Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Pořad 20. schůze

20. schůze (3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 24., 25., 26., 27. února 1998)


Zahájení schůze

1. Návrh na prodloužení lhůt u některých návrhů zákonů podle § 91 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Projednávání (3. února 1998)

2. Návrhy poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. /sněmovní tisk 210/ - druhé čtení

Projednávání (3. února 1998)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 239/ - druhé čtení

Projednávání (3. února 1998)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 277/ - druhé čtení

Projednávání (3. února 1998)

5. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) /sněmovní tisk 292/ - druhé čtení

Projednávání (3. února 1998)

6. Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 257/ - druhé čtení

Projednávání (3. února 1998)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 261/ -druhé čtení

Projednávání (4. února 1998)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 283/ - druhé čtení

Projednávání (4. února 1998)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - druhé čtení

Projednávání (4. února 1998)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - druhé čtení

Projednávání (4. února 1998)

11. Vládní návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových /sněmovní tisk 290/ - druhé čtení

Projednávání (4. února 1998)

13. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - druhé čtení

Projednávání (4. února 1998)

14. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (4. února 1998)
Projednávání, část č. 2

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - druhé čtení

Projednávání (4. února 1998)

16. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 179/ - druhé čtení

Projednávání (4. února 1998)

17. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobků /sněmovní tisk 236/ - druhé čtení

Projednávání (5. února 1998)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - druhé čtení

Projednávání (5. února 1998)

19. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 128/ - druhé čtení

Projednávání (5. února 1998)

20. Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení

Projednávání (5. února 1998)

21. Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (10. února 1998)
Projednávání, část č. 2 (12. února 1998)

22. Vládní návrh zákona o zdravotní péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (4. února 1998)
Projednávání, část č. 2 (10. února 1998)
Projednávání, část č. 3 (13. února 1998)
Projednávání, část č. 4

23. Vládní návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, o zdravotních pojišťovnách a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o veřejném zdravotním pojištění) /sněmovní tisk 334/ - prvé čtení

Projednávání (10. února 1998)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení

Projednávání (10. února 1998)

25. Návrh poslanců Hany Marvanové, Mileny Kolářové, Ivany Plechaté, Anny Röschové, Milana Uhdeho a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 251/ - prvé čtení

Projednávání (4. února 1998)

26. Návrh poslanců Hany Marvanové, Anny Röschové, Mileny Kolářové, Ivany Plechaté, Milana Uhdeho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení

Projednávání (4. února 1998)

27. Návrh poslanců Jana Bláhy a dalších na vydání zákona o nájmu bytů /sněmovní tisk 294/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (10. února 1998)
Projednávání, část č. 2 (24. února 1998)

28. Návrh poslanců Pavla Dostála a Františka Čecha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky /sněmovní tisk 304/ - prvé čtení

Projednávání (25. února 1998)

30. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona o podpoře bydlení /sněmovní tisk 311/ - prvé čtení

Projednávání (25. února 1998)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - prvé čtení

Projednávání (25. února 1998)

33. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 322/ - prvé čtení

Projednávání (25. února 1998)

34. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - prvé čtení

Projednávání (26. února 1998)

35. Návrh poslance Michala Krause a dalších na vydání zákona o úpravě právních vztahů k částem národního majetku původně odevzdaného do trvalého užívání nestátním organizacím /sněmovní tisk 327/ - prvé čtení

Projednávání (26. února 1998)

36. Senátní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 328/ - prvé čtení

Projednávání (26. února 1998)

37. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - prvé čtení

Projednávání (26. února 1998)

38. Návrh poslanců Pavla Dostála a Miloslava Kučery na vydání zákona o znakové řeči /sněmovní tisk 353/ - prvé čtení

Projednávání (26. února 1998)

39. Vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 357/ - prvé čtení

Projednávání (26. února 1998)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 370/ - prvé čtení

Projednávání (25. února 1998)

44. Návrh poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení

Projednávání (25. února 1998)

45. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení

Projednávání (26. února 1998)

47. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 381/ - prvé čtení

Projednávání (25. února 1998)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (25. února 1998)
Projednávání, část č. 2 (26. února 1998)

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely /sněmovní tisk 228/ - druhé čtení

Projednávání (25. února 1998)

52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 6. ledna 1997 v Tunisu /sněmovní tisk 238/ druhé čtení

Projednávání (25. února 1998)

53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Kyjevě dne 30. června 1997 /sněmovní tisk 247/ - druhé čtení

Projednávání (25. února 1998)

54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Lublani dne 13. června 1997 /sněmovní tisk 269/ - druhé čtení

Projednávání (25. února 1998)

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 28. srpna 1997 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení

Projednávání (25. února 1998)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol konsolidující Mezinárodní úmluvu o spolupráci pro bezpečnost leteckého provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu /EUROCONTROL/ ze dne 13. prosince 1960, ve znění pozdějších novel a doplňků /Brusel, 27. června 1997/ a těchto jejich příloh: Příloha I - Statut agentury, Příloha II - Letové informační oblasti, Příloha III - Daňová ustanovení, Příloha IV - Ustanovení o společném systému traťových poplatků /dále jen "Protokol"/ /sněmovní tisk 248/ - druhé čtení

Projednávání (25. února 1998)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě, podepsaná v Praze dne 19. června 1997 /sněmovní tisk 272/ - druhé čtení

Projednávání (25. února 1998)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě, sjednané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949 /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (11. února 1998)
Projednávání, část č. 2 (12. února 1998)

59. Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 19. září 1997 v Bejrútu /sněmovní tisk 339/ - prvé čtení

Projednávání (25. února 1998)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. listopadu 1997 v Hanoji /sněmovní tisk 356/ - prvé čtení

Projednávání (25. února 1998)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a mezinárodní organizací pro migraci, podepsaná v Praze dne 15. října 1997 /sněmovní tisk 354/ - prvé čtení

Projednávání (25. února 1998)

62. Úmluva č. 177 a Doporučení č. 184 Mezinárodní organizace práce o domácké práci přijaté na 83. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1996 /sněmovní tisk 358/ - prvé čtení

Projednávání (25. února 1998)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý dodatkový protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy /sněmovní tisk 361/ - prvé čtení

Projednávání (25. února 1998)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva /sněmovní tisk 362/ - prvé čtení

Projednávání (25. února 1998)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou /sněmovní tisk 363/ - prvé čtení

Projednávání (25. února 1998)

66. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Projednávání (12. února 1998)

67. Návrh na volbu člena Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Projednávání (12. února 1998)

68. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. /sněmovní tisk 210/ - třetí čtení

Projednávání (12. února 1998)

69. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 239/ - třetí čtení

Projednávání (12. února 1998)

71. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) /sněmovní tisk 292/ - třetí čtení

Projednávání (12. února 1998)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 261/ -třetí čtení

Projednávání (13. února 1998)

74. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 283/ - třetí čtení

Projednávání (12. února 1998)

75. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - třetí čtení

Projednávání (12. února 1998)

77. Vládní návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových /sněmovní tisk 290/ - třetí čtení

Projednávání (12. února 1998)

79. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - třetí čtení

Projednávání (12. února 1998)

80. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - třetí čtení

Projednávání (13. února 1998)

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - třetí čtení

Projednávání (13. února 1998)

82. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 179/ - třetí čtení

Projednávání (13. února 1998)

83. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobků /sněmovní tisk 236/ - třetí čtení

Projednávání (13. února 1998)

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - třetí čtení

Projednávání (13. února 1998)

85. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 128/ - třetí čtení

Projednávání (13. února 1998)

86. Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - třetí čtení

Projednávání (13. února 1998)

87. Návrh na úpravu odměn členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu

Projednávání (24. února 1998)

95. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů na rok 1998

Projednávání (24. února 1998)

97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Projednávání (5. února 1998)

98. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Projednávání, část č. 1 (5. února 1998)
Projednávání, část č. 2 (12. února 1998)
Projednávání, část č. 3 (26. února 1998)

99. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k postupu vlády České republiky v česko-německých vztazích v souvislosti s Česko-německou deklarací

Projednávání (6. února 1998)

100. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (12. února 1998)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (13. února 1998)
Projednávání, část č. 4

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb. o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními /sněmovní tisk 314/ -druhé čtení

Projednávání (24. února 1998)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb. o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními /sněmovní tisk 314/ -třetí čtení

Projednávání (26. února 1998)

103. Návrh na potvrzení předsedkyně ústavně právního výboru ve funkci

Projednávání (13. února 1998)

104. Zpráva poslanců Jiřího Honajzra a Roberta Koláře o cestě na olympijské hry v Naganu

Projednávání, část č. 1 (24. února 1998)
Projednávání, část č. 2 (25. února 1998)

105. Zpráva ministryně zdravotnictví o stavu transformace zdravotnictví

Projednávání (27. února 1998)Přihlásit/registrovat se do ISP