Středa 4. února 1998

 

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1998

II. volební období

 

 

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 20. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 3. - 13. února 1998 a 24. - 27. února 1998

 

 

 

Schválený pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny

 

1. Návrh na prodloužení lhůt u některých návrhů zákonů podle § 91 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

 

2. Návrhy poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. /sněmovní tisk 210/ - druhé čtení

 

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 239/ - druhé čtení

 

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 277/ - druhé čtení

 

5. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) /sněmovní tisk 292/ - druhé čtení

 

6. Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 257/ - druhé čtení

 

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 261/ -druhé čtení

 

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 283/ - druhé čtení

 

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - druhé čtení

 

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - druhé čtení

 

11. Vládní návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových /sněmovní tisk 290/ - druhé čtení

 

12. Návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - druhé čtení

 

13. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - druhé čtení

 

14. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - druhé čtení

 

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - druhé čtení

 

16. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 179/ - druhé čtení

 

17. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobků /sněmovní tisk 236/ - druhé čtení

 

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - druhé čtení

 

19. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 128/ - druhé čtení

 

20. Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení

 

21. Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny

 

22. Vládní návrh zákona o zdravotní péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení

 

23. Vládní návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, o zdravotních pojišťovnách a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o veřejném zdravotním pojištění) /sněmovní tisk 334/ - prvé čtení

 

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení

 

25. Návrh poslanců Hany Marvanové, Mileny Kolářové, Ivany Plechaté, Anny Röschové, Milana Uhdeho a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 251/ - prvé čtení

 

26. Návrh poslanců Hany Marvanové, Anny Röschové, Mileny Kolářové, Ivany Plechaté, Milana Uhdeho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 252/ - prvé čtení

 

27. Návrh poslanců Jana Bláhy a dalších na vydání zákona o nájmu bytů /sněmovní tisk 294/ - prvé čtení

 

28. Návrh poslanců Pavla Dostála a Františka Čecha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky /sněmovní tisk 304/ - prvé čtení

 

29. Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 305/ - prvé čtení

 

30. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona o podpoře bydlení /sněmovní tisk 311/ - prvé čtení

 

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - prvé čtení

 

32. Vládní návrh zákona o soudních znalcích a soudních tlumočnících a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 346/ - prvé čtení

 

33. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 322/ - prvé čtení

 

34. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - prvé čtení

 

35. Návrh poslance Michala Krause a dalších na vydání zákona o úpravě právních vztahů k částem národního majetku původně odevzdaného do trvalého užívání nestátním organizacím /sněmovní tisk 327/ - prvé čtení

 

36. Senátní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 328/ - prvé čtení

 

37. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - prvé čtení

 

38. Návrh poslanců Pavla Dostála a Miloslava Kučery na vydání zákona o znakové řeči /sněmovní tisk 353/ - prvé čtení

 

39. Vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 357/ - prvé čtení

 

40. Návrh poslanců Karla Machovce a Františka Brožíka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 347/ - prvé čtení

 

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 546/1992 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení

 

42. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jany Gavlasové a Jaroslava Zvěřiny na vydání zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví /sněmovní tisk 359/ - prvé čtení

 

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 370/ - prvé čtení

 

44. Návrh poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení

 

45. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení

 

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty /sněmovní tisk 380/ - prvé čtení

 

47. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 381/ - prvé čtení

 

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - prvé čtení

 

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - prvé čtení

 

50. Vládní návrh zákona o spolupráci s mezinárodním tribunálem a o změně a doplnění trestního řádu /sněmovní tisk 385/ - prvé čtení

 

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely /sněmovní tisk 228/ - druhé čtení

 

52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 6. ledna 1997 v Tunisu /sněmovní tisk 238/ druhé čtení

 

53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Kyjevě dne 30. června 1997 /sněmovní tisk 247/ - druhé čtení

 

54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Lublani dne 13. června 1997 /sněmovní tisk 269/ - druhé čtení

 

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 28. srpna 1997 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení

 

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol konsolidující Mezinárodní úmluvu o spolupráci pro bezpečnost leteckého provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu /EUROCONTROL/ ze dne 13. prosince 1960, ve znění pozdějších novel a doplňků /Brusel, 27. června 1997/ a těchto jejich příloh: Příloha I - Statut agentury, Příloha II - Letové informační oblasti, Příloha III - Daňová ustanovení, Příloha IV - Ustanovení o společném systému traťových poplatků /dále jen "Protokol"/ /sněmovní tisk 248/ - druhé čtení

 

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě, podepsaná v Praze dne 19. června 1997 /sněmovní tisk 272/ - druhé čtení

 

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě, sjednané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949 /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení

 

59. Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 19. září 1997 v Bejrútu /sněmovní tisk 339/ - prvé čtení

 

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. listopadu 1997 v Hanoji /sněmovní tisk 356/ - prvé čtení

 

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a mezinárodní organizací pro migraci, podepsaná v Praze dne 15. října 1997 /sněmovní tisk 354/ - prvé čtení

 

62. Úmluva č. 177 a Doporučení č. 184 Mezinárodní organizace práce o domácké práci přijaté na 83. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1996 /sněmovní tisk 358/ - prvé čtení

 

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý dodatkový protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy /sněmovní tisk 361/ - prvé čtení

 

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva /sněmovní tisk 362/ - prvé čtení

 

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou /sněmovní tisk 363/ - prvé čtení

 

66. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

 

67. Návrh na volbu člena Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

 

68. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. /sněmovní tisk 210/ - třetí čtení

 

69. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 239/ - třetí čtení

 

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 277/ - třetí čtení

 

71. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) /sněmovní tisk 292/ - třetí čtení

 

72. Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení

 

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 261/ -třetí čtení

 

74. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 283/ - třetí čtení

 

75. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - třetí čtení

 

76. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - třetí čtení

 

77. Vládní návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových /sněmovní tisk 290/ - třetí čtení

 

78. Návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - třetí čtení

 

79. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - třetí čtení

 

80. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - třetí čtení

 

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - třetí čtení

 

82. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 179/ - třetí čtení

 

83. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobků /sněmovní tisk 236/ - třetí čtení

 

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - třetí čtení

 

85. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 128/ - třetí čtení

 

86. Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - třetí čtení

 

87. Návrh na úpravu odměn členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu

 

88. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1998 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1998 /sněmovní tisk 318/

 

89. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1996 /sněmovní tisk 336/

 

90. Koncepce proexportní politiky vlády České republiky /sněmovní tisk 348/

 

91. Zdravotně pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 340/

 

92. Zpráva o měnovém vývoji v České republice za I. pololetí 1997 /sněmovní tisk 355/

 

93. Návrh Statutu Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

 

94. Návrh organizačního výboru na usnesení Poslanecké sněmovny ke způsobu poskytování informací veřejnosti z jednání orgánů Poslanecké sněmovny

 

95. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů na rok 1998

 

96. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1996 /sněmovní tisk 343/

 

97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

 

98. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

 

99. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k postupu vlády České republiky v česko-německých vztazích v souvislosti s Česko-německou deklarací

 

100. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

 

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb. o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními /sněmovní tisk 314/ -druhé čtení

 

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb. o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními /sněmovní tisk 314/ -třetí čtení

 

103. Návrh na potvrzení předsedkyně ústavně právního výboru ve funkci

 

104. Zpráva poslanců Jiřího Honajzra a Roberta Koláře o cestě na olympijské hry v Naganu

 

105. Zpráva ministryně zdravotnictví o stavu transformace zdravotnictví

 

 

 

 

3. února 1998

 

Schůzi zahájil předseda PSP Miloš Zeman.

 

Usnesení schváleno /č. 630/

 

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzra

 

Usnesení schváleno /631/

 

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Bohuslava Sobotky

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč poslance Petra Plevy

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Bohuslava Sobotky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Ivany Plechaté

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

 

Schválen pořad schůze

 

 

1. Návrh na prodloužení lhůt u některých návrhů zákonů podle § 91 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

 

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

 

Usnesení schváleno /č. 632/

 

Řeč poslance Roberta Koláře

 

 

2. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., podle sněmovního tisku 210 - druhé čtení

 

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslankyně Marie Noveské

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Marka Bendy

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých /autorský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 239 - druhé čtení

 

Řeč ministra kultury Martina Stropnického

Řeč poslance Jana Kostrhuna

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Jana Kostrhuna

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Miloslava Kučery

Řeč poslance Josefa Krejsy

 

 

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a o změně a doplnění některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 277 - druhé čtení

 

Řeč ministra Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč ministra Miloslava Výborného

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

 

Usnesení schváleno /č. 633/

 

 

5. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti /notářský řád/, podle sněmovního tisku 292 - druhé čtení

 

Řeč ministra Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslankyně Anny Röschové

 

 

6. Návrh poslanců Oldřicha Kužílka a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, podle sněmovního tisku 257 - druhé čtení

 

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč poslance Evžena Snítilého

Řeč poslance Petra Šimůnka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

 

Usnesení schváleno /č. 634/

 

 

4. února 1998

 

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach.

 

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

 

 

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 261 - druhé čtení

 

Řeč ministra pro místní rozvoj Jana Černého

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Karla Sehoře

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Karla Sehoře

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Miroslava Kapouna

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Karla Sehoře

Řeč poslance Milana Ekerta

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

 

Usnesení schváleno /č. 635/

 

 

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 283 - druhé čtení

 

Řeč poslance Josefa Boráka

 

 

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony, podle sněmovního tisku 288 - druhé čtení

 

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Daniela Kroupy

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Věnceslava Lukáše

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Pavla Bratinky

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Libora Ambrozka

 

 

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 293 - druhé čtení

 

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Jana Grůzy

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč ministra financí Ivana Pilipa

Usnesení schváleno /č. 636/

 

 

11. Vládní návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, podle sněmovního tisku 290 - druhé čtení

 

 

Řeč místopředsedy vlády Jiřího Skalického

Řeč poslance Libora Ambrozka

Řeč poslance Josefa Houzáka

Řeč poslance Ivana Langra

 

 

13. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 280 - druhé čtení

 

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslankyně Drahoslavy Bartoškové

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč ministra Miloslava Výborného

 

 

14. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 291 - druhé čtení

 

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Ivana Langra

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Václava Svobody

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal.

 

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Langra

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Daniela Kroupy

Řeč poslance Ivana Langra

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Ivana Langra

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Milana Uhdeho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

 

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 226 - druhé čtení

 

 

16. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 179 - druhé čtení

 

Řeč ministra vnitra Cyrila Svobody

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Ivana Langra

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Ivana Langra

Řeč poslance Jaroslava Orla

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Jaroslava Orla

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Ivana Langra

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslankyně Jitky Kupčové

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Jana Klase

Řeč ministra vnitra Cyrila Svobody

Řeč poslankyně Hany Marvanové

 

 

Pokračování v projednávání bodu

 

14. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 291 - druhé čtení

 

Řeč poslance Ivana Langra

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

 

 

25. Návrh poslanců Hany Marvanové, Mileny Kolářové, Ivany Plechaté, Anny Röschové, Milana Uhdeho a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 251 - prvé čtení

 

 

26. Návrh poslanců Hany Marvanové, Anny Röschové, Mileny Kolářové, Ivany Plechaté, Milana Uhdeho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 252 - prvé čtení

 

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Miroslava Kapouna

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Petra Koháčka

Usnesení schválena /č. 637 a 638/

 

Řeč ministra Miloslava Výborného

 

 

5. února 1998

 

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka.

 

 

97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

 

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Miroslava Grebeníčka

Řeč místopředsedy vlády Josefa Luxe

Řeč poslance Miroslava Grebeníčka

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra průmyslu a obchodu Karla Kühnla

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Pavla Bratinky

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč ministra průmyslu a obchodu Karla Kühnla

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Usnesení schváleno /č. 639/

 

 

17. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobků, podle sněmovního tisku 236 - druhé čtení

 

Řeč ministra průmyslu a obchodu Karla Kühnla

Řeč poslance Jaroslava Plachého

Řeč poslance Ivana Langra

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra průmyslu a obchodu Karla Kühnla

 

 

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 273 - druhé čtení

 

Řeč ministra průmyslu a obchodu Karla Kühnla

Řeč poslance Zdeňka Švrčka

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Zdeňka Švrčka

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč ministra průmyslu a obchodu Karla Kühnla

 

 

19. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb., a některé další zákony, podle sněmovního tisku 128 - druhé čtení

 

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Květoslavy Kořínkové

Řeč ministra Miloslava Výborného

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslankyně Anny Röschové

 

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková.

 

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslankyně Marie Noveské

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Jaroslava Orla

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

 

 

20. Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961, trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 200 - druhé čtení

 

Řeč poslance Jaroslava Palase

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Pavla Kováčika

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jaroslava Plachého

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jaroslava Plachého

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jaroslava Plachého

Řeč poslance Jaroslava Orla

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jaroslava Plachého

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč ministra Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jana Rumla

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

 

 

98. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

 

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslankyně Hany Škorpilové

Řeč ministra průmyslu a obchodu Karla Kühnla

Řeč poslankyně Hany Škorpilové

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra financí Ivana Pilipa

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra financí Ivana Pilipa

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč místopředsedy vlády Josefa Luxe

Řeč poslance Miroslava Kapouna

Řeč ministra dopravy Petra Moose

Řeč poslance Miroslava Kapouna

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč místopředsedy vlády Josefa Luxe

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč ministra pro místní rozvoj Jana Černého

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

 

6. února 1998

 

 

Další část schůze řídil předseda PSP Miloš Zeman.

 

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy vlády Jaroslava Šedivého

Řeč poslance Miroslava Sládka

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal.

 

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

 

Další část schůze řídil předseda PSP Miloš Zeman.

 

Řeč místopředsedy vlády Jaroslava Šedivého

Řeč poslance Jana Rumla

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach.

 

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

 

Další část schůze řídil předseda PSP Miloš Zeman.

 

Doplněn pořad schůze.

 

 

99. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k postupu vlády České republiky v česko-německých vztazích v souvislosti s Česko-německou deklarací

 

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Lubomíra Zaorálka

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Miroslava Sládka

 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

 

10. února 1998

 

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach.

 

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

 

 

21. Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny

 

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno /č. 640/

 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

 

22. Vládní návrh zákona o zdravotní péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 333 - prvé čtení

 

Řeč ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Milady Emmerové

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslance Jana Stráského

Řeč poslance Jiřího Maštálky

Řeč poslance Rostislava Čevely

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

 

23. Vládní návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, o zdravotních pojišťovnách a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /zákon o veřejném zdravotním pojištění/, podle sněmovního tisku 334 - prvé čtení

Řeč ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč poslance Rostislava Čevely

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové

Usnesení schváleno /č. 641/

 

 

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 315 - prvé čtení

 

Řeč ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové

Řeč poslance Karla Nejezchleba

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Rostislava Čevely

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové

Řeč poslance Karla Nejezchleba

 

Usnesení schváleno /č. 642/

 

 

27. Návrh poslanců Jana Bláhy a dalších na vydání zákona o nájmu bytů, podle sněmovního tisku 294 - prvé čtení

 

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslankyně Zdeňky Horníkové

Řeč poslance Jana Grůzy

Řeč poslance Evžena Snítilého

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslankyně Zdeňky Horníkové

 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

 

11. února 1998

 

 

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě, sjednané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949, podle sněmovního tisku 384 - prvé čtení

 

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč ministra obrany Michala Lobkowicze

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miroslava Vacka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Zdeňka Klanici

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka.

 

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jiřího Honajzra

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Jiřího Honajzra

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Josefa Houzáka

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzra

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč poslance Pavla Bratinky

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč poslance Miroslava Tyla

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslankyně Drahoslavy Bartoškové

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Pavla Kováčika

 

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková

 

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Jiřího Maštálky

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

 

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslankyně Aleny Svobodové

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslankyně Hany Škorpilové

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

 

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková

 

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

 

 

12. února 1998

 

 

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Jana Vika

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

 

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Dušana Navrátila

 

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková

 

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

 

Usnesení schváleno /č. 643/

 

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

68. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., podle sněmovního tisku 210 - třetí čtení

 

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno /č. 644/

 

 

69. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých /autorský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 239 - třetí čtení

 

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jana Kostrhuna

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč ministra kultury Martina Stropnického

Řeč poslance Jana Kostrhuna

Usnesení schváleno /č. 645/

 

 

71. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti /notářský řád/, podle sněmovního tisku 292 - třetí čtení

 

Řeč ministra Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno /č. 646/

 

 

Pokračování v projednávání bodu

 

21. Návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny

 

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno /č. 647/

 

 

66. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

 

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

 

Usnesení schváleno /č. 648/

 

Řeč poslance Roberta Koláře

 

 

67. Návrh na volbu člena Stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

 

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Roberta Koláře

 

Usnesení schváleno /č. 649/

 

 

100. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

 

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Roberta Koláře

 

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal.

 

Řeč poslance Roberta Koláře

 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

 

74. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb. o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 283 - třetí čtení

 

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Josefa Boráka

Usnesení schváleno /č. 650/

 

Řeč poslance Josefa Janečka

 

 

75. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony, podle sněmovního tisku 288 - třetí čtení

 

Řeč ministra financí Ivana Pilipa

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Pavla Bratinky

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Pavla Dostála

Usnesení schváleno /č. 651/

 

Řeč poslance Vladimíra Budinského

 

 

77. Vládní návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, podle sněmovního tisku 290 - třetí čtení

 

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč místopředsedy vlády Jiřího Skalického

Řeč poslance Libora Ambrozka

Řeč místopředsedy vlády Jiřího Skalického

Řeč poslance Libora Ambrozka

Usnesení schváleno /č. 652/

 

 

79. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 280 - třetí čtení

 

Řeč poslance Tomáše Březiny

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Usnesení schváleno /č. 653/

 

 

98. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

 

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslankyně Radomíry Nývltové

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jana Sokola

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra vnitra Cyrila Svobody

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč ministra vnitra Cyrila Svobody

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Václava Franka

Řeč ministra vnitra Cyrila Svobody

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč ministra Vladimíra Mlynáře

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč ministra Vladimíra Mlynáře

Řeč poslankyně Vlasty Hrůzové

Řeč ministra vnitra Cyrila Svobody

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslankyně Radomíry Nývltové

Řeč ministra obrany Michala Lobkowicze

Řeč poslankyně Radomíry Nývltové

Řeč ministra obrany Michala Lobkowicze

 

 

13. února 1998

 

 

Další část schůze řídil předseda PSP Miloš Zeman.

 

 

Pokračování v projednávání bodu

 

100. Volba místopředsedy Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Roberta Koláře

 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

 

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 261 - třetí čtení

 

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Usnesení schváleno /č. 654/

 

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Josefa Houzáka

Řeč poslance Libora Ambrozka

 

 

85. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony, podle sněmovního tisku 128 - třetí čtení

 

Řeč poslankyně Marie Noveské

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslankyně Anny Röschové

 

Usnesení schváleno /č. 655/

 

Řeč poslance Dušana Kulky

 

 

83. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobků, podle sněmovního tisku 236 - třetí čtení

 

Řeč poslance Ivana Langra

Řeč poslance Jaroslava Plachého

Řeč ministra průmyslu a obchodu Karla Kühnla

Řeč poslance Miroslava Grégra

 

Usnesení schváleno /č. 656/

 

 

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 273 - třetí čtení

 

Řeč poslance Zdeňka Švrčka

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč ministra průmyslu a obchodu Karla Kühnla

Řeč poslance Zdeňka Švrčka

Usnesení schváleno /č. 657/

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal.

 

Řeč poslance Marka Bendy

 

Doplněn pořad schůze.

 

 

103. Návrh na potvrzení předsedkyně ústavně právního výboru ve funkci

 

Usnesení schváleno /č. 658/

 

 

80. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 291 - třetí čtení

 

Řeč poslance Ivana Langra

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Ivana Langra

Usnesení schváleno /č. 659/

 

 

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 226 - třetí čtení

 

82. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 179 - třetí čtení

 

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč ministra vnitra Cyrila Svobody

Řeč poslankyně Jitky Kupčové

Řeč poslance Ivana Langra

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Hany Marvanové

 

Usnesení schváleno /č. 660/

 

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč ministra vnitra Cyrila Svobody

 

 

86. Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 200

 

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Dalibora Matulky

Usnesení schváleno /č. 661/

 

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

 

 

Pokračování v projednávání bodu

 

22. Vládní návrh zákona o zdravotní péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 333 - prvé čtení

 

Řeč ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Josefa Janečka

 

Usnesení schváleno /č. 662/

 

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

 

Usnesení schváleno /č. 663/

 

 

24. února 1998

 

 

Další část schůze řídil předseda PSP Miloš Zeman.

 

 

Pokračování v projednávání bodu

 

100. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

 

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jaroslava Bašty

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

 

Usnesení schváleno /č. 668/

 

 

Pokračování v projednávání bodu

 

27. Návrh poslanců Jana Bláhy a dalších na vydání zákona o nájmu bytů, podle sněmovního tisku 294 - prvé čtení

 

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

 

 

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními, podle sněmovního tisku 314 - druhé čtení

 

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jiřího Václavka

 

 

95. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů na rok 1998

 

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

 

Usnesení schváleno /č. 669/

 

 

87. Návrh na úpravu odměn členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu

 

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Hany Škorpilové

Řeč poslance Jiřího Václavka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

 

Usnesení schváleno /č. 670/

 

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

 

 

104. Zpráva poslanců Jiřího Honajzra a Roberta Koláře o cestě na olympijské hry v Naganu

 

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzra

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jiřího Payna

 

 

25. února 1998

 

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach.

 

Řeč ministra obrany Michala Lobkowicze

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Miroslava Kapouna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

 

 

Slib poslance

 

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Václava Hrubého

Řeč poslance Miroslava Sládka

 

 

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, podle sněmovního tisku 370 - prvé čtení

 

Řeč ministra financí Ivana Pilipa

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Svatomíra Recmana

 

Usnesení schváleno /č. 671/

 

 

44. Návrh poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 376 - prvé čtení

 

Řeč poslance Jana Grůzy

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Svatomíra Recmana

 

Usnesení schváleno /č. 672/

 

 

47. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 381 - prvé čtení

 

Řeč ministra vnitra Cyrila Svobody

Řeč poslance Jaroslava Bašty

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra vnitra Cyrila Svobody

Řeč poslance Jaroslava Bašty

Řeč poslance Ivana Langra

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč ministra Miloslava Výborného

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Františka Čecha

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

 

Usnesení schváleno /č. 673/

 

 

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Pavla Peška

Řeč poslance Miroslava Sládka

 

 

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 382 - prvé čtení

 

Řeč ministra vnitra Cyrila Svobody

Řeč poslankyně Drahoslavy Bartoškové

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Payna

 

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

 

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková.

 

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

 

Doplněn pořad schůze.

 

 

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely, podle sněmovního tisku 228 - druhé čtení

 

Řeč poslance Viléma Holáně

 

Usnesení schváleno /č. 674/

 

 

52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 6. ledna 1997 v Tunisu, podle sněmovního tisku 238 - druhé čtení

 

Řeč ministra financí Ivana Pilipa

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Tomáše Květáka

 

Usnesení schváleno /č. 675/

 

Řeč poslance Karla Vymětala

 

 

53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Kyjevě dne 30. června 1997, podle sněmovního tisku 247 - druhé čtení

 

Řeč poslance Tomáše Květáka

 

Usnesení schváleno /č. 676/

 

 

54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Lublani dne 13. června 1997, podle sněmovního tisku 269 - druhé čtení

 

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Tomáše Květáka

 

Usnesení schváleno /č. 677/

 

 

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 28. srpna 1997, podle sněmovního tisku 284 - druhé čtení

 

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Tomáše Květáka

Usnesení schváleno /č. 678/

 

 

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol konsolidující Mezinárodní úmluvu o spolupráci pro bezpečnost leteckého provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu /EUROCONTROL/ ze dne 13. prosince 1960, ve znění pozdějších novel a doplňků /Brusel, 27. června 1997/ a těchto jejich příloh: Příloha I - Statut agentury, Příloha II - Letové informační oblasti, Příloha III - Daňová ustanovení, Příloha IV - Ustanovení o společném systému traťových poplatků /dále jen "Protokol/, podle sněmovního tisku 248 - druhé čtení

 

Řeč ministra dopravy a spojů Petra Moose

Řeč poslance Zdeňka Švrčka

Usnesení schváleno /č. 679/

 

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

 

 

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě, podepsaná v Praze dne 19. června 1997, podle sněmovního tisku 272 - druhé čtení

 

Řeč ministra dopravy a spojů Petra Moose

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Miroslava Kapouna

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno /č. 680/

 

 

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 19. září 1997 v Bejrútu, podle sněmovního tisku 339 - prvé čtení

 

Řeč poslance Václava Svobody

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

 

Usnesení schváleno /č. 681/

 

 

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. listopadu 1997 v Hanoji, podle sněmovního tisku 356 - prvé čtení

 

Řeč ministra financí Ivana Pilipa

Řeč poslance Pavla Tollnera

Řeč poslance Miroslava Sládka

 

Usnesení schváleno /č. 682/

 

 

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, podepsaná v Praze dne 15. října 1997, podle sněmovního tisku 354 - prvé čtení

 

Řeč ministra vnitra Cyrila Svobody

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Martina Smetany

 

Usnesení schváleno /č. 683/

 

 

62. Úmluva č. 177 a Doporučení č. 183 Mezinárodní organizace práce o domácké práci přijaté na 83. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1996, podle sněmovního tisku 358 - prvé čtení

 

Řeč ministra práce a sociálních věcí Stanislava Voláka

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč místopředsedkyně Petry Buzkové

 

Usnesení schváleno /č. 684/

 

 

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý dodatkový protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, podle sněmovního tisku 361 - prvé čtení

 

Řeč místopředsedy vlády Jaroslava Šedivého

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

 

Usnesení schváleno /č. 685/

 

 

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva, podle sněmovního tisku 362 - prvé čtení

 

Řeč místopředsedy vlády Jaroslava Šedivého

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

 

Usnesení schváleno /č. 686/

 

 

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou, podle sněmovního tisku 363 - prvé čtení

 

Řeč ministra průmyslu a obchodu Karla Kühnla

Řeč poslance Igora Němce

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč ministra průmyslu a obchodu Karla Kühnla

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

 

Usnesení schváleno /č. 687/

 

 

28. Návrh poslanců Pavla Dostála a Františka Čecha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, podle sněmovního tisku 304 - prvé čtení

 

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

 

Usnesení schváleno /č. 688/

 

 

30. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona o podpoře bydlení, podle sněmovního tisku 311 - prvé čtení

 

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Evžena Snítilého

Usnesení schváleno /č. 689/

 

 

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 338 - prvé čtení

 

Řeč ministra práce a sociálních věcí Stanislava Voláka

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

 

Usnesení schváleno /č. 690/

 

 

33. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců ve znění zákona č. 138/1996 Sb., podle sněmovního tisku 322 - prvé čtení

 

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslankyně Ivany Plechaté

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jiřího Václavka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Michala Sládka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

 

 

26. února 1998

 

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal.

 

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

 

 

Pokračování v projednávání bodu

 

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 382 - prvé čtení

 

Řeč ministra vnitra Cyrila Svobody

Řeč poslankyně Drahoslavy Bartoškové

Řeč poslance Miroslava Sládka

Usnesení schváleno /č. 692/

 

 

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními, podle sněmovního tisku 314 - třetí čtení

 

Řeč ministra financí Ivana Pilipa

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

 

Usnesení schváleno /č. 693/

 

Řeč poslance Josefa Janečka

 

Usnesení schváleno /č. 694/

 

 

34. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 326 - prvé čtení

 

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč poslance Václava Krásy

 

Usnesení schváleno /č. 695/

 

 

35. Návrh poslance Michala Krause a dalších na vydání zákona o úpravě právních vztahů k částem národního majetku původně odevzdaného do trvalého užívání nestátním organizacím, podle sněmovního tisku 327 - prvé čtení

 

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Usnesení schváleno /č. 696/

 

 

36. Senátní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 328 - prvé čtení

 

Řeč místopředsedy Senátu Vladimíra Zemana

Řeč poslance Jana Žižky

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Josefa Houzáka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno /č. 697/

 

 

37. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 352 - prvé čtení

 

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč ministra Miloslava Výborného

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč ministra Miloslava Výborného

Řeč poslance Miroslava Sládka

 

Usnesení schváleno /č. 698/

 

Řeč poslance Dušana Navrátila

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka.

 

 

38. Návrh poslanců Pavla Dostála a Miroslava Kučery na vydání zákona o znakové řeči, podle sněmovního tisku 353 - prvé čtení

 

Řeč poslance Miloslava Kučery

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Miloslava Kučery

Řeč poslance Pavla Bratinky

Řeč poslankyně Jany Gavlasové

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Pavla Dostála

Usnesení schváleno /č. 699/

 

 

39. Vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd /zákon o hnojivech/, podle sněmovního tisku 357 - prvé čtení

 

Řeč místopředsedy vlády Josefa Luxe

Řeč poslance Ladislava Skopala

Řeč poslankyně Olgy Sehnalové

Řeč poslance Františka Nováka

Řeč poslance Pavla Kováčika

Řeč poslance Ladislava Skopala

 

Usnesení schváleno /č. 700/

 

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

 

 

45. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 379 - prvé čtení

 

Řeč ministryně spravedlnosti Vlasty Parkanové

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Libora Ambrozka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

 

Usnesení schváleno /č. 701/

 

98. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

 

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč místopředsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč předsedy vlády Josefa Tošovského

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč ministra vnitra Cyrila Svobody

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč ministra obrany Michala Lobkowicze

Řeč poslance Miloslava Vlčka

Řeč ministra financí Ivana Pilipa

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč ministra vnitra Cyrila Svobody

Řeč poslankyně Aleny Svobodové

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jana Sokola

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč ministra financí Ivana Pilipa

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra obrany Michala Lobkowicze

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

 

 

27. února 1998

 

Další část schůze řídil místopředseda PSP Miloš Zeman.

 

 

105. Zpráva ministryně zdravotnictví o stavu transformace zdravotnictví

 

Řeč ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové

Řeč poslance Václava Franka

Řeč ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslankyně Vlasty Hrůzové

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Františka Kozla

 

Usnesení schváleno /č. 702/

 

Závěrečná řeč předsedy PSP Miloše Zemana.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP