Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1993

I. volební období

87

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 8. schůze 21. dubna 1993

 

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisky 234, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 260, 262, 264, 266, 268, 269 a 272/

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí, aby

1) vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 45 dnů /tisk 234/;

2) návrh poslance R. Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 28 dnů /tisk 235/;

3) návrh poslance J. Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb., byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 40 dnů /tisk 239/;

4) návrh poslankyně H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 40 dnů /tisk 241/;

5) návrh poslance P. Koháčka a J. Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 40 dnů /tisk 243/;

6) návrh poslance T. Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb., zákona č. 429/1991 Sb. a zákona č. 561/1991 Sb., byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 40 dnů /tisk 245/;

7) vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona České národní rady č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona České národní rady č. 67/1993 Sb., byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 33 dnů /tisk 247/;

8) vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 35 dnů /tisk 260/;

9) vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 25 dnů /tisk 262/;

10) vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 1 den /tisk 264/;

11) vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 25 dnů /tisk 266/;

12) vládní návrh zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 25 dnů /tisk 268/;

13) návrh poslance L. Motyčky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb., byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 40 dnů /tisk 269/;

14) návrh poslance P. Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 30 dnů /tisk 272/;

II. nesouhlasí, aby návrh poslance M. Skočovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1992 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu České republiky, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 28 dnů /tisk 237/.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eduard Zeman v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP