nebo po pravomocném rozhodnutí soudu (§ 20 odst. 10).

 

(2) Výplatu příspěvku na činnost Ministerstvo financí pozastaví, jestliže

a) výroční finanční zpráva nebyla Poslanecké sněmovně předložena,

b) předložená výroční zpráva je podle zjištění Poslanecké sněmovny neúplná nebo

c) byl podán Nejvyššímu soudu návrh podle § 15.

 

 

 

(3) Příspěvek na činnost, jehož výplata byla podle odstavce 2 pozastavena, Ministerstvo financí na žádost strany a hnutí vyplatí i zpětně, pokud

   

a) výroční finanční zpráva byla následně předložena a podle zjištění Poslanecké sněmovny je úplná,

   

b) nabude právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl zamítnut návrh na pozastavení činnosti strany a hnutí, nebo návrh na rozpuštění strany a hnutí, aniž je jejich činnosti pozastavena, nebo

   

c) činnost strany a hnutí byla znovu obnovena (§ 14 odst. 3).

   

(4) O skutečnostech uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) Poslanecká sněmovna informuje Ministerstvo financí nejpozději k nejbližšímu termínu splatnosti splátky příspěvku na činnost.

(3) Ministerstvo financí upraví výši další splátky příspěvku na činnost, jestliže se v průběhu roku změnil stav rozhodný pro výpočet výše příspěvku.

 

(5) Ministerstvo financí upraví výši další splátky příspěvku na činnost, jestliže se v průběhu roku změnil stav rozhodný pro výpočet výše příspěvku.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP