PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

I. volební období

2048

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1996,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., Ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., Ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb. se doplňuje takto:

1. § 45 se doplňuje odstavcem 9, který zní:

"(9) Pozemkový fond České republiky může nemovitosti ve vlastnictví státu, které spravuje, převádět na jiné osoby jen s předchozím souhlasem vlády; souhlasu není třeba k převodům nemovitostí podle zvláštního předpisu.15a)".

2. Za poznámku č. 15 se doplňuje poznámka č. 15a), která zní:

_____________________

"15a) zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem .

Důvodová zpráva

Obecná část:

Proces privatizace zemědělského majetku ve vlastnictví státu se až dosud téměř nedotkl zemědělské půdy, neboť zemědělská půda byla z privatizačních projektů předkládaných v první vlně privatizace vyjímána a do projektů předkládaných ve druhé vlně již nebyla vůbec zařazena. Důvodem tohoto postupu byla nejistota v tom, které pozemky budou předmětem restituce. V současné době však se restituční proces chýlí ke konci a proto je nezbytné připravit podmínky i pro odstátnění půdy, a to především pokud jde o vhodnou právní úpravu.

Zemědělská půda je v současné době podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve správě Pozemkového fondu České republiky a v nájmu fyzických či právnických osob podnikajících v zemědělství. Státní podniky již užívají státní půdu jen výjimečně, neboť jejich budovy a stavby byly nebo jsou privatizovány. Pozemky v současné době netvoří tedy součást majetku podniku, takže nemohou být jako část podniku privatizovány. Zpracování privatizačních projektů a zejména ekologických auditů je pro tento účel zbytečně komplikované a nákladné. Současná právní úprava možností nakládání s nemovitostmi ve správě pozemkového fondu umožňuje pouze dílčí, taxativně vyčtené převody a není tedy dostatečným podkladem pro prodej pozemků ostatních.

Z uvedeného vyplývá, že pro převod pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu je nutno stanovit jiný režim. Zákon č. 92/1991 Sb. v platném znění se na nemovitosti ve správě Pozemkového fondu ČR vztahuje; navrženým doplněním se tedy jeho působnost nerozšiřuje.

Zvláštní část:

Ustanovení § 45 upravuje kromě jiného převody majetku státu bez rozhodnutí o privatizaci a bez zpracovávání privatizačních projektů a z tohoto důvodu se jeví pro účely převodů zemědělských pozemků Pozemkovým fondem ČR nejvhodnějším zařadit navrženou změnu právě do tohoto ustanovení.

V Praze dne 3. ledna 1996

Předseda vlády

Místopředseda vlády a ministr zemědělství

Návrh znění doplnění zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., Ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb.

§ 45 - platné znění

§ 45 - navrhované znění

(1) Podniky nemohou uzavírat smlouvy o převodu vlastnictví majetku sloužícího k provozování jejich podnikatelské nebo jiné hospodářské činnosti, popř. sloužícího ke kulturním a sociálním potřebám, k němuž mají právo hospodaření, nakládat se svými majetkovými účastmi na podnikání právnických osob, ani tyto zakládat či majetek do podnikání těchto osob nově vkládat. To neplatí při poskytování náhrad podle zvláštních předpisů.12)

(2) Výjimky z ustanovení první věty odstavce 1 může v odůvodněných případech povolit vláda.

(3) podniky mohou uzavírat nájemní smlouvy a jiné smlouvy o užívání majetku uvedeného v § 1 jinými osobami jen na dobu do dne zrušení podniku bez likvidace nebo vynětí části majetku podniku podle § 11 odst. 1 pokud by uvedené smlouvy byly uzavřeny na dobu delší, zaniká právo užívat majetek dnem zrušení podniku bez likvidace nebo dnem vynětí části majetku podniku; to neplatí, jde-li o smlouvy o nájmu nebytového prostoru, na jejichž uzavření vzniklo právo podle zvláštního předpisu,13) a o smlouvy o nájmu bytů. K tomuto dni zaniká i právo užívat majetek vzniklé ze smluv uzavřených před 28. únorem 1992.

(4) Podniky nemohou jako pronajímatelé uzavírat smlouvy o koupi najaté věci podle zvláštních předpisů.14)

Práva z uvedených smluv uzavřených přede dnem účinnosti tohoto zákona zanikají dnem zrušení podniku bez likvidace či vynětí části majetku podniku. Ustanovení § 496 obchodního zákoníku nelze u těchto smluv použít.

(5) S majetkovými účastmi státu na podnikání právnických osob lze nakládat pouze podle rozhodnutí o schválení privatizačního projektu účastí.

(6) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na právnické osoby uvedené v § 1 odst. 2. Na rozpočtové a příspěvkové organizace se ustanovení odstavců 1 a 2 vztahují, jen pokud jde o úplatné


(1) Podniky nemohou uzavírat smlouvy o převodu vlastnictví majetku sloužícího k provozování jejich podnikatelské nebo jiné hospodářské činnosti, popř. sloužícího ke kulturním a sociálním potřebám, k němuž mají právo hospodaření, nakládat se svými majetkovými účastmi na podnikání právnických osob, ani tyto zakládat či majetek do podnikání těchto osob nově vkládat. To neplatí při poskytování náhrad podle zvláštních předpisů.12)

(2) Výjimky z ustanovení první věty odstavce 1 může v odůvodněných případech povolit vláda.

(3) podniky mohou uzavírat nájemní smlouvy a jiné smlouvy o užívání majetku uvedeného v § 1 jinými osobami jen na dobu do dne zrušení podniku bez likvidace nebo vynětí části majetku podniku podle § 11 odst. 1 pokud by uvedené smlouvy byly uzavřeny na dobu delší, zaniká právo užívat majetek dnem zrušení podniku bez likvidace nebo dnem vynětí části majetku podniku; to neplatí, jde-li o smlouvy o nájmu nebytového prostoru, na jejichž uzavření vzniklo právo podle zvláštního předpisu,13) a o smlouvy o nájmu bytů. K tomuto dni zaniká i právo užívat majetek vzniklé ze smluv uzavřených před 28. únorem 1992.

(4) Podniky nemohou jako pronajímatelé uzavírat smlouvy o koupi najaté věci podle zvláštních předpisů.14)

Práva z uvedených smluv uzavřených přede dnem účinnosti tohoto zákona zanikají dnem zrušení podniku bez likvidace či vynětí části majetku podniku. Ustanovení § 496 obchodního zákoníku nelze u těchto smluv použít.

(5) S majetkovými účastmi státu na podnikání právnických osob lze nakládat pouze podle rozhodnutí o schválení privatizačního projektu účastí.

(6) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na právnické osoby uvedené v § 1 odst. 2. Na rozpočtové a příspěvkové organizace se ustanovení odstavců 1 a 2 vztahují, jen pokud jde o úplatné
převody majetku s výjimkou pozemků. Rozpočtové a příspěvkové organizace postupují při bezúplatných převodech majetku a při úplatných převodech pozemků podle zvláštních předpisů.15)

(7) K majetku a majetkovým účastem na podnikání jiných právnických osob převáděným podle tohoto zákona nelze uplatnit sjednané právo přednostní koupě.

(8) Podniky nemohou zřizovat zástavní právo k majetku, na který byl předložen privatizační projekt.


převody majetku s výjimkou pozemků. Rozpočtové a příspěvkové organizace postupují při bezúplatných převodech majetku a při úplatných převodech pozemků podle zvláštních předpisů.15)

(7) K majetku a majetkovým účastem na podnikání jiných právnických osob převáděným podle tohoto zákona nelze uplatnit sjednané právo přednostní koupě.

(8) Podniky nemohou zřizovat zástavní právo k majetku, na který byl předložen privatizační projekt.

(9) Pozemkový fond České republiky může nemovitosti ve vlastnictví státu, které spravuje, převádět na jiné osoby jen s předchozím souhlasem vlády; souhlasu není třeba k převodům nemovitostí podle zvláštního předpisu.15a)
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP