Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1709

Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1994

a

Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 1994
Důvod předložení: Obsah:
na základě § 6, odst. 2 zákona č. 569/1991 Sb. I.Usnesení vlády ČR
 II.Stanovisko vlády ČR
 III.Důvodová zpráva
 IV.Výroční zpráva
 V.Účetní závěrka
 VI.Usnesení dozorčí rady
 VII.Stanovisko ministerstva financí
 VIII.Komentář ke stanovisku
  ministerstva financí

Předkládá:

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

předseda vlády České republiky

Zpracoval:

Ing.Josef Lux

místopředseda vlády

ministr zemědělství ČR a

předseda prezidia

Pozemkového fondu ČR

V Praze dne 27. dubna 1995

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 19. dubna 1995 č. 228

o projednání výroční zprávy a roční účetní závěrky Pozemkového fondu České republiky za rok 1994

Vláda

I. schvaluje stanovisko k výroční zprávě a roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 1994 uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. pověřuje

1. předsedu vlády předložit stanovisko uvedené v bodě I tohoto usnesení, výroční zprávu a roční účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 1994 předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

2. místopředsedu vlády a ministra zemědělství a předsedu prezídia Pozemkového fondu České republiky odůvodnit stanovisko uvedené v bodě I tohoto usnesení při projednávání výroční zprávy a roční účetní závěrky Pozemkového fondu Česká republiky za rok 1994 v orgánech Parlamentu České republiky.

Provedou:

předseda vlády,

místopředseda vlády a

ministr zemědělství a

předseda prezídia Pozemkového

fondu České republiky

 Předseda vlády
 Doc. Ing. Václav Klaus, Csc., v. r.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
 Příloha
 k usnesení vlády
 ze dne 19. dubna 1995 č. 228

Stanovisko

vlády k výroční zprávě Pozemkového fondu České republiky za rok 1994 a k roční účetní závěrce Pozemkového fondu za rok 1994

Prezídium Pozemkového fondu České republiky předložilo vládě podle § 6 zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, Výroční zprávu Pozemkového fondu České republiky na rok 1994 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 1994.

Vláda projednala Výroční zprávu Pozemkového fondu České republiky za rok 1994 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 1994 na své schůzi dne 19. dubna 1995 a doporučuje Parlamentu České republiky, aby tyto materiály schválil s tím, že vláda nesouhlasí se závěrem Výroční zprávy Pozemkového fondu České republiky za rok 1994 v bodě 4. Konstatování, že zpožďování privatizačního procesu bylo způsobeno administrativním zdržením převodu majetku mimo působnost Pozemkového fondu České republiky, není zcela relevantní, neboť Pozemkový fond České republiky měl využít všechny možnosti a vést jednání se všemi zúčastněnými institucemi k odstranění příčin zpožďování. 0 ukončení činnosti Okresních privatizačních komisí byl Pozemkový fond České republiky v dostatečném předstihu informován.

Důvodová zpráva

V souladu se zákonem ČNR č. 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky předkládá prezidium Pozemkového fondu České republiky vládě České republiky k projednání Výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1994 a Roční účetní závěrku Pozemkového fondu České republiky za rok 1994. Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 1994 byly projednány v dozorčí radě Pozemkového fondu České republiky a byly připomínkovány Ministerstvem financí České republiky. Součástí roční účetní závěrky za rok 1994 je zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky a hospodaření za rok 1994.

POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

Č.J.: 2472/95-PF

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI,

POZEMKOVÉHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY

ZA ROK 1994

I. Poslání Pozemkového fondu ČR

Zřízení Pozemkového fondu bylo uloženo zákonem č 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku za účelem správy nemovitostí ve vlastnictví státu uvedených v § 1 odst. (1) téhož zákona. Ke zřízení Pozemkového fondu došlo zákonem České národní rady o Pozemkovém fondu č. 569/1991 Sb., dne 16.12.1991. Pozemkový fond je právnickou osobou a dne 29. července 1992 byl zapsán do obchodního rejstříku. Sídlem Pozemkového fondu je Praha.

Posláním Pozemkového fondu je výkon správy nemovitostí ve vlastnictví státu uvedených v 1 odst. (I) zákona č. 229/1991 Sb. v platném znění (dále jen zákona). Správa nemovitého majetku je vymezena § 17 zákona, ze kterého vyplývá, že Pozemkový fond převádí jím spravovaný majetek státu na jiné osoby v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby v platném znění na základě rozhodnutí o privatizaci. Do realizace tohoto rozhodnutí může Pozemkový fond jím spravovaný nemovitý majetek dávat do užívání jiným osobám. Kromě toho může Pozemkový fond nemovitosti, které spravuje a na které nebylo řádně uplatněno právo na vydání převádět:

a) do vlastnictví oprávněných osob k uspokojení jejich nároku na náhradu podle § 14 až 16 nebo § 20

b) na spoluvlastníky těchto nemovitostí za cenových a jiných podmínek platných pro nabyvatele státního majetku převáděného Pozemkovým fondem na fyzické osoby postupem podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů, stanovených podle cenových předpisů platných ke dní převodu

c) v naléhavých případech na osoby, které mají podle schválené stavební dokumentace uskutečnit výstavbu

d) směnou za jiné nemovitosti

e) na nabyvatele ze schváleného privatizačního projektu, pokud pozemky uvedené v 1 odst. (1) tohoto zákona byly z privatizačního projektu vyňaty před jeho schválením a nelze je použít jako pozemky náhradní.

V případech, kdy podle § 11 odst. (1) zákona pozemky, na které bylo uplatněno právo na vydání nelze vydat. převádí Pozemkový fond oprávněné osobě bezúplatně do vlastnictví jiné pozemky ve vlastnictví státu postupem podle 8 odst. (4) zákona České národní rady č. 284/1991 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a to pokud možno v téže obci, ve které se nachází převážná část pozemků původních, pokud s tím oprávněná osoba souhlasí. Stejným způsobem převádí Pozemkový fond pozemky podle § 11 odst. (3) zákona, pokud o to oprávněná osoba požádá.

Na návrh vlastníka pozemku vyměňuje Pozemkový fond jeho pozemek za jiný pozemek ve vlastnictví státu v případech uvedených v § 22 odst. (6) a (8) a § 24 odst. (7) zákona.

Dále Pozemkový fond poskytuje náhrady oprávněným osobám v případech kdy je povinnou osobou obec nebe okresní úřad. Poskytla - li náhradu obec před 1.7.1993 poskytne této povinné osobě náhradu Pozemkový fond.

Náhrada spočívá v poskytnutí nemovitostí ve správě Pozemkového fondu nebo v poskytnutí hotovosti ve výši do 10 000,- Kč, popřípadě v cenných papírech, které nemají povahu státních dluhopisů.

V rámci rozhodnutí o privatizaci Pozemkový fond především:

- zakládá akciové a jiné obchodní společnosti

- nabývá akcie na základě své účasti na podnikání akciových společností a vykonává práva akcionáře, včetně účasti na valných hromadách

- podílí se na hospodářském výsledku obchodní společnosti, jejíhož podnikání se účastní

- uzavírá smlouvy o prodeji podniků, jejich organizačních složek a části jejich majetku, přitom využívá též veřejné soutěže a veřejné dražby

- převádí majetek státu na obce

II. Organizační struktura Pozemkového fondu ČR

Prezidium

Nejvyšším orgánem PF ČR je devítičlenné prezidium. Je voleno Poslaneckou sněmovnou ČR a jeho předsedou je ze zákona č. 69/1991 Sb. o Pozemkovém fondu v platném znění ministr zemědělství ČR ing. Josef Lux. Jeho dalšími členy byli na začátku roku 1994 ing. Karel Burda - místopředseda, JUDr. Slavomír Mlčoch, ing. Alois Čaněk, Otakar Řezáč, ing. Martin Kocourek a ing. Milan Křivohlavý.

Členy prezídia byli schůzí Poslanecké sněmovny dodatečně dne 22.3.1994 zvoleni ing. Jan Kinšt a ing. Miroslav Kalousek.

Základními úkoly prezidia jsou:

jmenovat a řídit výkonný výbor a dohlížet na jeho činnost

předkládat vládě k projednání návrh statutu rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy předtím než jsou předloženy ke schválení Poslanecké sněmovně

Výkonný výbor

Činnost Pozemkového fondu ČR řídí v rámci pokynů prezidia devítičlenný výkonný výbor. Začátkem roku 1994 jej tvořili:

ing. Karel Vlach - předseda

ing. Josef Miškovský - místopředseda

ing. Ladíslav Kunte - vedoucí sekce ekonomické

ing. Mliloslav Šabata - vedoucí sekce restitucí

ing. Marie Šmatláková - vedoucí sekce privatizace

ing. Petr Myšák - vedoucí sekce správy nemovitostí

ing. Jan Matějka - vedoucí sekce informatiky

Mgr. Zdeněk Zajíček - vedoucí sekce právní

ing. Petr Javorský CSc - vedoucí sekce řízení územních pracovišť

Dne 2.8.1994 byla rozhodnutím prezidia odvolána ing. Marie Šmatláková z funkce člena VV PF ČR a z funkce vedoucí sekce privatizace. Dne 6. 10. 1994 byla do funkce člena VV PF ČR jmenována ing. Zdenka Pikešová a která převzala funkci vedoucí sekce privatizace.

Od 1. 8. 1994 byl jmenován člen VV PF ČR M. Zdeněk Zajíček ředitelem střediska majetku a zároveň rezignoval na funkci vedoucího právní sekce. Od 1.8.1994 byla jmenována do funkce vedoucí právní sekce předsedou VV PF ČR JUDr. Eva Chalupová.

Dne 13.6.1994 byl schválen nový Organizační řád PF ČR.

Nejdůležitějšími změnami jsou zřízení střediska majetku a přenesení činnosti hospodářské správy ze sekce ekonomické do sekce řízení územních pracovišť.

Dozorčí rada

Dozorčí rada dozírá na činnost a hospodaření Pozemkového fondu, jeho prezidia a výkonného výboru. Projednává návrh rozpočtu, roční účetní uzávěrku a výroční zprávu před jejich předložením vládě ČR. Dozorčí rada je pětičlenná a je volena Poslaneckou sněmovnou ČR. Členy dozorčí rady byly začátkem roku 1994 Jaroslav Kelnar - předseda, ing. Jaromír Stibic CSc. - místopředseda, ing. Jan Litomiský, ing. Vladimír Budínský a ing. Josef Maier. Dne 9.7.1994 rezignoval na funkci člena DR PF ČR ing. Vladimír Budínský a na téže schůzi Poslanecké sněmovny ČR byl nově zvolen ing.Pavel Dlouhý.

III. Činnost Pozemkového fondu

Činnost Pozemkového fondu řídí v rámci pokynů prezidia výkonný výbor Pozemkového fondu. Tato činnost je zajišťována jednotlivými sekcemi bud přímo na ústředí Pozemkového fondu v Praze nebo na územních pracovištích.

1) Sekce správy nemovitostí

Sekce správy nemovitostí zabezpečuje výkon správy nemovitostí v rozsahu stanoveném 17 zákona o půdě po stránce metodického řízení územních pracovišť PF a současně sekce zajišťuje část výkonu správy nemovitostí přímo v rozsahu § 17, odst. 3, písm. c,d, t.j. uzavírání směnných a kupních smluv.

Hlavní činnosti sekce - stav k;1.12. I 994

2) Sekce restitucí

Sekce restitucí zabezpečovala převod nemovitostí k uspokojení nároku na náhradu podle § 17 odst. 3a zákona o půdě a v případech, kdy je povinnou osobou obec nebo okresní úřad podle § 18a téhož zákona. kdy poskytovala též finanční náhradu v hotovosti (10.000,- Kč, pokud nárok není nižší) a v akciích RIF a.s. (od 9.11.1994). Dále zabezpečuje převod náhradních pozemků podle § 11 odst. 2 zákona. V téměř tisíci případech sekce poskytla oprávněným osobám kvalifikovanou informaci a pomoc.

V roce 1994 bylo Pozemkovým fondem:

 
v roce 1994
od počátku činnosti
uzavřeno smluv o převodu nemovitostí
2 707
3 913
vydáno nemovitostí jako náhrad (v mil Kč)
1 780
2 48
vydáno náhradních pozemků (v ha)
1 417
1 495
uzavřeno dohod o poskytnutí hotovosti a akcií RIF
3 038
3 140
z toho:  
- vypořádáno hotovostí do 10 000 Kč   
počet oprávněných osob
2 604
2 676
poskytnuto (v mil. Kč)
23,7
24,3
- vypořádáno akciemi RIF a.s.   
počet oprávněných osob
869
869
vydáno akcií RIF a. s. (v tis.)
135 547
135 547

3) Sekce privatizace

K 31.12. 1994 byl předán v rámci rozhodnutí o privatizaci Pozemkovému fondu České republiky celkem majetek v hodnotě 25 192 000 tis. Kč a novým vlastníkům byl předán majetek v hodnotě 18 999 000 tis. Kč včetně akcií určených pro nabídku II. vlny kupónové privatizace, která bude ukončena ke dni 1.3.1995.

Rok 1994 je v oblasti privatizace zemědělství charakterizován předkládáním tzv. zakladatelských privatizačních projektů, kdy byl zohledněn probíhající proces restitucí dle zákona 229/1991 Sb., ve znění později platných změn a doplňků a původně předložené privatizační projekty. Převažující metodou privatizace v těchto privatizačních projektech byla metoda přímého prodeje předem určenému vlastníku vzhledem ke zvolenému předcházejícímu rozhodnutí o systému nájmu zemědělského majetku do doby jeho odstátnění v souladu s rozhodnutím o privatizaci.

Rozhodným faktorem ve vývoji procesu realizace privatizace Pozemkovým fondem České republiky bylo rozhodnutí Prezidia Pozemkového fondu ČR o přesunu realizace rozhodnutí o privatizaci formou přímého prodeje předem určenému vlastníku, veřejné dražby a bezúplatného převodu majetku do pravomoci pracovníků územních pracovišť PF ČR z dubna roku 1994. Tento fakt umožnil plynulejší realizaci rozhodnutí o privatizaci na základě nově zpracované metodik, včetně programového vybavení.

Sekce privatizace PF ČR na základě výše uvedeného rozhodnutí Prezídia PF ČR převzala úlohu nejen realizátora některých forem privatizace (veřejná soutěž, zakládání akciových společností, vypořádání restitučních nároků dle § 47 zákona č. 92/1991 Sb., ve znění později platných změn a doplňků), ale především se přesunula činnost jejich pracovníků do oblasti evidenčně organizační a metodicko kontrolní.

Přehled počtu privatizačních projektů předaných PF ČR k realizaci je zřejmý z následující tabulky.

Počet privatizačních projektů celkem 497
Počet zakladatelských privatizačních projektů celkem 177

Přehled o stavu realizace rozhodnutí o privatizaci je zřejmý z následující tabulky:

Stav realizace privatizačních projektů ke dni 31.12. 1994
Formy

privatizace
 
Počet a objem majetku privatizovaných jednotek
 
převzatých celkem
realizovaných
 
 
počet
objem

tis. Kč
počet
%

jednotek
objem

tis. Kč
%

hodnoty
Přímý

prodej

2236
11 968 000
1135
50,8
8 645 000
72,2
Bezúplatný

převod

544
1 421 000
333
61,2
425 000
29,9
Veřejná

dražba

707
1 661 000
207
29,3
318 000
19,1
Veřejná

soutěž

69
1 158 000
46
66,2
627 000
54,1
Převod s.p.

na a.s.

80
9 085 000
80
100
9 085 000
100
Celkem
3 636
25 293 000
1 800
49,5
19 100 000
75,4

Největší podíl na celkovém majetku předaném Pozemkovému fondu České republiky k realizaci k 31.12. 1994 představuje přímý prodej majetku předem určenému vlastníků (47, 5 %), dále vklad majetku do akciové společnosti (3,7 %), veřejná dražba (6,6 %), bezúplatný převod (5,6 %) a veřejná soutěž (4,6 %).

V případě přímých prodejů předem určenému vlastníku je v maximální míře aplikován bezúročný splátkový režim pro zemědělskou prvovýrobu umožňující splácet kupní cenu majetku podniků zemědělské prvovýroby po dobu 20 let.

V rámci nabídky akcii pro II. vlnu kupónové privatizace Pozemkový fond ČR zařadil akcie 77 akciových společností v hodnotě 6 514 000 tis. Kč. Akcie v hodnotě 234 800 tis. Kč jsou určeny pro přímý prodej či soutěže, pro Podpůrný garanční fond 83 900 tis. Kč, zbývající část akcií je určena např. pro Restituční investiční fond, bezúplatné převody, zákonem stanovené účely apod.

V případě konkurzního prodeje majetku (veřejná dražba nebo veřejná soutěž) je úspěšně tento majetek prodáván až v dalších kolech po snížení původní ceny vzhledem k určité neatraktivnosti majetku a jeho nízké tržní hodnotě.

4) Sekce informatiky

Zajišťuje technickou a programovou podporu v oblasti provozu výpočetní techniky a to jak v centru tak i na všech územích pracovištích PF ČR Zpracovává vybraná data z databází a poskytuje je v požadované úpravě podle úrovně systému řízení báze dat a možností aplikační programové podpory. Provoz informačního systému PF ČR je zajišťován v prostředí WINDOWS for Workgroups. V centru PF ČR jsou veškeré databáze udržovány a archivovány na serveru řízeném systémem Windows NT. Jedná se zejména o tyto oblasti:

* privatizace (privatizační projekty nabyvatelé splátkové účty,..)

* nájmy (pronajatý majetek, nájemci, splátkové účty,...)

* restituce (nároky, oprávněné osoby, cenné papíry,...)

* nemovitosti (pozemky, budovy, náklady,...)

* právní (soudní spory, dlužníci, vymáhání pohledávek,...)

Těžištěm činnosti sekce informatiky bylo v roce 1994 vypracování programového produktu privatizace. Řada dalších programových produktů byla zajištěna a aplikována podle individuálních požadavků jednotlivých sekcí. Nárůst objemu informací, nutných pro zabezpečení úkolů na územních pracovištích, a jejich současné zpracování, si vynutil zavedení počítačových sítí na územních pracovištích. Tento náročný úkol bude dokončen až v roce 1995. Přímé spojení s centrem přes modemy je připraveno, ale dosud se nepodařilo zajistit přidělení přímých telefonních linek centru. Proto předávání dat mezi centrem a územními pracovišti probíhá prostřednictvím disket. Výchozí data o nemovitostech z katastru nemovitostí jsou přebírána od Zeměměřického úřadu pro potřeby jednotlivých územních pracovišť třikrát ročně. V roce 1995 je zajištěno předávání těchto dat přímo mezi katastrálními úřady a územními pracovišti PF ČR na okrese.

5) Sekce ekonomická

Účinností nového organizačního řádu byla hospodářská správa PF převedena ze sekce ekonomické do sekce řízení územních pracovišť?. Sekce ekonomiky fondu ve své náplni plně zajišťuje veškerou ekonomickou a účetní agendu Fondu. Zabezpečuje účetní evidenci provozního a zvláštního účtu Fondu, zabezpečuje účetní evidenci majetku, převzatého Fondem k privatizaci, odpovídá za čerpání finančních prostředků z majetkového účtu a za zúčtování stavu a pohybu finančních prostředků zvláštního účtu. Tato činnost zahrnuje i evidenci nájmů a splácení nájemného, evidenci rozhodnutí o kaucích podle zákona č. 39/1993 Sb. a agendu s tím související, vyplácení finančních náhrad podle § 18 a zákona o půdě, evidenci úvěrů ručených Pozemkovým fondem.

Pro rok 1994 byl Pozemkovému fondu ČR schválen Poslaneckou sněmovnou ČR rozpočet v pasivní bilanci - 2 395 mil. Kč. V této bilanci bylo započteno ve výdajích Fondu 4 mld. Kč pro úhrady závazků spojených s restitucemi. Usnesením vlády č. 266/94 byly úhrady závazků převedeny na MZe a u Fondu nebyla tato částka rozpočtu čerpána. Z tohoto důvodu skončila bilance PF ČR v roce 1994 aktivní částkou 2,3 mld. Kč.

Celkový přehled o hospodaření fondu je uveden v přiložené " Roční účetní závěrce Pozemkového Fondu ČR za rok 1994.

6) Sekce právní

Právní sekce Pozemkového fondu ČR zajišťuje právní agendu fondu, tzn. že její činnost je zaměřena na všechny oblasti působnosti pozemkového fondu, jak vyplývají zejména ze zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších změn a doplňků, ze zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu, ve znění zákona č. 546/1992 Sb. a ze zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších změn a doplňků. Těžiště činnosti sekce tedy spočívá především na úsecích správy nemovitostí, tzv. "nepřímých" restitucí (náhrad) a privatizace, ve kterých úzce spolupracuje s příslušnými sekcemi nejen formou konzultací při tvorbě jejích metodických návodů, ale také formou vypracování vzorových dokumentů (např. smluv kupních, směnných, převodních, obstaravatelských). Činnost sekce zasahuje i do oblastí práva občanského (zejména jde o pozemkové právo, smluvní vztahy, zástavní práva a věcná břemena, "sousedská" práva, změny v osobě věřitele či dlužníka, odpovědnost za škodu), ale také do oblasti práva obchodního (např. obchodní rejstřík a některé obchodní závazkové vztahy), pracovněprávního, občanského práva procesního, správního práva, stavebního řádu atd.

V roce 1994 se v činnosti sekce právní zvlášť výrazně projevil důsledek poslední novelizace zákona o půdě (zákon č. 183/1993 Sb.), podle níž je Pozemkoví fond ČR účastníkem všech řízení o vydání nemovitostí (tzv. přímá restituce) zahájených podle § 9 odst. 2 a 4, a to nejen před pozemkovými úřady v okresech, ale i v přezkumném řízení u krajských městských) soudů. Z důvodu hospodárnosti byla v roce 1994 převedena působnost v těchto řízeních na územní pracoviště fondu, což vyvolalo nutnost bezpočtu každodenních konzultací s pracovníky územních pracovišť nutných k jejich orientaci v hmotném i procesním právu. Ze. stejného důvodu (hospodárnosti) zajišťovali pracovnici sekce právní účast fondu ve všech řízeních o vydáni nemovitostí před Krajským soudem v Praze a Městským soudem v Praze. Podle potřeby ovšem pracovníci sekce jednají i u jiných krajských soudů.

Velmi významná je činnost právní sekce na úseku právní ochrany nemovitostí ve vlastnictví státu, jíž se fond domáhá (pokud nedojde k mimosoudním urovnání sporů) u okresních soudů v celé České republice. Spory pramení zejména z nedůsledné nebo nejednoznačné právní úpravy přechodu vlastnické práva na obce (podle zákona č. 171991 Sb., o majetku obcí ve znění zákona č. 10/1993 Sb.) i přechodu některých nemovitostí do správy pozemkového fondu (zákon o půdě) a v důsledku toho někdy nesprávných zápisů těchto práv do katastru nemovitostí. Spory však vyplynuly i z nutnosti "očistit" nemovitosti od zástavního práva zapsaného v katastru nemovitostí na základě neplatných smluv uzavřených po účinnosti zákona o půdě mezi státními podniky a bankami k zajištění úvěrů.

Dále se právní sekce zabývala rovněž velmi různorodými problémy vyplývajícími z fyzického přebírání nemovitostí a restitučních závazků v souvislosti s likvidací některých státních podniků a poskytovala soustavně odbornou součinnost při přípravě řízeného zániku dalších státních podniků, jejichž zakladatelem je MZe ČR, a to nejen s ohledem na svou příslušnost ke správě nemovitostí, ale zejména též s ohledem na budoucí právní postavení dosud nevypořádaných restituentů těchto podniků. Právní sekce zpracovává stanoviska i k jiným problémům souvisejícím s působností pozemkového fondu na vyžádání ministerstva zemědělství nebo Ústředního pozemkového úřadu.

7) Sekce řízení územních pracovišť a hospodářské správy

Sekce řízení územních pracovišť a hospodářské správy koordinuje a řídí činnost 72 územních pracovišť PF ČR s počtem 408 pracovníků k 31.12.1994. Zajišťuje i úkoly hospodářské správy, vydávání informačního bulletinu a metodických pokynů pro všechna územní pracoviště a zpracovává centrální dispečink o průběhu privatizace podle hlášení jednotlivých ÚP PF v pravidelných čtrnáctidenních intervalech.

Od 1.1.1994 příkazem č. 8 ministra zemědělství a předsedy VV PF ČR ze dne 20.12.1993 byla na všech ÚP PF zřízena funkce vedoucího pracoviště, který je za činnost pracoviště zodpovědný vedoucímu sekce řízení územních pracovišť a hospodářské správy. Na úseku v privatizace odpovídají vedoucí ÚP vedoucímu sekce privatizace.

Jednotlivá územní pracoviště PF připravují návrhy a podklady pro všechny úkony, související s působností pozemkového fondu, a vykonávají činnosti delegované na ně VV PF ČR, t.j.:

1. Uzavírají smlouvu o převodu nemovitostí ve správě PF ČR podle § 1 ř. odst. písm.a) a § 18a) zákona č. 9/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

2. Uzavírají dohody s oprávněnými osobami o způsobu poskytování náhrad podle 18a) zákona (hotovost do 10.000,-Kč a akcie RIF).

3. Uzavírají s oprávněnými osobami smlouvy o bezúplatném převodu pozemků za pozemky, které nelze vydat, podle § 11 odst. 2 zákona.

4. Dávají výpovědi z nájemního vztahu a uzavírají nájemní smlouvu na nemovitosti ve správě PF ČR

5. Vyhlašují a vyhodnocují výběrová řízení na pronájem a převody nemovitostí ve správě PF ČR

6. Zastupují zájmy státu jako vlastníka u nemovitostí ve správě PF ČR podle příslušných zákonů.

7. Připravují návrhy kupních a směnných smluv na pozemky podle § 17 odst. 3 písm.b), c), d) a e) zákona.

8. Od 1.6.1994 realizují rozhodnutí MSNMP ČR a vlády ČR o privatizaci u přímých prodejů, veřejných dražeb a bezúplatných převodů ve smyslu zák.č. 91991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

9. Spolupracují s katastrálními úřady při zajišťování evidence nemovitostí ve správě PF ČR.

8) Středisko majetku

Středisko majetku jako nový útvar Pozemkového fondu bylo zřízeno k 1.8.1994. Předmětem činnosti střediska majetku je správa cenných papírů, které jsou ve vlastnictví PF ČR, hospodaření a převod majetku, který na PF ČR přešel v důsledku odstoupení od smlouvy uzavřené na základě rozhodnutí o privatizaci, organizační zabezpečení vymáháni pohledávek PF ČR, výkon funkce zakladatele při navrhování majetku do privatizace. V posledním čtvrtletí roku 1994 probíhala příprava činnosti střediska majetku, zejména personální obsazení útvaru, technické zabezpečení útvaru včetně zajištění jeho sídla. Zároveň probíhala identifikace a specifikace pohledávek fondu, na základě které byla vypracována metodika pro nakládání s pohledávkami fondu.

Personální oddělení je řízeno předsedou výkonného výboru PF ČR Pozemkový fond měl na začátku roku 1994 285 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, z toho 66 na ústředí a 219 na územních pracovištích. K 31.12.1994 měl Pozemkový fond 474 zaměstnanců celkem z toho 103 na ústředí (95 hlavní pracovní poměr, 2 vedlejší pracovní poměr, 6 dohody o pracovní činnosti a vedlejší pracovní poměry) 371 na územních pracovištích (319 hlavní pracovní poměr, 27 vedlejší pracovní poměr, 25 dohody o pracovní činnosti a vedlejší pracovní poměry). Kontrolní činnost a vyřizování stížností zajišťuje kontrolní oddělení, které je řízeno místopředsedou VV PF ČR. O výsledcích kontrol je pravidelně čtvrtletně podávána zpráva prezídiu PF. Na základě výsledků šetření byl v roce 1994 rozvázán pracovní poměr s dvěma zaměstnanci PF a vůči dvěma zaměstnancům PF byl uplatněn finanční postih.

Za rok 1994 bylo kontrolnímu oddělení W PF ČR předáno 190 podání, z nichž 10 nemělo charakter stížnosti,2 stížnosti byly anonymní a ve dvou případech stěžovatel svoji stížnost stornoval, 36 podání bylo řešeno jinými útvary, popř.organizacemi.

Závěr

Činnost Pozemkového fondu pokračovala v roce 1994 v plné šíři ve všech hlavních oblastech. Většina spravovaných nemovitostí je pronajata. Na úseku nájemních smluv však dochází k permanentním změnám ať v důsledku vydávání nemovitostí oprávněným osobám nebo v důsledku realizace privatizačních projektů. Navíc u státních zemědělských podniků dochází k ukončování nájemních vztahů k nemovitostem, které nejsou předmětem privatizace, takže PF ČR musí vykonávat jejich přímou správu, se kterou též souvisí jejich udržování, opravy nebo i demolice.

Náhrady jsou poskytovány již všemi zákonnými formami a to formou fondem spravovaných nemovitosti, akciemi Restitučního investičního fondu a.s. i limitovanou finanční hotovostí. Z objektivních důvodů - nutnost doplnění stanov RIF a.s., uzavření smlouvy s FNM ČR a v neposlední řadě čekání na druhou emisi akcií RIF, začal PF ČR poskytovat akcie RIF až koncem roku 1994, takže nedošlo k uspokojení všech žadatelů. Tempo poskytování akcii RIF je limitováno kapacitními možnostmi střediska cenných papírů.

Na úseku privatizace došlo k masivnímu předávání zakladatelských privatizačních projektů až v posledních čtyřech měsících minulého roku. Proto se realizace části těchto privatizačních projektů přesouvá do roku 199. Předpokládá se, že v roce 1995 by měl být proces realizace rozhodnutí o privatizaci Pozemkovým fondem až na výjimky ukončen. Vzhledem k realizaci privatizačních projektů i územními pracovišti PF byly v sídlech ÚP u poboček bank zřízeny příjmové účty.

Stále existují ale oblasti, kde není dosahováno optimálního stavu.

1) Na účet Pozemkového fondu jsou na základě rozhodnutí okresních úřadů podle zákona č. 39/199; Sb., (pokuty a kauce) skládány finanční prostředky pouze v omezené míře. Pozemkový fond oznamuje příslušným okresním úřadům, že jejich rozhodnutí nejsou plněna. Vymáhání pokut a kaucí je povinností příslušného správního orgánu, který rozhodnutí vydal,

2) I když se objem poskytnutých náhradních pozemků proti roku 1993 zvýšil, zejména v obcích, kde je jistota, že je dostatek státních pozemků, jsou náhradní pozemky poskytovány minimálně. Hlavní problém je s vybilancováním výměry potřebné pro náhradní pozemky a výměry, kterou bude mít PF ČR pro umístění náhradních pozemků k dispozici. Zpracování těchto bilancí závisí na rychlosti rozhodování pozemkových úřadů.

Návrh řešení tohoto problému předloží Pozemkový fond Zemědělskému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu do dubna 1995.

3) PF ČR dosud nemá komplexní evidenci nemovitostí které spravuje, ačkoli na tomto úseku došlo ke značnému pokroku. Naplňování tohoto úkolu je dáno možnostmi katastrálních úřadů bez jejichž podkladů nelze zápisy uskutečňovat. Situace se bude zlepšovat s postupným zaváděním digitalizace katastrálních map.

4) V průběhu privatizačního procesu došlo ke zpožďování, jehož příčiny byly mimo působnost PF ČR Docházelo k administrativnímu zdržení převodu majetku od zakladatele přes MSNMP a FNM na PF ČR, které vedlo k tomu, že část nabyvatelů nemělo majetek zapsán v katastru nemovitostí a tím nemohlo získat úvěr. K 3I.12.1994 ukončily činnost Okresní privatizační komise a již v průběhu IV. čtvrtletí 1994 odmítaly realizovat dražby majetku určeného privatizačními projekty k této formě privatizace. Tento problém přechází i do roku 1995.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP