Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

483

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 24. schůze 1. listopadu 1994

 

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1193 - 1196, 1230 - 1237

a 1271 - 1273/

 

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny u

1/ vládního návrhu na vydání zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995,

2/ vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií,

3/ návrhu poslance F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem,

4/ vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,

5/ vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.,

6/ vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb.,

7/ vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

8/ vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

9/ vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů,

10/ vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

11/ vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 484/1991 Sb., o České rozhlasu, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,

12/ vládního návrhu na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích,

13/ návrhu poslanců F. Kozla a S. Voláka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních a školských zařízeních a zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.;

II. nesouhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny u

1/ návrhu poslance P. Bachny a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

2/ vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících a zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eva Matoušková v. r.

ověřovatelka Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP